งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด เอกสารประกอบการประชุม การเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 21 – 22 ธ.ค. 48.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด เอกสารประกอบการประชุม การเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 21 – 22 ธ.ค. 48."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด เอกสารประกอบการประชุม การเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 21 – 22 ธ.ค. 48

2 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง “Green & Clean & Ceramic มุ่งมั่นพัฒนา จังหวัดลำปาง ภายใต้ความร่วมมือของทุก ภาคส่วนให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว ควบคู่กับการเป็นเมืองเซรามิกแห่ง ประเทศไทยและอาเซียน” •การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ •การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าเที่ยว •การพัฒนาให้เป็นเมืองเซรามิกยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน “เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รักษา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่ม บทบาทการค้าชายแดน ดำเนินการตาม แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต” •การขจัดปัญหาความยากจน •การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ •การพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขัน •การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม •การค้าชายแดนและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน •การบริหารจัดการที่ดียุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย “ประตูทองของวัฒนธรรมล้านนา และ การค้าสากล” •การขจัดความยากจน •พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต ดำรงฐานวัฒนธรรม ล้านนาและความเข้มแข็งให้กับกระบวนการประชาสังคม •สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรอุตสาหกรรม หัตถ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ ฐานเศรษฐกิจเดิมอย่างยั่งยืน •ดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และ จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี •พัฒนาให้เป็นประตูการค้าการลงทุนเชื่อมโยงกับ ต่างประเทศ •การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี •การรักษาความมั่นคงของรัฐยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา “เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีรายได้พอเพียง กับรายจ่ายที่จำเป็น มีโอกาสพัฒนาตนเอง ให้อยู่ดีมีสุข ชุมฃนเข้มแข็ง พึ่งตนเองด้” •การแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ •เมืองน่าอยู่ และการพัฒนาที่ยั่งยืน •เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน •พัฒนาทุนทางสังคม ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) “ ประตูทองสู่การค้าโลก โดดเด่นวัฒนธรรม ล้านนา น่าอยู่ทุกที่” •สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ที่มีศักยภาพและโอกาสการแข่งขันใน ระดับนานาชาติ •พัฒนาให้เป็นประตูการค้า การลงทุน และศูนย์กลางการ คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกลุ่มประเทศ GMS BIMSTEC และ ประเทศอื่น ๆ •สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการ ท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับฐานเศรษฐกิจเดิมได้อย่างยั่งยืน •พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต ดำรงฐานวัฒนธรรมและ ทุนทางสังคมของล้านนา •ดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดียุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” •การพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และเอเชียใต้ (BIMSTEC) •การพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและบริการใหม่บน พื้นฐานของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจฐานความรู้ •การพัฒนาการประกอบการหัตถอุตสาหกรรมบนพื้นฐานของ วัฒนธรรมเดิม เชื่อมโยงวัฒนธรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง แข่งขันได้ และยั่งยืน •การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่แข่งขันได้และยั่งยืน •การพัฒนาการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่ม แข่งขันได้อย่างยั่งยืน •การอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอด พัฒนาและเฝ้าระวังวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประชาชน •ดำรงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยฟื้นฟูและบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน •การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม •การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการเสริมสร้างสุขภาวะของ ประชาชน เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน •การแก้ไขปัญหาความยากจน โดยใช้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง พร้อมทั้งพัฒนาการบริการด้านสังคมที่จำเป็นต่อการ สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ รวมถึงโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน ระดับครัวเรือนและชุมชน •การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม •การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดียุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน “เมืองโบราณ ก้าวล้ำการเกษตร เขต อุตสาหกรรมภาคเหนือ” •การพัฒนาอุตสาหกรรม •การพัฒนาการเกษตร •การพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว •การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ “เมืองไม้สัก วิถีชีวิตวัฒนธรรม ล้านนา ภูมิภาคท้องถิ่นสู่ มาตรฐานสากล” •การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แก้ไข ปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ •การพัฒนาที่ยั่งยืน •การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดียุทธศาสตร์จังหวัดน่าน “เมืองน่าอยู่ มีการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพยั่งยืน มี การพัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิ บาล เพื่อประโชน์สุขของประชาชน ชาวน่าน” •การบริหารจัดการและการบริการ •การพัฒนาเศรษฐกิจ •การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม •การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ •ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 1. ท่องเที่ยว (เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) 2. OTOP/SMEs (เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่) 3. การค้าและการลงทุน (เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) 4. เกษตร (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

