งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหาร กองทุน สุขภาพตำบล. ความ เป็นมา 1. ม 47 พรบ. หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ 2545 2. ความหมาย สถานะของ กองทุนหลักประกันสุขภาพ 4. งบสนับสนุน ( PPA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหาร กองทุน สุขภาพตำบล. ความ เป็นมา 1. ม 47 พรบ. หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ 2545 2. ความหมาย สถานะของ กองทุนหลักประกันสุขภาพ 4. งบสนับสนุน ( PPA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหาร กองทุน สุขภาพตำบล

2 ความ เป็นมา 1. ม 47 พรบ. หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ 2545 2. ความหมาย สถานะของ กองทุนหลักประกันสุขภาพ 4. งบสนับสนุน ( PPA) + งบ สมทบ 3. วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และเงื่อนไข การยุบเลิกกองทุน

3 วัตถุปร ะสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริม หน่วยบริการ PCU 2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม เข้าถึงบริการ 4. เพื่อสนับสนุนการบริหาร จัดการกองทุน 3. เพื่อสนับสนุนกลุ่ม / องค์กร ปชช. ในพื้นที่ จัด กิจกรรมส่งเสริมป้องกัน

4 องค์ปร ะกอบ 1. นายก อบต. หรือ นายกเทศมนตรี ประธาน 2. ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ 2 คน 4. หน. หน่วยบริการปฐมภูมิ ทุกแห่งในพื้นที่ 3. สมาชิกสภา อบต. / สภา เทศบาล 2 คน 5. ผู้แทน อสม. ที่คัดเลือก กันเอง 2 คน 6. ผู้แทนประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชน 5 คน 7. ผู้แทนศูนย์ประสานงาน หลักประกันฯ หรือศูนย์รับ เรื่องร้องเรียน ศูนย์ละ 1 คน 8. ปลัด อบต. / ปลัดเทศบาล หรือ จนท. อื่น เป็นเลขานุการ

5 การดำเนินงาน กองทุน จัดกลไกสนับสนุนด้าน วิชาการ โดย ฝ่าย สาธารณสุข มีบทบาทในการ สะท้อนปัญหา แนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริม องค์กรชุมชน / ประชาชน ให้มีบทบาทการ ตรวจสอบ เสนอแนะ และมี ส่วนร่วมดำเนินงาน กลไกการกำกับและ ประเมินผล

6 การดำเนินงาน กองทุน การจัดบริการสุขภาพ ตามชุดสิทธิประโยชน์ ใน 5 กลุ่มเป้าหมาย การสนับสนุนหน่วยบริการ สุขภาพในท้องถิ่น การบริหารจัดการกองทุน การสร้างเสริมสุขภาพ โดยการริเริ่มของ ประชาชนและชุมชน

7 PP Nat. Priority ภาพรวมงบส่งเสริม ป้องกัน ปี 53 งบ กสธ. งบ ท้องถิ่ น PP exp. demand 125.64 15.17 PP itemized 31.79 PP capitation 93.85 งบ พัฒนา จว. งบ PP สมท บ 199. 22 PP area based PPA 58.41 40.00 18.41 กองทุ น ตำบล ( สถาน บริการ สุขภาพ ) ( ส่งเสริม ป้องกันใน พื้นที่ )

8 การบริหารกองทุน สุขภาพตำบล PPA 40.00 สสจ.สสจ. สสอ / รพช. รพ สต./ สอ. กอง ทุน ตำบ ล อป ท. สมท บ 20- 50% คกก. บริหาร กองทุ น ? ?

