งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดเน้น / กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี 2555 1) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน จุดเน้น - เศรษฐกิจพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดเน้น / กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี 2555 1) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน จุดเน้น - เศรษฐกิจพอเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดเน้น / กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี 2555 1) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน จุดเน้น - เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา คุณภาพชีวิตศูนย์การเรียนรู้, การพัฒนาการศึกษา และการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่สูง ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน พื้นที่พระราชดำริ หมู่บ้านตก เกณฑ์ จปฐ., การควบคุมโรคติดต่อชายแดน

2 จุดเน้น / กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี 2555 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จุดเน้น - หนึ่งหมู่บ้านหนึ่ง ป่าชุมชน, การพัฒนาแหล่งน้ำ, การ บริหารจัดการขยะมูลฝอย

3 จุดเน้น / กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี 2555 3) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาผลิตภาพ ทางการเกษตร จุดเน้น - ยกระดับสินค้าเกษตรและ เกษตรกร พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เกษตรปลอดภัย ส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค ส่งเสริมการตลาด

4 จุดเน้น / กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี 2555 4) ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม สินค้า OTOP และการค้าชายแดน จุดเน้น - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ยกระดับการจัด กิจกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว - อนุรักษ์ ส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่นและวิถี ชีวิตชุมชน เช่น งานประเพณีสงกรานต์ งานขึ้นธาตุอำเภอ บ้านตาก - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และเพิ่มช่องทางการจัด จำหน่าย - ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One stop service และ DC, ขยายช่องทางการตลาด, พัฒนาผู้ประกอบการ

5 จุดเน้น / กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี 2555 5) ประเด็นยุทธศาสตร์ การรักษาความมั่นคงชายแดน และความสงบเรียบร้อย จุดเน้น - การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น ตำรวจบ้าน แหล่งข่าว - สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับความมั่นคง ชายแดน ด้าน อาชญากรรม ยาเสพติด ทรัพยากรป่าไม้และ แรงงานต่างด้าว - การสร้างความสัมพันธ์ตามแนวชายแดน ( หมู่บ้านคู่ขนาน )

6 จุดเน้น / กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี 2555 6) ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ ภาครัฐที่ดี จุดเน้น - การมีส่วนร่วมของ ประชาชน ตามหลักการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7 ประกอบด้วยจังหวัด ดังต่อไปนี้ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และจังหวัด อุตรดิตถ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง กลุ่ม 1

8 “ ศูนย์กลางการบริการสี่ แยกอินโดจีน ” วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง กลุ่ม 1

9 1. พัฒนาการเกษตร การค้า บริการ และ เครือข่ายคมนาคม 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มี 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

10 กลยุทธ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง กลุ่ม 1 1. พัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมขนส่ง และ เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ประเทศอินโดจีน 2. ส่งเสริมการคมนาคมและขนส่งทางอากาศ และ รถไฟทางขวางตามแนว East- West Economic Corridor พร้อมระบบผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ เมือง เศรษฐกิจชายแดน 3. พัฒนาระบบรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร (Logistic & Warehouse) และ พัฒนาเศรษฐกิจ การค้าและความร่วมมือชายแดนอินโดจีน 4. บูรณาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

11 กลยุทธ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง กลุ่ม 1 5. พัฒนาระบบสารสนเทศ และปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐาน 6. พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว สร้าง มาตรฐาน และกิจกรรมการ ท่องเที่ยว 7. สร้างและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การ ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 8. บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่ม

12 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt จุดเน้น / กลยุทธ์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี 2555 1) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน จุดเน้น - เศรษฐกิจพอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google