งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานหลักประกันภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี 15 ตุลาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานหลักประกันภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี 15 ตุลาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานหลักประกันภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี 15 ตุลาคม 2556

2 2 ประเด็นรายละเอียด เป้าประสงค์ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้วยการใช้บริการแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีบริการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพและปลอดภัยคู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อให้มีการใช้ยาจากสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้น จำนวนหน่วยบริการที่เป็นศูนย์บริการด้านการแพทย์แผนไทยและมีแพทย์แผนไทยประจำมีการ certifyระดับCUP ร้อยละของ รพ.สต. ที่มีบริการแพทย์แผนไทยพื้นฐาน เน้นการใช้ยาพื้นฐาน 5 รายการ มาตรการ ส่งเสริมให้มีบริการเวชกรรมแผนไทยโดยนักการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการประจำ ส่งเสริมให้มีการทำหัตถการแพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาในหน่วยบริการและบริการเชิงรุกใน ชุมชน รวมถึงการทำหัตถการเพื่อฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด ส่งเสริมให้หน่วยบริการประจำและเครือข่ายใช้ยาจากสมุนไพรเพิ่มขึ้น รวมถึงการใช้ยาจาก สมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันในบางรายการที่ทดแทนกันได้ สนับสนุนและร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข สถาบันทางวิชาการ องค์กรเอกชนในการพัฒนา บริการ TTM สนับสนุนกลไกบริหารจัดการระดับจังหวัดในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยอย่างครบ วงจร พัฒนาข้อมูล การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน กรอบแนวทางการบริหารงบ ปี 2557

3 แผนผังการจัดสรรค่าบริการแพทย์แผนไทย ปี 2557 POP UC = 48.852 ล้านคน 2. งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 0.57 บ./ปชก. 27.846 ลบ. 2. งบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ 0.57 บ./ปชก. 27.846 ลบ. 1. งบค่าบริการเพิ่มเติม 7.62 บ/ปชก. 372.252 ลบ. 1. งบค่าบริการเพิ่มเติม 7.62 บ/ปชก. 372.252 ลบ. บริการการแพทย์แผนไทย 8.19 บ./ ปชก. สิทธิ UC 400.098 ลบ. บริการการแพทย์แผนไทย 8.19 บ./ ปชก. สิทธิ UC 400.098 ลบ. 1.งบพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ จัดสรรให้หน่วยบริการ ละ 150,000 บาท 2.จ่ายเพิ่มเติมให้จังหวัดนำร่องต้นแบบแพทย์แผนไทย ที่มีความพร้อมอย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด 3.จัดสรรเพื่อสนับสนุนการจัดบริการของแพทย์แผนไทย ใน รพ.สต. ตามโครงการนำร่องของกรมพัฒน์ฯ จำนวน 225 แห่งๆละ 1.8 แสนบาทต่อปี (บริหาร จัดการงบโดยสปสช.ส่วนกลาง) 4.จัดสรรตามเกณฑ์ผลงานบริการ (1)สนับสนุนเขตในการพัฒนาระบบบริการ การแพทย์แผนไทยในพื้นที่ 13 เขตๆ ละ 2 ลบ (2)สนับสนุน สปสช.ส่วนกลาง เพื่อพัฒนาระบบ บริการฯ โดยร่วมมือกับสธ. สถาบันทางวิชาการ องค์กรเอกชน รวมทั้งพัฒนาข้อมูล การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

4 บริการแพทย์แผนไทย 8.19 บ. /ปชก. สิทธิ UC 33,547,005 บาท บริการแพทย์แผนไทย 8.19 บ. /ปชก. สิทธิ UC 33,547,005 บาท งบค่าบริการแพทย์แผนไทยปี 2556 สปสช.เขต 10 1. งบค่าบริการเพิ่มเติม ปชก. : ผลงานเดิม ในสัดส่วน 50:50 31,547,005 บาท 1. งบค่าบริการเพิ่มเติม ปชก. : ผลงานเดิม ในสัดส่วน 50:50 31,547,005 บาท 2. งบสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการ 2,000,000 บาท 2. งบสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการ 2,000,000 บาท 1.เกณฑ์ศักยภาพ 1,500,000 2.จังหวัดนำร่องต้นแบบ TTM 1,000,000 3.เกณฑ์ผลงานบริการ 29,047,005 1.เกณฑ์ศักยภาพ 1,500,000 2.จังหวัดนำร่องต้นแบบ TTM 1,000,000 3.เกณฑ์ผลงานบริการ 29,047,005 พัฒนาระบบบริการ TTM

