งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality Award) 19 พฤศจิกายน 2551

2 PMQA Organization 2  ภาพรวมการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ  กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรอบการนำเสนอกรอบการนำเสนอ

3 PMQA Organization 3 ภาพรวมการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภาพรวมการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

4 4 การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ผ่านมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2551 2549 2551 2550  น้ำหนักร้อยละ 5  กำหนดเป็นตัวชี้วัดเลือก (ส่วนราชการเลือกจำนวน 114 ส่วนราชการ ประกอบด้วย 37 กรม 37 จังหวัด และ 40 มหาวิทยาลัย)  วัดการดำเนินการแบบ Milestone  มุ่งเน้นการเรียนรู้และทำ เข้าใจเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ  น้ำหนักร้อยละ 5  กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ  วัดการดำเนินการแบบ Milestone  มุ่งเน้นการเรียนรู้และทำ เข้าใจเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ วิเคราะห์โอกาสในการ ปรับปรุง  สำหรับส่วนราชการที่ ดำเนินการต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จัดทำแผนปรับปรุงองค์กร และดำเนินการปรับปรุง องค์กร  น้ำหนักร้อยละ 22  กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ วัดผลการประเมินองค์กรใน เชิงคุณภาพ  มุ่งเน้นการบูรณาการ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาองค์กรนำมาผนวก เข้ากับตัวชี้วัดการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ โดยได้มีการ ประเมินองค์กรตามแนว ทางการบริหารจัดการแบบ “ADLI”

5 PMQA Organization 5 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐวิธีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แนวทางที่ 1 เป็นการดำเนินการตามแนวทางของกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นภาคบังคับที่ทุก หน่วยงานจะต้องดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้ได้ มาตรฐาน แนวทางที่ 2 ภาคสมัครใจเป็นการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ โดยมีหลักเกณฑ์และกลไกที่แตกต่างจากกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

6 PMQA Organization 6 การกำหนดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 2552  กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ  วัดความสำเร็จของการดำเนินการและผลลัพธ์ของ แผนพัฒนาองค์การ  มุ่งเน้นให้หน่วยงานปรับปรุงองค์กร ส่งเสริมให้แต่ละ หน่วยงานมีความเข้าใจและนำเครื่องมือการบริหารจัดการที่ เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน เป็นกรอบการประเมินความสำเร็จของแผนพัฒนาองค์การ ซึ่งถือเป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์กรเบื้องต้น และ เป็นแนวทาง “การเปลี่ยนแปลงทีละขั้น”

7 PMQA Organization 7 กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

8 PMQA Organization 8 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แนวทางการนำเสนอแนวทางการนำเสนอ สถาบันอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการระดับกรมส่วนราชการระดับกรม ส่วนราชการระดับจังหวัดส่วนราชการระดับจังหวัด

9 PMQA Organization 9 กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส่วนราชการระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส่วนราชการระดับกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

10 PMQA Organization 10 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การประเมินผลตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (น้ำหนัก : ร้อยละ 20) ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) 14.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการพัฒนา องค์การ 12 14.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ในการดำเนินการ ของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 4 14.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 4 รวม20

11 PMQA Organization 11 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด การดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การ จำนวน 2 แผน ซึ่งแต่ละแผน แบ่งการประเมินผลเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1แผนที่ 2รวม 14.1.1 ร้อยละของการผ่าน เกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน 448 14.1.2 ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์ ในการดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์การ 224 รวม6612 14.1ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตาม แผนการพัฒนา องค์การ (น้ำหนักร้อยละ 12)

12 PMQA Organization 12 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1แผนที่ 2รวม 14.1.1ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน 448 การประเมินผลเกณฑ์การให้คะแนน 12345 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน 60708090100 วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยตรวจประเมินทุกข้อ ตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวดภาคบังคับและหมวดภาคสมัครใจ) อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 3.1 และ 3.2 ค่าคะแนนของแต่ละแผนพิจารณาจากจำนวนข้อที่ผ่านเกณฑ์เทียบกับจำนวน ข้อทั้งหมดในแต่ละหมวด แล้วนำผลที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 14.1ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตาม แผนการพัฒนา องค์การ (น้ำหนักร้อยละ 12)

