งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการบริหารงบบริการ การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการบริหารงบบริการ การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการบริหารงบบริการ การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2558

2 2 สิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผน ไทย ในระบบ UC 1. บริการนวดไทย ( นวด ประคบ อบ สมุนไพร ) - บริการในหน่วยบริการ - บริการเชิงรุกในชุมชน 2. บริการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด ด้วยการแพทย์แผนไทย ( นวด อบ ประคบ ทับหม้อเกลือ แนะนำการดูแล หลังคลอด ) 3. การสั่งจ่ายยาจากสมุนไพรในบัญชียา หลักแห่งชาติ

3 แนวคิด / หลักการ ปี 58  สนับสนุนยุทธศาสตร์และแผนงานแพทย์ แผนไทยและสมุนไพรของกรมพัฒนา การแพทย์แผนไทยฯ ( เหมือนปี 57)  เพิ่มศักยภาพบริการแพทย์แผนไทยควบคู่ กับบริการสาธารณสุขอื่น ( เหมือนปี 57)  กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์การบริการแพทย์แผน ไทยเป้าหมายที่หน่วยบริการ ระดับ รพศ./ รพท./ รพช.  เน้นความเข้มแข็งของหน่วยบริการทุก ระดับ  วางระบบบริการแพทย์แผนไทยในทุกภาค ส่วน  เน้นความมั่นคงในระยะยาว 3

4 เป้าประสงค์ : ประชาชนเข้าถึง เชื่อมั่น และใช้บริการ แพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย เพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้มีบริการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ และปลอดภัยคู่ขนานและผสมผสานไปกับ การแพทย์แผนปัจจุบัน 2. เพื่อให้มีการใช้ยาจากสมุนไพรที่อยู่ในบัญชี ยาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ “ ประชาชนได้รับบริการแพทย์ แผนไทยที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้ มาตรฐาน และได้รับการรักษาโดยการสั่ง จ่ายยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลัก แห่งชาติ ” 4

5 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในปี 58 รายละเอี ยด ปี 57 ปี 58 1. หลักการ 1.1 ขยายจังหวัดต้นแบบการ พัฒนาและการจัดบริการ แพทย์แผนไทย รวม 20 จว. 1.1 กลยุทธ์การบริการแพทย์แผน ไทยเป้าหมายที่หน่วยบริการ - หน่วยบริการปฐมภูมิ / รพ. สต. - หน่วยบริการประจำ / รพศ./ รพท./ รพช. - รพ. แพทย์แผนไทย 2. สัดส่วน งบชดเชย และงบ สนับสนุน งบ 400.098 ลบ (8.19 บาท / ปชก.) (Pop 48.852 ล้านคน ) งบตามเกณฑ์บริการ : งบ สนับสนุนฯ (93 : 7) งบ 398,083,140 ลบ.(8.19 บาท / ปชก.) (Pop 48.606 ล้านคน ) งบตามเกณฑ์บริการ (100%) 5

6 รายละเอียดปี 57 ปี 58 3. การ บริหารงบ ค่าบริการ 3.1 จ่ายชดเชยตามผลงาน บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ ( นวด อบประคบ ฟื้นฟูแม่หลัง คลอด, ยาจากสมุนไพรใน ED) 3.2 จ่ายชดเชยบริการ การนำ ร่องระบบบริการเวชกรรมไทย ระดับ รพศ./ รพท./ รพช. และ รพสต. ( สังกัดกรมพัฒน์ฯ ) ที่ผ่านเกณฑ์ ศักยภาพ ตามที่กำหนด 3.3 จ่ายเพื่อสนับสนุนจว. ต้นแบบแผนไทยที่มีผลงาน ตามเกณฑ์ เหมาจ่ายการจัดบริการเวชกรรม ไทยสำหรับหน่วยบริการที่มี คุณสมบัติตามเกณฑ์กลาง และ เกณฑ์ระดับพื้นที่ที่กำหนด 6

7 กรอบการบริหารงบบริการการแพทย์ แผนไทย ปี 2558 งบค่าบริการแพทย์แผนไทย 8.19 บาท / ปชก. ผู้มีสิทธิ 48.606 ล้านคน (398,083,140 ลบ.) หน่วยบริการที่ได้รับงบประมาณ ระดับต่างๆ ดังนี้ 1. หน่วยบริการปฐมภูมิ / รพ. สต. 2. หน่วยบริการปฐมภูมิ / หน่วยบริการ ประจำ / รพศ./ รพท./ รพช. ( รวมหน่วยบริการที่เป็นแหล่งเพิ่มพูน ประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย / แผนไทยประยุกต์ ) 3. รพ. แพทย์แผนไทยสังกัดกรมพัฒนา แพทย์แผนไทยฯ ที่เป็นหน่วยบริการประจำ * หน่วยบริการต้องมีการจัดบริการแพทย์แผนไทย / แพทย์ แผนไทยประยุกต์ และผ่านการตรวจประเมินขึ้น ทะเบียนฯของสปสช. 7

8 แนวทางการคิด Global ลง เขต 1. ปชก. UC ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (40%) 2. ผลงานบริการ (30%) - ใช้ข้อมูลจากผลงานการเบิกจ่าย 4 ไตรมาส จากข้อมูล OP/PP individual ( ไตรมาส 4/56+ ไตรมาส 1-3/57) - นับจำนวนครั้งของทุกกิจกรรม ( นวด ประคบ อบสมุนไพร การสั่งจ่ายยา สมุนไพรเฉพาะ ED) และการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด ) 3. จำนวนหน่วยบริการ (30%) - ใช้ข้อมูลหน่วยบริการที่เบิกจ่าย จากข้อมูล OP/PP individual ( ไตรมาส 4/56+ ไตรมาส 1-3/57) - ใช้ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ / หน่วยบริการประจำที่ผ่าน เกณฑ์ - ใช้ข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย / แพทย์แผนไทยประยุกต์ / ผช. แพทย์แผนไทย จากโปรแกรมแพทย์แผนไทย 8

9 9 งบค่าบริการแพทย์แผนไทย สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ (35.365 ลบ.) จัดสรรตาม หลักเกณฑ์กลาง การจ่าย ค่าใช้จ่ายบริการ การแพทย์แผน ไทย การจัดสรรงบระดับเขตฯ เกณฑ์การ จัดสรรเพิ่มเติม ระดับเขตฯ / ตาม ตัวชี้วัดผลงาน ระดับเขต

10 10 หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย บริการการแพทย์แผนไทย

11 11 หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย บริการการแพทย์แผนไทย ( ต่อ )

12 12 หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย บริการการแพทย์แผนไทย ( ต่อ )

13 13 หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย บริการการแพทย์แผนไทย ( ต่อ )

14 14

15 15 OP/PP Individual Program TTM Data Center E-Claim แหล่งข้อมูล รายการข้อมูล บริการแพทย์แผนไทย ( นวด, อบ, ประคบ, แม่หลังคลอด ) ( กรณี OP) บริการแพทย์แผนไทย ( นวด, อบ, ประคบ, แม่หลังคลอด ) ( กรณี IP) ยาสมุนไพร ( การสั่งใช้ยา & มูลค่าการใช้ ยา ) บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ( แพทย์แผนไทย, ผู้ช่วยแพทย์แผน ไทย ) ผลการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วย บริการแพทย์แผนไทย ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามประเมินผล การดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt กรอบการบริหารงบบริการ การแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google