5 ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2557 5 ตัวชี้วัด ผลงาน ปี 2556 เป้าหมาย ปี 2557 1.จำนวนหน่วยบริการที่เป็นศูนย์บริการด้าน การแพทย์แผนไทยและมีแพทย์แผนไทย ประจำมีการ certify ระดับ Cup 400แห่ง (34) 590 แห่ง 2.ร้อยละของประชาชนได้รับบริการการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 (40.76) ร้อยละ 20 3.ร้อยละของ รพ.สต. ที่มีบริการแพทย์แผนไทย พื้นฐาน เน้นการใช้ยาพื้นฐาน 5 รายการ ร้อยละ 60 ร้อยละ 75.82 (74.06) ร้อยละ 70

6 6 รายละเอียดปี 2556ปี 2557 (เพิ่มขึ้น 0.99) 1. งบประมาณสัดส่วน ปชก.: ผลงาน =70:30 (ค่าบริการ) งบส่งเสริมฯ : จัดสรรตามประชากร UC สัดส่วน ปชก. : ผลงาน=50:50 (ค่าบริการ) งบส่งเสริมฯ : สปสช. เขตละ 2 ล้าน บาท 2. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 1.จัดสรรตามเกณฑ์ศักยภาพแก่หน่วย บริการที่ผ่านเกณฑ์ของส่วนกลาง และเกณฑ์ระดับพื้นที่ 2.จัดสรรตามผลงานบริการ กำหนด เกณฑ์การจ่ายโดย สปสช.เขต 1. จัดสรรตามเกณฑ์ศักยภาพแก่ หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ของ ส่วนกลาง (เพิ่มเกณฑ์) และ เกณฑ์ระดับพื้นที่ 2. จัดสรรตามผลงานบริการ กำหนด เกณฑ์การจ่ายโดย สปสช.เขต 3. การ payment Payment โดย สปสช.เขต 4. การบริหาร จัดการข้อมูล สปสช.เขตดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล และบริหารจัดการข้อมูลเอง สปสช.เขตดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล และบริหารจัดการข้อมูลเอง สิ่งที่แตกต่างจากปี 2556

7 เกณฑ์หน่วยบริการที่มี สิทธิได้รับงบ เงื่อนไขอัตราการจ่าย เกณฑ์ศักยภาพหน่วยบริการ ประจำ (CUP) ต้องผ่านเกณฑ์กลาง และผ่านเกณฑ์ระดับ พื้นที่ เป็นไปตามอัตราที่ อปสข.เห็นชอบ จ่ายให้จังหวัด ต้นแบบนำร่อง สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด เขตละอย่างน้อย 1 จังหวัด เป็นไปตามอัตราที่ อปสข.เห็นชอบ สนับสนุนการ จัดบริการของ แพทย์แผนไทย ใน รพ.สต. 225 แห่ง หน่วยบริการ ระดับรพ.สต. รพ.สต. ที่มีแพทย์ แผนไทย ตาม โครงการนำร่องของ กรมพัฒน์ฯ ไม่เกิน 180,000 บาท/รพสต./ปี เกณฑ์ผลงาน บริการ หน่วยบริการทุก แห่งที่มีผลงาน บริการ เป็นไปตามหลัก เกณฑ์เงื่อนไขที่ อปสข.เห็นชอบ เป็นไปตามอัตราที่ อปสข.เห็นชอบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตราการจ่ายค่าบริการ

8 เกณฑ์กลาง : 1)มีแพทย์แผนไทยประจำ ณ หน่วยบริการ (คำว่า แพทย์แผนไทยหมายถึง ผู้ที่จบ ปริญญาตรีแพทย์แผนไทยและมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท เวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) 2)มีการจัดตั้งคลินิกเวชกรรมไทย ณ หน่วยบริการนั้น มีป้ายที่เห็นได้ชัดเจน ประชาชนเข้าถึงง่าย ตามมาตรฐานของกรมพัฒน์ฯ 3)จะต้องมีแผนงานดำเนินงานและการสนับสนุนเครือข่าย เช่น แผนการให้บริการ แผนการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น (การสนับสนุนบุคลากร เรื่องยาสมุนไพร การจัดสรรงบ ค่าบริการให้แก่หน่วยบริการปฐมภูมิ ตามผลงานบริการจริง) เกณฑ์เขต...ไม่มีเกณฑ์เขต... จำนวนงบประมาณที่จะให้ไม่เกิน 150,000 บาทต่อแห่ง แนวทางการบริหารงบค่าบริการเพิ่มเติม

