งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 3 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 3 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 3 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน EUI ค่าดัชนีการใช้พลังงาน ของหน่วยงานราชการ ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงาน

2 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ บทบาทหน้าที่ กลุ่มที่ 3 กลุ่มโรงเรียน การให้บริการทางการศึกษาแก่ นักเรียน ให้ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา

3 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลหน่วยงาน จำนวนหน่วยราชการใน กลุ่มที่ 3 ที่ลงทะเบียนกับระบบ e- report มีอยู่ทั้งสิ้น 24,682 หน่วยงาน สังกัด 3 กระทรวง และ ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี –กระทรวงศึกษาธิการ –กระทรวงแรงงาน (ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน) –กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (โรงเรียนกีฬา) –ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หน่วยงานท้องถิ่น) ข้อมูล ณ.วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2550

4 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลหน่วยงาน ในกลุ่มนี้จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย คือ –โรงเรียน 24,073แห่ง –ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 109 แห่ง –ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 483 แห่ง –โรงเรียนของกองทัพ 17แห่ง

5 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

6 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ โรงเรียน สถาบันการพลศึกษา โรงเรียน กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน โรงเรียนกีฬา กระทรวงแรงงาน ส่วนราชการไม่สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล อบต ศูนย์พัฒนา ฝีมือแรงงาน

7 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานท้องถิ่น เทศบาล อบต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

8 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

9 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ โรงเรียนของกองทัพ กระทรวงกลาโหม โรงเรียนของกองทัพ กองทัพ หน่วยงานไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนตำรวจ ตะเวนชายแดน

10 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลการใช้พลังงาน จากการสำรวจจริง 27 แห่ง 87.52 kWh/student 442.58 kWh/student

11 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ข้อมูลการใช้พลังงาน จากการสำรวจจริง 27 แห่ง

12 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน

13 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน จำนวนนักเรียน จำนวนวันที่มีการ เรียนการสอน จำนวนพื้นที่ใช้สอย จำนวนบุคลากร ไฟฟ้า อุณหภูมิ กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า (kWh)

14 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พลังงาน พื้นที่ของจังหวัด/ อำเภอ จำนวนวันที่มีการ เรียนการสอน ระยะห่างจากตัว จังหวัด จำนวนบุคลากร น้ำมัน ปริมาณ การใช้น้ำมัน (ลิตร) กิจกรรมต่างๆ ในการให้บริการ

15 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ วิเคราะห์เชิงสถิติ พื้นที่ของจังหวัด/ อำเภอ ระยะห่างจากตัว จังหวัด จำนวนบุคลากร จำนวนพื้นที่ใช้สอย จำนวนนักเรียน จำนวนวันที่มีการ เรียนการสอน

16 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน โรงเรียน จำนวนหน่วยไฟฟ้า = (0.196 x จำนวนบุคลากร + 0.013 x พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร + 7.738 x จำนวนนักเรียน x จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน /1000) x อุณหภูมิ

17 การสัมมนารับฟังความคิดเห็นค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานใน ส่วนราชการ ค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน โรงเรียน จำนวนน้ำมัน = 4.891 x จำนวนบุคลากร + 2.794 x จำนวนวันที่มีการเรียนการสอน + 3.375 x ระยะห่างจากตัวจังหวัด

18 ขอบคุณครับ EUI ค่าดัชนีการใช้พลังงาน ของหน่วยงานราชการ ค่ามาตรฐาน การจัดการใช้พลังงาน


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการจัดการใช้พลังงานในส่วนราชการ กลุ่มที่ 3 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google