งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหาร กองทุน สุขภาพตำบล. ความ เป็นมา 1. ม 47 พรบ. หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ 2545 2. ความหมาย สถานะของ กองทุนหลักประกันสุขภาพ 4. งบสนับสนุน ( PPA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหาร กองทุน สุขภาพตำบล. ความ เป็นมา 1. ม 47 พรบ. หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ 2545 2. ความหมาย สถานะของ กองทุนหลักประกันสุขภาพ 4. งบสนับสนุน ( PPA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหาร กองทุน สุขภาพตำบล

2 ความ เป็นมา 1. ม 47 พรบ. หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ความหมาย สถานะของ กองทุนหลักประกันสุขภาพ 4. งบสนับสนุน ( PPA) + งบ สมทบ 3. วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และเงื่อนไข การยุบเลิกกองทุน

3 วัตถุปร ะสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริม หน่วยบริการ PCU 2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม เข้าถึงบริการ 4. เพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการกองทุน 3. เพื่อสนับสนุนกลุ่ม / องค์กร ปชช. ในพื้นที่ จัด กิจกรรมส่งเสริมป้องกัน

4 องค์ปร ะกอบ 1. นายก อบต. หรือ นายกเทศมนตรี ประธาน 2. ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ 2 คน 4. หน. หน่วยบริการปฐมภูมิ ทุกแห่งในพื้นที่ 3. สมาชิกสภา อบต. / สภา เทศบาล 2 คน 5. ผู้แทน อสม. ที่คัดเลือก กันเอง 2 คน 6. ผู้แทนประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชน 5 คน 7. ผู้แทนศูนย์ประสานงาน หลักประกันฯ หรือศูนย์รับ เรื่องร้องเรียน ศูนย์ละ 1 คน 8. ปลัด อบต. / ปลัดเทศบาล หรือ จนท. อื่น เป็นเลขานุการ

5 การดำเนินงาน กองทุน จัดกลไกสนับสนุนด้าน วิชาการ โดย ฝ่าย สาธารณสุข มีบทบาทในการ สะท้อนปัญหา แนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริม องค์กรชุมชน / ประชาชน ให้มีบทบาทการ ตรวจสอบ เสนอแนะ และมี ส่วนร่วมดำเนินงาน กลไกการกำกับและ ประเมินผล

6 การดำเนินงาน กองทุน การจัดบริการสุขภาพ ตามชุดสิทธิประโยชน์ ใน 5 กลุ่มเป้าหมาย การสนับสนุนหน่วยบริการ สุขภาพในท้องถิ่น การบริหารจัดการกองทุน การสร้างเสริมสุขภาพ โดยการริเริ่มของ ประชาชนและชุมชน

7 PP Nat. Priority ภาพรวมงบส่งเสริม ป้องกัน ปี 53 งบ กสธ. งบ ท้องถิ่ น PP exp. demand PP itemized PP capitation งบ พัฒนา จว. งบ PP สมท บ PP area based PPA กองทุ น ตำบล ( สถาน บริการ สุขภาพ ) ( ส่งเสริม ป้องกันใน พื้นที่ )

8 การบริหารกองทุน สุขภาพตำบล PPA สสจ.สสจ. สสอ / รพช. รพ สต./ สอ. กอง ทุน ตำบ ล อป ท. สมท บ % คกก. บริหาร กองทุ น ? ?

9 งบกองทุน กับงบ PPA สสจ แห่ง

10 การดำเนินงาน กองทุน ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร กองทุนตามหลักเกณฑ์ ประจำปี การพิจารณาเห็นชอบการ จัดตั้งกองทุน การสนับสนุนการ ดำเนินงานกองทุน บันทึกข้อตกลง ชี้แจง อบรมกองทุน