13 PMQA Organization 13 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ส่วนราชการจัดทำแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็น รายหมวด จำนวน 2 แผน ส่วนราชการอาจกำหนด Roadmap แผนพัฒนาองค์การ ดังนี้ แผนภาคบังคับแผนภาคบังคับ แผนภาคสมัครใจ* กรมนโยบายกรมนโยบาย กรมบริการกรมบริการ หมวด 3 หมวด 2 หมวด 1 หรือ 4 หมวด 1 หรือ 6 ประเภทกรมประเภทกรม * ข้อแนะนำ 2552 2554 2553 กรมด้าน บริการ กรมด้าน นโยบาย 3 6 1 5 2 4 2 6 3 5 1 1 4 4 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 14.1ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตาม แผนการพัฒนา องค์การ (น้ำหนักร้อยละ 12)

14 PMQA Organization 14 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1แผนที่ 2รวม 14.1.2ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์ ในการดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์การ 224 ค่าคะแนนของแต่ละแผนฯ พิจารณาวัดความสำเร็จ โดยนำผลการ ดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดในแผนพัฒนาองค์กรแต่ละแผนไป เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนจะได้ค่าคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด และนำค่าคะแนนของทุกตัวชี้วัดในแผนฯมาเฉลี่ย อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 4 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 14.1ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตาม แผนการพัฒนา องค์การ (น้ำหนักร้อยละ 12)

15 PMQA Organization 15 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 14.2ระดับความสำเร็จ ของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของ ผลลัพธ์ในการ ดำเนินการของส่วน ราชการ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (หมวด 7) (น้ำหนักร้อยละ 4) วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยนำผลการดำเนินงานของแต่ละ ตัวชี้วัดในหมวด 7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐานไปเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน จะได้ค่าคะแนนของแต่ละ ตัวชี้วัด และนำค่าคะแนนที่ได้ของทุกตัวชี้วัดในหมวด 7 มาเฉลี่ย จะได้ ค่าคะแนนของตัวชี้วัดที่ 14.2 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 3.3 การประเมินผลเกณฑ์การให้คะแนน 12345 14.2ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายความสำเร็จของ ผลลัพธ์การดำเนินการของ ส่วนราชการ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 12345

16 PMQA Organization 16 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 14.3 แบ่งการประเมินผลเป็น 3 หัวข้อย่อย ดังนี้ 14.3ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 4) การประเมินผลน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 1ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานลักษณะสำคัญของ องค์กร (15 คำถาม) 13691215 2ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานการประเมินองค์กรด้วย ตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน 134567 3ความครบถ้วนของแผนพัฒนา องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553* (2 แผน) 20-1-2 4

17 PMQA Organization 17 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การประเมินผลน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 1ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานลักษณะสำคัญของ องค์กร (15 คำถาม) 13691215 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 5 พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ในการตอบคำถามจำนวน 15 คำถาม เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 14.3ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 4)

18 PMQA Organization 18 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การประเมินผลน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 2ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานการประเมินองค์กรด้วย ตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน 134567 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 6 พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของการ การจัดทำรายงานการประเมิน องค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 14.3ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 4) การพิจารณาความครบถ้วนในการประเมินองค์กรด้วยตนเองให้นำแบบฟอร์ม ที่ 3.1,3.2 และ 3.3 มานับรวมด้วย ดังนั้น จึงหมายความว่าส่วนราชการจะ ประเมินองค์กรในส่วนของตัวชี้วัดที่ 14.3 นี้ด้วยแบบฟอร์มที่ 6 เพิ่มเติมอีก 4 หมวด (นอกเหนือจากแบบฟอร์มที่ 3) แต่นับความครบถ้วนสมบูรณที่ ระดับ 5 เท่ากับ 7 หมวด

