งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทบทวน ยุทธศาสตร์ จังหวัดภาคใต้ชายแดน 9.1 ( ยะลา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทบทวน ยุทธศาสตร์ จังหวัดภาคใต้ชายแดน 9.1 ( ยะลา )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทบทวน ยุทธศาสตร์ จังหวัดภาคใต้ชายแดน 9.1 ( ยะลา )

2 2 ความแข็งแกร่งและโดดเด่นของแต่ละยุทธศาสตร์ 1234 5678 GlobalRegionalLocalPotential โอกาสในการเติบโตของแต่ละยุทธศาสตร์ ความแข็งแกร่งและโดดเด่นของแต่ละยุทธศาสตร์ ในด้านสังคม Social Impact 12 34 ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

3 3 ยุทธศาสตร์ที่จะเลือกมุ่งเน้น 1. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

4 4 ผลลัพธ์สุดท้าย ผลสัมฤทธิ์ End Results หรือ Ultimate Results จาก ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รักษาพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า มีสภาพแวดล้อมที่ดี

5 5 Customers ของ ยุทธศาสตร์นี้ สิ่งที่ Customers ต้องการจะได้รับจาก ยุทธศาสตร์ ชุมชนเมือง ชุมชนในป่าและ ชุมชนรอบป่า ชนบท องค์กรเครือข่าย พันธมิตร ในการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ และ ผู้ดูแลรักษาป่า นักเรียน นักศึกษา ความสะอาด น้ำดี อากาศ ดี และเพียงพอ ผลผลิตจากป่า แหล่งน้ำสะอาด การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ การใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน ประชาชนมีจิตสำนึกและ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ในเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 1 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6 6 รักษาพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า มี สภาพแวดล้อมที่ดี มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติคุณภาพการให้บริการ ผลผลิ ตจาก ป่า การ เพิ่ม พื้นที ป่า พัฒนาระบบ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมช าติและ สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล เพื่อความมั่นคง มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มิติการพัฒนาองค์กร การเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การป้องกันและ รักษาป่า พัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากร ด้านการศึกษา อาชีพ และความ มั่นคง แหล่งน้ำสะอาด ความสะอาด น้ำดี อากาศดี และเพียงพอ การให้ความรู้ด้าน ทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่งแวดล้อม ความรู้ในเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีจิตสำนึกและมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธร รมชาติ เพื่อ การใช้ ประโยชน์ อย่างยั่งยืน

7 7 การเพิ่ม ประสิทธิภา พในการ ป้องกันและ รักษาป่า การนำ เทคโนโล ยีมา พัฒนาก าร ป้องกัน และ รักษาป่า การให้ ความรู้ด้าน ทรัพยากรธร รมชาติและ สิ่งแวดล้อม การ ประชาสัมพันธ์ ด้าน ทรัพยากรธรรมช าติและ สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรร มชาติและ สิ่งแวดล้อม พัฒนา ระบบ ฐานข้อมูล ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อ ม กำหนดและ พัฒนา กลไกในการ บริหารและ กำกับดูแลการ พัฒนา ทส. การเพิ่ม ศักยภาพ จนท ด้าน การ ป้องกัน และรักษา ป่า การบูรณา การภาครัฐ และเอกชน ในการปลูก ป่า เพิ่ม ศักยภาพ การปลูกป่า การศึกษาดู งานและทัศน ศึกษา ด้าน ทรัพยากรธร รมชาติและ สิ่งแวดล้อม การถ่ายทอด เทคโนโลยี ด้าน ทรัพยากรธร รมชาติและ สิ่งแวดล้อม Value Chain ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กำหนด นโยบาย ทส. การ สร้าง เครือข่า ยภาค ประชาช น การเพิ่ม พื้นทีป่า ส่งเสริมและกำกับ ดูแล การดำเนินงาน ให้เป็นไป ตามแผนแม่บท การ สร้าง เครือข่า ยภาค ประชาช น

8 8 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ความห มาย - รักษา เพิ่มพื้นที่ป่า ตลอดจนสภาพแวดล้อม ที่ดีในชุมชน โดยการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

9 9 เป้าประสงค์ตัวชี้วัด Baseline ( ข้อมูล เปรียบเทียบ ) ค่า เป้าหมา ย ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามนโยบายด้าน ทรัพยากรป่าไม้ 33 % ของ พื้นที่จังหวัด สำหรับมิติที่ 1 และ 2

10 10 เป้าประส งค์ ตัวชี้วัด Baselin e ( ข้อมูล เปรียบเ ทียบ ) ค่า เป้าหม าย โครงการ พัฒนา ระบบ บริหาร จัดการ ทรัพยา กรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้ อม โครงการปรับปรุงคลองน้ำขุ่น อ. กาบัง (15,000,000) สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส ในเมืองน่า อยู่ (2,150,000) การ เพิ่ม พื้นที่ ป่า ฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริ (1,435,255) การเพิ่ม ประสิทธิ ภาพใน การ ป้องกัน และ รักษาป่า รณรงค์ควบคุมการป้องกันไฟป่า (2,736,740) สำหรับมิติที่ 3 และ 4

11 11 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Baseli ne ( ข้อมูล เปรียบเ ทียบ ) ค่า เป้าหม าย โครงการ การให้ ความรู้ ด้าน ทรัพยาก รธรรมชา ติและ สิ่งแวดล้อ ม โครงการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (716,655) สำหรับมิติที่ 3 และ 4

12 12 การจัดลำดับความสำคัญของ โครงการ ชื่อโครงการ โครงกา รระดับ กลุ่ม จังหวัด เป็น โครงการที่ จำเป็นที่จะ ทำให้ ตัวชี้วัด บรรลุเป้า มีมูลค่าเกิน 20 ล้าน 1. ปรับปรุงแหล่งน้ำคลองน้ำขุ่น อำเภอกาบัง 15.00 ล้านบาท 2. โครงการให้ความรู้และสร้าง จิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 0.9 ล้าน บาท 3. ฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริ 1.43 ล้านบาท 4. สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส ใน เมืองน่าอยู่ 2.15 ล้าน บาท 5. รณรงค์ควบคุมการป้องกันไฟ ป่า 2.73 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 21.03 ล้านบาท


ดาวน์โหลด ppt การทบทวน ยุทธศาสตร์ จังหวัดภาคใต้ชายแดน 9.1 ( ยะลา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google