9 จังหวัดหน่วยบริการปี 2556เป้าปี 2557 มุกดาหารมุกดาหาร ดอนตาล นิคมคำสร้อย หว้านใหญ่ (4)1 อำนาจเจริญอำนาจเจริญ พนา ปทุมราชฯ ชานุมาน (4)1 ศรีสะเกษอุทุมพรฯ กันทรลักษ์ ยางชุมน้อย ห้วยทับทัน ขุนหาญ (5) - ยโสธรยโสธร ค้อวัง นพ.หาญ กุดชุม เลิงนกทา คำเขื่อนแก้ว (6) 2 อุบลราชธานี สรรพสิทธิ์ 50 พรรษา ม่วงสามสิบ เขื่องใน ดอนมดแดง ตระการฯ กุดข้าวปุ้น พิบูลฯ โขงเจียม สิรินธร วารินฯ สำโรง เดชอุดม นาจะหลวย ตาลสุม (15) 6 แนวทางการบริหารงบค่าบริการเพิ่มเติม

10 กรอบเงิน & กรอบกิจกรรม จัดสรรให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อัตราการ จ่ายเป็นไปตามที่อปสข.เห็นชอบ การบริหาร จัดการ สปสช. ส่วนกลาง กำหนดกรอบแนวทาง/รูปแบบการ ดำเนินงานจังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทยระดับเขต สปสช.เขต กำหนดกรอบแนวทางเพิ่มเติมระดับพื้นที่ โดย ความเห็นชอบของ อปสข. และบริหารจัดการให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทางที่กำหนด ทางการ แนวทางการบริหารงบค่าบริการเพิ่มเติม

11 กรอบเงิน & กรอบ กิจกรรม จัดสรรเพื่อสนับสนุนการจัดบริการของแพทย์แผนไทย ใน รพสต. อัตราการจ่าย 1.8 แสนบาท/แห่ง/ปี จำนวน 225 แห่งตามโครงการนำร่องของกรมพัฒนา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การบริหาร จัดการ สปสช.ส่วนกลาง กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางและเงื่อนไข การจัดสรร และจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ที่กำหนด สปสช.เขต ติดตามผลการดำเนินงานในระดับพื้นที่ และ บริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทางที่ กำหนด แนวทางการบริหารงบค่าบริการเพิ่มเติมแนวทางการบริหารงบค่าบริการเพิ่มเติม

12 หน่วยบริการที่ได้รับงบสนับสนุนการจัดบริการ 12 หน่วยบริการละ 180,000 บาท จำนวน 16 แห่ง

13 หน่วยบริการที่ได้รับงบสนับสนุนการจัดบริการ 13 หน่วยบริการละ 180,000 บาท จำนวน 16 แห่ง

14 แนวทางการบริหารงบค่าบริการเพิ่มเติม กรอบเงิน & กรอบกิจกรรม จัดสรรให้กับหน่วยบริการที่มีผลงานบริการ - การใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ - บริการฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด - นวด ประคบ อบสมุนไพรเพื่อการรักษาผู้ป่วยในหน่วย บริการ และเพื่อฟื้นฟูร่างกายด้วยการแพทย์แผนไทยแก่ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุใน ชุมชน การบริหารจัดการ ส่วนกลาง สนับสนุนข้อมูลและวิชาการที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์กลาง, ติดตามประเมินผลภาพรวม สปสช.เขต กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรร โดยผ่านความ เห็นชอบของ อปสข.

15 การใช้ยาสมุนไพร 15 จัดสรรให้ทุกหน่วยบริการ จากการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยที่มีการสั่งใช้ยา 1 รายการ คิดเป็น 1 คะแนน

16 16 การใช้ยาสมุนไพร การใช้ยาสมุนไพร  สิทธิ UC ในพื้นที่เขต 10 อุบลราชธานี  ต้องไม่ตายก่อนมารับบริการ  ต้องไม่อยู่ระหว่าง Admit ในรพ.  มีรหัสยาสมุนไพรที่ถูกต้อง  เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED TYPE = 1) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

