งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

2 ข้อมูลทั่วไป มีจำนวน 15 หมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ 15 ชมรม
ชมรมผู้สูงอายุระดับตำบล 1 ชมรม ประชากร 8564 คน จำนวนผู้สูงอายุ 953 คน คิดเป็นร้อยละ 12 จำนวนผู้สูงอายุประเภท 3 จำนวน 30 คน

3 กิจกรรมปีที่ 1 การเตรียมความพร้อม - ข้อมูล - บุคลากร - สถานที่
- วัสดุอุปกรณ์ สร้างความเข้มแข็ง - ผู้นำชุมชน,อสม.,ผู้สูงอายุ - ชมรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน - ชมรมผู้สูงอายุระดับตำบล

4 การดำเนินกิจกรรม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตำบลเมืองยาว
ด้านเศรษฐกิจ - ส่งเสริมอาชีพ - กองทุนออมบุญวันละบาลตำบลเมืองยาว - โครงการปลูกผักปลอดสารพิษและเพาะกล้าสัก ด้านสังคม - อาสาสมัครดูแลสิทธิผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมกลุ่มระดับหมู่บ้าน/ตำบล - จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ - โครงการจูงลูกหลานเข้าวัด

5 - โครงการผู้เฒ่าสอนเด็ก
- เพื่อนช่วยเพื่อน ด้านสุขภาพ - อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ - อาสาสมัครนวดและประคบสมุนไพร - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพระดับหมู่บ้าน/ตำบล

6 สร้างภาคีเครือข่าย ระดับตำบล(ผู้นำชุมชน/อสม./แม่บ้าน/ผู้สูงอายุ/อบต./เกษตร/ พัฒนากร/สาธารณสุข ระดับอำเภอ(รพ./สสอ./อำเภอ/กศน. ระดับจังหวัด(รพศ./สสจ./พมจ./พส,ที่51

7 งบประมาณ ปี 2552 อบต. กิจกรรมผู้สูงอายุหมู่บ้านละ 5,000 บาท
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 20,000 บาท พัฒนาสังคมที่ 51 - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 30,000 บาท

8 สสส.โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการจูงลูกหลานเข้าวัด 20,000 บาท โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 10,000 บาท โครงการผู้เฒ่าสอนเด็ก(สะล้อ,ซอ,ซึง) 20,000 บาท ชุมชน - ผ้าป่าสามัคคี 35,000 บาท

9 ปี 2553 งบ อบต. 570,000 บาท

10 ผังการดูแลผู้สูงอายุตำบลเมืองยาว
องค์ภาครัฐ เอกชน สถานีอนามัย อบต. ผู้สูงอายุ ร.พ.ห้างฉัตร ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หมู่บ้าน ร.พ.ลำปาง


ดาวน์โหลด ppt ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google