19 PMQA Organization 19 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การประเมินผลน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 3ความครบถ้วนของ แผนพัฒนาองค์การประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (2 แผน) 10-1-2 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 7 พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของแผนพัฒนาองค์การแต่ละแผน เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 14.3ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำแผนพัฒนา องค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 4)  กรมด้านนโยบาย ให้ดำเนินการหมวดบังคับ คือ หมวด 4 (หากส่วน ราชการเลือกดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แล้ว ให้ ดำเนินการในหมวด 1 แทน)  กรมด้านบริการ ให้ดำเนินการหมวดบังคับ คือ หมวด 6 (หากส่วน ราชการเลือกดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แล้ว ให้ ดำเนินการในหมวด 1 แทน)  กรมด้านนโยบาย ให้ดำเนินการหมวดบังคับ คือ หมวด 4 (หากส่วน ราชการเลือกดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แล้ว ให้ ดำเนินการในหมวด 1 แทน)  กรมด้านบริการ ให้ดำเนินการหมวดบังคับ คือ หมวด 6 (หากส่วน ราชการเลือกดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แล้ว ให้ ดำเนินการในหมวด 1 แทน) กรณีส่วนราชการที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 จะต้องจัดทำแผนฯเพิ่มเติม มาด้วย

20 PMQA Organization 20 กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

21 PMQA Organization 21 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การประเมินผลตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (น้ำหนัก : ร้อยละ 30) ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) 12.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการพัฒนา องค์การ 18 12.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ในการดำเนินการ ของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 6 12.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 6 รวม30

22 PMQA Organization 22 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด การดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การ จำนวน 3 แผน ซึ่งแต่ละแผน แบ่งการประเมินผลเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 รวม 12.1.1 ร้อยละของการผ่าน เกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน 44412 12.1.2 ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายความสำเร็จ ของผลลัพธ์ในการ ดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์การ 2226 รวม66618 12.1ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตาม แผนการพัฒนา องค์การ (น้ำหนักร้อยละ 18)

23 PMQA Organization 23 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 รวม 12.1.1ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน 44412 การประเมินผลเกณฑ์การให้คะแนน 12345 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน 60708090100 วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยตรวจประเมินทุกข้อ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวดภาคบังคับ และ หมวด ภาคสมัครใจ 2 หมวด) อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 3.1 และ 3.2 ค่าคะแนนของแต่ละแผนพิจารณาจากจำนวนข้อที่ผ่านเกณฑ์เทียบกับจำนวน ข้อทั้งหมดในแต่ละหมวด แล้วนำผลที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.1ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตาม แผนการพัฒนา องค์การ (น้ำหนักร้อยละ 18)

24 PMQA Organization 24 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สถาบันอุดมศึกษาจัดทำแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นรายหมวด จำนวน 3 แผน สถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนด Roadmap แผนพัฒนาองค์การ ดังนี้ แผนภาคบังคับแผนภาคบังคับ แผนภาคสมัครใจ* หมวด 1 หมวด 5 หมวด 6 * ข้อแนะนำ การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สถาบันอุดมศึกษาควรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ควรมีการออกแบบกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนองตอบ ต่อความต้องการของผู้เรียน 2552 2554 2553 สถาบัน อุดมศึกษา เน้นความสำคัญของการกำหนดทิศทางองค์กรที่ชัดเจน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 1 5 3 6 24 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.1ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตาม แผนการพัฒนา องค์การ (น้ำหนักร้อยละ 18) Successful Level

25 PMQA Organization 25 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1แผนที่ 2แผนที่ 3รวม 12.1.2ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของ ผลลัพธ์ในการ ดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์การ 2226 ค่าคะแนนของแต่ละแผนฯ พิจารณาวัดความสำเร็จ โดยนำผลการดำเนินงาน ของแต่ละตัวชี้วัดในแผนพัฒนาองค์กรแต่ละแผนไปเทียบกับเกณฑ์การให้ คะแนนจะได้ค่าคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด และนำค่าคะแนนของทุกตัวชี้วัดใน แผนฯมาเฉลี่ย อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 4 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.1ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตาม แผนการพัฒนา องค์การ (น้ำหนักร้อยละ 18)

