งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทบทวน ยุทธศาสตร์ จังหวัดภาคใต้ชายแดน 9.1 ( ยะลา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทบทวน ยุทธศาสตร์ จังหวัดภาคใต้ชายแดน 9.1 ( ยะลา )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทบทวน ยุทธศาสตร์ จังหวัดภาคใต้ชายแดน 9.1 ( ยะลา )

2 2 ยุทธศาสตร์ที่จะเลือกมุ่งเน้น 1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3 3 การเป็นศูนย์กลาง อิสลามศึกษานานาชาติ ตาราง Business Portfolio ความแข็งแกร่งและโดดเด่นของแต่ละยุทธศาสตร์ 1234 5 6 78 GlobalRegionalLocalPotential โอกาสในการเติบโตของแต่ละยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสันติสุข การค้าชายแดนและ การท่องเที่ยว การเป็นศูนย์กลาง อุตาสาหกรรมฮาลาล

4 4 ตาราง Social Portfolio ความแข็งแกร่งและโดดเด่น ของแต่ละยุทธศาสตร์ ในด้านสังคม Social Impact 12 34 การเสริมสร้างสันติสุข การค้าชายแดนและ การท่องเที่ยว การเป็นศูนย์กลาง อุตาสาหกรรม ฮาลาล การเป็นศูนย์กลาง อิสลามศึกษานานาชาติ

5 5 ความแข็งแกร่งและโดดเด่นของแต่ละยุทธศาสตร์ 1234 5678 GlobalRegionalLocalPotential โอกาสในการเติบโตของแต่ละยุทธศาสตร์ ความแข็งแกร่งและโดดเด่นของแต่ละยุทธศาสตร์ ในด้านสังคม Social Impact 12 34 การเป็นศูนย์กลาง อุตาสาหกรรม ฮาลาล การเสริมสร้างสันติสุข การเป็นศูนย์กลาง อุตาสาหกรรม ฮาลาล การเสริมสร้างสันติสุข การเป็นศูนย์กลาง อิสลามศึกษานานาชาติ การเป็นศูนย์กลาง อิสลามศึกษานานาชาติ การค้าชายแดนและ การท่องเที่ยว การค้าชายแดนและ การท่องเที่ยว

6 6 ยุทธศาสตร์ที่จะเลือกมุ่งเน้น 1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

7 7 ผลลัพธ์สุดท้าย ผลสัมฤทธิ์ End Results หรือ Ultimate Results จาก ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว

8 8 Customers ของ ยุทธศาสตร์นี้ สิ่งที่ Customers ต้องการจะได้รับจาก ยุทธศาสตร์ นักท่องเที่ยว มาเลเซีย นักท่องเที่ยว คนยะลาใน ต่างจังหวัด ญาติและเพื่อนคน ยะลา กลุ่มดาวะห์ ผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร ผู้ผลิตสินค้า otop ขนส่ง ปลอดภัย สะดวกสบาย บริการประทับใจ ราคายุติธรรม แหล่งท่องเที่ยว และ แหล่งบันเทิงที่มีคุณภาพ ร้านอาหารอร่อย เอกลักษณ์ประจำจังหวัด ยะลา ข่าวสารและข้อมูลการ ท่องเที่ยว 1. ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

9 9 พัฒนาคุณภาพแหล่ง ท่องเที่ยว มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติคุณภาพการให้บริการ สะดวกส บาย ข่าวสารและ ข้อมูลการ ท่องเที่ยว พัฒนา ปัจจัยพื้นฐา น ด้านการ ท่องเที่ยว พัฒนา ระบบ บริหาร และ จัดการ การ ท่องเที่ยว พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล เพื่อความมั่นคง มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มิติการพัฒนาองค์กร พัฒนา ผลิตภั ณฑ์ ทางการ ท่องเที่ ยว พัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากร ด้านการศึกษา อาชีพ และความ มั่นคง บริการ ประทับใจ ปลอด ภัย พัฒนา ศักยภาพ บุคลากร ภาคบริการ ท่องเที่ยว บริหารและ จัดการการ ท่องเที่ยวให้ เกิด ความยั่งยืน เอกลักษณ์ ประจำจังหวัด ยะลา ร้านอาหารอร่อย ราคา ยุติธรรม พัฒนาด้าน การตลาด และ ประชาสัมพันธ์