3 3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) “ศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน” •การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการขยายตัว ทางด้านเศรษฐกิจ •การส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ •การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ •การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร •การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม •ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก “บ้านเมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน ชุมชนเข้มแข็ง ขจัดความยากไร้ ใส่ใจ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริม การท่องเที่ยว” •บ้านเมืองน่าอยู่ •ส่งเสริมการค้าชายแดน •เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ขจัดปัญหาความยากจน •เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน •พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม การท่องเที่ยวยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก “เมืองบริการ สี่แยกอินโดจีน” •ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการขนส่ง สินค้าและผู้โดยสาร •ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของภาคเหนือ ตอนล่าง •ส่งเสริมการบริการด้านสุขภาพให้เป็นศูนย์บริการแก่ ประชาชนในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยพัฒนา มาตรฐานการบริการให้เป็นสากล และให้เป็นจังหวัดที่ ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง (Healthy Province) •ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนมีการปรับปรุงให้บริการให้ มีคุณภาพ และอยู่ในระดับมาตรฐาน ให้ประชาชนและ พนักงานมีหัวใจแห่งการบริการ (Service Mind) ใน ฐานะเจ้าบ้านที่ดี •พัฒนาการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรที่ เชื่อมโยงการตลาดและการแปรรูป •ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการประชุมภายในประเทศ และเสริมสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว กีฬา และวิชาการ •ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนมี ส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ และมีความปลอดภัย ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ “ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่ และผู้มาเยือน” •พัฒนาเพื่อเป็นดินแดนแห่งความสุขด้วยการ ฟื้นฟูระบบนิเวศ •พัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี •พัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยยุทธศาสตร์จังหวัดสุโขทัย “เมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยว ประทับใจ” •การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม •การแก้ไขปัญหาความยากจน •การส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้า OTOP •การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม •การบริหารจัดการภาครัฐที่ดียุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ “แดนฝัน เมืองมหัศจรรย์แห่งผลไม้” •พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดด้านผลไม้ •การพัฒนาคุณภาพชีวิต •การพัฒนาการค้าชายแดน •การส่งเสริมการท่องเที่ยว •การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. Logistics (พิษณุโลก) 2. เกษตร (เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) 3. ท่องเที่ยว (สุโขทัย ตาก) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (2.1)

4 4 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (นตรสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร) “เป็นศูนย์ธุรกิจข้าวชั้นนำของ ประเทศไทย” • การเพิ่มผลผลิตข้าว • การเพิ่มมูลค่า • การพัฒนาการตลาดและระบบบริหารจัดการขนส่ง • การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวยุทธศาสตร์จังหวัดนครสรรค์ “ศูนย์กลางธุรกรรมข้าวของ ประเทศไทย” •การแก้ไขปัญหาความยากจน •การพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพ •การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง เศรษฐกิจ •การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม •การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี •การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชา สังคม •การรักษาความมั่นคงของรัฐ •การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลกยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี “เกษตรปลอดภัย รายได้มั่นคง แหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มรดกโลก ห้วยขาแข้ง สู่สากล” •พัฒนาด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและเพิ่ม มูลค่า •เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการ บริหารจัดการและการแข่งขัน •ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ •เร่งฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม •พัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม ยุทธศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร “เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” •ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรให้ เป็นระบบการผลิตที่มีผลิตภาพและเป็นไปตาม มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร (GAP) •ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และเชิงประวัติศาสตร์ •ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน •เสริมสร้างสังคมที่น่าอยู่ยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร “ดินแดนแห่งการผลิต แปรรูป และ ค้าข้าวชั้นนำของประเทศ” •การแก้ปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ •การผลิต แปรรูป และการค้าข้าว เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ •การพัฒนาทุนทางสังคม •การพัฒนาที่ยั่งยืน •การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน •การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1. เกษตร (นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร) 2. ท่องเที่ยว (อุทัยธานี) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (2.2)

5 5 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง) “เป็นแหล่งสร้างสรรค์และนำองค์ ความรู้ด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการเป็นศูนย์เชื่อมโยง คมนาคม เพื่อกระจายสินค้าและ บริการสู่ทุกภูมิภาค” •การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมรูปแบบดั้งเดิมทาง การเกษตรอุตสาหกรรมไปสู่ Knowledge based Industry •การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และมรดกโลก ทางวัฒนธรรม •การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการผลิตแห่ง อนาคต (Excellent Center For Future Manufacturing) •ศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคมเพื่อกระจายสินค้าและ บริการภาคต่าง ๆ •ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี “ที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ พร้อมสรรพบริการที่ได้มาตรฐาน” •การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัยชั้นดี •การพัฒนาธุรกิจภาคบริการให้ได้มาตรฐานยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี “เป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี เสริมสร้างความเข้มแข็ง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้” •การบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาและวิจัย •จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองน่าอยู่ •มีวิสาหกิจขนาดกลาง/ขนาดย่อม (SMEs) และ วิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง มีความสามารถในการ แข่งขัน •เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการเรียนรู้แบบ บูรณาการ ยุทธศาสตร์จังหวัด พระนครศรีอยุธยา “เป็นนครแห่งการท่องเที่ยวมรดก โลกทางวัฒนธรรม แหล่งอาหารที่มี คุณภาพ เป็นศูนย์กลางการค้าการ ลงทุนและอุตสาหกรรมการลงทุนที่ ใช้เทคโนโลยีสะอาด เมืองน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” •รักษาและใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรม ในการเพิ่มมูลค่าทางด้านการท่องเที่ยว •อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ระบบ ชลประทานที่ดี และเทคโนโลยีในการพัฒนา แหล่งอาหารที่มีคุณภาพ •ใช้ศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ให้เอื้อประโยชน์ต่อการค้าการลงทุนและ อุตสาหกรรม •สร้างสภาพแวดล้อมของเมือง/ชุมชนให้น่าอยู่ และเอื้อต่อการพัฒนา •การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์จังหวัดอ่างทอง “เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ ศูนย์กลาง การเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย สารพิษ โด่งดังหัตถกรรม อุตสาหกรรมดินเผา แหล่ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ วัฒนธรรมภาคกลาง” •การแก้ไขปัญหาความยากจน •การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว •การพัฒนาคนและสังคมที่สมดุล •การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ ยั่งยืน •การส่งเสริมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วน ร่วมของประชาชน •การบริหารจัดการของภาครัฐและภาคเอกชนที่มี ประสิทธิภาพ 1. ท่องเที่ยว (อยุธยา) 2. เมืองศูนย์กลางการศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยี (ปทุมธานี) 3. เกษตร/OTOP (อ่างทอง) 4. Logistics (นนทบุรี) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (3.1)