26 PMQA Organization 26 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.2ระดับความสำเร็จ ของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของ ผลลัพธ์ในการ ดำเนินการของส่วน ราชการ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (หมวด 7) (น้ำหนักร้อยละ 6) วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยนำผลการดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัด ในหมวด 7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานไปเทียบ กับเกณฑ์การให้คะแนน จะได้ค่าคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด และนำค่าคะแนนที่ ได้ของทุกตัวชี้วัดในหมวด 7 มาเฉลี่ย จะได้ค่าคะแนนของตัวชี้วัดที่ 12.2 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 3.3 การประเมินผลเกณฑ์การให้คะแนน 12345 12.2ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์ การดำเนินการของส่วน ราชการ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 12345

27 PMQA Organization 27 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 12.3 แบ่งการประเมินผลเป็น 3 หัวข้อย่อย ดังนี้ 12.3ระดับความสำเร็จเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของการ จัดทำแผนพัฒนา องค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 6) การประเมินผลน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 1ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานลักษณะสำคัญของ องค์กร (15 คำถาม) 13691215 2ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานการประเมินองค์กรด้วย ตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน 234567 3ความครบถ้วนของแผนพัฒนา องค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553* (3 แผน) 30-123 6

28 PMQA Organization 28 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การประเมินผลน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 1ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานลักษณะสำคัญของ องค์กร (15 คำถาม) 13691215 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 5 พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ในการตอบคำถามจำนวน 15 คำถาม เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.3ระดับความสำเร็จเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของการ จัดทำแผนพัฒนา องค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 6)

29 PMQA Organization 29 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การประเมินผลน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 2ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานการประเมินองค์กร ด้วยตนเองหมวด 1-7 ตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 234567 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 6 พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของการ การจัดทำรายงานการประเมิน องค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.3ระดับความสำเร็จเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของการ จัดทำแผนพัฒนา องค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 6) การพิจารณาความครบถ้วนในการประเมินองค์กรด้วยตนเองให้นำ แบบฟอร์มที่ 3.1,3.2.1,3.2.2 และ 3.3 มานับรวมด้วย ดังนั้น จึง หมายความว่าสถาบันอุดมศึกษาจะประเมินองค์กรในส่วนของตัวชี้วัดที่ 12.3 นี้ด้วยแบบฟอร์มที่ 6 เพิ่มเติมอีก 3 หมวด (นอกเหนือจาก แบบฟอร์มที่ 3) แต่นับความครบถ้วนสมบูรณที่ระดับ 5 เท่ากับ 7 หมวด

30 PMQA Organization 30 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การประเมินผลน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 3ความครบถ้วนของ แผนพัฒนาองค์การประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (3 แผน) 30-123 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 7 พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของแผนพัฒนาองค์การแต่ละแผน เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.3ระดับความสำเร็จเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของการ จัดทำแผนพัฒนา องค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 6) การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้ สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการหมวดบังคับ คือ หมวด 6 (หาก สถาบันอุดมศึกษาเลือกดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แล้ว ให้ดำเนินการในหมวด 5 หรือหมวด 3 แทน ตามลำดับ) กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดยังไม่ผ่านเกณฑ์ฯ บางข้อที่ได้ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้จัดทำแผนพัฒนา องค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติมมาด้วย

31 PMQA Organization 31 กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส่วนราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส่วนราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

32 PMQA Organization 32 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขอบเขตการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใน ระดับจังหวัด 1. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ครอบคลุมส่วนราชการ 1.2 การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการประจำ จังหวัดตามข้อ 1.1 ให้พิจารณาครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ นั้นๆ 1.2 การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการประจำ จังหวัดตามข้อ 1.1 ให้พิจารณาครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของส่วนราชการ นั้นๆ 1.1 ส่วนราชการประจำจังหวัด ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัด และส่วนราชการ ประจำจังหวัดที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคและมีหน่วยงานในระดับอำเภอด้วย ได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงาน ประมงจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด

33 PMQA Organization 33 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขอบเขตการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใน ระดับจังหวัด 1. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ครอบคลุมส่วนราชการ กรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้นำข้อมูลผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลใน สังกัด มาใช้ประกอบในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วย โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการตาม เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของตัวชี้วัดนี้ เนื่องจากโรงพยาบาล ได้มีการนำระบบการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) มาใช้แล้วหรือจะนำมาใช้ต่อไป กรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้นำข้อมูลผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลใน สังกัด มาใช้ประกอบในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วย โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการตาม เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของตัวชี้วัดนี้ เนื่องจากโรงพยาบาล ได้มีการนำระบบการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA) มาใช้แล้วหรือจะนำมาใช้ต่อไป

34 PMQA Organization 34 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขอบเขตการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใน ระดับจังหวัด 2. หากจังหวัดมีความประสงค์จะนำส่วนราชการประจำจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 มาดำเนินการด้วย ให้เป็นไปตาม ความสมัครใจ

35 PMQA Organization 35 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 การประเมินผลตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (น้ำหนัก : ร้อยละ 20) ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) 12.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการพัฒนา องค์การ 12 12.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ในการดำเนินการ ของจังหวัด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 4 12.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 4 รวม20

36 PMQA Organization 36 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด การดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การ จำนวน 2 แผน ซึ่งแต่ละแผน แบ่งการประเมินผลเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1แผนที่ 2รวม 12.1.1 ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของการผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน 448 12.1.2 ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์ ในการดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์การ 224 รวม6612 12.1ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตาม แผนการพัฒนา องค์การ (น้ำหนักร้อยละ 12)

37 PMQA Organization 37 ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1แผนที่ 2รวม 12.1.1ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการผ่าน เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 448 วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยตรวจประเมินทุกข้อ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 1 และหมวด 4 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 3.1 และ 3.2 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.1ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตาม แผนการพัฒนา องค์การ (น้ำหนักร้อยละ 12) ข้อที่ผ่านได้ 5 คะแนน ข้อที่ไม่ผ่านได้ 1 คะแนน ค่าคะแนนของแต่ละแผนพิจารณา โดยนำค่าคะแนนที่ได้ของแต่ละข้อมา คูณกับน้ำหนักความสำคัญของข้อนั้นๆ จะได้ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก แล้ว รวมค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักที่ได้ของทุกข้อในแต่ละแผนฯ

38 PMQA Organization 38 จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นราย หมวด จำนวน 2 แผน 2552 2554 2553 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จังหวัด เน้นความสำคัญของฐานข้อมูลในการผลักดันยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบการ นำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 1 4 2 3 5 6 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.1ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตาม แผนการพัฒนา องค์การ (น้ำหนักร้อยละ 12)

39 PMQA Organization 39 ตัวชี้วัดน้ำหนัก (ร้อยละ) แผนที่ 1แผนที่ 2รวม 12.1.2ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์ ในการดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์การ 224 ค่าคะแนนของแต่ละแผนฯ พิจารณาวัดความสำเร็จ โดยนำผลการ ดำเนินงานของแต่ละตัวชี้วัดในแผนพัฒนาองค์กรแต่ละแผนไป เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนจะได้ค่าคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด และนำค่าคะแนนของทุกตัวชี้วัดในแผนฯมาเฉลี่ย อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 4 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.1ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตาม แผนการพัฒนา องค์การ (น้ำหนักร้อยละ 12)

40 PMQA Organization 40 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.2ระดับความสำเร็จของ ร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายความสำเร็จ ของผลลัพธ์การ ดำเนินการของจังหวัด ตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) (น้ำหนักร้อยละ 4) วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยนำผลการดำเนินงานของแต่ ละตัวชี้วัดในหมวด 7 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐานไปเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน จะได้ค่าคะแนนของ แต่ละตัวชี้วัด และนำค่าคะแนนที่ได้ของทุกตัวชี้วัดในหมวด 7 มา เฉลี่ย จะได้ค่าคะแนนของตัวชี้วัดที่ 12.2 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 3.3 การประเมินผลเกณฑ์การให้คะแนน 12345 12.2ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายความสำเร็จของ ผลลัพธ์การดำเนินการของ จังหวัดตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 12345 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

