งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาและแนวทางการ ดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ( รพ. สต.) กลุ่มที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาและแนวทางการ ดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ( รพ. สต.) กลุ่มที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาและแนวทางการ ดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ( รพ. สต.) กลุ่มที่ 1

2 1. กระบวนการและข้อเสนอแนะการ นิเทศ รพ. สต. รอบที่ 1 ปัญหา 1. การตรวจบูรณาการ ( กระทรวงฯ / สำนัก นายกรัฐมนตรี ) 5-6 ครั้งต่อปี 2. ส่วนกลางไม่มีการชี้แจงทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบประเมิน รพ. สต. ให้ทุกจังหวัดทราบเป็น แนวทางเดียวกัน

3 ประเด็นและปัญหาที่พบจากการนิเทศ ติดตาม รอบที่ 1 1. การขาดแคลนบุคลากร 2. ขาดการสนับสนุนจากจังหวัดไปแม่ ข่าย และ การสนับสนุนจากแม่ข่ายเอง 3. ขาดการบูรณาการงาน ของแต่ละ ฝ่าย 4. ขาดการเชื่อมโยงในแต่ละระดับ โดย เฉพาะจังหวัดกับ คปสอ. ( จังหวัดไม่ได้ให้การ สนับสนุนเท่าที่ควร / ไม่มี การทำความเข้าใจให้ตรงกันทั้ง การประเมินการใช้จ่าย งบประมาณ

4 ประเด็นและปัญหาที่พบจากการ นิเทศติดตาม รอบที่ 1 5. มีคณะกรรมการ บริหาร รพ. สต. ที่ เข้มแข็ง โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะมา ประชุมทำความเข้าใจและตกลงกัน ก่อน ลงมือปฏิบัติ 6. ปัญหาเรื่องการพิจารณา คัดเลือก รพ. สต. พบว่า บางอำเภอไม่มี รพ. สต. 7. ปัญหาความเร่งด่วนของ นโยบาย และความไม่ชัดเจนของระบบ รายงาน

5 ประเด็นและปัญหาที่พบจากการ นิเทศติดตาม รอบที่ 1 8. การเพิ่มประเด็นการนิเทศ รพ. สต. มากกว่า 22 ข้อ และมีการพัฒนา รูปแบบการประเมินเป็น สุนทรียนิเทศ โดยใช้การพูดคุยเป็นเครื่องมือในการ ประเมิน 9. การขาดความชัดเจนใน ดำเนินงาน SRM 10. จังหวัดต้องการให้มีการบูรณา การเกณฑ์จากทุกภาคส่วน ให้เป็นเรื่อง เดียวกัน ( สปสช. / กระทรวง สาธารณสุข / อื่น ๆ )

6 ข้อเสนอแนะ ส่วนกลางควรที่จะพัฒนาองค์ความรู้ ผู้ นิเทศงานระดับเขต / จังหวัด (SRM, แนวทางการพัฒนา รพ. สต.) นโยบาย รพ. สต. ควรชัดเจน ทุกกรม / กอง ควรจะมีการบูรณาการกัน เกี่ยวกับเรื่อง SRM ให้ชัดเจน

7 ประเด็นที่ 2 การจัดการ งบประมาณให้รพ. สต. ที่เป็นธรรม โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ รูปแบบการจัดการงบประมาณแตกต่างกันไป แล้วแต่จังหวัด เช่น จังหวัดหนองคาย มี Project Manager ( สสอ.) ทำหน้าที่บริหาร จัดการงบประมาณ ร่วมกับ ผอ. รพ. / จังหวัด มหาสารคามอยากให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน จากส่วนกลาง ข้อเสนอแนะ จังหวัดต้องบริหารจัดการภายในจังหวัด ต้องมีคณะกรรมการที่ดูแลอย่างเหมาะสม ควรมีการทำความเข้าใจผู้บริหาร ระดับเขต จังหวัด ให้เข้าใจในเรื่องการสนับสนุน งบประมาณด้วย

8 ประเด็นที่ 2 การจัดการ งบประมาณให้รพ. สต. ที่เป็นธรรม โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1. คณะกรรมการดำเนินงานควรมาจากทุก ภาคส่วนมีคำสั่งแต่งตั้งที่ชัดเจน / มีองค์ ความรู้ในการบริหารจัดการ 2. มีภาคีเครือข่าย ร่วมบริหารจัดการ ( รพช. / สสอ. / อปท./ กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับพื้นที่ / หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน ) 3. สนับสนุนให้ประชาชนแสดงบทบาทใน การเฝ้าระวังโรคในชุมชน / สิ่งแวดล้อมที่ดี / มี มาตรการทางสังคม 4. ควรมีการประชุมชี้แจงระหว่าง ผู้ตรวจ ราชการฯ และจังหวัดให้เข้าใจตรงกัน

9 ประเด็นที่ 3 การควบคุมป้องกันโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะ ควรจะมีการวางแผน แก้ไขปัญหา ร่วมกันทุกภาคีเครือข่าย ใช้ SRM เป็นเครื่องมือสู่แผนชุมชน เพื่อทำให้ประชาชนมีระบบเฝ้าระวังโรค ที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยใช้ มาตรการทางสังคมเข้ามาช่วย จะทำ ให้ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยน พฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาและแนวทางการ ดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ( รพ. สต.) กลุ่มที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google