งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน กันยายน 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน กันยายน 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน กันยายน 2557
รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด

2 1.1 อัตราตายผู้ป่วยในรวม
เสียชีวิต 101 ราย IPD 3,915 ราย

3 5 อันดับการตายผู้ป่วยใน กันยายน 2557
5 อันดับการตายผู้ป่วยใน กันยายน 1. Pneumonia, unspecified ราย 2. Bacterial pneumonia ราย 3. Cerebral infarction ราย 4. Necrotising fasciitis ราย 5. COPD ราย

4 1.2 อัตรามารดาเสียชีวิต เสียชีวิต 0 ราย เกิดมีชีพทั้งหมด 365 ราย
เสียชีวิต 0 ราย เกิดมีชีพทั้งหมด ราย เกณฑ์< 18:100,000การเกิดมีชีพทั้งหมด

5 1.4 อัตราตายที่ห้องฉุกเฉิน
1.4 อัตราตายที่ห้องฉุกเฉิน เสียชีวิต 8 ราย ER 5,472 ราย

6 2.1 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
Re-Admitted ราย Admitted เดือนที่แล้ว 3,759 ราย เกณฑ์ < 0.5 %

7 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน
ward จำนวน PCT- อายุรกรรม 29 ราย PCT- ศัลยกรรม 1 ราย อายุรกรรมหญิง ราย (1.CKD 12 ราย 2. Infection wound 3 ราย 3. Intracranial abscess and granuloma 2 ราย 4. CA breast 2 ราย 5. Thalassaemias 2 ราย 6. CA kidney 1 ราย 7. UTI 1 ราย 8. Pericardial 1 ราย 9. NIDM with coma 1 ราย 10. Thrombocytopenia 1 ราย 11. Subdural haemorrhage 1 ราย 12. CHF 1 ราย) - อายุรกรรมชาย2 1 ราย คือ Stroke -ศัลยกรรมชาย 1 ราย คือ Infection wound จากการผ่าตัดไส้ติ่ง

8 2.3 อัตราผ่าตัดซ้ำ ผ่าตัดทั้งหมด 1,177 ราย ผ่าตัดซ้ำ 0 ราย เกณฑ์ 0%

9 4.2 อัตราการติดเชื้อVAP เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

10 อัตราการติดเชื้อ VAP รวม
เกณฑ์ <10% ต.ค. 56 (ครั้ง) พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 57 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม อายุรกรรมกึ่งวิกฤต 2 5 4 3 1 39 ICU อายุรกรรม 29 ICU ศัลยกรรม 8 ICU เด็ก 21 อายุรกรรมชาย 2 9 ศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง อายุรกรรมหญิง 11 อายุรกรรมชาย 1 ศัลยกรรม AE เด็กเล็ก รวม (ครั้ง) 6 15 13 128 อัตราการติดเชื้อ VAP รวม 7.52 4.74 11.07 9.93 4.01 6.43 11.87 9.78 9.98 7.98 6.58 8.28

11 4.3 อัตราการติดเชื้อ CAUTI (Catheter associated urinary tract infection)
เกณฑ์ < 5 : 1,000วันคาสายสวน

12 4.4 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด SSI (01,02) Sit Specific Infection (สะอาด,กึ่งปนเปื้อน)
เกณฑ์ < 4.5 %

13 4.5 อัตราการเลื่อนหลุดของ Tube
เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

14 อัตราการเลื่อนหลุดรวม
ข้อมูลการเลื่อนหลุดของ Tube ปีงบประมาณ 2557 อัตราการเลื่อนหลุด เกณฑ์ <10% ต.ค. 56 (ครั้ง) พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 57 ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม อายุรกรรมกึ่งวิกฤต 10 7 5 8 4 2 6 14 3 70 ICU อายุรกรรม 1 ICU ศัลยกรรม 29 ICU เด็ก 28 รวม (ครั้ง) 12 11 15 26 135 อัตราการเลื่อนหลุดรวม 8.20 11.07 8.86 10.73 7.15 4.33 7.74 16.06 8.62 23.32 7.12 8.15

15 3.1 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick Ratio)
ณ ส.ค. 57 Quick Ratio 2.20 เกณฑ์ ≥1%

16 3.2 อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)
ณ ส.ค.57 Current Ratio 2.36 เกณฑ์ ≥1.5%

17 3.3 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ ( Cash Ratio)
ณ ส.ค.57 Cash Ratio 0.87 เกณฑ์ ≥0.8%

18 5.6 อัตราการครองเตียง เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 80%

19 5.10.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก(Prescribing error)
จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 15,180 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการสั่งยา ครั้ง เกณฑ์ <15 ครั้ง/1000ใบสั่งยา

20 5.10.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยนอก(Dispensing error)
จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 15,180 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการจ่ายยา 76 ครั้ง เกณฑ์ < 2 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา

21 5.11.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยใน (Prescribing error)
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 16,870 วัน คลาดเคลื่อนการสั่งยา 276 ครั้ง เกณฑ์ < 35 ครั้ง/1000วันนอน

22 5.11.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยใน(Dispensing error)
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 16,870 วัน คลาดเคลื่อนการจ่ายยาผิด 22 ครั้ง เกณฑ์ < 3 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา

23 5.11.3 จำนวนครั้งความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา
จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 16,870 วัน คลาดเคลื่อนการบริหารยา 7 ครั้ง เกณฑ์ < 1 ครั้ง : 1000วันนอน

24 กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
ขอบคุณค่ะ กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน กันยายน 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google