41 PMQA Organization 41 ตัวชี้วัดที่ 12.3 แบ่งการประเมินผลเป็น 3 หัวข้อย่อย ดังนี้ การประเมินผลน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 1ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานลักษณะสำคัญของ องค์กร (15 คำถาม) 13691215 2ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานการประเมินองค์กร ด้วยตนเองหมวด 1-4 ตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (4 หมวด) 101234 3ความครบถ้วนของ แผนพัฒนาองค์การประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553* (2 แผน) 20-1-2 4 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.3ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 4)

42 PMQA Organization 42 การประเมินผลน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 1ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานลักษณะสำคัญของ องค์กร (15 คำถาม) 13691215 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 5 พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ในการตอบคำถามจำนวน 15 คำถาม ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.3ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 4)

43 PMQA Organization 43 การประเมินผลน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 2ความครบถ้วนของการจัดทำ รายงานการประเมินองค์กร ด้วยตนเองหมวด 1-4 ตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (4 หมวด) 101234 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 6 พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของการรายงานการประเมินองค์กร ด้วยตนเองหมวด 1-4 ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.3ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 4)

44 PMQA Organization 44 การประเมินผลน้ำหนักเกณฑ์การให้คะแนน 12345 3ความครบถ้วนของ แผนพัฒนาองค์การประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (2 แผน) 20-1-2 อ้างอิงข้อมูลเพื่อใช้รายงานผลจากแบบฟอร์มที่ 7 พิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของแผนพัฒนาองค์การแต่ละแผน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด 12.3ระดับความสำเร็จ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ การจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (น้ำหนักร้อยละ 4) การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้ จังหวัดประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวด 2 และหมวด 3 เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาองค์การในหมวดดังกล่าว กรณีจังหวัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 จะต้องจัดทำแผนฯ เพิ่มเติมมาด้วย

45 PMQA Organization 45 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด การรายงานสรุปค่าคะแนนของตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ มีแนวทางดังนี้ 1. ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนการพัฒนา องค์การ 2. ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายความสำเร็จของ ผลลัพธ์ในการดำเนินการ ตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 3. ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แบบฟอร์มที่ 8 แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายงานค่าคะแนนของตัวชี้วัดย่อย/หัวข้อย่อย รายงานค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดย่อย/หัวข้อย่อย โดย การนำค่าคะแนนที่ได้ของแต่ละตัวชี้วัดย่อย/หัวข้อย่อยไปคูณกับ น้ำหนักของแต่ละตัวชี้วัดย่อย/หัวข้อย่อยที่กำหนดไว้ รายงานค่าคะแนนสุดท้ายของตัวชี้วัดโดยการรวมค่าคะแนนถ่วง น้ำหนักของทุกตัวชี้วัดย่อย/หัวข้อย่อย ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

46 PMQA Organization 46 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 วิธีการและขั้นตอนการดำเนินการตามตัวชี้วัดวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการตามตัวชี้วัด 2. การจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของ กระบวนการและผลลัพธ์ของแผนพัฒนา องค์การ 3. ดำเนินการปรับปรุงองค์กรตาม แผนพัฒนาองค์การของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 4. การประเมินองค์กรตามเกณฑ์ PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาองค์การประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 5. การรายงานผลการดำเนินการตาม ตัวชี้วัด 6. การตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมิน ภายนอก 1. การวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนา องค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

47 PMQA Organization 47 ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ประเมินองค์กรเทียบกับ เกณฑ์ฯ ในระดับพื้นฐาน 1 วิเคราะห์ OFI และแผนปรับปรุง ปี 51 ในหมวด บังคับและสมัครใจ จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของ กระบวนการและผลลัพธ์ จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของ กระบวนการและผลลัพธ์ จัดทำแผนพัฒนาองค์การ 2 ดำเนินการ ปรับปรุง 3 รายงานผลการ ดำเนินการ 5 ตรวจประเมินจากผู้ตรวจ ประเมินภายนอก 6 PMQA Site-Visit ประเมินองค์กรตามเกณฑ์ ฯระดับพื้นฐานเพื่อจัดทำ แผนฯ ปี 53 4

