งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปกรอบบริหารงบเหมาจ่ายราย หัวปี 2551-2552 ประเภทบริการปีงบ 2551ปีงบ 2552 1. บริการผู้ป่วยนอก (OP)600.8+44.72666.96 2. บริการผู้ป่วยใน (IP)*845.08837.11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปกรอบบริหารงบเหมาจ่ายราย หัวปี 2551-2552 ประเภทบริการปีงบ 2551ปีงบ 2552 1. บริการผู้ป่วยนอก (OP)600.8+44.72666.96 2. บริการผู้ป่วยใน (IP)*845.08837.11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปกรอบบริหารงบเหมาจ่ายราย หัวปี 2551-2552 ประเภทบริการปีงบ 2551ปีงบ 2552 1. บริการผู้ป่วยนอก (OP)600.8+44.72666.96 2. บริการผู้ป่วยใน (IP)*845.08837.11 3. บริการ OP&IP รพช.เงื่อนไขพิเศษ-72.25 4. บริการส่งเสริมป้องกัน (PP)253.01262.06 5. บริการค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เฉพาะโรค145.26187.08 6. งบลงทุนเพื่อการทดแทน143.73148.69 7. บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)12.00- 8. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ4.005.00 9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41-1.00 10. งบพื้นที่ทุรกันดารและเสี่ยงภัย30.00- 11. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ0.400.85 12. งบผลงานตามเกณฑ์คุณภาพบริการ (Quality-based pay) 20.00 13.สนับสนุนบริการแพทย์แผนไทยและทางเลือก1.00 รวมงบเหมาจ่ายรายหัว2,100.002,202.00 * ปีงบ 2552 ย้ายเด็กแรกเกิดทุกรายไปไว้ที่รายการที่ 5

2 กรอบบริหารงบบริการผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ และงบ CKD ปี 2552 งบบริการผู้ป่วย เอช ไอ วี และเอดส์ รายการ เป้าหมายล้านบาท 1. ค่าบริการ(ค่ายา, ตรวจทางห้องปฏิบัติการ การให้คำปรึกษา ) 125,0002,895.6 2. การพัฒนาระบบบริการ88.1 รวมงบประมาณ (ล้านบาท)2,983.8 งบบริการทดแทนไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง รายการเป้าหมายล้านบาท 1. ค่าบริการสำหรับ PD & HD & KT3,404869.93 2. ค่าส่วนต่าง Co-pay สำหรับ HD [ผู้ป่วยไต วายระยะสุดท้ายก่อน 1 ต.ค. 51] 3,693491.14 3. การพัฒนาระบบบริการ159.99 4. การชะลอการเกิดภาวะไตวายเรื้อรังระยะ สุดท้าย (นำร่อง) 9.00 รวมงบประมาณ (ล้านบาท)1,530.1

3

4 กรอบบริหารงบ P&P ปี 2552 P&P National priority and central procurement (15.37) P&P Community (37.5) P&P Expressed demand (109.86) P&P Capitation (193.72 บาท ต่อหัว) 63.614 ล้านคน สาขา จังหวัด (เฉพาะ ประชากรพื้นที่ ที่ไม่มีกองทุน ตำบล) กองทุน ตำบล P&P Area based (30) Expressed demand 7 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ANC, PNC, FP, EPI ทุกช่วงอายุ, อนามัยเด็กเล็ก, เคลือบหลุมร่องฟัน และฟลูออไรด์ในกลุ่ม 6-12 ปี, 20% เป้าหมายบริการการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในกลุ่ม 15-60 ปี คำนวณจาก 262.06 บาทต่อ ปชก.สิทธิ UC จำนวน 47.026 ล้านคน สปสช. สาขาจว. สปสช. สาขาเขต สสจ. และ สาขา กทม.เป็น P&P manager และประเมินผลงาน ตาม composite indicator Diff. by age group UCNON-UC CUP หน่วยบริการที่ ลงทะเบียนในระบบ UC และระบบ SSS ที่ สมัคร เหมาจ่ายต่อหัวจ่ายตามผลงาน จังหวัด สาขาพื้นที่ จ่ายตาม indicatorจ่ายตาม indicator ระบบ M&Eระบบ M&E โครงการระดับเขตโครงการระดับเขต ปัญหาเฉพาะพื้นที่ปัญหาเฉพาะพื้นที่ Vertical program & DMIVertical program & DMI โครงการระดับ จังหวัดโครงการระดับ จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt สรุปกรอบบริหารงบเหมาจ่ายราย หัวปี 2551-2552 ประเภทบริการปีงบ 2551ปีงบ 2552 1. บริการผู้ป่วยนอก (OP)600.8+44.72666.96 2. บริการผู้ป่วยใน (IP)*845.08837.11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google