งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลเมืองยาว อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โครงการเตรียมความ พร้อมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลเมืองยาว อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โครงการเตรียมความ พร้อมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลเมืองยาว อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โครงการเตรียมความ พร้อมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์

2 ข้อมูลทั่วไป มีจำนวน 15 หมู่บ้าน มีจำนวน 15 หมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ 15 ชมรม ชมรมผู้สูงอายุ 15 ชมรม ชมรมผู้สูงอายุระดับตำบล 1 ชมรม ชมรมผู้สูงอายุระดับตำบล 1 ชมรม ประชากร 8564 คน ประชากร 8564 คน จำนวนผู้สูงอายุ 953 คน คิดเป็นร้อย ละ 12 จำนวนผู้สูงอายุ 953 คน คิดเป็นร้อย ละ 12 จำนวนผู้สูงอายุประเภท 3 จำนวน 30 คน จำนวนผู้สูงอายุประเภท 3 จำนวน 30 คน

3 กิจกรรมปีที่ 1 การเตรียมความพร้อม การเตรียมความพร้อม - ข้อมูล - บุคลากร - สถานที่ - วัสดุอุปกรณ์ สร้างความเข้มแข็ง สร้างความเข้มแข็ง - ผู้นำชุมชน, อสม., ผู้สูงอายุ - ชมรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้าน - ชมรมผู้สูงอายุระดับตำบล

4 การดำเนินกิจกรรม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตำบล เมืองยาว การดำเนินกิจกรรม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุตำบล เมืองยาวด้านเศรษฐกิจ - ส่งเสริมอาชีพ - กองทุนออมบุญวันละบาลตำบลเมือง ยาว - โครงการปลูกผักปลอดสารพิษและ เพาะกล้าสัก ด้านสังคม - อาสาสมัครดูแลสิทธิผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมกลุ่มระดับหมู่บ้าน / ตำบล - จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ - โครงการจูงลูกหลานเข้าวัด

5 - โครงการผู้เฒ่าสอนเด็ก - โครงการผู้เฒ่าสอนเด็ก - เพื่อนช่วยเพื่อน ด้านสุขภาพ - อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ - อาสาสมัครนวดและประคบสมุนไพร - กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพระดับหมู่บ้าน / ตำบล

6 สร้างภาคีเครือข่าย ระดับตำบล ( ผู้นำชุมชน / อสม./ แม่บ้าน / ผู้สูงอายุ / อบต./ เกษตร / พัฒนากร / สาธารณสุข ระดับตำบล ( ผู้นำชุมชน / อสม./ แม่บ้าน / ผู้สูงอายุ / อบต./ เกษตร / พัฒนากร / สาธารณสุข ระดับอำเภอ ( รพ./ สสอ./ อำเภอ / กศน. ระดับอำเภอ ( รพ./ สสอ./ อำเภอ / กศน. ระดับจังหวัด ( รพศ./ สสจ./ พมจ./ พส, ที่ 51 ระดับจังหวัด ( รพศ./ สสจ./ พมจ./ พส, ที่ 51

7 งบประมาณ ปี 2552 ปี 2552 อบต. - กิจกรรมผู้สูงอายุหมู่บ้านละ 5,000 บาท - กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 20,000 บาท พัฒนาสังคมที่ 51 - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 30,000 บาท

8 สสส. โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - โครงการจูงลูกหลานเข้าวัด 20,000 บาท - โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ 10,000 บาท - โครงการผู้เฒ่าสอนเด็ก ( สะล้อ, ซอ, ซึง ) 20,000 บาท ชุมชน - ผ้าป่าสามัคคี 35,000 บาท

9 ปี 2553 งบ อบต. 570,000 บาท

10 ผู้สูงอายุ ร. พ. ลำปาง ร. พ. ห้างฉัตร สถานีอนามัย อบต. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หมู่บ้าน องค์ภาครัฐ เอกชน ผังการดูแลผู้สูงอายุ ตำบลเมืองยาว


ดาวน์โหลด ppt ตำบลเมืองยาว อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โครงการเตรียมความ พร้อมเพื่อสังคมผู้สูงอายุ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google