งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดภาคใต้ชายแดน 9.1 (ยะลา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดภาคใต้ชายแดน 9.1 (ยะลา)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดภาคใต้ชายแดน 9.1 (ยะลา)
การทบทวนยุทธศาสตร์ จังหวัดภาคใต้ชายแดน 9.1 (ยะลา)

2 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 ความแข็งแกร่งและโดดเด่นของแต่ละยุทธศาสตร์
ในด้านสังคม Global Regional Local Potential 1 2 1 2 3 4 ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม Social Impact โอกาสในการเติบโตของแต่ละยุทธศาสตร์ 3 4 5 6 7 8

3 ยุทธศาสตร์ที่จะเลือกมุ่งเน้น
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์สุดท้าย ผลสัมฤทธิ์ End Results หรือ Ultimate Results จากยุทธศาสตร์ ได้แก่ การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า มีสภาพแวดล้อมที่ดี

5 Customers ของยุทธศาสตร์นี้
1 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Customers ของยุทธศาสตร์นี้ สิ่งที่ Customers ต้องการจะได้รับจากยุทธศาสตร์ ชุมชนเมือง ชุมชนในป่าและชุมชนรอบป่า ชนบท องค์กรเครือข่ายพันธมิตร ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ และ ผู้ดูแลรักษาป่า นักเรียน นักศึกษา ความสะอาด น้ำดี อากาศดี และเพียงพอ ผลผลิตจากป่า แหล่งน้ำสะอาด การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6 มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
รักษาพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า มีสภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำสะอาด มิติคุณภาพการให้บริการ ความสะอาด น้ำดี อากาศดี และเพียงพอ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ผลผลิตจากป่า ความรู้ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาป่า การให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นทีป่า มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อความมั่นคง พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการศึกษา อาชีพ และความมั่นคง มิติการพัฒนาองค์กร

7 Value Chain ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดและพัฒนา กลไกในการบริหารและ กำกับดูแลการพัฒนา ทส. กำหนดนโยบาย ทส. ส่งเสริมและกำกับดูแล การดำเนินงาน ให้เป็นไป ตามแผนแม่บท เพิ่มศักยภาพการปลูกป่า การบูรณาการภาครัฐและเอกชนในการปลูกป่า การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน การเพิ่มพื้นทีป่า การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาป่า การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการป้องกันและรักษาป่า การเพิ่มศักยภาพ จนท ด้านการป้องกันและรักษาป่า การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน การศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความหมาย -รักษา เพิ่มพื้นที่ป่าตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

9 Baseline (ข้อมูลเปรียบเทียบ)
สำหรับมิติที่ 1 และ 2 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Baseline (ข้อมูลเปรียบเทียบ) ค่าเป้าหมาย ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบายด้านทรัพยากรป่าไม้ 33 % ของพื้นที่จังหวัด

10 Baseline (ข้อมูลเปรียบเทียบ)
สำหรับมิติที่ 3 และ 4 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Baseline (ข้อมูลเปรียบเทียบ) ค่าเป้าหมาย โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงคลองน้ำขุ่น อ.กาบัง (15,000,000) สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส ในเมืองน่าอยู่ (2,150,000) การเพิ่มพื้นที่ป่า ฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริ (1,435,255) การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาป่า รณรงค์ควบคุมการป้องกันไฟป่า (2,736,740)

11 Baseline (ข้อมูลเปรียบเทียบ)
สำหรับมิติที่ 3 และ 4 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Baseline (ข้อมูลเปรียบเทียบ) ค่าเป้าหมาย โครงการ การให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (716,655)

12 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการระดับกลุ่มจังหวัด เป็นโครงการที่จำเป็นที่จะทำให้ตัวชี้วัดบรรลุเป้า มีมูลค่าเกิน 20 ล้าน 1. ปรับปรุงแหล่งน้ำคลองน้ำขุ่น อำเภอกาบัง 15.00 ล้านบาท 2.โครงการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0.9 ล้านบาท 3. ฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริ 1.43 ล้านบาท 4. สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส ในเมืองน่าอยู่ 2.15 ล้านบาท 5. รณรงค์ควบคุมการป้องกันไฟป่า 2.73 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 21.03 ล้านบาท


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดภาคใต้ชายแดน 9.1 (ยะลา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google