งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาบริการปฐมภูมิ F AMILY M EDICINE W ORKSHOP F OR M ULTIDISCIPLINARY T EAM สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาบริการปฐมภูมิ F AMILY M EDICINE W ORKSHOP F OR M ULTIDISCIPLINARY T EAM สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาบริการปฐมภูมิ F AMILY M EDICINE W ORKSHOP F OR M ULTIDISCIPLINARY T EAM สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 1

2 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเวชปฏิบัติครอบครัว (องค์ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ) อย่างเป็นระบบ ให้กับแพทย์และทีมสห วิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว โดยใช้ ครอบครัว ชุมชน และระบบบริการสาธารณสุขระดับอําเภอ เป็นฐานฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 2

3 หลักการของการจัดการเรียนรู้ การเรียนแบบผู้ใหญ่ (Adult learning) เรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการดำเนินโครงการในพื้นที่ และ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning By Doing /Interactive learning & Sharing) เรียนรู้หลักการและทฤษฎีเชิงวิชาการ เรียนเป็นทีม (Team approach) เพื่อเพิ่มสมรรถนะของ ทีม พร้อมกับเพิ่มความเข้มแข็งให้กับระบบบริการ (Project based + Model Development) 3

4 เป้าหมาย/ระยะเวลา/งบประมาณ เป้าหมาย : ทุกอำเภอๆละ 5 คน รวม 70 คน ระยะเวลาการอบรม : 5 สัปดาห์ ภายใน 2 เดือน (กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2557 จำนวน 5 สัปดาห์ๆละ 2 วัน) งบประมาณ : จาก สปสช. ประมาณ 230,000-240,000 บาท) (จากงบส่วนที่ 2: งบเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภูมิ ) 4

5 องค์ประกอบผู้เรียน ประกอบด้วยทีมสุขภาพอำเภอ (Learning Team) ทุกอำเภอๆ ละ 5 คน ดังนี้  แพทย์ที่ปฏิบัติงานใน รพช./ศสม./รพ.สต. (1)  ทีมสหวิชาชีพ (ทันตแพทย์,เภสัช,นักกายภาพ, แพทย์แผนไทย) (2)  พยาบาลเวชปฏิบัติ จาก รพ.และ รพ.สต.) (2) 5

6 (ร่าง) หลักสูตร 5 สัปดาห์ ระยะเวลาหลักสูตร สัปดาห์ที่ 1 (1-2 ก.พ.57)  Pre-test  principle of family medicine  Communication skill  Dialogue สัปดาห์ที่ 2 (15-16 ก.พ.57)  Practice management  Family system and assessment/LGBT  WWF couple, sexual health  Home care intervention and FM tools สัปดาห์ที่ 3 (1-2 มี.ค.57)  WWF chronicity and elderly  Domestic violence  How to deal with difficult patient  WWF children and adolescence 6

7 (ร่าง) หลักสูตร 5 สัปดาห์ ระยะเวลาหลักสูตร สัปดาห์ที่ 4 (15-16 มี.ค.57)  WWF palliative and end of life care  WWF Diabetics patient ชุดตรวจเท้า  Patient-centered Medicine  Primary care concept and Community-oriented primary care สัปดาห์ที่ 5 (29 - 30 มี.ค.57)  นำเสนอ difficult family/Home visit  Post test /feedback 7

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการสำคัญของเวชศาสตร์ ครอบครัว และเวชปฏิบัติปฐมภูมิทั้งยังสามารถ นําไปประยุกตใช้ได้จริง ผู้เข้าอบรมให้การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการบริหารจัดการระบบ บริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพมากขึ้น 8


ดาวน์โหลด ppt การฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อการพัฒนาบริการปฐมภูมิ F AMILY M EDICINE W ORKSHOP F OR M ULTIDISCIPLINARY T EAM สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google