งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 แผนงานสนับสนุนระบบบริการการแพทย์แผนไทย สปสช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 แผนงานสนับสนุนระบบบริการการแพทย์แผนไทย สปสช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557
แผนงานสนับสนุนระบบบริการการแพทย์แผนไทย สปสช.

2 Flow Diagram การตรวจสอบ นวด อบ ประคบ (1)
คำอธิบายเพิ่มเติม ข้อมูล OP Individual Records 1. นำข้อมูลจาก OP Individual Records มาท การตรวจสอบเงื่อนไข 2. ตรวจสอบตามเงื่อนไข OP Individual Records ตรวจสอบตามเงื่อนไข OP Individual Records ไม่ผ่าน คัดข้อมูลออก - ถ้าตรวจสอบตามเงื่อนไข OP Individual Records ไม่ผ่าน จะทำ การคัดข้อมูลออก ผ่าน 3. ข้อมูลที่ที่ผ่านการตรวจสอบ มาตรวจสอบ วันที่รับบริการโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 01/10/2012 ถึง 30/09/ (ดูข้อมูลจากฟิลด์ DATE_SERV จาก แฟ้ม SERVICE) วันที่รับบริการ ตั้งแต่วันที่ 01/10/2013 ถึง 30/09/2014 - ถ้าตรวจสอบวันที่รับบริการตั้งแต่วันที่ 01/10/2013 ถึง 30/09/2014 แล้ว ไม่ใช่ จะทำการคัดข้อมูลออก ไม่ใช่ ใช่

3 Flow Diagram การตรวจสอบ นวด อบ ประคบ (2)
ใช่ คำอธิบายเพิ่มเติม รหัสหัตถการแพทย์แผนไทยจากแฟ้ม Procedure ไม่ใช่ คัดข้อมูลออก 4. ข้อมูลบริการนั้นต้องมีการลงรหัสหัตถการที่ เป็นรหัสแพทย์แผนไทย (โดยรหัสหัตถการ ดังกล่าวจะมีทั้งหมด 7 หลัก) ใช่ - ถ้าตรวจสอบรหัสแพทย์แผนไทยแล้วไม่ใช่ จะ ทำการคัดข้อมูลออก สิทธิ์ UC, WEL 5. เลือกข้อมูลเฉพาะสิทธิ UC, WEL ที่หาสิทธิได้ จากส่วนกลาง 6. เลือกข้อมูลเฉพาะที่มีฟิลด์ SERVICE_TYPE เป็น 1 และ 2 (หมายเหตุ ถ้าค่าว่างมาทางทีม ทำข้อมูลจะใส่ให้เป็น 1) ใช่ ไม่ใช่ สถานที่บริการ SERVICE_TYPE เป็น 1 หรือ 2 - ถ้าตรวจสอบข้อมูล SERVICE_TYPE ไม่ใช่ 1 หรือ 2 จะทำการคัดข้อมูลออก 7. นับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ (ดูฟิลด์ DATE_SENT จากแฟ้ม service ใครส่งก่อน ได้ก่อน) แต่หากวันรับบริการและวันส่งข้อมูล เหมือนกันทุกอย่าง ให้ถือเป็นข้อมูล ERROR จะ ไม่ทำการนับ ใช่ 8. นับเฉพาะรหัสบัตรประชาชนที่ถูกต้อง (CID) นับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ นับจำนวนครั้งที่เข้ามารับบริการโดย 1 วัน 1 คน 1 บริการ

4 กิจกรรม รหัสหัตถการ ชื่อหัตถการ
นวด การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการนวดที่ศีรษะ การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ศีรษะ การนวดด้วยยาหรือน้ำมันหอมระเหยที่ศีรษะ ประคบ การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ด้วยการประคบที่ศีรษะ การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพรที่ศีรษะ การประคบด้วยสมุนไพรที่ศีรษะ อบสมุนไพร การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการเข้ากระโจมทั่วร่างกาย การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอบไอน้ำสมุนไพรทั่วร่างกาย การอบไอน้ำสมุนไพรที่ทั่วร่างกาย

5 Flow Diagram การตรวจสอบข้อมูลแม่หลังคลอด (1)
คำอธิบายเพิ่มเติม ข้อมูล OP Individual Records 1. นำข้อมูลจาก OP Individual Records มาทำการตรวจสอบเงื่อนไข 2. ตรวจสอบตามเงื่อนไข OP Individual Records ตรวจสอบตามเงื่อนไข OP Individual Records ไม่ผ่าน คัดข้อมูลออก - ถ้าตรวจสอบตามเงื่อนไข OP Individual Records ไม่ผ่าน จะทำ การคัดข้อมูลออก ผ่าน 3. ข้อมูลที่ที่ผ่านการตรวจสอบ มาตรวจสอบ วันที่รับบริการโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 01/10/2013 ถึง 30/09/2014 (ดู ข้อมูลจากฟิลด์ DATE_SERV จากแฟ้ม SERVICE) วันที่รับบริการ ตั้งแต่วันที่ 01/10/2013 ถึง 30/09/2014 ไม่ใช่ - ถ้าตรวจสอบวันที่รับบริการตั้งแต่วันที่ 01/10/2013 ถึง 30/09/2014 แล้ว ไม่ใช่ จะทำการคัดข้อมูลออก ใช่

