งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เรื่อง อสมการ เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 1.1. 1.2) การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

3 ครูชำนาญ ยันต์ทอง เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 1.1 จงเขียนประโยค สัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ แทนแต่ละประโยคต่อไปนี้ ( ให้ x แทนตัวแปร ) 1.1) ผลบวกของสามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่ง กับ 6 น้อยกว่า 20 1.1) ผลบวกของสามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่ง กับ 6 น้อยกว่า 20 3 x + 6 < 20 ข้อ 1 เฉลย

4 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1.2) สามเท่าของจำนวนๆหนึ่งไม่เกิน 18 3 x ≤ 18 1.3) ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับเจ็ด ไม่น้อยกว่า 25 x + 7 ≥ 25 เฉลย

5 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1.4) เศษเจ็ดส่วนสิบห้า ของจำนวนจำนวน หนึ่งไม่เท่ากับ 105 1.4) เศษเจ็ดส่วนสิบห้า ของจำนวนจำนวน หนึ่งไม่เท่ากับ 105 เฉลย x ≠ 105 7 7 15 1.5) เศษสามส่วนสี่ของผลต่างของจำนวน จำนวนหนึ่งกับสอง ไม่ถึง 40 เฉลย (x - 2 ) < 40 3 3 4 4

6 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1.6) สองเท่าของผลต่างของจำนวน ๆ หนึ่ง กับ 4 น้อยกว่าห้าเท่าของผลบวกของ จำนวนจำนวนนั้นกับ 8 2(x – 4) < 5 (x + 8) เฉลย

7 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1.7) ผลบวกของสามในสี่ของจำนวน จำนวนหนึ่งกับ 8 ไม่เกิน 15 เฉลย x + 8 ≤ 15 3 3 4 4

8 ครูชำนาญ ยันต์ทอง จงเขียนกราฟแสดง คำตอบของอสมการในแต่ ละข้อ ต่อไปนี้ 2.1) x ≥ 18 ข้อ 2 เฉลย 1614201822122426

9 ครูชำนาญ ยันต์ทอง a < -3 ข้อ 2.2) เฉลย -3-4-20-512 n ≤ 12 ข้อ 2.3) เฉลย 631291501821

10 ครูชำนาญ ยันต์ทอง x ≠ 20 ข้อ 2.4) เฉลย 151025203053540 18 ≤ x < 24 ข้อ 2.5) เฉลย 1815242127123033

11 ครูชำนาญ ยันต์ทอง กราฟแสดงคำตอบใน แต่ละข้อ ต่อไปนี้ แสดง จำนวนใดบ้าง 3.1) ข้อ 3 เฉลย -2-4204-6 จำนวนจริงทุกจำนวน ที่มากกว่า -2

12 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 50151020-5 25 3.2) เฉลย 0-816824-16 จำนวนจริงทุกจำนวน ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 3.3) เฉลย จำนวนจริงทุกจำนวน ที่น้อยกว่า 15

13 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 3.4) เฉลย จำนวนจริงทุกจำนวน ที่ไม่เท่ากับ -6 3.5) เฉลย จำนวนจริงทุกจำนวน ที่มากกว่า 10 แต่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 -6-90-33-12690-10201030-204050

14 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 3. 6) เฉลย จำนวนจริงทุกจำนวน ที่มากกว่าหรือเท่ากับ -150 แต่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 50 -100-1500-5050-200100150

15 ครูชำนาญ ยันต์ทอง 1.2) การแก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว การหาคำตอบของอสมการ การแก้ อสมการ คือ

16 ครูชำนาญ ยันต์ทอง ที่ผ่านมานักเรียนแก้อสมการโดยการ ลองแทนค่าในตัวแปร แต่อาจไม่สะดวก เมื่ออสมการมีความซับซ้อน เพื่อความรวดเร็วในการแก้อสมการ เราจะใช้ สมบัติของการไม่เท่ากัน ในการ หาคำตอบ ซึ่งมีอยู่ 2 อย่าง ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt ครูชำนาญ ยันต์ทอง โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล โดย ครู ชำนาญ ยันต์ทอง โรงเรียนวัง ไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google