งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย ดร. กฤษณา สว่างแสง นางกุสุมา ไฟน สตีน ผู้อำนวยการ กลุ่ม รอง ผู้อำนวยการ กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย ดร. กฤษณา สว่างแสง นางกุสุมา ไฟน สตีน ผู้อำนวยการ กลุ่ม รอง ผู้อำนวยการ กลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย ดร. กฤษณา สว่างแสง นางกุสุมา ไฟน สตีน ผู้อำนวยการ กลุ่ม รอง ผู้อำนวยการ กลุ่ม

2 ภาระงานในความรับผิดชอบ 1. การจัดทำนโยบายของ สพฐ. 2. นโยบายของ ศธ. 8 นโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ 3. จุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 มี 3 ข้อ ด้านผู้เรียน ด้นครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ

3 4. การรับนักเรียน ปี 2557  ขณะนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตรวจสอบ โรงเรียนที่มีอัตรา การแข่งขันสูงใหม่  เรื่องการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี  นโยบายรับนักเรียน ปี พ. ศ. 2557 ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลง นามในประกาศแล้ว สิ่งที่แตกต่างจากปี 2556 คือ การเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษจาก 10% เป็น 20% คะแนน O-NET ม.1 และ ม.4 20%  การรับนักเรียนชั้นปฐมวัยและ ป.6 ขยับ เวลาให้ช้าลง

4 5. การเลื่อนเปิด - ปิด สถานศึกษา ปี การศึกษา 2557 ซึ่งขณะรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการได้หารือ ทุกองค์กร และให้ทีมงานดูอยู่ ซึ่ง สพฐ. เลื่อนตาม ที่ประชุมอธิการบดีเสนอเรื่อง และ ไม่ได้เลื่อนตาม อาเซียน 6. การประชุม กพฐ. 7. การประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา

5 8. โรงเรียน ขนาดเล็ก ผลสัมฤทธิ์ จำนวนนักเรียน ต่อห้อง งบประมาณปี 2556  ค่าพาหนะ  งบ ดำเนินงาน ค่าน้ำมันรถ Mobile รถปิคอัพ รับ - ส่ง นักเรียน สนับสนุนคละชั้น แลกเป้า งานวิจัยโครงการ 16 ข้อ วิจัย - ดำเนินการปี 2555-2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่ง ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ และ สพฐ. จะส่ง งานให้ สพท.

6 9. ปี 2557 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 1) การพัฒนาโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม 1,182 โรง - ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ เรียน - ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์ ปฏิบัติการ 2) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคละชั้น 1,000 โรง 3) ค่าพาหนะ - ระยะทาง - การรวมโรงเรียน - แบบฟอร์ม - การรวมเป็นบางชั้น บางวิชา 2 ปีการศึกษา

7 4) บริหารจัดการรถรับ - ส่ง นักเรียน ( รถตู้ โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล ) 5) สนับสนุนเขตพื้นที่การศึกษาในการ บริหารจัดการโรงเรียน ให้เหมาะสมกับวันที่และยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ / ผลงาน เชิงประจักษ์


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย ดร. กฤษณา สว่างแสง นางกุสุมา ไฟน สตีน ผู้อำนวยการ กลุ่ม รอง ผู้อำนวยการ กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google