งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดเน้น/กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดเน้น/กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดเน้น/กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน จุดเน้น-เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณภาพชีวิตศูนย์การเรียนรู้,การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่สูง ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน พื้นที่พระราชดำริ หมู่บ้านตกเกณฑ์ จปฐ.,การควบคุมโรคติดต่อชายแดน

2 จุดเน้น/กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555
2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จุดเน้น- หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งป่าชุมชน,การพัฒนาแหล่งน้ำ,การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

3 จุดเน้น/กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555
3)ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร จุดเน้น- ยกระดับสินค้าเกษตรและเกษตรกร พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เกษตรปลอดภัย ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค ส่งเสริมการตลาด

4 จุดเน้น/กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม สินค้าOTOP และการค้าชายแดน จุดเน้น- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ยกระดับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว - อนุรักษ์ ส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน เช่น งานประเพณีสงกรานต์ งานขึ้นธาตุอำเภอบ้านตาก - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย - ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One stop service และ DC,ขยายช่องทางการตลาด,พัฒนาผู้ประกอบการ

5 จุดเน้น/กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555
5) ประเด็นยุทธศาสตร์ การรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบร้อย จุดเน้น - การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น ตำรวจบ้าน แหล่งข่าว - สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคง ชายแดน ด้านอาชญากรรม ยาเสพติด ทรัพยากรป่าไม้และ แรงงานต่างด้าว - การสร้างความสัมพันธ์ตามแนวชายแดน(หมู่บ้านคู่ขนาน)

6 จุดเน้น/กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555
6)ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี จุดเน้น- การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 1 ประกอบด้วยจังหวัด ดังต่อไปนี้ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์

8 “ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน”
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 1 “ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน”

9 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มี 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. พัฒนาการเกษตร การค้า บริการ และเครือข่ายคมนาคม 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

10 กลยุทธ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 1
กลยุทธ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 1 1. พัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมขนส่ง และเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ประเทศอินโดจีน 2. ส่งเสริมการคมนาคมและขนส่งทางอากาศ และรถไฟทางขวางตามแนว East West Economic Corridor พร้อมระบบผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะเมือง เศรษฐกิจชายแดน 3. พัฒนาระบบรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร (Logistic & Warehouse) และ พัฒนาเศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือชายแดนอินโดจีน 4. บูรณาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

11 กลยุทธ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 1
กลยุทธ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 1 5. พัฒนาระบบสารสนเทศ และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 6. พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว สร้างมาตรฐาน และกิจกรรมการ ท่องเที่ยว 7. สร้างและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 8. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่ม

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt จุดเน้น/กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google