งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 6 วัดเขาทุเรียน ( วัดสีชมพู ) สุดยอดส้วม ระดับประเทศปี 2552 ประเภท ศาสนสถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 6 วัดเขาทุเรียน ( วัดสีชมพู ) สุดยอดส้วม ระดับประเทศปี 2552 ประเภท ศาสนสถาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 6 วัดเขาทุเรียน ( วัดสีชมพู ) สุดยอดส้วม ระดับประเทศปี 2552 ประเภท ศาสนสถาน

2 2. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 1. ผู้นำ เจ้าอาวาส กำนัน, มรรคทายก 2. ชุมชน การมีส่วนร่วม กลุ่มต่างๆ สนับสนุน 3. สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ วัดใกล้เคียง

3 2. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ( ต่อ ) 4. กระบวนการ ส่ง ประกวดสุดยอดส้วม พัฒนาตาม เกณฑ์ 5. การบริหารจัดการ เงินจาก ทอดกฐิน ชาวบ้านบริจาค, ทำบุญ

4 3. ประโยชน์ที่ได้รับ 1. วัด มีชื่อเสียง มีรายได้ 2. ประชาชน มีรายได้, สร้างความสามัคคี ในหมู่บ้าน 3. นักท่องเที่ยว มีส้วมสะอาด สวยงาม บริการ 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการดำเนินงานส้วม สะอาดของหน่วยงานอื่น 4. ขยายผลต่อยอดงานสาธารณสุขอื่นๆ

5 4. สิ่งที่ได้จากการดูงาน ประยุกต์ใช้อย่างไร 1. ส่งเสริม สนับสนุน กับในพื้นที่ให้ ดำเนินการ ( ส้วมสะอาด ) 2. นำเสนอ / สร้างแรงบัลดาลใจ ขายไอเดีย ให้แก่ เจ้าอาวาส / มรรคทายก และ รพ. สต./ อปท. ใน Setting ต่างๆ 3. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานส้วม สะอาด ใน Setting ต่างๆ

6 5. ทำอย่างไรจึงทำได้ต่อเนื่องใน พื้นที่ 1. การบริหารจัดการ - คนทำความสะอาด - การสนับสนุนของกลุ่ม ต่างๆ - ความโปร่งใส 2. คณะกรรมการ - บริหารในรูป คณะกรรมการ - การมีส่วนร่วมทุกภาค ส่วน 3. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

7 5. ทำอย่างไรจึงทำได้ต่อเนื่องใน พื้นที่ ( ต่อ ) 4. การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ - สาธารณสุข - การท่องเที่ยว - สำนักงานพระพุทธศาสนา เอกชน - บริษัท - ห้างร้าน - ผู้มีจิตศรัทรา

8 6. ต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ สุดยอดส้วมแต่ละ ระดับ / แต่ละ Setting ประชาสัมพันธ์การประกวด เงินรางวัลในการประกวด แบบส้วมใน รพ. สต. ประสานกิจกรรมส้วมสะอาดในระดับกิจกรม ต่างๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละ Setting

9 6. ต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุน ( ต่อ ) กรมอนามัย ส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมอนามัย สำนัก พระพุทธศาสนา กรมอนามัย สำนักงาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมอนามัย โรงงาน อุตสาหกรรม กรมอนามัยกรมการค้าภายใน ฯลฯ

10 7. แนวทางในการเชื่อม อำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋วกับ DHS เป็นอย่างไร 1. คณะกรรมการดำเนินงาน ชุด เดียวกันหรือบุคคลเดียวกัน 2. การบริหารจัดการ ทำเป็น เรื่องเดียวกัน 3. งบประมาณ ใช้ร่วมกัน 4. ผลกระทบ ประชาชน สุขภาพดีเหมือนกัน

11 การบริหารจัดการ คณะกรรมการ ผลกระทบ งบประมาณ 7. แนวทางในการเชื่อม อำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋วกับ DHS เป็นอย่างไร ( ต่อ ) DHS DHS อำเภอ สุขภาพ ดี 80 ปี ยังแจ๋ว

12 8. จะทำอย่างไรให้การ ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกิด ความยั่งยืน 1. นโยบาย ชัดเจน ต่อเนื่อง 2. เครือข่ายมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ 3. งบประมาณเพียงพอ ทันเวลา

13 8. จะทำอย่างไรให้การดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกิดความยั่งยืน ( ต่อ ) 4. ผู้ปฏิบัติจริงจัง จริงใจ ขวัญกำลังใจ 5. ผู้บริหารให้ความสำคัญ ( ผู้บริหารระดับต่างๆ ) ให้การสนับสนุน 6. วิชาการแนวทางการปฏิบัติ การประเมินผล การวิจัย จากกองต่างๆ ของกรม อนามัย

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 6 วัดเขาทุเรียน ( วัดสีชมพู ) สุดยอดส้วม ระดับประเทศปี 2552 ประเภท ศาสนสถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google