17 บริการฟื้นฟูแม่หลังคลอด 17 จัดสรร 2,500 บาท /ชุดบริการ ต้องสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการและผู้ ให้บริการต้องมีผู้มีใบประกอบโรคศิลปะ ด้านผดุงครรภ์ไทย/นวดไทย หรือ แพทย์แผนไทยประยุกต์เท่านั้น (1 ชุดบริการต้องครบ 5 visit และแต่ละ visit ต้องทำให้ครบ 5 กิจกรรมและ ต้องทำภายในเวลา 3 เดือนหลังคลอด) การบันทึกข้อมูลต้องลงรหัสหัตถการให้ครบ 5 กิจกรรม สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการใหม่พร้อมยีนยันข้อมูลหน่วยบริการเดิมโดย ให้สสจ.รวบรวมส่งสปสช.เขต ภายใน 30 ตุลาคม 2556 ข้อมูลที่นำมาจ่ายแม่หลังคลอดเริ่ม 1 ตุลาคม 2556 จ่ายแบบเป็นโควต้า กรณีเกินโควต้าให้เฉลี่ยกันในวงเงินนั้น

18 18 บริการฟื้นฟูแม่หลังคลอด บริการฟื้นฟูแม่หลังคลอด จ่ายต่อ 1 package ได้ 1 แต้ม ถ้าไม่ครบไม่จ่าย - 1 package ประกอบด้วย 1.1 บริการต่อเนื่อง 5 ครั้ง 1.2 บริการทุกครั้งได้รับครบ 5 กิจกรรม 1.3 วันบริการต้องไม่ห่างจากวันคลอดเกิน 90 วัน วันแรกของการทำทับหม้อเกลือ - กรณีคลอดปกติ 2+ วัน - ผ่าคลอด 30+ วัน 1.4 DX ต้องมี U ด้วย ไม่จำเป็นต้องเป็น DX หลัก 1.5 ระยะห่างของแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 7 วัน เงื่อนไขหลัก

19 19 บริการฟื้นฟูแม่หลังคลอด  ผู้รับบริการต้องเป็นสิทธิ UC ในพื้นที่เขต 10 อุบลราชธานี  ผู้รับบริการต้องไม่ตายก่อนมารับบริการและต้องไม่อยู่ระหว่าง Admit ในโรงพยาบาล  ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้มีใบประกอบโรคศิลป์เท่านั้น  เป็นหน่วยบริการที่สมัครและผ่านการอนุมัติเข้าร่วมให้บริการ มารดาหลังคลอด  ตรวจสอบหัตถการต้องเป็นหัตถการที่ให้บริการมารดาหลังคลอด (9007712,9007713,9007714,9007716,9007730)  CID ผู้รับบริการต้องมีในฐานข้อมูลประชากรของ สนบท.หรือ สปสช.  SEX ผู้รับบริการ ต้องเป็นเพศหญิง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

20 การบริการนวด อบ ประคบ 20 1. การให้บริการในหน่วยบริการ - นวดครั้งละ 1.0 คะแนน - ประคบครั้งละ 0.5 คะแนน - อบไอน้ำสมุนไพรครั้งละ 0.5 คะแนน กรณีถ้ามีการทำหัตถการประคบและอบในวันเดียวกัน จะตัด ให้เฉพาะหัตถการใดหัตถการหนึ่งเท่านั้น 2. การให้บริการนอกหน่วยบริการ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมอง โรคเรื้อรัง (DM HT) ผู้พิการ ผู้สูงอายุในชุมชน - นวดครั้งละ 1.5 คะแนน - ประคบครั้งละ 1.2คะแนน 3. ค่า K คิดเหมือนปี 56 4. หน่วยบริการต้องผ่านการประเมินการขึ้นทะเบียนหน่วย บริการปฐมภูมิในหมวด 5.7 ด้วย

21 การคำนวณค่า K ของหน่วยบริการ 21 K= (0.8xA) + (0.2xB)+ C A คือ จำนวนผู้ประกอบโรคศิลปะ ที่ประจำในหน่วยบริการนั้น B คือ จำนวนผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่จบหลักสูตรอย่างน้อย 330 ชม.ขึ้นไป C คือ A:B โดยกำหนดไว้ดังนี้ กรณีที่ 1 สัดส่วน 1 : น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 คะแนน C = 2.0 กรณีที่ 2 สัดส่วน 1 : 5-10 คะแนน C = 0.5 นำค่า K คูณผลรวม Point + Point เดิม = Point ที่นำไปคิดเงิน ให้ทุกหน่วย update ข้อมูลบุคลากรผ่านโปรแกรม TTM online ที่หน้า web ภายใน 30 พฤศจิกายน 2556