6 6 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี) “เป็นแหล่งผลิตและรวบรวมสินค้าเกษตร เพื่อการส่งออก อุตสาหกรรมวัสดุ ก่อสร้าง มีแหล่งท่องเที่ยว และเป็น ศูนย์บริการคมนาคมทางบกที่ได้ มาตรฐาน บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืน” •ศูนย์กลางการส่งเสริมการผลิตในระบบฟาร์มที่ทันสมัย (Modern Farm) •ปรับเปลี่ยนการส่งเสริมอาชีพภาคเกษตรเพื่อสร้าง ผลตอบแทนที่มีมูลค่าสูง •การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าหลัก •พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการ ท่องเที่ยวสมัยใหม่ •พัฒนาเป็นศูนย์กลางบริการขนส่งและพาณิชยกรรม •พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท “เมืองเกษตรมาตรฐาน สืบสานคุณภาพ ชีวิต” •การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต •การสร้างโอกาสและกระจายรายได้ •การเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ •เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง •ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ •เสริมสร้างและเปิดโอกาสไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ •การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย •การรักษาความสงบเรียบร้อย •ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การบริการ และ ITยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี “เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจาก สารพิษ ศูนย์การศึกษา แหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและ ยั่งยืน” •การส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายอาหารปลอดภัย •การแก้ไขปัญหาความยากจน •การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ •การส่งเสริมการท่องเที่ยว •การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต •การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี •การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน •การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์เพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน •การบริหารจัดการองค์กรทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิ บาล ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี “เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมวัสดุ ก่อสร้าง เป็นแหล่งผลิตและ รวบรวมสินค้าเกษตรเพื่อการ ส่งออก เป็นเส้นทางเชื่อมโยง สำคัญสู่ภาคอีสานและชายฝั่งทะเล ตะวันออก” •เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง เซรามิค และผลิตภัณฑ์ชุมชน •พัฒนาการการผลิตภาคเกษตร เป็นแหล่งผลิต และรวบรวมสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก •ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้อง กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche Market) •การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี •อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการ จัดการสิ่งแวดล้อม •ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น •การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การ บริหารจัดการที่ดียุทธศาสตร์จังหวัดสิงห์บุรี “เมืองร่มเย็น แหล่งผลิตสินค้าเกษตร คุณภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง ประวัติศาสตร์” •เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มีมูลค่าสูง •พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกร •พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคมและทุนทาง สังคม •อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม •การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าหลัก •ขจัดความยากจน •เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตภาค เกษตรให้มีมาตรฐานและปลอดภัย •อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น 1. เกษตร (ชัยนาท สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี) 2. ท่องเที่ยว (ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี) 3. อุตสาหกรรม (สระบุรี) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (3.2)

7 7 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี) “มุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้า เกษตรอุตสาหรรมสู่ชายแดนด้าน ตะวันตกนานาชาติ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ คุณภาพชีวิตและ การพัฒนาที่ยั่งยืน” •มุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อ สิ่งแวดล้อมสู่ชายแดนด้านตะวันตกและนานาชาติ •ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ •ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน •พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี •การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชา สังคม •การรักษาความมั่นคงชายแดนยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเกษตร อุตสาหกรรม ประตูการค้าสู่ชายแดน ด้านตะวันตก ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน” •ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ •การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย •พัฒนาศักยภาพด้านการลงทุนและการค้าชายแดน •การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้และ สิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ •การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี •การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชา สังคม •การรักษาความมั่นคงชายแดนยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้า เกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิง สุขภาพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต และ การพัฒนาที่ยั่งยืน” •เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก •ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ •เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน •การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี “สร้างผลผลิตสู่สากล สร้างสภาพ ชุมชนเพื่อชีวิต” •ราชบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร เกษตร อุตสาหกรรมที่ปลอดภัยจากสารพิษ •พัฒนาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสินค้าส่งออก •ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน •พัฒนาและส่งเสริมการลงทุนด้าน BOI SMEs และ OTOP •ยกระดับคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม •พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี •การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชา สังคม •การรักษาความมั่นคงชายแดนยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี “จังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิต อาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลาง การศึกษา การกีฬาและการ ท่องเที่ยวโดยใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” •การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและ การแปรรูป รวมทั้งผลิตภัณฑ์ (เพื่อการบริโภค ภายในประเทศและเพื่อการส่งออก) •การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว การ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม •การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน •การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา ทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ •การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศใน ระดับชาติ •การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและการ บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 1. เกษตร (นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี) 2. ท่องเที่ยว (กาญจนบุรี สุพรรณบุรี) 3. การค้าชายแดน (กาญจนบุรี) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (4.1)

