งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง
โรงเรียนวังไกลกังวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค 33101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

2 เรื่อง อสมการ เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 1.1.
เรื่อง อสมการ เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 1.1. 1.2) การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

3 เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 1.1 3x + 6 < 20 เฉลย ข้อ 1
จงเขียนประโยคสัญลักษณ์ ทางคณิตศาสตร์ แทนแต่ละประโยคต่อไปนี้ (ให้ x แทนตัวแปร) 1.1) ผลบวกของสามเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่ง กับ 6 น้อยกว่า 20 3x + 6 < 20 เฉลย

4 x + 7 ≥ 25 3x ≤ 18 เฉลย เฉลย 1.2) สามเท่าของจำนวนๆหนึ่งไม่เกิน 18
1.3) ผลบวกของจำนวนจำนวนหนึ่งกับเจ็ด ไม่น้อยกว่า 25 x + 7 ≥ 25 เฉลย

5 1.4) เศษเจ็ดส่วนสิบห้าของจำนวนจำนวน
หนึ่งไม่เท่ากับ 105 x ≠ 105 7 15 เฉลย 1.5) เศษสามส่วนสี่ของผลต่างของจำนวน จำนวนหนึ่งกับสอง ไม่ถึง 40 (x - 2 ) < 40 3 4 เฉลย

6 2(x – 4) < 5 (x + 8) เฉลย 1.6) สองเท่าของผลต่างของจำนวน ๆ หนึ่ง
1.6) สองเท่าของผลต่างของจำนวน ๆ หนึ่ง กับ 4 น้อยกว่าห้าเท่าของผลบวกของ จำนวนจำนวนนั้นกับ 8 2(x – 4) < 5 (x + 8) เฉลย

7 3 x + 8 ≤ 15 4 เฉลย 1.7) ผลบวกของสามในสี่ของจำนวน
1.7) ผลบวกของสามในสี่ของจำนวน จำนวนหนึ่งกับ 8 ไม่เกิน 15 x + 8 ≤ 15 3 4 เฉลย

8 ข้อ 2 จงเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการในแต่ละข้อ ต่อไปนี้ 2.1) x ≥ 18 เฉลย 16 14 20 18 22 12 24 26

9 a < -3 n ≤ 12 ข้อ 2.2) เฉลย ข้อ 2.3) เฉลย -3 -4 -1 -2 -5 1 2 6 3 12
-5 1 2 n ≤ 12 ข้อ 2.3) เฉลย 6 3 12 9 15 18 21

10 x ≠ 20 18 ≤ x < 24 ข้อ 2.4) เฉลย ข้อ 2.5) เฉลย 15 10 25 20 30 5 35
40 18 ≤ x < 24 ข้อ 2.5) เฉลย 18 15 24 21 27 12 30 33

11 3.1) ข้อ 3 เฉลย กราฟแสดงคำตอบในแต่ละข้อ ต่อไปนี้ แสดงจำนวนใดบ้าง -2 -4
4 -6 เฉลย จำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า -2

12 3.2) -8 16 8 24 -16 เฉลย จำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 3.3) 5 15 10 20 -5 25 เฉลย จำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่า 15

13 3.4) -6 -9 -3 3 -12 6 9 เฉลย จำนวนจริงทุกจำนวนที่ไม่เท่ากับ -6 3.5) -10 20 10 30 -20 40 50 เฉลย จำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่า 10 แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30

14 3.6) -100 -150 -50 50 -200 100 150 เฉลย จำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ -150 แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50

15 การหาคำตอบของอสมการ 1.2) การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการ
1.2) การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้อสมการ คือ การหาคำตอบของอสมการ

16 ที่ผ่านมานักเรียนแก้อสมการโดยการ
ลองแทนค่าในตัวแปร แต่อาจไม่สะดวก เมื่ออสมการมีความซับซ้อน เพื่อความรวดเร็วในการแก้อสมการ เราจะใช้ สมบัติของการไม่เท่ากัน ในการ หาคำตอบ ซึ่งมีอยู่ 2 อย่าง ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt คณิตศาสตร์พื้นฐาน ค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ครูชำนาญ ยันต์ทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google