งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน กันยายน 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน กันยายน 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน กันยายน 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด

2 1.1 อัตราตายผู้ป่วยในรวม เสียชีวิต 101 ราย IPD 3,915 ราย

3 5 อันดับการตายผู้ป่วยใน กันยายน 2557 1. Pneumonia, unspecified 9 ราย 2. Bacterial pneumonia 7 ราย 3. Cerebral infarction 4 ราย 4. Necrotising fasciitis 4 ราย 5. COPD 4 ราย

4 1.2 อัตรามารดาเสียชีวิต เกณฑ์< 18:100,000การเกิดมีชีพทั้งหมด เสียชีวิต 0 ราย เกิดมีชีพทั้งหมด 365 ราย

5 1.4 อัตราตายที่ห้องฉุกเฉิน เสียชีวิต 8 ราย ER 5,472 ราย

6 2.1 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน เกณฑ์ < 0.5 % Re-Admitted 30 ราย Admitted เดือนที่แล้ว 3,759 ราย

7 อัตราการเข้ารักษาซ้ำภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผน ward จำนวน PCT- อายุรกรรม 29 ราย PCT- ศัลยกรรม 1 ราย - อายุรกรรมหญิง 28 ราย (1.CKD 12 ราย 2. Infection wound 3 ราย 3. Intracranial abscess and granuloma 2 ราย 4. CA breast 2 ราย 5. Thalassaemias 2 ราย 6. CA kidney 1 ราย 7. UTI 1 ราย 8. Pericardial 1 ราย 9. NIDM with coma 1 ราย 10. Thrombocytopenia 1 ราย 11. Subdural haemorrhage 1 ราย 12. CHF 1 ราย ) - อายุรกรรมชาย 2 1 ราย คือ Stroke - ศัลยกรรมชาย 1 ราย คือ Infection wound จาก การผ่าตัดไส้ติ่ง

8 2.3 อัตราผ่าตัดซ้ำ เกณฑ์ 0% ผ่าตัดทั้งหมด 1,177 ราย ผ่าตัดซ้ำ 0 ราย

9 4.2 อัตราการติดเชื้อVAP เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

10 อัตราการติดเชื้อ VAP เกณฑ์ <10% ต.ค. 56 (ครั้ง) พ.ย. 56 (ครั้ง) ธ.ค. 56 (ครั้ง) ม.ค. 57 (ครั้ง) ก.พ. 57 (ครั้ง) มี.ค. 57 (ครั้ง) เม.ย. 57 (ครั้ง) พ.ค. 57 (ครั้ง) มิ.ย. 57 (ครั้ง ) ก.ค. 57 (ครั้ง) ส.ค. 57 (ครั้ง) ก.ย. 57 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่งวิกฤต 225524543241 39 ICU อายุรกรรม 214413323312 29 ICU ศัลยกรรม 111122 8 ICU เด็ก 513111131112 21 อายุรกรรมชาย 2 1211112 9 ศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง 1 1 อายุรกรรมหญิง 21221111 11 อายุรกรรมชาย 1 112221 9 ศัลยกรรม AE 1 1 เด็กเล็ก รวม (ครั้ง) 11615 6913 999128 อัตราการติดเชื้อ VAP รวม 7.524.7411.079.934.016.4311.879.789.987.986.588.28 ข้อมูลการติดเชื้อ VAP ปีงบประมาณ 2557

11 เกณฑ์ < 5 : 1,000วันคาสายสวน 4.3 อัตราการติดเชื้อ CAUTI (Catheter associated urinary tract infection)

12 4.4 อัตราการติดเชื้อแผลผ่าตัด SSI (01,02) Sit Specific Infection (สะอาด,กึ่งปนเปื้อน) เกณฑ์ < 4.5 %

13 4.5 อัตราการเลื่อนหลุดของ Tube เกณฑ์ < 10 : 1,000 วันใช้เครื่องช่วยหายใจ

14 อัตราการเลื่อน หลุด เกณฑ์ <10% ต.ค. 56 (ครั้ง) พ.ย. 56 (ครั้ง) ธ.ค. 56 (ครั้ง) ม.ค. 57 (ครั้ง) ก.พ. 57 (ครั้ง) มี.ค. 57 (ครั้ง) เม.ย. 57 (ครั้ง) พ.ค. 57 (ครั้ง) มิ.ย. 57 (ครั้ง) ก.ค. 57 (ครั้ง) ส.ค. 57 (ครั้ง) ก.ย. 57 (ครั้ง) รวม (ครั้ง) อายุรกรรมกึ่ง วิกฤต 10758422671432 70 ICU อายุรกรรม 112112 8 ICU ศัลยกรรม 233418620 29 ICU เด็ก 1422313624 28 รวม (ครั้ง) 1214121185615102688135 อัตราการเลื่อน หลุดรวม 8.2011.078.8610.737.154.337.7416.068.6223.327.128.15 ข้อมูลการเลื่อนหลุดของ Tube ปีงบประมาณ 2557

15 3.1 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick Ratio) เกณฑ์ ≥1% ณ ส.ค. 57 Quick Ratio 2.20

16 3.2 อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เกณฑ์ ≥1.5% ณ ส.ค.57 Current Ratio 2.36

17 3.3 อัตราส่วนเงินสดต่อหนี้สินที่ต้องชำระ ( Cash Ratio) เกณฑ์ ≥0.8% ณ ส.ค.57 Cash Ratio 0.87

18 5.6 อัตราการครองเตียง เกณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 80%

19 5.10.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา ผู้ป่วยนอก(Prescribing error) เกณฑ์ <15 ครั้ง/1000ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 15,180 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการสั่งยา 279 ครั้ง

20 5.10.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยนอก (Dispensing error) เกณฑ์ < 2 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา จำนวนใบสั่งยาOPDทั้งหมด 15,180 ใบสั่งยา คลาดเคลื่อนการจ่ายยา 76 ครั้ง

21 5.11.1 ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยาผู้ป่วยใน (Prescribing error) เกณฑ์ < 35 ครั้ง/1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 16,870 วัน คลาดเคลื่อนการสั่งยา 276 ครั้ง

22 5.11.2 ความคลาดเคลื่อนในจ่ายยาผู้ป่วยใน (Dispensing error) เกณฑ์ < 3 ครั้ง/1000 ใบสั่งยา จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 16,870 วัน คลาดเคลื่อนการจ่ายยาผิด 22 ครั้ง

23 5.11.3 จำนวนครั้งความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา เกณฑ์ < 1 ครั้ง : 1000วันนอน จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน 16,870 วัน คลาดเคลื่อนการบริหารยา 7 ครั้ง

24 กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบบริการและ สนับสนุนบริการสุขภาพ งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับ โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน กันยายน 2557 รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google