8 8 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (4.2) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรุบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) “เป็นกลุ่มจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการ ผลิตและแปรรูปสินค้าประมงและ เกษตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์ และเป็นเส้นทางคมนาคมที่ สำคัญสู่ภาคใต้ท่ามกลาง สภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน” •การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการผลิต และแปรรูปสินค้าประมง เกษตร และเหล็ก •การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม •การพัฒนาสภาพแวดล้อมชายฝั่ง และสิ่งแวดล้อม เมืองที่ดี •การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ •ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “เป็นเมืองหลวงการผลิตและแปรรูป สับปะรดส่งออก เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมเหล็กที่ได้มาตรฐาเพื่อ ตอบสนองตลาดภายในประเทศ และ เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว และสุขภาพ” •ทำประจวบคีรีขันธ์ให้เหมาะแก่การเป็นเมือง ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและสุขภาพ •พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูป สับปะรดและมะพร้าวที่ได้มาตรฐานการส่งออก •พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน •พัฒนาสภาพแวดล้อมชายฝั่งและสิ่งแวดล้อมเมือง •การเพิ่มขีดความสามารถของการพัฒนา อุตสาหกรรมเหล็กและพัฒนาระบบการขนถ่าย สินค้า (Logistic) •การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี “เพชรบุรีเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตน่า อยู่และน่าเที่ยว เป็นสถานที่ ประชุมสัมมนา นันทนาการ หลากหลายรูปแบบ เป็นแหล่งผลิต ผลผลิตทางการเกษตร ประมง อาหาร ที่ปลอดภัยจากสารพิษ และ อุตสาหกรรมที่ไม่เป็นภัยต่อ สภาพแวดล้อม” •การทำให้เพชรบุรีสวย สะอาด ปลอดภัย ชุมชน เข้มแข็ง ประชาชนได้รับบริการที่ดีจากรัฐ •การพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยว สถานที่ ประชุมสัมมนา นันทนาการหลากหลายรูปแบบ •การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ประมง และอาหารที่ ปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการส่งออกและบริโภค ภายในประเทศ •ส่งเสริมอุตสาหกรรม SMEs และ OTOPยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม “เป็นเมืองแห่งอาหารทะเลและผลไม้ ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์กลางการ พักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทางลำคลองระดับชาติ ดินแดน ประชารักถิ่นกำเนิด อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดีงาม” •การพัฒนาและส่งเสริมจังหวัดให้เป็นเมืองอาหาร ทะเลและผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ •การพัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางพักผ่อนและการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางลำคลอง •การปลูกจิตสำนึกให้ชาวจังหวัดสมุทรสงครามรักถิ่น กำเนิด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมดีงาม •การดำรงรักษาความเป็นเมืองที่มีระบบนิเวศน์ 3 น้ำยุทธศาสตร์จังหวัดสุมุทรสาคร “เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเล เพื่อความเป็นหนึ่งในฐานะครัวของ โลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือก ใหม่ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ อาศัย” •การเป็นครัวของโลกในด้านอาหารทะเลและ การเกษตร •การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ •การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย •การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 1. เกษตร (สุมทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) 2. ท่องเที่ยว (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) 8

