งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดภาคใต้ชายแดน 9.1 (ยะลา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดภาคใต้ชายแดน 9.1 (ยะลา)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จังหวัดภาคใต้ชายแดน 9.1 (ยะลา)
การทบทวนยุทธศาสตร์ จังหวัดภาคใต้ชายแดน 9.1 (ยะลา)

2 ยุทธศาสตร์ที่จะเลือกมุ่งเน้น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3 ตาราง Business Portfolio
ความแข็งแกร่งและโดดเด่นของแต่ละยุทธศาสตร์ Global Regional Local Potential 1 2 3 4 การเสริมสร้างสันติสุข การเป็นศูนย์กลาง อุตาสาหกรรมฮาลาล การเป็นศูนย์กลาง อิสลามศึกษานานาชาติ โอกาสในการเติบโตของแต่ละยุทธศาสตร์ 6 5 7 8 การค้าชายแดนและ การท่องเที่ยว

4 ตาราง Social Portfolio
ความแข็งแกร่งและโดดเด่นของแต่ละยุทธศาสตร์ ในด้านสังคม 1 2 การเสริมสร้างสันติสุข การเป็นศูนย์กลาง อุตาสาหกรรม ฮาลาล การเป็นศูนย์กลาง อิสลามศึกษานานาชาติ Social Impact 3 4 การค้าชายแดนและ การท่องเที่ยว

5 การเสริมสร้างสันติสุข การเสริมสร้างสันติสุข
ความแข็งแกร่งและโดดเด่นของแต่ละยุทธศาสตร์ ความแข็งแกร่งและโดดเด่นของแต่ละยุทธศาสตร์ ในด้านสังคม Global Regional Local Potential การเสริมสร้างสันติสุข 1 2 1 2 3 4 การเสริมสร้างสันติสุข การเป็นศูนย์กลาง อุตาสาหกรรม ฮาลาล การเป็นศูนย์กลาง อุตาสาหกรรม ฮาลาล การเป็นศูนย์กลาง อิสลามศึกษานานาชาติ การเป็นศูนย์กลาง อิสลามศึกษานานาชาติ Social Impact โอกาสในการเติบโตของแต่ละยุทธศาสตร์ 3 4 5 6 7 8 การค้าชายแดนและ การท่องเที่ยว การค้าชายแดนและ การท่องเที่ยว

6 ยุทธศาสตร์ที่จะเลือกมุ่งเน้น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

7 ผลลัพธ์สุดท้าย ผลสัมฤทธิ์ End Results หรือ Ultimate Results จากยุทธศาสตร์ ได้แก่
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว

8 Customers ของยุทธศาสตร์นี้
ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Customers ของยุทธศาสตร์นี้ สิ่งที่ Customers ต้องการจะได้รับจากยุทธศาสตร์ นักท่องเที่ยวมาเลเซีย นักท่องเที่ยว คนยะลาในต่างจังหวัด ญาติและเพื่อนคนยะลา กลุ่มดาวะห์ ผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร ผู้ผลิตสินค้า otop ขนส่ง ปลอดภัย สะดวกสบาย บริการประทับใจ ราคายุติธรรม แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งบันเทิงที่มีคุณภาพ ร้านอาหารอร่อย เอกลักษณ์ประจำจังหวัดยะลา ข่าวสารและข้อมูลการท่องเที่ยว

9 มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ราคายุติธรรม ร้านอาหารอร่อย มิติคุณภาพการให้บริการ สะดวกสบาย ข่าวสารและข้อมูลการท่องเที่ยว ปลอดภัย เอกลักษณ์ประจำจังหวัดยะลา บริการประทับใจ พัฒนาระบบบริหาร และจัดการการท่องเที่ยว พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาคบริการท่องเที่ยว บริหารและจัดการการ ท่องเที่ยวให้เกิด ความยั่งยืน พัฒนาด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์ มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อความมั่นคง พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการศึกษา อาชีพ และความมั่นคง มิติการพัฒนาองค์กร

10 Value Chain การท่องเที่ยว
พัฒนาระบบบริหาร และจัดการการท่องเที่ยว กำหนดและพัฒนา กลไกในการบริหารและ กำกับดูแลการพัฒนา การท่องเที่ยว กำหนดนโยบายและจัดทำ แผนแม่บทการท่องเที่ยว ส่งเสริมและกำกับดูแล การดำเนินงาน ให้เป็นไป ตามแผนแม่บท พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค 3loop ท่องเที่ยว เบตง บางลาง อ.เมือง พัฒนาระบบ สารสนเทศพื้นฐาน พัฒนาและกำกับดูแล ระบบป้องกันและรักษา ความปลอดภัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทางการท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยว พัฒนากิจกรรมเพื่อส่ง เสริมการท่องเที่ยวและ ประชาสัมพันธ์ พัฒนาคุณภาพ บูรณาการ และระบบการจัดจำหน่าย สินค้าที่ระลึกและสินค้าท้องถิ่น พัฒนาความพร้อม และสร้างความเข้าใจ มาตรฐานสถานบริการ ของผู้ประกอบการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาคบริการท่องเที่ยว กำหนดมาตรฐาน และหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรภาคบริการ ส่งเสริมการพัฒนา บุคลากรภาคบริการ บริหารและจัดการการ ท่องเที่ยวให้เกิด ความยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชน พัฒนาด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยว กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการด้าน การตลาด ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว แบบบูรณาการ สวท. ประชาสัมพันธ์จังหวัด นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฎ ททท เบตง

11 ความหมาย นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวมาเลเซีย นักท่องเที่ยว คนยะลาในต่างจังหวัด ญาติและเพื่อนคนยะลา กลุ่มดาวะห์ ผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร ผู้ผลิตสินค้า otop ขนส่ง

12 Baseline (ข้อมูลเปรียบเทียบ)
สำหรับมิติที่ 1 และ 2 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Baseline (ข้อมูลเปรียบเทียบ) ค่าเป้าหมาย

13 Baseline (ข้อมูลเปรียบเทียบ)
สำหรับมิติที่ 3 และ 4 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Baseline (ข้อมูลเปรียบเทียบ) ค่าเป้าหมาย โครงการ พัฒนาระบบบริหารและจัดการการท่องเที่ยว โครงการจัดทำแม่บทด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาและอำเภอเบตง (2,000,000 บาท) พัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐาน โครงการจัดทำเว๊บไซด์ประจำศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ (300,000 บาท) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว โครงการจัดตั้งศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสายใยอาเซียน (25,000,000 บาท

14 Baseline (ข้อมูลเปรียบเทียบ)
สำหรับมิติที่ 3 และ 4 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด Baseline (ข้อมูลเปรียบเทียบ) ค่าเป้าหมาย โครงการ การพัฒนา ศักยภาพด้าน การปราบปราม การพัฒนาการ ปฏิบัติการ ด้าน จิตวิทยา การเพิ่มความรวดเร็ว ด้านการเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ

15 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการระดับกลุ่มจังหวัด เป็นโครงการที่จำเป็นที่จะทำให้ตัวชี้วัดบรรลุเป้า มีมูลค่าเกิน 20 ล้าน

16


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดภาคใต้ชายแดน 9.1 (ยะลา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google