งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ.นพ. กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา การสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 25 ตุลาคม 2555 โรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ.นพ. กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา การสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 25 ตุลาคม 2555 โรงแรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ.นพ. กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา การสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 25 ตุลาคม 2555 โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต การสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 25 ตุลาคม 2555 โรงแรม รอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต งานทะเบียนนักศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยงานทะเบียนนักศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

2 ประเด็นการนำเสนอ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย งานทะเบียนนักศึกษาและฐานข้อมูลอุดมศึกษา เทคโนโลยีการศึกษากับการพัฒนาการศึกษา อนาคต : ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษา การพัฒนางานทะเบียนนักศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 2

3 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) วิสัยทัศน์ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน ในเวทีโลก”

4 พันธกิจ  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่าง ทั่วถึง เท่าเทียม  พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลัก ธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่าง ทั่วถึง เท่าเทียม  พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลัก ธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

5 ยุทธศาสตร์  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษาและสถานศึกษา  ผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษา  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน ครู คณาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษาและสถานศึกษา  ผลิตและพัฒนาคุณภาพกําลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

6 (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากำลังคน ระดับสูงที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพ อุดมศึกษาระดับนานาชาติ วิสัยทัศน์ ปี 2559

7 (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมีศักยภาพ ตรงตามความต้องการ ของสังคม มีความคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม มีความ รับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ  เน้นการใช้กลยุทธ์ผ่านการนำองค์กรเชิงรุก และกลยุทธ์ การเงิน รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการ สอนและการวิจัย เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ทำให้สังคม มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมีศักยภาพ ตรงตามความต้องการ ของสังคม มีความคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม มีความ รับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ  เน้นการใช้กลยุทธ์ผ่านการนำองค์กรเชิงรุก และกลยุทธ์ การเงิน รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการ สอนและการวิจัย เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ทำให้สังคม มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข็มมุ่ง/จุดเน้น

8 นโยบายการนำ ICT เพื่อ พัฒนาการศึกษา ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ศูนย์กลางการ ศึกษาวิจัยของภูมิภาค สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ เสมอภาคด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร วิสัยทัศน์

9 นโยบายการนำ ICT เพื่อ พัฒนาการศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนา ICT เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการ เรียนรู้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และความเสมอภาค  ส่งเสริมและพัฒนา ICT เพื่อยกระดับมาตรฐานอุดมศึกษาไทย ให้เป็นที่ยอมรับในสากล  สนับสนุนการจัดสรรและการบูรณาการทรัพยากรด้าน ICT เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ศูนย์กลางการศึกษาวิจัยของภูมิภาค  สนับสนุนการใช้ ICT เพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย เพื่อรองรับ ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต  ปรับปรุง และประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาการศึกษาของ ชาติด้วย ICT  ส่งเสริมและพัฒนา ICT เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการ เรียนรู้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และความเสมอภาค  ส่งเสริมและพัฒนา ICT เพื่อยกระดับมาตรฐานอุดมศึกษาไทย ให้เป็นที่ยอมรับในสากล  สนับสนุนการจัดสรรและการบูรณาการทรัพยากรด้าน ICT เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ศูนย์กลางการศึกษาวิจัยของภูมิภาค  สนับสนุนการใช้ ICT เพื่อพัฒนาอุดมศึกษาไทย เพื่อรองรับ ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต  ปรับปรุง และประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาการศึกษาของ ชาติด้วย ICT พันธกิจ

10 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ urank.info stks.or.th ห้องสมุด ประชาชน เขตพื้นที่ การศึกษา NEdNet โรงเ รียน ศูนย์การเรียนรู้บน เครือข่าย แหล่งเรียนรู้ ที่บ้าน / สถาน ประกอบการ E- Librar y R&D e- Learni ng Distance Learning IPTV ศูนย์ ความรู้ มหาวิทย าลัย วิทยาลัย อาชีวศึกษา

11 ภายในระยะเวลาไม่กี่ศตวรรษเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ปฏิวัติวิถีชีวิต วิธีการทำงาน และพฤติกรรมของผู้คนในสังคมโลก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ทำให้ “โลกาภิวัฒน์” เป็นไปได้ มีอิทธิพลต่อกันและกัน และครอบงำกันได้ ในบางกรณี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นทั้งโอกาสและการคุกคาม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง ฯลฯ เยาวชนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเหนือผู้ใหญ่ 11 ความจำเป็นของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 ทำไมต้องมีงานทะเบียน และฐานข้อมูลอุดมศึกษา ทำไมต้องมีงานทะเบียน และฐานข้อมูลอุดมศึกษา ระบบฐานข้อมูลจะช่วยให้การเก็บรักษาข้อมูลเป็นระบบ ระเบียบ มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลซึ่งจะทำให้ผู้จัดเก็บ ทำงานได้สะดวกมากขึ้น และป้องกันความผิดพลาดได้ การเก็บรักษาข้อมูล

13 ทำไมต้องมีงานทะเบียน และฐานข้อมูลอุดมศึกษา ทำไมต้องมีงานทะเบียน และฐานข้อมูลอุดมศึกษา ระบบฐานข้อมูลจะทำให้การดึงข้อมูลออกมาใช้ได้สะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสรุปข้อมูลและประมวลผล ต่างๆ จะทำได้ง่ายขึ้น สามารถนำข้อมูลไปประกอบการจัด สินใจได้ การนำข้อมูลไปใช้

