งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขาดแคลนนักวิชาชีพด้าน สาธารณสุขในอาเซียน. การขาดแคลนนักวิชาชีพด้าน สาธารณสุขในประเทศไทย ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขาดแคลนนักวิชาชีพด้าน สาธารณสุขในอาเซียน. การขาดแคลนนักวิชาชีพด้าน สาธารณสุขในประเทศไทย ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขาดแคลนนักวิชาชีพด้าน สาธารณสุขในอาเซียน

2 การขาดแคลนนักวิชาชีพด้าน สาธารณสุขในประเทศไทย ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

3 ข้อจำกัด / อุปสรรคต่างๆในภาค บริการ Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 ผู้ ให้บริการ ชาวต่างช าติ ข้อจำกัด / อุปสรรคต่อ การเข้าสู่ตลาด 1. จำนวนผู้ให้บริการ 2. มูลค่าการให้บริการ 3. ปริมาณของบริการ 4. จำนวนของบุคคลที่ ให้บริการ 5. ประเภทของนิติบุคคล 6. สัดส่วนการถือหุ้นใน นิติบุคคล ลด / ยกเลิก กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้า บริการในอาเซียน 1. การเข้าสู่ตลาด (Market Access: MA) 2. การให้การประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment: NT)

4 “ ภาคบริการ ” VS “ การลงทุน ” ในความตกลง การค้าเสรี : ธุรกิจอะไรคือ “ ภาคบริการ ” อะไรคือ “ การ ลงทุน ” ? ภาคบริการ 1. บริการด้านธุรกิจ/วิชาชีพ (แพทย์ วิศวกร ทนายความ นักบัญชี ฯลฯ) 2. บริการด้านสื่อสาร/โทรคมนาคม 3. บริการด้านการก่อสร้าง 4. บริการด้านการจัดจำหน่าย 5. บริการด้านการศึกษา 6. บริการด้านสิ่งแวดล้อม 7. บริการด้านการเงิน 8. บริการด้านสุขภาพ 9. บริการด้านการท่องเที่ยว 10. บริการด้านนันทนาการ 11. บริการด้านการขนส่ง 12. บริการอื่นๆ ภาคที่ไม่ใช่บริการ = ลงทุน 1. การเกษตร 2. การประมง 3. ป่าไม้ 4. เหมืองแร่ 5. ภาคการผลิต(อุตสาหกรรม) + ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ 5 สาขา

5 3. เปิดเสรีการลงทุน  ต้องปฏิบัติกับนักลงทุนอาเซียนเช่นเดียวกับนักลงทุนตนเอง เคลื่อนย้ายลงทุนเสรี เคลื่อนย้ายลงทุนเสรี แผนงานใน AEC Blueprint  เปิดเสรี คุ้มครองการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน อำนวยความสะดวกการลงทุน การลงทุน 1. การเกษตร 2. การประมง 3. ป่าไม้ 4. เหมืองแร่ 5. ภาคการผลิต(อุตสาหกรรม)  ทบทวนความตกลง AIA ให้เป็นข้อตกลงการลงทุนเต็มรูปแบบ (เปิดเสรี คุ้มครอง ส่งเสริม อำนวยความสะดวก)  ทบทวนความตกลง AIA ให้เป็นข้อตกลงการลงทุนเต็มรูปแบบ (เปิดเสรี คุ้มครอง ส่งเสริม อำนวยความสะดวก) ACIA : ASEAN Comprehensive Investment Agreement  สาขาที่ยังไม่พร้อมจะเปิดสามารถสงวนไว้ได้ ในตารางข้อสงวน

6 1.5 อาเซียนจะมีการรวมตัวของตลาดเงินและตลาดทุนอย่างเป็นระบบ เปิดเสรีบัญชีทุน (Capital Account) อย่างเป็นขั้นตอนและ สอดคล้องกับวาระแห่งชาติ - ความ พร้อมแต่ละประเทศ อนุญาตให้มีมาตรการปกป้องที่ เพียงพอ หรือที่จำเป็นเพื่อรักษา เสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค ทุกประเทศได้ประโยชน์อย่าง ทั่วถึงจากการเปิดเสรี หลักการ ยกเลิกหรือผ่อนคลายข้อจำกัด ตาม ความเป็นไปได้และเหมาะสม” อำนวยความสะดวกการจ่ายชำระเงินและ โอนเงิน สำหรับธุรกรรมบัญชีเดินสะพัด (Current Account Transactions) สนับสนุนการลงทุนโดยตรงจาก ต่างประเทศ หรือ มาตรการริเริ่มต่างๆ ใน การส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เปิดเสรี โดย