9 9 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ปราจีนบุรี สระแก้ว และ นครนายก) “แหล่งรองรับการขยายตัวของเมืองหลวงและ สนามบินสุวรรณภูมิ ศูนย์กลางการแพทย์ แผนไทยและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระดับชาติและนานาชาติ ศูนย์กลาง Logistics เชื่อมโยงเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก เปิดประตูสู่อินโด จีน” •พัฒนาเมืองให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ รองรับ การขยายตัวของเมืองหลวงและสนามบินสุวรรณภูมิ •เพิ่มศักยภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของ สินค้าอุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก •เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ •พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการ ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ •เสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน •เพิ่มประสิทธิภาพระบบ Logistics และพัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา “เป็นเมืองน่าอยู่คู่เมืองหลวง เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม ศุนย์ กลางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และ แหล่งผลิตอุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก” •วางผังเมืองรองรับการขยายตัวของเมืองหลวงและสนามบิน สุวรรณภูมิอย่างมีศักยภาพ •ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม •เพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม •ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม ปลอดภัยจากสารพิษและอุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก •เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและกระจายสินค้าสู่ ตลาดโลก •การสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว “เมืองงามแดนบูรพาน่าอยู่ ประตู่สู่อินโดจีน ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์” • เมืองงามชายแดนบูรพาน่าอยู่ • ประตูสู่อินโดจีน • ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร • เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี “ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ เชิดชู ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรและ อุตสาหกรรมก้าวหน้า ภูมิปัญญา แพทย์แผนไทย” •บ้านเมืองน่าอยู่ •การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ •เกษตรก้าวหน้า •อุตสาหกรรมก้าวหน้า •ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการ “ศูนย์กลาง Logistics เพื่อการ ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม เป็นเมือง อุตสาหกรรมหลักของชาติ สะอาด น่าอยู่และเป็นแหล่งรองรับการ ขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ” •ศูนย์กลาง Logistics ของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ •ศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเชื่อมโยงสู่ ตลาดโลก •แหล่งรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ •ประเด็นยุทธศาสตร์รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (การท่องเที่ยว เชิงนิเวศ/แพทย์แผนไทย/เกษตรสู่มาตรฐาน) •การแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจาย รายได้ •การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก “เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ระดับ โลกและน่าอยู่ เมืองใหม่ตาม มาตรฐานผังเมืองสูงล้ำยุค เพิ่ม เศรษฐกิจแก่ประชาชน อนุรักษ์พื้น ฟูธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมควบคู่การ พัฒนา การเกษตรก้าวหน้าสู่สากล และเป็นสังคมฐานความรู้" •เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก •เมืองน่าอยู่ •การเกษตรก้าวหน้าสู่สากล •สังคมฐานความรู้ 1. Logistics และอุตสาหกรรม (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา) 2. เกษตรปลอดภัย (ฉะเชิงเทรา สระแก้ว) 3. ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) 4. แพทย์แผนไทย (ปราจีนบุรี นครนายก) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (4.3) 9

10 10 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด) “เป็นผู้นำการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออก ผลไม้ ควบคู่ไปกับการเป็นดินแดน แห่งความหลากหลายของการ ท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ” •การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและพลังงานของ อาเซียน ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน •การสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ เกษตรแปรรูป •การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักของแต่ละ จังหวัดกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเชิง พาณิชย์ •การเป็นพันธมิตรกับภูมิภาคอินโดจีนยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี “เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณี การ ผลิตและการส่งออกผลไม้คุณภาพ ดินแดนท่องเที่ยวหลากหลาย เมือง เศรษฐกิจชายแดน ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดี” •พัฒนาสินค้าเกษตรคุณภาพ •พัฒนาการท่องเที่ยว •ขยายตัวการค้าและการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคอินโด จีน •วิจัยและพัฒนา •อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม •พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ •เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและพัฒนา คุณภาพชีวิต •ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดียุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี “เป็นเมืองท่าการส่งออกชั้นนำของ โลกศูนย์กลางการท่องเที่ยว นานาชาติครบวงจร ผู้นำการลงทุน ด้านอุตสาหกรรม” •เสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของจังหวัด และของประเทศ •ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการ ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาจังหวัด •พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบครบวงจร ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง “เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม ศูนย์กลางด้านเกษตรกรรมและ การท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน” •การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน ของภูมิภาค ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน •การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร เช่น ผลไม้หลัก ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป •การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ยุทธศาสตร์จังหวัดตราด “ “เมืองสวรรค์แห่งตะวันออก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็น แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และเป็น พันธมิตรทางเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างยั่งยืน" •ด้านคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม •ด้านการเกษตร •ด้านการท่องเที่ยว •ด้านการค้าชายแดน 1. ท่องเที่ยว (ชลบุรี จันทบุรี ตราด) 2. เกษตรแปรรูป (จันทบุรี ระยอง ตราด) 3. การค้าชายแดน (ตราด จันทบุรี) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (5.1)

11 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (6.1) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี) “แหล่งพำนักแห่งที่สองของนักลงทุน และนักท่องเที่ยว” •การเกษตร •การฟื้นฟูระบบนิเวศ •การค้า การลงทุน •การท่องเที่ยว •OTOP & SMEs •เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพ ชีวิตของประชาชนที่ดียุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย “เมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา วัฒนธรรมล้ำค่า เกษตรอุตสาหกรรม หลากหลาย ขยายเศรษฐกิจการค้าสู่ อินโดจีน พัฒนาการท่องเที่ยวที่ ยั่งยืน” •ด้านการเกษตร •ด้านฟื้นฟูระบบนิเวศ •ด้านการค้า การลงทุน •ด้านการท่องเที่ยว •ด้าน OTOP และ SMEsยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวลำภู “เป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่รู้ค่าธรรมชาติ ประชาชนชาญฉลาดทำกิน ใน ดินแดนสันติสุข” •เคียงคู่รู้ค่าธรรมชาติ •ชาญฉลาดทำกิน •ดินแดนสันติสุข ยุทธศาสตร์จังหวัดเลย “เมืองในฝันของนักท่องเที่ยวและ นักลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ ยั่งยืน” •เกษตร •ฟื้นฟูระบบนิเวศ •การค้าชายแดน •OTOP •การท่องเที่ยว •สังคมและคุณภาพชีวิต •ความมั่นคงชายแดนยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานี “ “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า การบริการ เกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวมรดกโลก" •การเกษตร •การฟื้นฟูระบบนิเวศ •การค้า การลงทุน •OTOP •การท่องเที่ยว •เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและ คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี 1. เกษตรอินทรีย์ (หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี) 2. ท่องเที่ยว (เลย อุดรธานี) 3. การค้าชายแดน (หนองคาย)

