งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์.  จัดตั้งชมรมเมื่อ วันที่ 27 กค. 2548 แรกเริ่มมีสมาชิก 127 คน  ผู้ริเริ่มจัดตั้ง คือเทศบาลตำบลโคกศรี มีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์.  จัดตั้งชมรมเมื่อ วันที่ 27 กค. 2548 แรกเริ่มมีสมาชิก 127 คน  ผู้ริเริ่มจัดตั้ง คือเทศบาลตำบลโคกศรี มีการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์

2  จัดตั้งชมรมเมื่อ วันที่ 27 กค. 2548 แรกเริ่มมีสมาชิก 127 คน  ผู้ริเริ่มจัดตั้ง คือเทศบาลตำบลโคกศรี มีการ ประชาคมผู้สูงอายุ แต่งตั้งประธานและ คณะกรรมการ ประธานคนแรกคือนาย เจริญ ภูแลขำ กิจกรรมมีเฉพาะเรื่อง ฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้เสียชีวิต ศพละ 20 บาท

3 นางทองสุข ภู พาดศรี เหรัญญิก นางไพทูรย์ พงษ์นภิส เลขานุการ นางหนูล้อม เขียวรัมย์ ผู้ช่วยนาย ทะเบียน นายเสงี่ยม ภู แสงสั่น กรรมการ นายมนัส สุวรรณ โมรา ประธานชมรม ผู้สูงอายุทต. โคกศรี นายอำพัน ภู แสงสั่น รองประธาน คน ที่ 2 นายไหม รัตนบุด ตา นายทะเบียน นางมณี ชาติ ไชยภูมิ กรรมการ นางสมบัติ ธัญ ทะพิพงศ์ ปฏิคม นางสาคร ทิศ เนตร ประชาสัมพันธ์ นางลำดวน กองคำ ผู้ช่วยเลขานุก าร นายสำราญ ไชย แสน รองประธาน คนที่ 1 นางมยุรี บุญ หล้า ผู้ช่วยนาย ทะเบียน นางหนูผิน มหา แสน ผู้ช่วย ประชาสัมพันธ์ โครงสร้างคณะกรรมการชมรม ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกศรี นายแสง ภู ผาสุข กรรมการ

4  คณะกรรมการมี 15 คน มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการและ มอบหน้าที่ตาม ความเหมาะสม  ปัจจุบันมีสมาชิก ทั้งหมด 374 คน ( ร้อยละ 11.79)  แยกเป็น ชาย 149 คน หญิง 225 คน อายุจำนวน ( คน ) ต่ำกว่า 59 ปี - 60-69 ปี 252 70-79 ปี 90 80 ปีขึ้นไป 32

5  มีระเบียบข้อบังคับชมรม  โดยทต. โคกศรีเป็นผู้ร่างระเบียบข้อบังคับ แล้วนำเสนอในเวทีประชาคม ผู้สูงอายุ ร่วมกันพิจารณาข้อบังคับในแต่ละประเด็น เพื่อตกลงมติ เป็นเอกฉันท์  ประเด็นสำคัญคือ หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งชมรม ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกศรี

6  มีแผนงานประจำปีโดยระดมความคิดจาก คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ แกนนำเช่น อผส. ผู้นำชุมชนและอสม. ในการจัดทำ แผน  มีการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทุกวันที่ 5 ของ เดือนพร้อมกันทั้ง 7 ชุมชน ประธานชมรมฯ ใช้เวทีนี้ในการประชุมชี้แจงแก่สมาชิก  คณะกรรมการชมรมฯ อผส. และอสม. ประชุมทุกวันที่ 5 ของเดือน

7  มีทะเบียนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  มีการจัดทำทะเบียนรายรับ - รายจ่ายเงิน  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การเงิน

8  กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการรวมกลุ่มกันเอง ของผู้สูงอายุ ซึ่งเกิดจากความชอบ ความ พอใจ ในการเข้าร่วมตามกิจกรรมเช่น  กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ( อผส.) “ ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกศรี ไม่ ทอดทิ้งกัน ”  กลุ่มออกกำลังกาย ในรูปแบบต่างๆ  กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้เสียชีวิต  โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโคกศรี

9  กลุ่มแพทย์แผนไทย - สมุนไพรดูแลสุขภาพ  กลุ่มทอเสื่อ  กลุ่มบายศรี ขันหมากเบ็ง  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ  กลุ่มเข้าวัดปฏิบัติธรรม  ผู้สูงอายุมีส่วนในร่วมกิจกรรมตามบุญ ประเพณี รวมทุกกิจกรรมช่วยพัฒนาให้ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโคกศรี “ เป็นคนดี สุขภาพดี รายได้ดี ”

10  จากการบริจาคของสมาชิกชมรมฯ  จากญาติผู้เสียชีวิตในงานศพ  การบริจาคของกลุ่มสตรี  จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กองทุนหลักประกันสุขภาพทต. โคกศรี  การตักบาตรถนนสายบุญ ( เงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง ) ปัจจุบันเงินทุนที่มีอยู่ใช้อย่างประหยัด พอเพียง จึงทำให้ไม่มีปัญหาด้านเงินทุน

11 จุดเด่น  ประกาศพันธะสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกัน คือ ห้ามตายก่อน 80 ปี จุดด้อย  ผลผลิตกลุ่มอาชีพขายไม่ได้ ราคาตกต่ำ  ความไม่เข้าใจทางการเมือง วิธีแก้ไขจุดด้อย  ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพูดคุยกันบ่อยๆ  จึงได้มีการจัดตั้ง โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลโคกศรีขึ้น

12  ความตั้งใจในการทำงานของคณะกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุ  แกนนำ อผส. และอสม. มีใจรัก เสียสละ เต็ม ใจให้ความช่วยเหลือ  ภาคีเครือข่ายต่างๆให้การสนับสนุนอย่าง เต็มที่  ผู้สูงอายุให้ความร่วมมือดี

13  ไปศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุที่มีผลงาน ดีเด่น  มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้ทั่วถึง  สรุปผลการดำเนินงานและมีเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้  เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ 80 ปี สุขภาพดี ฟันดี  หาสถานที่ตั้งชมรมผู้สูงอายุให้มีความ มั่นคงถาวรและกว้างขวาง

14  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล โคกศรี – งบประมาณ  รพ. สต. โคกศรี และรพ. ยางตลาด - ด้าน วิชาการแก่อผส.  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน – วิทยากรด้าน การออกกำลังกาย  วัดโพธิ์ชัยโคกศรี – สถานที่เรียน รร. ผู้สูงอายุทต. โคกศรี

15  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ความต่อเนื่องในการให้การสนับสนุน  คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุควรได้รับการ พัฒนาศักยภาพและได้รับข่าวสารใหม่ๆ จากศูนย์เขตหรือส่วนกลาง

16  ทำให้เกิดความหลากหลายในด้านต่างๆ  ช่วยเติมเต็มและพัฒนาในส่วนที่ขาดให้มี ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  เป็นการบูรณาการ ให้ทุกคนเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในการคิด การทำและสุดท้าย มีส่วนร่วมในการชื่นชมผลงานของตนเอง

17 ผู้สูงอายุเทศบาลตำบล โคกศรี “ ห้ามตายก่อน 80 ปี ”


ดาวน์โหลด ppt ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์.  จัดตั้งชมรมเมื่อ วันที่ 27 กค. 2548 แรกเริ่มมีสมาชิก 127 คน  ผู้ริเริ่มจัดตั้ง คือเทศบาลตำบลโคกศรี มีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google