งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฤช ลี่ทองอิน ผู้จัดการกองทุนอาวุโส สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ความคาดหวังของสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต่อการติดตามประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฤช ลี่ทองอิน ผู้จัดการกองทุนอาวุโส สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ความคาดหวังของสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต่อการติดตามประเมินผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฤช ลี่ทองอิน ผู้จัดการกองทุนอาวุโส สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ความคาดหวังของสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต่อการติดตามประเมินผล

2 วัตถุประสงค์ของงบส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค เพื่อให้ประชาชนที่มีสิทธิเข้าถึง บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค เพื่อลดภาระโรค

3 กรอบการบริหารงบ P&P 3 เป็นการบริการ P&P รายบุคคลและ ครอบครัวแก่คนไทยทุกสิทธิ เพื่อเป็นค่าชดเชยบริการสาธารณสุขตาม ชุดสิทธิประโยชน์ของหน่วยบริการ และ สถานพยาบาลที่จัดบริการ P&P เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุข (P&P) เฉพาะ พื้นที่ หรือภาพรวมประเทศ จังหวัดและเขต เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ หลักในการ บูรณาการให้เกิดแผนและการ บริการ P&P พื้นที่ ภายใต้กรอบการและ แนวทางของ สปสช.

4

5 กรอบการบริหารงบ P&P ปี 2554 NPP &Central Procurement 934 ลบ.(14.52 บ./ปชก.) NPP &Central Procurement 934 ลบ.(14.52 บ./ปชก.) P&P Area based 3,760 ลบ. (58.41 บ./ปชก.) P&P Area based 3,760 ลบ. (58.41 บ./ปชก.) P&P Expressed demand 6,964 ลบ.(108.17 บ./ปชก.) P&P Expressed demand 6,964 ลบ.(108.17 บ./ปชก.) P&P Capitation (181.10 บาท ต่อปชก.ทุกสิทธิ 64.379 ล้านคน) P&P Capitation (181.10 บาท ต่อปชก.ทุกสิทธิ 64.379 ล้านคน) Area problem ระดับเขต (18.41+ส่วน ที่เหลือ) Area problem ระดับเขต (18.41+ส่วน ที่เหลือ) กองทุน อปท. 934 ลบ.(40.0 0) กองทุน อปท. 934 ลบ.(40.0 0) Capitation (79.48 บ./ปชก.) Capitation (79.48 บ./ปชก.) Itemized 9 รายการ (28.69บ./ปชก.) Itemized 9 รายการ (28.69บ./ปชก.) CUP Diff. by age group หักเงินเดือน คำนวณจาก 242.92 บาทต่อ ปชก.สิทธิ UC จำนวน 47.996 ล้านคน บริหารแบบเขตบริการสุขภาพ ภายใต้ อปสข. Expressed demand 9 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ANC, PNC, FP, TSH, EPI, คัดกรองมะเร็งปากมดลูก, Depression, คัดกรองความ เสี่ยงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หน่วยบริการ / สถานพยาบาล / หน่วยอื่นๆที่ให้บริการ

6 CIPP Model CIPP  Context: Environment & Needs  Input: Strategies & Resources  Process: Monitoring implementation  Product: Outcomes - both quality and significance

7 CIPP View of Institutionalized Evaluation Stufflebeam, OPEN, 2003

8 อยากรู้อะไร ผลผลิต / ผลลัพธ์ □ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงบริการมากน้อยเพียงไร □ ผลลัพธ์และผลกระทบเป็น อย่างไร

9 กลุ่มเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ?? หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด เด็กเล็ก ( แรกเกิด – อายุ < 3 ปี ) เด็กวัยเรียน ( 3 – <6 ปี ) เด็กประถมศึกษา ( 6 - < 13 ปี ) เด็กโต ( 13 – <19 ปี ) เยาวชน ( 19 - < 25 ปี ) ผู้ใหญ่ ( 25 - < 35 ปี ) ผู้ใหญ่ ( 35 - < 60 ปี ) ผู้สูงอายุ 9

10 18 แฟ้ม (OP/PP Individual Records) E-Claim (IP Individual Records) การสำรวจ ระบบรายงาน 11 รง 5 การสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง กรมควบคุมโรค ทุก 3 ปี การสำรวจภาวะสุขภาพและตรวจร่างกาย สวรส. ทุก 5 ปี

11 อยากรู้อะไร กระบวนการ □ หน่วยบริหารจัดการอย่างไร □ หน่วยบริการจัดบริการ อย่างไร

12 อยากรู้อะไร ทรัพยากร □ กำลังคนเพียงพอหรือไม่ □ งบประมาณเพียงพอหรือไม่

13 อยากรู้อะไร สภาพแวดล้อม □ ปัจจัยที่เอื้อ □ ปัจจัยที่ขัดขวาง

14 งบ P&P ระดับพื้นที่ 14 แนวทาง ดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สปสช. เขต และ เขตตรวจ ราชการสาธารณสุข ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการ จัดสรรงบของคณะกก. ระดับเขต โดยการมีส่วนร่วมของ หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในระดับจังหวัด และเขต 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้หน่วยบริการจัดบริการ เชิงรุกในชุมชน โดย การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนให้ประชาชนเข้าถึง บริการที่มีคุณภาพ 3. เพื่อสนับสนุนและจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

15 งบ P&P ระดับพื้นที่ 15 1. จัดสรรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน สุขภาพ อบต./ เทศบาล ในอัตรา 40 บาท / ปชก. 2. จัดสรรให้ สปสช. สาขาจังหวัดเพื่อ ดำเนินงาน P&P สำหรับพื้นที่ และชุมชนในอัตรา 18.41 บาท / ปชก. รวมกับ ส่วนที่เหลือจากการ จัดสรรใน ข้อ 1. ( ปรับเกลี่ยในระดับประเทศ )

16 CIPP Model CIPP  Context: Environment & Needs  Input: Strategies & Resources  Process: Monitoring implementation  Product: Outcomes - both quality and significance

17 ความคาดหวัง ต้องการทราบว่าแผนงาน / โครงการบรรลุ วัตถุประสงค์เพียงใดและนำไปสู่ผลลัพธ์ ที่ต้องการหรือไม่ การใช้ทรัพยากรของแผนงาน / โครงการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สารสนเทศที่ได้จากการติดตาม ประเมินผลช่วยเป็นพื้นฐานในการ ตัดสินใจ กาวางแผนและการพัฒนาแผนงาน / โครงการต่อไปได้รับการปรับปรุงจาก บทเรียนที่ได้รับ

18 Source: UNICEF, A UNICEF Guide for Monitoring and Evaluation: Making a Difference?

19 สรุปข้อเสนอแนะการติดตาม ประเมินผลปี 2553 ควรพัฒนาศักยภาพทีมประเมินระดับเขต ศูนย์วิชาการควรมีผู้รับผิดชอบ M&E สนย. เป็นหน่วยหลักในการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์วิชาการควรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน บูรณาการเชิงรุกของจังหวัด กระบวนการทำงานของจังหวัดควรได้รับการ ปรับปรุง ส่วนกลางควรกำหนดตัวชี้วัดพร้อมถ่ายทอด สื่อสารให้เข้าใจตรงกัน ควรพัฒนาบทบาทของจังหวัดในการกำกับ ติดตาม ควรพัฒนาบทบาทของ สสอ. ในการสนับสนุน วิชาการแก่กองทุนฯ

20 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กฤช ลี่ทองอิน ผู้จัดการกองทุนอาวุโส สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ความคาดหวังของสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต่อการติดตามประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google