10 10 พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาระบบบริหาร และจัดการการท่องเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางการท่องเที่ยว Value Chain การท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาคบริการท่องเที่ยว บริหารและจัดการการ ท่องเที่ยวให้เกิด ความยั่งยืน พัฒนาด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์ กำหนดและพัฒนา กลไกในการบริหารและ กำกับดูแลการพัฒนา การท่องเที่ยว ส่งเสริมและกำกับดูแล การดำเนินงาน ให้เป็นไป ตามแผนแม่บท กำหนดนโยบายและจัดทำ แผนแม่บทการท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค 3loop ท่องเที่ยว เบตง บางลาง อ.เมือง พัฒนาและกำกับดูแล ระบบป้องกันและรักษา ความปลอดภัย พัฒนาระบบ สารสนเทศพื้นฐาน พัฒนาและปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพ บูรณาการ และระบบการจัดจำหน่าย สินค้าที่ระลึกและสินค้าท้องถิ่น พัฒนากิจกรรมเพื่อส่ง เสริมการท่องเที่ยวและ ประชาสัมพันธ์ พัฒนาความพร้อม และ สร้างความเข้าใจ มาตรฐานสถานบริการ ของผู้ประกอบการ กำหนดมาตรฐาน และ หลักสูตรการพัฒนา บุคลากรภาคบริการ ส่งเสริมการพัฒนา บุคลากรภาคบริการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชน สร้างภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยว กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการด้าน การตลาด ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว แบบบูรณาการ สวท. ประชาสัมพันธ์จังหวัด นิเทศศาสตร์ ม. ราชภัฎ ททท เบตง

11 11 นักท่องเที่ยว ความห มาย นักท่องเที่ยวมาเลเซีย นักท่องเที่ยว คนยะลาใน ต่างจังหวัด ญาติและเพื่อนคน ยะลา กลุ่มดาวะห์ ผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร ผู้ผลิตสินค้า otop ขนส่ง

12 12 เป้าประสงค์ตัวชี้วัด Baseline ( ข้อมูล เปรียบเทียบ ) ค่า เป้าหมา ย สำหรับมิติที่ 1 และ 2

13 13 เป้าประส งค์ ตัวชี้ วัด Baseline ( ข้อมูล เปรียบเทีย บ ) ค่า เป้าหม าย โครงการ พัฒนา ระบบ บริหาร และ จัดการ การ ท่องเที่ยว โครงการจัดทำแม่บทด้านการท่องเที่ยวของ จังหวัดยะลาและอำเภอเบตง (2,000,000 บาท ) พัฒนา ระบบ สารสนเท ศพื้นฐาน โครงการจัดทำเว๊บไซด์ประจำศูนย์การ ท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ (300,000 บาท ) การ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ทางการ ท่องเที่ยว โครงการจัดตั้งศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นสายใยอาเซียน (25,000,000 บาท สำหรับมิติที่ 3 และ 4

14 14 เป้าประ สงค์ ตัวชี้วัด Baseli ne ( ข้อมูล เปรียบเ ทียบ ) ค่า เป้าหม าย โครงการ การ พัฒนา ศักยภาพ ด้าน การ ปราบปรา ม การ พัฒนาการ ปฏิบัติการ ด้าน จิตวิทยา การเพิ่ม ความรวดเร็ว ด้านการ เยียวยา ผู้ได้รับ ผลกระทบ สำหรับมิติที่ 3 และ 4

15 15 การจัดลำดับความสำคัญของ โครงการ ชื่อโครงการ โครงกา รระดับ กลุ่ม จังหวัด เป็น โครงการที่ จำเป็นที่จะ ทำให้ ตัวชี้วัด บรรลุเป้า มีมูลค่าเกิน 20 ล้าน

16 16


ดาวน์โหลด ppt การทบทวน ยุทธศาสตร์ จังหวัดภาคใต้ชายแดน 9.1 ( ยะลา )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google