9 งบกองทุน กับงบ PPA สสจ. 193 3.5 18 31 6000 แห่ง

10 การดำเนินงาน กองทุน ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร กองทุนตามหลักเกณฑ์ ประจำปี การพิจารณาเห็นชอบการ จัดตั้งกองทุน การสนับสนุนการ ดำเนินงานกองทุน บันทึกข้อตกลง ชี้แจง อบรมกองทุน

11 จัดตั้งกองทุน 6,000 แห่ง (2553) งบ 1,453 ล้านบาท ครอบคลุม ปชก. 36.3 ล้านคน ( ไม่รวม กทม. + โคราช ) ท้องถิ่น ตื่นตัว และ กระตือรือร้นอย่างมาก ฝ่ายสาธารณสุข ยังไม่มี บทบาทเท่าที่ควร การจัดการสุขภาพในท้องถิ่น ??? การดำเนินงาน กองทุน บทบาทของกองทุน เน้นความ ต้องการของประชาชน รูปแบบการบริหารกองทุน ที่ หลากหลาย สนับสนุนให้ ประชาชน มี ส่วนร่วม

12 การดำเนินงาน กองทุน ความไม่เข้าใจในบทบาทของ กองทุน - ฝ่ายบริหาร vs ฝ่ายปฏิบัติ - ท้องถิ่น vs สาธารณสุข การนำเงินกองทุนไปใช้ผิด วัตถุประสงค์ ขาดการติดตาม กำกับ ประเมินผล เพื่อปรับปรุงแก้ไข ความล่าช้าในการเบิกจ่าย เงินกองทุน ( ส่วนใหญ่ )

13 กองทุน ขนาดใหญ่ กองทุน ขนาดเล็ก กองทุน ขนาดกลาง เทศบาล นคร / เมือง อบต. กลาง / เล็ก เทศบาลตำบล / อบต. ใหญ่ บริบท ท้องถิ่น การจัดตั้ง กองทุน ผลกระทบ จากกองทุน การ สนับสนุน กองทุน การ ดำเนินงาน กองทุน การบริหาร กองทุน ผู้บริหาร ท้องถิ่น ผู้แทน ชุมชน สาธารณสุ ขอำเภอ จนท. สาธารณสุ ข อสม. ผอ. สปสช. เขต ผู้บริหาร สธ. จังหวัด ผอก. รพ./ นักวิชาการ 8 1212 1616 โครงสร้างการเก็บข้อมูล เชิงคุณภาพ 36 กองทุน จำนวน / ประเภท กองทุน ผู้ให้ ข้อมูล ประเด็น ศึกษา

14 ผลการ วิจัย ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน สอ. และ ผู้บริหาร สธ. เห็นด้วยกับแนวคิด กองทุน การจัดตั้งกองทุน มีส่วนกระตุ้น อปท. สนใจ / สนับสนุนงาน สาธารณสุขในพื้นที่มากขึ้น ปัญหาการดำเนินงาน 3 ปีแรก ขาดการเตรียมความพร้อม ผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่เข้าใจ กองทุน 70.4% มีขนาดเล็ก ต่าง คนต่างทำ ไม่มียุทธศาสตร์ร่วมกัน ขาดระบบการกำกับดูแล และ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร ของ จังหวัด / อำเภอ

15 ผลการ วิจัย ผลกระทบจากการดำเนินงาน กองทุน 1. การบริหารนโยบายสุขภาพ ขาดเอกภาพ การบูรณาการในภาพรวมของจังหวัด เนื่องจากขาดกลไกการประสานแผน ระหว่างภูมิภาคกับท้องถิ่น 2. งบส่งเสริมป้องกันของ สสจ. มีแนวโน้ม ลดลง ส่งผลต่อการบริหารเพื่อรองรับ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยตรง 3. การสาธารณสุขเขตเมือง มีแนวโน้มที่ เทศบาลจะเป็นหน่วยหลักทั้งรักษา และ ส่งเสริมป้องกัน โดยรับโอนค่าใช้จ่ายราย หัวจาก รพศ./ รพท. เป็นผลให้กลุ่มงานเวช กรรมสังคมต้องปรับบทบาทในอนาคต 4. สอ. ได้รับผลกระทบมากหรือน้อย ขึ้นกับ งบประมาณจาก CUP และ สสจ. อย่าง น้อยงบ PP community ที่ สอ. เคยได้รับ เฉลี่ย 1-2 แสนบาทต่อแห่งถูกทยอยโอน ให้กองทุน


ดาวน์โหลด ppt การบริหาร กองทุน สุขภาพตำบล. ความ เป็นมา 1. ม 47 พรบ. หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ 2545 2. ความหมาย สถานะของ กองทุนหลักประกันสุขภาพ 4. งบสนับสนุน ( PPA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google