48 PMQA Organization 48 แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 255125522553 ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย. 1.จัดคลีนิกให้คำปรึกษาโดย สำนักงาน ก.พ.ร. 2.การวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนา องค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - นำโอกาสในการปรับปรุงจาก ผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองและแผน ปรับปรุงองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 251 มาทบทวนโดยเทียบกับเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 1 จัดทำแผนพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2 เทคนิคการปรับปรุงองค์กร ครั้งที่ 3 ติดตาม ผลการ ปรับปรุง และแนะนำ การตรวจประเมินปฏิทินการดำเนินการ

49 PMQA Organization 49 แนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 255125522553 ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย. - จัดทำแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 2 แผน 3. การจัดทำตัวชี้วัด ความสำเร็จของกระบวนการและ ผลลัพธ์ 4. ดำเนินการปรับปรุงองค์กร ตามแผนพัฒนาองค์การของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 5. ประเมินองค์กรตามเกณฑ์ PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 6. การรายงานผลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 7. การตรวจประเมินจาก ผู้ตรวจประเมินภายนอก ส่ง 30 ม.ค. 52 ปฏิทินการดำเนินการ ส่ง 30 ต.ค. 52

50 PMQA Organization 50 การรายงานผลตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การส่งมอบงานการส่งมอบงาน แบบฟอร์มที่ 3 - 8 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 หากจัดส่งไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนดจะปรับลดคะแนนจากผลคะแนนรวม ของตัวชี้วัดนี้ 0.5000 คะแนน แบบฟอร์มที่ 1 และ 2 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2552  ส่วนราชการจัดส่งรายงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 4 ชุดข้อมูลบรรจุในแผ่นซีดีรอม จำนวน 2 แผ่น  จำนวนที่กำหนดนี้ ได้รวมถึงการส่งเอกสารหลักฐานแนบตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือนด้วยแล้ว) ไปยัง สำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร.  ส่วนราชการจัดส่งรายงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 4 ชุดข้อมูลบรรจุในแผ่นซีดีรอม จำนวน 2 แผ่น  จำนวนที่กำหนดนี้ ได้รวมถึงการส่งเอกสารหลักฐานแนบตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือนด้วยแล้ว) ไปยัง สำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร.

51 PMQA Organization 51 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ การรายงานผลตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบบฟอร์มที่ 1แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 2 แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แบบฟอร์มที่ 3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน แบบฟอร์มที่ 4แบบฟอร์มรายงานผลลัพธ์การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ แบบฟอร์มที่ 5แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร แบบฟอร์มที่ 6 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน แบบฟอร์มที่ 7แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แบบฟอร์มที่ 8แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

52 PMQA Organization 52 การรายงานผลตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบบฟอร์มที่ 1แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวอย่างกรม

53 PMQA Organization 53 การรายงานผลตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบบฟอร์มที่ 1แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวอย่างกรม

54 PMQA Organization 54 การรายงานผลตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบบฟอร์มที่ 2แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวอย่างกรม

55 PMQA Organization 55 การรายงานผลตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบบฟอร์มที่ 2แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตัวอย่างกรม

56 PMQA Organization 56 การรายงานผลตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบบฟอร์มที่ 3แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน.......................

57 PMQA Organization 57 การรายงานผลตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบบฟอร์มที่ 4แบบฟอร์มรายงานผลลัพธ์การดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ

58 PMQA Organization 58 การรายงานผลตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบบฟอร์มที่ 5แบบฟอร์มรายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร

59 PMQA Organization 59 การรายงานผลตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบบฟอร์มที่ 6แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน.......................

60 PMQA Organization 60 การรายงานผลตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบบฟอร์มที่ 7แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ตัวอย่างกรม

61 PMQA Organization 61 การรายงานผลตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบบฟอร์มที่ 7แบบฟอร์มแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

62 PMQA Organization 62 การรายงานผลตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบบฟอร์มที่ 8แบบฟอร์มรายงานผลระดับคะแนนระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ตัวอย่างกรม

63 PMQA Organization 63 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization 1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2552 การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA: Public Sector Management Quality.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google