12 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (6.2) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธ์) “สะพาน การค้า และ การท่องเที่ยว อินโดจีน” •การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ •การพัฒนาการท่องเที่ยว •การพัฒนาการค้าชายแดน •การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร “ก้าวไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ควบคู่ การเป็นศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากร มนุษย์” •การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ •การพัฒนาการท่องเที่ยว •การพัฒนาการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม •การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดียุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม “เมืองน่าอยู่ คู่สัมพันธ์อินโดจีน” •การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของ ประชาชน •บ้านเมืองน่าอยู่ •การเตรียมความพร้อมแก่สังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของระบบเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศ •การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม •การพัฒนาระบบราชการ •การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร “เมืองการค้าและการท่องเที่ยว ชายโขง ณ ประตูตะวันออกสู่ อินโดจีน” •การขจัดความยากจน •การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ •การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและ แข่งขันได้ •การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม •การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ สังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน •เสริมสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี •ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชา สังคม •การรักษาความมั่นคงชายแดนยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ “ “มุ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัยชั้นนำของภาคอีสาน ภายในปี 2550 ด้วยการทำ เกษตรที่ดี การเป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นเมืองเรียนรู้" •การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร •การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ •การพัฒนาการท่องเที่ยว •การพัฒนาธุรกิจการค้า 1. การค้าชายแดน (นครพนม มุกดาหาร) 2. เกษตร (กาฬสินธุ์) 3. OTOP (สกลนคร นครพนม)

13 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (6.3) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม) “ศูนย์กลางการค้าการลงทุน และการ บริการ ในภูมิภาค สู่สากล” •รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาค •สร้างศักยภาพการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม •ปรับโครงสร้างการผลิตและการตลาด •การพัฒนาทุนมนุษย์ •การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว •การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด “มุ่งเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายข้าว หอมมะลิชั้นดีสู่ตลาดโลก ควบคู่ไป กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานเพื่อ สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน” •การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการจำหน่ายข้าว หอมมะลิชั้นดีสู่ตลาดโลก •การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ภาคการ ท่องเที่ยว •การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากภาค บริการแรงงาน •การดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐาน ของรัฐและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลาง เชื่อมโยงเครือข่ายการค้าการ ลงทุน การบริการและการ คมนาคมขนส่ง ในภูมิภาคสู่ สากล” •การขจัดความยากจน •การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มี คุณภาพ •การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทาง เศรษฐกิจ •การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม •การพัฒนาระบบบริหารงานที่ดี •การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการ ประชาสังคม •การรักษาความมั่นคงยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม “เมืองการศึกษา พัฒนา ทรัพยากรบุคคล แหล่ง ผลิตผลเกษตรปลอดภัยจาก สารพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ชั้นนำ" •การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ ศูนย์กลางวัฒนธรรม •ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่าย สินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ •ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ สามารถแข่งขันได้ •การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 1. Logistics (ขอนแก่น) 2. เกษตร (ร้อยเอ็ด มหาสารคาม)

14 14 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) “ประตูอีสานสู่สากล” •การพัฒนาเกษตรและแปรรูปสินค้าการเกษตร ส่งออก •การพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม •การพัฒนาการท่องเที่ยวยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ “มุ่งสู่เศรษฐกิจการเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอ ชูธงการ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” •การฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก •พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร •การพัฒนาการลงทุน •การพัฒนาการท่องเที่ยว •ภูมิใจเมืองชัยภูมิยุทธศาสตร์จังหวัดนครรราชสีมา “ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการผลิต อุตสาหกรรมยานยนต์ การแปรรูป สินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว” •การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าการเกษตร ส่งออก •การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมไทย •การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรมยานยนต์ •การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว •การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ •การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของ ประชาชน •การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมี ประสิทธิภาพ •การแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ “เป็นสังคมเกษตรที่มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีมีบ้านเมืองน่าอยู่ และ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทาง อารยธรรมขอม” •สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี •บ้านเมืองน่าอยู่ •การท่องเที่ยวยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ “เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตู สู่อินโดจีน “เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ เปิดประตู สู่อินโดจีน" •การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ •ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว •การพัฒนาไหมสุรินทร์ •พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน •การฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม •การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) 2. เกษตรและเกษตรแปรรูปเพื่อการส่งออก (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (7.1)