14 ทำไมต้องมีงานทะเบียน และฐานข้อมูลอุดมศึกษา ทำไมต้องมีงานทะเบียน และฐานข้อมูลอุดมศึกษา ระบบฐานข้อมูลจะต้องมีการบริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใส รวดเร็ว ตรวจสอบได้ โดยสนองตอบความ ต้องการของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก การนำข้อมูลไปใช้

15 ONE STOP SERVICE คือ การให้บริการ เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้มาติดต่อให้สามารถรับบริการต่างๆ ได้ ณ ที่แห่งเดียว แทนที่การติดต่อหลายแห่ง ทำให้ ได้รับความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา และ ค่าใช้จ่าย ทั้งยังลดภาระค่าใช้จ่ายของ หน่วยงาน สามารถใช้ร่วมกันทั้งสถานที่ บุคลากร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ โดย มีจุดประสงค์เพื่อให้การให้บริการมีความรวดเร็ว ขึ้น

16 ประโยชน์ของฐานข้อมูลอุดมศึกษา ประโยชน์ของฐานข้อมูลอุดมศึกษา  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล  สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้  สามารถรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล  สามารถกำหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้  สามารถกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้  ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล  หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล  สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้  สามารถรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล  สามารถกำหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันของข้อมูลได้  สามารถกำหนดระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้

17 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาฐานข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาฐานข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดทำรายงาน  การเผยแพร่  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดทำรายงาน  การเผยแพร่  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล

18 การพัฒนาระบบงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 18

19 ASEAN Community 2015 คำขวัญ: One Vision, One Identity, One Community ประเทศสมาชิก: 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 เสาหลัก: ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม อาเซียน ASEAN Community ASEAN Political- Security Community (ASC) ASEAN Economic Community (AEC) ASEAN Socio- cultural Community (ASCC)

20 แหล่งข้อมูล: ASEAN Secretariat 2011 RankCountryScoreLevel 9Malaysia55.54High Proficiency 34Indonesia44.78Very Low Proficiency 39Vietnam44.32Very Low Proficiency 42Thailand39.41Very Low Proficiency แหล่งข้อมูล: EF Education First Ltd. English Proficiency Index การ เคลื่อนย้า ย กฎบัตร อาเซียน ร่วมมือ 3 เสาหลัก

21 AEC ให้อาเซียนเป็นตลาดและ ฐานการผลิตเดียว ลักษณะพิเศษ ทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี ความมั่นคง มั่งคั่ง และ แข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้ วัตถุประสงค์ เคลื่อนย้าย สินค้า เสรี เคลื่อนย้าย บริการ เสรี เคลื่อนย้าย การลงทุน เสรี เคลื่อนย้าย เงินทุน เสรี เคลื่อนย้าย แรงงานฝีมือ เสรี

22 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีตลาดและฐาน การผลิตเดียว มีตลาดและฐาน การผลิตเดียว มีความสามารถแข่งขันสูง ส่งเสริมการรวมกลุ่ม อาเซียนเข้ากับ ประชาคมโลก ส่งเสริมการรวมกลุ่ม อาเซียนเข้ากับ ประชาคมโลก สร้างความเท่าเทียมในการ พัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง สมาชิกอาเซียน เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี เคลื่อนย้ายบริการเสรี เคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี เคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี เปิดเสรี เปิดตลาดอย่างไม่มีเงื่อนไข ปฏิบัติต่อสมาชิกอย่าง เท่าเทียม ขจัดอุปสรรคการค้า การอำนวยความสะดวก จัดทำความตกลงยอมรับ ร่วมในบริการวิชาชีพ จัดทำโครงการแลกเปลี่ยน บุคลากรวิชาชีพ ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Mutual Recognition Agreement (MRAs)

23 บุคลากรวิชาชีพ (MRAs 8 สาขา) แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก ช่างสำรวจ ท่องเที่ยว ขออนุญาตองค์กร วิชาชีพในประเทศ สมาชิกเพื่อประกอบ วิชาชีพในประเทศ ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพซึ่ง สามารถใช้ได้ใน ประเทศนั้นๆ (ภายใต้เงื่อนไขที่ต้อง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ภายในประเทศนั้นด้วย)

24 แนวคิดหลัก ทักษะการ เรียนรู้และ นวัตกรรม ทักษะด้าน สารสนเทศ สื่อและ เทคโนโลยี ทักษะชีวิต และการ ทำงาน

25 ที่มา: www.21centuryedtech.wordpress.com

26 26 รู้ลึกในสาขาวิชา พัฒนานวัตกรรม และสร้างองค์ ความรู้ใหม่ รู้รอบเรื่องประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม สังคมและสภาพเศรษฐกิจของประเทศตนและของ ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน มีทักษะที่ดีด้านภาษาต่างประเทศ การสื่อสารข้าม วัฒนธรรม การบริหารจัดการและมี ภาวะผู้นำ มีการปรับตัวที่ดี สามารถทำงานได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐานในการทำงาน มีความเป็นพลเมืองอาเซียนและสามารถรักษาอัตลักษณ์ความ เป็นไทย


ดาวน์โหลด ppt รศ.นพ. กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา การสัมมนาเครือข่ายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 25 ตุลาคม 2555 โรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google