งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกศรี
ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

2 ความเป็นมาของชมรมผู้สูงอายุ ทต.โคกศรี
จัดตั้งชมรมเมื่อ วันที่ 27 กค แรกเริ่มมีสมาชิก 127 คน ผู้ริเริ่มจัดตั้ง คือเทศบาลตำบลโคกศรี มีการประชาคมผู้สูงอายุ แต่งตั้ง ประธานและคณะกรรมการ ประธานคนแรกคือนายเจริญ ภูแลขำ กิจกรรมมีเฉพาะเรื่องฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้เสียชีวิต ศพละ 20 บาท

3 โครงสร้างคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกศรี
นายมนัส สุวรรณโมรา ประธานชมรมผู้สูงอายุทต.โคกศรี นายสำราญ ไชยแสน รองประธาน คนที่ 1 นายอำพัน ภูแสงสั่น รองประธาน คนที่ 2 นางไพทูรย์ พงษ์นภิส เลขานุการ นางลำดวน กองคำ ผู้ช่วยเลขานุการ นางทองสุข ภูพาดศรี เหรัญญิก นายไหม รัตนบุดตา นายทะเบียน นางหนูล้อม เขียวรัมย์ ผู้ช่วยนายทะเบียน นางมยุรี บุญหล้า ผู้ช่วยนายทะเบียน นางสมบัติ ธัญทะพิพงศ์ ปฏิคม นางสาคร ทิศเนตร ประชาสัมพันธ์ นางหนูผิน มหาแสน ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ นายเสงี่ยม ภูแสงสั่น กรรมการ นายแสง ภูผาสุข กรรมการ นางมณี ชาติไชยภูมิ กรรมการ

4 รูปแบบการบริหารจัดการ
คณะกรรมการมี 15 คน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ มอบหน้าที่ตามความเหมาะสม ปัจจุบันมีสมาชิก ทั้งหมด คน (ร้อยละ 11.79) แยกเป็น ชาย 149 คน หญิง 225 คน อายุ จำนวน(คน) ต่ำกว่า 59 ปี - 60-69 ปี 252 70-79 ปี 90 80 ปีขึ้นไป 32

5 รูปแบบการบริหารจัดการ
มีระเบียบข้อบังคับชมรม โดยทต.โคกศรีเป็นผู้ร่างระเบียบข้อบังคับ แล้วนำเสนอในเวทีประชาคม ผู้สูงอายุร่วมกันพิจารณาข้อบังคับในแต่ละประเด็น เพื่อตกลงมติ เป็นเอกฉันท์ ประเด็นสำคัญคือ หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งชมรม ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกศรี

6 รูปแบบการบริหารจัดการ
มีแผนงานประจำปีโดยระดมความคิดจากคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ แกนนำเช่น อผส. ผู้นำชุมชนและอสม.ในการจัดทำแผน มีการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทุกวันที่ 5 ของเดือนพร้อมกันทั้ง 7 ชุมชน ประธานชมรมฯใช้เวทีนี้ในการประชุมชี้แจงแก่สมาชิก คณะกรรมการชมรมฯ อผส. และอสม. ประชุมทุกวันที่ 5 ของเดือน

7 รูปแบบการบริหารจัดการ
มีทะเบียนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีการจัดทำทะเบียนรายรับ-รายจ่ายเงิน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเงิน

8 การดำเนินงาน/กิจกรรมของชมรม
กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการรวมกลุ่มกันเองของผู้สูงอายุ ซึ่งเกิดจาก ความชอบ ความพอใจ ในการเข้าร่วมตามกิจกรรมเช่น กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) “ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกศรี ไม่ทอดทิ้งกัน” กลุ่มออกกำลังกาย ในรูปแบบต่างๆ กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้เสียชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกศรี

9 การดำเนินงาน/กิจกรรมของชมรม
กลุ่มแพทย์แผนไทย-สมุนไพรดูแลสุขภาพ กลุ่มทอเสื่อ กลุ่มบายศรี ขันหมากเบ็ง กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มเข้าวัดปฏิบัติธรรม ผู้สูงอายุมีส่วนในร่วมกิจกรรมตามบุญประเพณี รวมทุกกิจกรรมช่วยพัฒนาให้ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกศรี “เป็นคนดี สุขภาพดี รายได้ดี”

10 การระดมทุนของชมรม ปี 2557 มีเงินทุนดำเนินการ 105,000 บาท
การระดมทุนของชมรม ปี 2557 มีเงินทุนดำเนินการ 105,000 บาท จากการบริจาคของสมาชิกชมรมฯ จากญาติผู้เสียชีวิตในงานศพ การบริจาคของกลุ่มสตรี จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กองทุนหลักประกันสุขภาพทต.โคกศรี การตักบาตรถนนสายบุญ (เงิน ข้าวสารอาหารแห้ง) ปัจจุบันเงินทุนที่มีอยู่ใช้อย่างประหยัด พอเพียง จึงทำให้ไม่มีปัญหาด้านเงินทุน

11 จุดเด่น จุดด้อย ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกศรี
ประกาศพันธะสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันคือ ห้ามตายก่อน 80 ปี จุดด้อย ผลผลิตกลุ่มอาชีพขายไม่ได้ ราคาตกต่ำ ความไม่เข้าใจทางการเมือง วิธีแก้ไขจุดด้อย ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพูดคุยกันบ่อยๆ จึงได้มีการจัดตั้ง โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกศรีขึ้น

12 สิ่งที่ทำให้ชมรมมีความเข้มแข็ง
ความตั้งใจในการทำงานของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ แกนนำ อผส.และอสม.มีใจรัก เสียสละ เต็มใจให้ความช่วยเหลือ ภาคีเครือข่ายต่างๆให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ผู้สูงอายุให้ความร่วมมือดี

13 แผนการพัฒนาชมรมให้มีความเข้มแข็ง
ไปศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุที่มีผลงานดีเด่น มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้ทั่วถึง สรุปผลการดำเนินงานและมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ 80 ปี สุขภาพดี ฟันดี หาสถานที่ตั้งชมรมผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงถาวรและกว้างขวาง

14 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกศรี – งบประมาณ รพ.สต.โคกศรี และรพ.ยางตลาด - ด้านวิชาการแก่อผส. โรงเรียนโคกศรีวิทยายน – วิทยากรด้านการออกกำลังกาย วัดโพธิ์ชัยโคกศรี – สถานที่เรียน รร.ผู้สูงอายุทต.โคกศรี

15 สิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสุนนจากภาคี
ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความต่อเนื่องในการให้การสนับสนุน คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุควรได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับ ข่าวสารใหม่ๆจากศูนย์เขตหรือส่วนกลาง

16 การทำงานกับภาคีมีความสำคัญ
ทำให้เกิดความหลากหลายในด้านต่างๆ ช่วยเติมเต็มและพัฒนาในส่วนที่ขาดให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการบูรณาการ ให้ทุกคนเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการคิด การทำ และสุดท้ายมีส่วนร่วมในการชื่นชมผลงานของตนเอง

17 ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกศรี
“ห้ามตายก่อน 80 ปี”


ดาวน์โหลด ppt ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google