15 15 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) “ประชาสังคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิต ข้าวหอมมะลิสินค้าเกษตรมี มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และเป็นพันธมิตร กับประเทศเพื่อนบ้าน” •เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีและมีรายได้สูงขึ้น •ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิจากกลุ่มจังหวัดมี มูลค่าเพิ่มขึ้น ปลอดภัยจากสารพิษ •สินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น จากการแปรรูป •ประตูการค้า การคมนาคมและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน •การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร “เป็นเมืองน่าอยู่ นำเกษตรอินทรีย์ สู่สากล” •ส่งเสริมการผลิตและการตลาด •พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต •บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดียุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าการ ท่องเที่ยว สู่ดินแดนขอมโบราณ และ การนำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร อินทรีย์ สู่ครัวโลก” •พัฒนาศรีสะเกษเป็นเมืองน่าอยู่ •วิถีศรีสะเกษสร้างอาชีพ สร้างรายได้ •พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และสังคมกับ ประเทศเพื่อนบ้าน •วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และหลักธรรม อันดีงาม เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ •ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ •บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์จังหวัดอำนาจเจริญ “ประชาสังคมเข้มแข็ง แหล่งผลิต ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี มีโอกาส ทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพ ชีวิต” •การส่งเสริมและสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย กระบวนการประชาสังคม และความมั่นคงแห่ง รัฐ •การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มี ประสิทธิภาพ •การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้สมดุล •การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การมีงานทำและ แก้ไขปัญหาความยากจนยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี “ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ มีประตู การค้าและการท่องเที่ยวสู่เพื่อน บ้าน การเกษตรมีศักยภาพ “ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ มีประตู การค้าและการท่องเที่ยวสู่เพื่อน บ้าน การเกษตรมีศักยภาพ" •ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ที่เพียงพอ ต่อการดำรงชีพ มีสุขอนามัยที่ดี มีความรู้ และ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี •เป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย สภาพแวดล้อมดี ประชาสังคมเข้มแข็ง •เป็นแหล่งผลิตสินค้าด้านการเกษตรที่มี ศักยภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ มีการแปรรูป เพิ่มมูลค่า ข้าวหอมมะลิมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เกษตรกรมีความสามารถจัดการการผลิตและมี รายได้เพิ่ม •เป็นประตูการค้า เป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคม ทางอากาศ ทางถนน การท่องเที่ยว กับ ประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน •การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1. เกษตรอินทรีย์ (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) 2. การค้าชายแดน (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ) 3. การท่องเที่ยว (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (7.2)

16 16 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี) “มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่ง สินค้าเชื่อมโยงประเทศฝั่ง อันดามัน-อ่าวไทย มุ่งสูการเป็น ศูนย์กลางส่งออกผลไม้ และมุ่งสู่ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน ดินแดนแห่งทะเลไร้มลพิษที่ ยั่งยืน” •ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศฝั่ง อันดามัน-อ่าวไทย •ศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายผลไม้เพื่อการ ส่งออก •ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ยั่งยืนใน ภูมิภาค •การเรียนรู้และพัฒนาระบบราชการเพื่อทำงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร “มุ่งการผลิตและจำหน่ายสินค้า เกษตรครบวงจร นำการท่องเที่ยว เชิงคุณภาพ และเสริมสร้างเมือง น่าอยู่ คู่สังคมที่ น่าอยู่ คู่สังคมที่ยั่งยืน” •ขจัดความยากจน •การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ •การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและ แข่งขันได้ •การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม •การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์จังหวัดระนอง “เป็นศูนย์กลางการขนส่งระหว่าง ประเทศฝั่งอันดามัน ที่ดำรงไว้ซึ่ง การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่” •ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางทะเลอันดามัน •เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ •เมืองน่าอยู่ ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี “มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการ คมนาคมขนส่ง ศูนย์กลาง การเกษตรที่มีคุณภาพครบวงจร และผู้นำการท่องเที่ยวเชิง คุณภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค” •การเป็นศูนย์กลางการเกษตรที่มีคุณภาพครบ วงจร •การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง จากการเกษตร •การเป็นผู้นำการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่ ยั่งยืนในภูมิภาค •การเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมบริเวณ ภาคใต้ตอนบน •การเป็นเมืองน่าอยู่ •การเป็นแหล่งศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม •การเรียนรู้และพัฒนาระบบราชการเพื่อ ทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 1. เกษตร (ชุมพร สุราษฎร์ธานี) 2. ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ/สุขภาพ (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี) 3. Logistics (สุราษฎร์ธานี ระนอง) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน (8.1)