11 จัดตั้งกองทุน 6,000 แห่ง (2553) งบ 1,453 ล้านบาท ครอบคลุม ปชก ล้านคน ( ไม่รวม กทม. + โคราช ) ท้องถิ่น ตื่นตัว และ กระตือรือร้นอย่างมาก ฝ่ายสาธารณสุข ยังไม่มี บทบาทเท่าที่ควร การจัดการสุขภาพในท้องถิ่น ??? การดำเนินงาน กองทุน บทบาทของกองทุน เน้นความ ต้องการของประชาชน รูปแบบการบริหารกองทุน ที่ หลากหลาย สนับสนุนให้ ประชาชน มี ส่วนร่วม

12 การดำเนินงาน กองทุน ความไม่เข้าใจในบทบาทของ กองทุน - ฝ่ายบริหาร vs ฝ่ายปฏิบัติ - ท้องถิ่น vs สาธารณสุข การนำเงินกองทุนไปใช้ผิด วัตถุประสงค์ ขาดการติดตาม กำกับ ประเมินผล เพื่อปรับปรุงแก้ไข ความล่าช้าในการเบิกจ่าย เงินกองทุน ( ส่วนใหญ่ )

13 กองทุน ขนาดใหญ่ กองทุน ขนาดเล็ก กองทุน ขนาดกลาง เทศบาล นคร / เมือง อบต. กลาง / เล็ก เทศบาลตำบล / อบต. ใหญ่ บริบท ท้องถิ่น การจัดตั้ง กองทุน ผลกระทบ จากกองทุน การ สนับสนุน กองทุน การ ดำเนินงาน กองทุน การบริหาร กองทุน ผู้บริหาร ท้องถิ่น ผู้แทน ชุมชน สาธารณสุ ขอำเภอ จนท. สาธารณสุ ข อสม. ผอ. สปสช. เขต ผู้บริหาร สธ. จังหวัด ผอก. รพ./ นักวิชาการ โครงสร้างการเก็บข้อมูล เชิงคุณภาพ 36 กองทุน จำนวน / ประเภท กองทุน ผู้ให้ ข้อมูล ประเด็น ศึกษา

14 ผลการ วิจัย ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน สอ. และ ผู้บริหาร สธ. เห็นด้วยกับแนวคิด กองทุน การจัดตั้งกองทุน มีส่วนกระตุ้น อปท. สนใจ / สนับสนุนงาน สาธารณสุขในพื้นที่มากขึ้น ปัญหาการดำเนินงาน 3 ปีแรก ขาดการเตรียมความพร้อม ผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่เข้าใจ กองทุน 70.4% มีขนาดเล็ก ต่าง คนต่างทำ ไม่มียุทธศาสตร์ร่วมกัน ขาดระบบการกำกับดูแล และ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร ของ จังหวัด / อำเภอ

15 ผลการ วิจัย ผลกระทบจากการดำเนินงาน กองทุน 1. การบริหารนโยบายสุขภาพ ขาดเอกภาพ การบูรณาการในภาพรวมของจังหวัด เนื่องจากขาดกลไกการประสานแผน ระหว่างภูมิภาคกับท้องถิ่น 2. งบส่งเสริมป้องกันของ สสจ. มีแนวโน้ม ลดลง ส่งผลต่อการบริหารเพื่อรองรับ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยตรง 3. การสาธารณสุขเขตเมือง มีแนวโน้มที่ เทศบาลจะเป็นหน่วยหลักทั้งรักษา และ ส่งเสริมป้องกัน โดยรับโอนค่าใช้จ่ายราย หัวจาก รพศ./ รพท. เป็นผลให้กลุ่มงานเวช กรรมสังคมต้องปรับบทบาทในอนาคต 4. สอ. ได้รับผลกระทบมากหรือน้อย ขึ้นกับ งบประมาณจาก CUP และ สสจ. อย่าง น้อยงบ PP community ที่ สอ. เคยได้รับ เฉลี่ย 1-2 แสนบาทต่อแห่งถูกทยอยโอน ให้กองทุน


ดาวน์โหลด ppt การบริหาร กองทุน สุขภาพตำบล. ความ เป็นมา 1. ม 47 พรบ. หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ 2545 2. ความหมาย สถานะของ กองทุนหลักประกันสุขภาพ 4. งบสนับสนุน ( PPA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google