7 7 จุด แข็ง ภูมิศาสตร์ที่ ได้เปรียบ ศูนย์กลางเชื่อมโยง เพื่อนบ้านและ ใกล้เคียง ภาคเอกชน / อุตสาหกรรม มีการ รวมตัว / เข้มแข็ง เช่น ยานยนต์ อัญ มณี ท่องเที่ยว แรงงานมีศักยภาพ ในสาขาวิชาชีพ ค่าจ้างถูก ทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ เศรษฐกิจค่อนข้าง มั่นคง ตลาดเงินเป็น ที่ยอมรับ จุดอ่อ น นโยบายภาครัฐขาด ความต่อเนื่อง ปัญหา การเมือง ขาดปัจจัยทางการ พัฒนา เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัย มาตรฐานสินค้า / บริการยังไม่เป็นที่ ยอมรับจากสากล แรงงานขาดทักษะ ความรู้ด้าน ภาษาต่างประเทศ ไทยสามารถนำจุดแข็งจุดอ่อนมา ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศ ไทยสามารถนำจุดแข็งจุดอ่อนมา ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศ

8 การเตรียมความพร้อม ไทย ภาครัฐ ทุนมนุษย์ การพัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัยและเอื้อต่อ การแข่งขัน ให้ความสำคัญการกับการพัฒนา/ถ่ายโอน เทคโนโลยี มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ อาทิ เงินทุน ข้อมูลเชิงลึกของสมาชิกอาเซียน 8

9 AEC ความท้าทาย 1. การแข่งขันสูงขึ้น 2. ต้องเร่งปรับมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าหากัน (regulatory convergence and harmonization) 3.AEC เป็นแรงผลักดันให้ไทยปรับทิศทางการค้า และการลงทุนมาสู่อาเซียนและเอเชียรวดเร็วขึ้น

10 ความท้าทาย ( ต่อ ) 10

11 ประเด็นการสนทนาที่ 3 การให้บริการจัดหางาน เมื่อ รวมเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แล้ว

12 ASE AN ASEAN + 3 ? ASEAN + 6 ? ASEAN + GATS (10) การให้บริการจัดหางาน ?

13 ASE AN ASEAN + 3 ? ASEAN + 6 ? ASEAN + GATS (10)

14 FTA ระหว่างประเทศกับคู่เจรจา - ปัจจุบัน อาเซียน - อินเดีย สินค้า : ลงนาม 13 สค. 52 มีผล 1 มค. 53 บริการ / ลงทุน : กำลัง เจรจา สินค้า : ลงนาม 13 สค. 52 มีผล 1 มค. 53 บริการ / ลงทุน : กำลัง เจรจา อาเซียน - ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สินค้า / บริการ / ลงทุน : ลงนาม 26 กพ 52 มีผล 1 มค. 53 สินค้า / บริการ / ลงทุน : ลงนาม 26 กพ 52 มีผล 1 มค. 53 อาเซียน - เกาหลี สินค้า / บริการ : อาเซียนอื่นมีผลแล้ว ตั้งแต่ปี 50 สำหรับไทย บริการ ลงนาม 26 กพ 52 มีผล 1 มิย 52 สำหรับ สินค้า มีผล 1 ตค 52 ลงทุน : ทุก ประเทศ ลงนาม 2 มิย.52 มี ผล 31 ตค 52 ประเทศบวก 6 ประเทศบวก 3 อาเซียน - จีน สินค้า : มีผล 2549 ~ บริการ : มีผล 2550 ~ ลงทุน : ลง นาม 13 สค 52 สินค้า : มีผล 2549 ~ บริการ : มีผล 2550 ~ ลงทุน : ลง นาม 13 สค 52 อาเซียน - ญี่ปุ่น สินค้า / บริการ / ลงทุน : ลงนาม 2551 สำหรับไทย มีผล 2 มิย 52 สินค้า / บริการ / ลงทุน : ลงนาม 2551 สำหรับไทย มีผล 2 มิย 52