17 17 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน (8.2) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง) “เป็นศูนย์กลางการผลิต การตลาด ภาคเกษตรมุ่งสู่สากล เป็นเอกแห่ง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และ วัฒนธรรม พร้อมการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน” •การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตการตลาด ภาคเกษตร และ OTOP •การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน •การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ •การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง “สวรรค์แห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาการเกษตรสู่สากล” •การพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรและ OTOP •การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน •การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ •การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช “ “ เมืองศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เมือง เกษตรและท่องเที่ยวน่าอยู่ สู่สังคม พัฒนาที่ยั่งยืน •การขจัดปัญหาความยากจน •การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ •การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม •การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม •การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี ยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง “เมืองหลักการเกษตร ก้าวหน้า และ ยั่งยืน” •การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ต่อเนื่องจากการเกษตร •พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมควบคู่ ไปกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน •การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ •การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี •การแก้ไขปัญหาความยากจน เกษตร/ เกษตรแปรรูป

18 18 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (8.3) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (กระบี่ พังงา ภูเก็ต) “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล ระดับโลก เป็นประตูเชื่อมโยง เศรษฐกิจสู่นานาชาติ” •การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก •การเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่นานาชาติยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสุขภาพ แหล่งเกษตร อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” •ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์และ สุขภาพ •แหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน •คุณภาพชีวิตและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา “ “ เป็นมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ชั้นนำ ของโลกและแหล่งเกษตรกรรม ก้าวหน้าฝั่งทะเลอันดามัน” •ฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยว •การพัฒนาเกษตรกรรม •การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับ โลก มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน” •ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก •มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรม •การพัฒนาที่ยั่งยืน •การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ การท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก

19 19 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (9.1) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) “เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาล อิสลามศึกษานานาชาติ การค้า ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและ โลกมุสลิม บนพื้นฐานแห่งคุณภาพ ชีวิตที่ดีและดินแดนแห่งสันติสุข” •การเสริมสร้างความมั่นคง •การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล •การค้าชายแดนและการท่องเที่ยว •การเป็นศูนย์อิสลามศึกษานานาชาติยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน เป็นดินแดนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เมืองหลักแหล่งผลิตการเกษตร พัฒนาเป็นกรณีพิเศษด้านการศึกษา และการพัฒนาอื่น ๆ แบบครบวงจร” •การรักษาความมั่นคงของเมืองชายแดนและความ สงบเรียบร้อย •การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการ ท่องเที่ยวเมืองชายแดน •การพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร •การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาด้านอื่น ๆ แบบครบวงจร •การแก้ไขปัญหาความยากจน •การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง ราชการ •ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ตามวาระ แห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี “ “ เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล อิสลามศึกษา บนพื้นฐาน คุณภาพชีวิตที่ดี และดินแดน แห่งสันติสุข” •อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล •อิสลามศึกษา •การเอาชนะความยากจนและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต •ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญ ฉลาด •การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธำรง เอกลักษณ์ของท้องถิ่น •การเสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี •การเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงยุทธศาสตร์จังหวัดยะลา “เมืองน่าอยู่ คู่สันติสุข รุกก้าว ทันโลก” •การเสริมสร้างสันติสุข •การศึกษานานาชาติ และการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม •พัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร •การแก้ไขปัญหาความยากจน •การพัฒนาศูนย์กลางคมนาคมระดับอนุ ภูมิภาค และการค้าชายแดน •การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่ •ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ •การบริการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 1. ศูนย์กลางอาหารฮาลาล (ปัตตานี) 2. เกษตร (ยะลา) 3. การค้าชายแดน (นราธิวาส)

20 20 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (9.2) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (สตูล สงขลา) “ศูนย์กลางยางพาราโลก เมืองท่า สองทะเล เมืองธุรกิจการค้า การ ท่องเที่ยวและการศึกษาของภาคใต้” •เป็นศูนย์กลางยางพาราโลก •เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการเชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชีย •เป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬาในระดับ มาตรฐานสากล •เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล “เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรและเมืองท่าฝั่งอันดามัน บนพื้นฐานการศึกษา การพัฒนา อย่างมีดุลยภาพ” •ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการ แก้ไขปัญหาความยากจน •สังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนา •การพัฒนาให้เกิดดุลยภาพที่ยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง กับวิถีชีวิตของประชาชน มีความเชื่อมโยงกับแผน บริหารราชการแผ่นดิน •การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี มีความเชื่อมโยงกับแผน บริหารราชการแผ่นดิน •การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มี ความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน •การปฏิบัติภารกิจอันเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง รัฐและนโยบายรัฐ ยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา “ “ สงขลา 2550 ศูนย์กลางธุรกิจ การค้าการบริการและการศึกษา ของภาคใต้ บนพื้นฐานความอยู่ดี มีสุขของประชาชน” •การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทาง เศรษฐกิจ •การพัฒนาสังคมให้สงบสุขและพึงปรารถนา •การแก้ไขปัญหาความยากจนและความ เดือดร้อนของประชาชน •การพัฒนาให้เกิดดุลยภาพที่ยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน •การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1. เกษตร (สงขลา) 2. ท่องเที่ยว (สงขลา สตูล)


ดาวน์โหลด ppt 1 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด เอกสารประกอบการประชุม การเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด 21 – 22 ธ.ค. 48.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google