6 Flow Diagram การตรวจสอบข้อมูลแม่หลังคลอด (2)
ใช่ รหัสหัตถการแพทย์แผนไทยจากแฟ้ม Procedure คำอธิบายเพิ่มเติม คัดข้อมูลออก ไม่ใช่ 4. ข้อมูลบริการนั้นต้องมีการลงรหัสหัตถการที่เป็น รหัสแพทย์แผนไทย (โดยรหัสหัตถการ ดังกล่าวจะมีทั้งหมด 7 หลัก) - ถ้าตรวจสอบรหัสแพทย์แผนไทยแล้วไม่ใช่ จะ ทำการคัดข้อมูลออก ใช่ สิทธิ์ UC, WEL 5. เลือกข้อมูลเฉพาะสิทธิ UC, WEL ที่หาสิทธิได้จาก ส่วนกลาง ไม่ใช่ - ถ้าตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ใช่ จะทำการคัด ข้อมูลออก 6. เลือกข้อมูลที่มีรหัสหัตถการ 5 รหัส คือ ( , , , , ) มาพร้อมกันในการบริการครั้งเดียว ใช่ ไม่ใช่ มีรหัสหัตถการ , , , , มาพร้อมกัน 7. ตรวจสอบ CID ที่มารับรักษาต้องไม่เกิน 5 ครั้ง CID ที่มารับรักษาไม่เกิน 5 ครั้ง - ถ้าตรวจสอบ CID ที่มารับการรักษาถ้า เกิน 5 ครั้ง จะทำการคัดข้อมูลออก ใช่ 8. นับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ (ดูฟิลด์ DATE_SENT จากแฟ้ม Service ใครส่งก่อน ได้ก่อน) แต่หากวันรับบริการและวันส่งข้อมูล เหมือนกันทุกอย่าง ให้ถือเป็นข้อมูล ERROR จะไม่ทำการนับ ใช่ นับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ นับจำนวนครั้งที่เข้ามารับบริการโดย 1 วัน 1 คน 1 บริการ 9.นับเฉพาะรหัสบัตรประชาชนที่ถูกต้อง (CID)

7 ตัวอย่าง รหัสหัตถการที่ใช้บันทึกในกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด
ลำดับ หัสหัตถการ ชื่อหัตถการ 1 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ทั่วร่างกาย 2 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพรที่ทั่วร่างกาย 3 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอบไอน้ำสมุนไพรที่ทั่วร่างกาย 4 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือที่ทั่วร่างกาย 5 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการปฏิบัติตัวสำหรับหลังคลอดที่ทั่วร่างกาย

8 Flow Diagram การตรวจสอบข้อมูลยาสมุนไพร (1)
คำอธิบายเพิ่มเติม 1. นำข้อมูลจาก OP Individual Records มาทำการตรวจสอบเงื่อนไข ข้อมูล OP Individual Records 2. ตรวจสอบตามเงื่อนไข OP Individual Records - ถ้าตรวจสอบตามเงื่อนไข OP Individual Records ไม่ผ่านจะทำ การคัดข้อมูลออก ตรวจสอบตามเงื่อนไข OP Individual Records ไม่ผ่าน คัดข้อมูลออก ผ่าน 3. ข้อมูลที่ที่ผ่านการตรวจสอบ มา ตรวจสอบ วันที่รับบริการโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 01/10/2013 ถึง 30/09/2014 (ดูข้อมูล จากฟิลด์ DATE_SERV จากแฟ้ม SERVICE) - ถ้าตรวจสอบวันที่รับบริการตั้งแต่วันที่ 01/10/2013 ถึง 30/09/2014 แล้ว ไม่ใช่จะทำการคัดข้อมูลออก วันที่รับบริการ ตั้งแต่วันที่ 01/10/2013 ถึง 30/09/2014 ไม่ใช่ ใช่

9 Flow Diagram การตรวจสอบข้อมูลยาสมุนไพร
ใช่ สิทธิ์ UC, WEL คำอธิบายเพิ่มเติม ไม่ใช่ คัดข้อมูลออก 4. เลือกข้อมูลเฉพาะสิทธิ UC, WEL ที่หาสิทธิ ได้จากส่วนกลาง - ถ้าตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ใช่ จะทำการคัด ข้อมูลออก ใช่ 5. เลือกข้อมูลเฉพาะที่มีการส่งข้อมูลตามรหัส ยาสมุนไพร 24 หลักที่ถูกต้องเข้ามา ข้อมูล ยาสมุนไพรจะแยกเป็น ยาสมุนไพรที่มีใบ ยาบัญชีหลักแห่งชาติ และที่ไม่ได้อยู่ในยา บัญชีหลักแห่งชาติ (ดูได้จากตารางยา COLUMN รหัสที่มาของยา) ข้อมูลที่มีรหัสยาสมุนไพร จากแฟ้ม Drug ไม่ใช่ - ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีรหัสยาสมุนไพร จะทำ การคัดข้อมูลออก 6. นับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ (ดูฟิลด์ DATE_SENT จากแฟ้ม Service ใครส่ง ก่อนได้ก่อน) แต่หากวันรับบริการและวันส่ง ข้อมูลเหมือนกันทุกอย่าง ให้ถือเป็นข้อมูล ERROR จะไม่ทำการนับ ใช่ 7.นับเฉพาะรหัสบัตรประชาชนที่ถูกต้อง (CID) นับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ นับจำนวนครั้งที่เข้ามารับบริการโดย 1 วัน 1 คน 1 บริการ

10 ตัวอย่าง case ผู้รับบริการที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ OP Individual
ไม่ถูกต้อง Case บริการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด ( , , , , )

11 ตัวอย่าง case ผู้รับบริการที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ OP Individual


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 แผนงานสนับสนุนระบบบริการการแพทย์แผนไทย สปสช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google