22 22 การบริการ นวด อบ ประคบ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หน่วยบริการต้องผ่านการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ข้อ 5.7 ต้องเป็นสิทธิ UC ในพื้นที่เขต 10 อุบลราชธานี ผู้รับบริการต้องไม่ตายก่อนมารับบริการ และไม่อยู่ระหว่าง Admit ในโรงพยาบาล CID ผู้รับบริการต้องมีในฐานสปสช.หรือสนบท. CID ผู้ให้บริการต้องมีในฐานทะเบียนราษฎร์ และตรงกับที่สสจ.ส่งให้สปสช. ผู้ให้บริการ 1 คน นวดได้ไม่เกิน 5 คนต่อวัน กรณีเกิน 5 จ่ายให้ 5 ตามเวลาบันทึกข้อมูล ต้องมีการบันทึกข้อมูลหัตถการแพทย์แผนไทย(หัตถการ 7 หลัก) ต้องมีการบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยโรค(รหัสโรคแผนปัจจุบันหรือรหัสโรคแผนไทย) ผู้รับบริการสามารถมารับบริการได้ไม่เกิน 1 ครั้ง/วัน

23 งบจัดสรรตามผลงานบริการปีงบประมาณ 2557 กิจกรรมร้อยละงบประมาณ 1.นวด อบ ประคบ 60%17,971,405.00 2.ยาสมุนไพร 30% 8,173,600.00 3.การฟื้นฟูแม่หลังคลอด 10% 2,900,000.00 รวม100%29,045,005.00 แบ่งสัดส่วนงบเหมือนปีงบประมาณ 2556

24 ระบบรายงานข้อมูลบริการแพทย์แผนไทย ปี 2557 OP/PP Individual /Province /21 แฟ้ม Program TTM Data Center Programs ข้อมูล นวด, อบ, ประคบ, แม่หลังคลอด (กรณี OP) ยาสมุนไพร / มูลค่ายาสมุนไพร บุคลากรแผนไทย (ผู้ประกอบโรคศิลปะ,ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ (แผนไทย)

25 PROCED PERSON DEATH CHRONIC HOME CARD NCDSCREEN WOMAN SURVEIL SERVICE DIAG DRUG APPOINT LABFU ANC PP MCH EPI FP NUTRI CHRONICFU แฟ้มที่เกี่ยวข้องกับบริการแผนไทย แฟ้มที่เกี่ยวข้องกับบริการแผนไทย >  ข้อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม (เวอร์ชัน 5.0 1 ก.ค. 2555) ต้องส่งข้อมูลถูกต้องตามมาตรฐานการส่งข้อมูล OP/PP

26 รอบประมวลผลการจ่าย 26 กรณี นวด อบ ประคบ และการใช้ยาสมุนไพร คิดเป็น point งวดที่ 1 ใช้ข้อมูล กรกฎาคม 2555-กันยายน 2556 เพื่อมา Prepaid 50% ของวงเงิน จ่ายชดเชยภายใน 30 ธันวาคม 2556 งวดที่ 2 ใช้ข้อมูล กรกฎาคม 2556-มิถุนายน 2557 ตัดข้อมูลภายใน 30 กรกฎาคม 2557 จ่ายชดเชยภายใน 30 สิงหาคม 2557

27 รอบประมวลผลการจ่าย 27 กรณี ฟื้นฟูแม่หลังคลอด งวดที่ 1 ใช้ข้อมูล 1 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 ตัดข้อมูลภายใน 30 เมษายน 2557 จ่ายชดเชยภายใน 30 พฤษภาคม 2557 กรณีการจ่ายงวดที่ 1 แล้วไม่ได้ครบตามโควตา งวดที่ 2 ใช้ข้อมูล 1 เมษายน 2557 – มิถุนายน 2557 ตัดข้อมูลภายใน 30 กรกฎาคม 2557 จ่ายชดเชยภายใน 30 สิงหาคม 2557

28 ความถูกต้องของข้อมูล  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ จาก Data center  การให้บริการจาก OP/PP  ผู้ให้บริการจาก TTM online และยืนยันข้อมูลผ่านสสจ.

29 ผู้ประสานงาน พี่แก้ว : ประสิทธิ์ บุญเกิด โปรแกรม/การส่งข้อมูล E-mail : prasit.b@nhso.go.th Tel 084-7512773 ม่าเหมี่ยว : ชาลิณี ปิยะประสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบงาน E-mail : chalini.p@nhso.go.th Tel 090-1975237 การขอ U/P IT จังหวัด

30 www.nhso.go.th


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานหลักประกันภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี 15 ตุลาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google