งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COURSE OUTLINE SOFTWARE ARCHITECTURE AND DESIGN Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COURSE OUTLINE SOFTWARE ARCHITECTURE AND DESIGN Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COURSE OUTLINE SOFTWARE ARCHITECTURE AND DESIGN Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university of phayao

2 รหัสและชื่อรายวิชา รหัส 227221 ชื่อวิชาภาษาไทย วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ (Object-Oriented Software Engineering) จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)

3 หลักสูตรและประเภทของ รายวิชา หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ วิชาเอกบังคับ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 2

4 ห้องเรียน เวลาเรียน เวลา สอบ ห้องเรียน : ICT 1105 เวลาเรียน : พฤหัสบดี 13:00 – 15:00 น. ห้องเรียน : ICT 1105 เวลาเรียน : พฤหัสบดี 15:00 – 17:00 น. บรรยาย ปฎิบัติการ ปลายภาค 12 ธันวาคม 8:00 – 11:00 น.

5 ผู้สอน นายวัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ ห้องพัก ICT1438 office hour : จันทร์ 10:00 – 12:00 : ศุกร์ 13:00 – 16:00 : พฤหัส 10:00 – 12:00

6 COURSE DESCRIPTION OBJECT-ORIENTED SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESSES, OBJECT-ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN, REQUIREMENTS DISCOVERY, ABSTRACT THINKING, OBJECT THINKING, UML, USE CASE DIAGRAM, CLASS DIAGRAM, ACTIVITY DIAGRAM, SEQUENCE DIAGRAM, STATE DIAGRAM, COLLABORATION DIAGRAM, FRAMEWORKS, DESIGN PATTERNS, OBJECT RELATIONAL DATABASE MAPPING, PRINCIPLES OF OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING, OBJECT-ORIENTED SOFTWARE TESTING, APPLICATION OF OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY, CURRENT TOPICS IN OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY

7 แผนการสอน

8 เกณฑ์คะแนน วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ ประเมิน สัดส่วนของการ ประเมินผล 1. นำเสนอความต้องการระบบ ( รอบ แรก ) 7(9 ตุลาคม 57) 5%5% 2. นำเสนอ UML 2 ประเภท 8(16 ตุลาคม 57) 5% 3. นำเสนอระบบที่พัฒนาขึ้น รอบแรก 10(30 ตุลาคม 57) 5% 4. นำเสนอความต้องการระบบ 5. นำเสนอ UML 4 ประเภทและ ER รอบสอง 12(20 พฤศจิกายน 57) 5% 10% 6. นำเสนอระบบที่พัฒนาขึ้น รอบสอง 13(27 พฤศจิกายน 57) 10% 7. นำเสนอระบบทั้งหมด 15(11 ธันวาคม 57) 10% 8. สอบปลายภาค 16(16 ธันวาคม 57) 30% 9. การเข้าห้องเรียน การแต่งกาย 1-1510% 10. ตรวจสอบความก้าวหน้าของโปรเจค 5-1410%

9 เกณฑ์คะแนนตัดเกรด คะแนนเกรด >= 80A >= 75B+ >= 70B >= 65C+ >= 60C >= 55D+ >= 50D < 50F

10 หนังสือ  สุนทริน วงศ์ศิริกุล และ ชัยวัฒน์ สิทธิกรโอฬารกุล. การพัฒนาโมเดลสำหรับการ เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย UML 2.0, กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย จำกัด. Brett D. McLaughlin, Gary Pollice and David West. Head First Object- Oriented Analysis and Design, United State of America : O’Reilly Media. John W. Satzinger,Robert B. Jackson and Stephen D.Burd. Object- Oriented Analysis & Design with the Unified Process. Ian Sommerville. Software Engineering seventh Edition. United State of America : Addison Wesley. United State of America : Thomson Course Technology. วัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์. หนังสือเรียนรายวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ ชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย. โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฎิรูปหลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2555

11 แหล่งอ้างอิง  www.google.com  www.stackoverflow.com  www.java2s.com  www.narisa.com  www.w3school.com


ดาวน์โหลด ppt COURSE OUTLINE SOFTWARE ARCHITECTURE AND DESIGN Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Technology, university.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google