15 FTA ระหว่างประเทศกับคู่เจรจา - อนาคต GCC Mercos ur Russia Gulf Cooperation Councils Mercado Comun del Sur ตลาดร่วมอเมริกา ใต้ตอนล่าง บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาเจนตินา ปารากวัย บราซิล อุรุกวัย เวเนซูเอ ลา EU

16 การให้บริการจัดหา งานเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนแล้ว 1. บริการจัดหางานในประเทศ 2. บริการจัดหางานไปทำงานใน ต่างประเทศ 3. บริการจัดหางานให้ต่างด้าว ทำงานกับสถานประกอบการ ในประเทศไทย

17 การให้บริการจัดหา งานเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนแล้ว บริการจัดหางาน ให้ต่างด้าวทำงานกับสถาน ประกอบการในประเทศไทย - พันธกรณีต่อสมาชิกประชาคม อาเซียน - พันธกรณีต่อประชาคมโลก (GATS) - โครงสร้างของ กฎหมาย / องค์กร ผู้ให้บริการจัดหางาน - รูปแบบ / วิธีการ / การบริหาร จัดการหน่วยงาน - ฯลฯ

18 US 14 FTAs – 20 countries ; SG, NAFTA, AUS, Central – South America, ROK, Columbia, Panama Nego - 4 countries ; TPP (BR, ML, VN, NZ) NAFTA ANDEAN EU FTAs – 28 countries ; ROK, EFTA, MX, Middle East, Nego – 23 countries ; SG, ML, India, China China 10 FTAs – 22 countries ; SG, NZ, Chile, Peru, HK Nego – 18 countries ; AUS, GCC, SACU Japan 13 FTAs – 16 countries ; India, ASEAN (except CLM) Nego – 8 countries ; ROK, AUS, GCC South Korea 8 FTAs – 44 countries ; SG, India, EU, US, EFTA Nego – 39 countries ; AUS, NZ, GCC New Zealand 8 FTAs – 12 countries ; SG, TH, ML, China, AUS Nego – 9 countries ; ROK, India, US, GCC Australia 6 FTAs – 13 countries ; SG, TH, NZ, US, Chile Nego – 13 countries ; ROK, China, Japan, India, GCC India 6 FTAs - 16 countries ; SG, TH, ML, Sri Lanka, ROK Nego – 55 countries ; China, Japan, EU, EFTA, GCC BIMSTEC APEC GCC EFTA TPP Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (US, AUS, NZ, Chile, Peru, SG, ML, BR, VN) BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) โลกการค้าปัจจุบัน -- การรวมกลุ่ม เศรษฐกิจต่างๆ

19 ผลกระทบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อความต้องการแรงงาน เพิ่มการส่งออก/ ลดต้นทุน เพิ่มการ ผลิตเพื่อ ส่งออก ต้องการ แรงงานใน ประเทศ การเคลื่อนย้าย สินค้าเสรี การเคลื่อนย้าย บริการเสรี การย้ายการ ลงทุนเสรี การย้าย แรงงาน ฝีมือเสรี กิจการ อาเซียนในไทย ต้องการ แรงงานไทย/ อาเซียน กิจการไทย ไปอาเซียน กิจการในประเทศ ต้องการแรง งานอาเซียน/ ตปท ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน

20 ASEAN : กับเงื่อนไขการเคลื่อนย้าย แรงงานเสรีใน AEC. AEC FREE Flows of Skills Labour ภายใต้ MRA : Mutual Recognition Agreement FRIF : Flows of Trade in Services AFAS : ASEAN Framework Agreement on Services General Agreement on Trade in Services GAT T General Agreement on Tariffs and Trade ด้านการค้าบริการ GA TS


ดาวน์โหลด ppt การขาดแคลนนักวิชาชีพด้าน สาธารณสุขในอาเซียน. การขาดแคลนนักวิชาชีพด้าน สาธารณสุขในประเทศไทย ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google