งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page  1 ขอบคุณ... ที่ให้ หลักประกันสุขภาพกับ ผมและเพื่อนๆ แนวทางการบริหาร งบประมาณ P&P ระดับท้องถิ่น/พื้นที่ (กองทุน อบต./เทศบาล) ปี2552 โดย..นายแพทย์ประทีป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page  1 ขอบคุณ... ที่ให้ หลักประกันสุขภาพกับ ผมและเพื่อนๆ แนวทางการบริหาร งบประมาณ P&P ระดับท้องถิ่น/พื้นที่ (กองทุน อบต./เทศบาล) ปี2552 โดย..นายแพทย์ประทีป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page  1 ขอบคุณ... ที่ให้ หลักประกันสุขภาพกับ ผมและเพื่อนๆ แนวทางการบริหาร งบประมาณ P&P ระดับท้องถิ่น/พื้นที่ (กองทุน อบต./เทศบาล) ปี2552 โดย..นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช.

2 Page  2  กระจายอำนาจให้ อปท.และชุมชน เป็นทิศทาง ของประเทศ และกำหนดไว้ในกฎหมาย หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ปัญหาสาธารณสุขมีความซับซ้อนและต้องการ ระบบงานและกลไกที่มีประสิทธฺภาพและ หลากหลายมากขึ้น  อปท.มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และมีศักยภาพความพร้อมมากขึ้นมาก สถานการณ์และความจำเป็น

3 Page  3  จัดตั้งกองทุนประจำทุกพื้นที่ เพื่อเป็นกลไก สนับสนุนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหา สาธารณสุขในชุมชน อย่างต่อเนื่อง  เน้นการสร้างสุขภาวะของประชาชนและชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน อปท. และ สาธารณสุข  กระจายอำนาจให้ อปท.ภายใต้เงื่อนไขและการ สนับสนุนทางวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ หลักการและแนวคิด

4 Page  4 “เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคล ในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตาม ความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่น ให้คณะกรรมการ สนับสนุนและประสานกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้องค์กร ดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบ หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่โดย ให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน (คณะกรรมการฯ มีมติเมื่อ 27 กพ. 2549 ) มาตรา 47 พรบ.หลักประกันสุขภาพฯ

5 พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนกระจาย อำนาจ ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2542 มาตรา 16 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล เมืองพัทยาและ อบต. (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล มาตรา 17 อำนาจหน้าที่ของ อบจ. (19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การ รักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ (27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนา คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส

6 Page  6 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อปท. ในการบริหารจัดการระบบ หลักประกันสุขภาพและสวัสดิการชุมชนใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ( กระทรวงสาธารณสุข,พม.,มท., สปสช., สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย, สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง ประเทศไทย และสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย) บันทึกความร่วมมือ 7 หน่วยงาน เมื่อ 19 มีนาคม 2550

7 Page  7 ให้ อปท. สมทบงบประมาณเข้า ระบบหลักประกันสุขภาพฯ ตาม ประกาศคณะกก.หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ โดยตั้งแต่งบ2550 เป็นต้น ไป ให้ อบต./เทศบาล ตั้ง งบประมาณ สมทบไว้ในรายจ่ายงบกลางประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน หนังสือที่ มท. 0891.3/ว1110 ลวท. 3 เมย. 2550

8 Page  8 กองทุนหลักประกัน สุขภาพอบต. และ เทศบาล คณะ กก. บริหาร กองทุน ส่งเสริม สุขภาพ ฟื้นฟู สมรรถภาพ ป้องกัน โรค เด็ก / เยาวชน สตรี ผู้สูงอา ยุ คน พิการ ผู้ป่วย เรื้อรัง กลุ่ม เสี่ยง - คัดเลือก อบต./ เทศบาล ที่ผ่านเกณ์ – แต่งตั้ง กก. บริหารกองทุน – พัฒนา ศักยภาพ กก. - จัดทำแผนที่ ยุทธศาตร์ สุขภาพชุมชน - ประเมินผล - สปสช. โอน 37.50 บ./ หัว – อบต./ เทศบาล สมทบ 10,20,50 % แผนสุขภาพชุมชน ประชาชน ชุมชนมี ส่วนร่วม สรุปภาพรวมการดำเนินงาน

9 Page  9 ปี 49-50 อบต. หรือเทศบาลนำร่อง อำเภอละแห่ง (880 แห่ง ) ปี 2551 อบต. หรือเทศบาลที่สนใจ และมีความพร้อม (2,682 แห่ง ) ปี 2552 เป็นต้นไป อบต. หรือ เทศบาลทุกแห่งที่สนใจ และ มีความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด (3,996 แห่ง หรือ ~50% ของ อปท. ทั้งหมด ) ผลการดำเนินงาน

10 Page  10  ประเมินภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของ กองทุนฯต่อนโยบายสาธารณะและการ พัฒนาชุมชน โดยคณะวิจัยของ 9 สถาบันอุดมศึกษา ( นำโดยคณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )  ศึกษาการบริหารจัดการและรวบรวม นวัตกรรมที่เกิดขึ้นของกองทุนฯ โดย คณะวิจัยของ วพบ. และ วสส. 41 แห่ง ของกระทรวงสาธารณสุข  ประเมินผลการดำเนินการและ ผลกระทบทางด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นของ กองทุนฯ โดยคณะวิจัยของเครือข่าย คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยต่างๆ ( นำโดยคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ) ระบบประเมินกองทุนฯ

11 Page  11  ให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ให้ การสนับสนุน ติดตาม และใช้ ประโยชน์จากกองทุนฯ โดยมีทีม วิทยากรจังหวัด / ทีมแผนที่ยุทธศาสตร์ จังหวัด สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ กรรมการกองทุนฯ  สนับสนุนให้ทุกพื้นที่มีการจัดอบรม การบริหารจัดการแก่กรรมการกองทุน ฯ โดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์เป็น เครื่องมือ มีการจัดทำข้อมูลสุขภาพ ชุมชน มีแผนดำเนินงานและกิจกรรม โดยมี 5 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม และมี การจัดทำรายงานไตรมาส รายปี บทบาทของ สปสช. สาขาจังหวัด

12 Page  12 สิ่งที่อยากให้เกิด ในปี 2552  หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ( สสจ. สสอ. สอ. รพช.) รับรู้ เข้าใจ และร่วมติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่อย่าง เข้มแข็งโดยทีมวิทยากรจังหวัด  ขยายพื้นที่ อบต. หรือเทศบาลที่มีความ พร้อมและสนใจร่วมดำเนินงานปี 2552 ( มี งบสมทบ / มีคณะกก. บริหาร / มีข้อมูล สุขภาพ / มีการทำแผนที่ยุทธศาสตร์ / มี กิจกรรมพัฒนากรรมการบริหาร )  ทุกพื้นที่มีการอบรมการบริหารจัดการแก่ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยใช้แผน ที่ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือ มีการจัดทำ ข้อมูลสุขภาพชุมชน / มีแผนดำเนินงาน / มี 5 กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการบริการสุขภาพดี ขึ้น / มีการจัดทำรายงานไตรมาสและรายปี ผ่านทางอิเลคโทรนิค / มีการติดตาม ประเมินผลต่อเนื่อง

13 Page  13


ดาวน์โหลด ppt Page  1 ขอบคุณ... ที่ให้ หลักประกันสุขภาพกับ ผมและเพื่อนๆ แนวทางการบริหาร งบประมาณ P&P ระดับท้องถิ่น/พื้นที่ (กองทุน อบต./เทศบาล) ปี2552 โดย..นายแพทย์ประทีป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google