งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร ให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล การดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร เป็นการนำเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร ให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล การดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร เป็นการนำเกณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร ให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล การดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร เป็นการนำเกณฑ์ PMQA มาใช้ ทำให้กระบวนการทำงาน เป็นระบบมากขึ้น และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 1

2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) A (Approach) D (Deployment) L / I (Learning/ Integration)  กระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพ  ถ่ายทอดให้หน่วยงานไปปฏิบัติอย่าง เป็นระบบ  ประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ ปรับปรุงกระบวนการ  กระบวนการ/ระบบสอดรับกิจกรรมสำคัญ 1.ใช้เป็นกรอบในการประเมินองค์การด้วยตนเอง และเป็นแนวทางยกระดับคุณภาพการ บริหารจัดการไปสู่มาตรฐานสากล 2.เกณฑ์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือกระบวนการและผลลัพธ์ กระบวนการ ผลลัพธ์  ยุทธศาสตร์บรรลุเป้าหมาย  ความพึงพอใจผู้รับบริการ  ประสิทธิภาพการบริหารงาน  ผลการพัฒนาองค์การ  ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ 2

3 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล เป้าประสงค์ตัวชี้วัด ข้อมูล พื้นฐาน พ.ศ.2554 เป้าหมาย (พ.ศ.) กลยุทธ์ 25552556255725582559 6.1 มีระบบบริหาร จัดการที่ได้ มาตรฐานสากล 6.1.1 กรม ควบคมโรคมี ระบบบริหาร จัดการองค์กร ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน สากล ร้อยละ 89 มี 4 ระบบ - ระบบ บัญชี - ระบบ ตรวจสอบ ภายใน - ระบบการ จัดการข้อ ร้องเรียน - ระบบการ จัดการ ความรู้ ผ่าน เกณฑ์ FL ผ่าน เกณฑ์PL 2 หมวด ผ่าน เกณฑ์PL 4 หมวด ผ่าน เกณฑ์PL 6 หมวด ผ่าน เกณฑ์PL ทุก หมวด ใช้เกณฑ์การพัฒนา คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA) โดย 1.ผลักดันการ ดำเนินงานของแต่ ละประเด็น(ADLI) 2.ผลักดันการบรรลุ เป้าหมาย ความสำเร็จของ ผลลัพธ์การ ดำเนินงานตาม เกณฑ์ PMQA (หมวด 7) 6.2 บุคลากร มี ขีดสมรรถนะตาม เกณฑ์ที่กำหนด (Technical Competency) 6.2.1 ร้อยละ ของบุคลากร กรมควบคุม โรคมี สมรรถนะตาม เกณฑ์ที่ กำหนด 93.869580 85พัฒนาขีดสมรรถนะ ของบุคลากรให้ สอดคล้องกับ ทิศทางขององค์กร (Strategic Direction) 3

4 การดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 6 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตัวชี้วัด ข้อมูล พื้นฐาน พ.ศ.2554 เป้าหมาย พ.ศ.2555 กลยุทธ์ เป้าประสงค์ที่ 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล 6.1.1 กรมควบคุมโรคมีระบบบริหารจัดการ องค์กรผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล โดย พิจารณาจาก 4 ระบบผ่านเกณฑ์ FL 80 3 ปี 2555 – 2559 ใช้เกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ โดย 1.ผลักดันการดำเนินงานของ แต่ละหมวดและ แต่ละ ประเด็น (ADLI) 2.ผลักดันการบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์การ ดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA (หมวด 7) 6.1.1.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 6.1.1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ ของผลลัพธ์การดำเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 6.1.1.3 ระดับความสำเร็จของการประเมิน ตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ เป้าประสงค์ที่ 6.2 บุคลากรมีขีดสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด 6.2.1 ร้อยละของบุคลากรของกรมควบคุม โรคมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด 93.8695พัฒนาขีดสมรรถนะของ บุคลากรให้สอดคล้องกับ ทิศทางขององค์กร (Strategic Direction) หมายเหตุ การพัฒนาสมรรถนะ หมายถึง สมรรถนะเฉพาะ(Technical Competency) ตามที่กรมฯ กำหนด 4

5 ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) เกณฑ์การให้คะแนน 12345 6.1.1.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 47075808590 6.1.1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ ของผลลัพธ์การดำเนินการ (ผลลัพธ์ของ กระบวนการ) ของส่วนราชการตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน(หมวด 7) 312345 6.1.1.3 ระดับความสำเร็จของการประเมินองค์การ ด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน 312345 รวม10 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล เป้าประสงค์ที่ 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 : กรมควบคุมโรคมีระบบบริหารจัดการองค์กรผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล น้ำหนัก : ร้อยละ 10 แบ่งออกเป็น 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 5

6 ตัวชี้วัด น้ำหนัก ร้อยละ (Wi) คะแนนที่ ได้รับ (SMi) คะแนนถ่วง น้ำหนัก (Wi x SMi) 6.1.1.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน 4 หมวด… 6.1.1.2ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของ ส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 3 6.1.1.3 ระดับความสำเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 3 คะแนนรวม 10 (  Wi)  (Wi x SMi) วิธีคำนวณผลระดับคะแนนตัวชี้วัด ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ  (Wi x SMi)  Wi (W 1 x SM 1 ) +( W 2 x SM 2 ) + … +( Wi x SMi ) W 1 + W 2 + … + Wi หรือ 6


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร ให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล การดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร เป็นการนำเกณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google