งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA: Public Sector Management Quality Award )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA: Public Sector Management Quality Award )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA: Public Sector Management Quality Award )

2 เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ไปสู่มาตรฐานระดับสากล การปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง

3 วัตถุประสงค์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา คุณภาพ การบริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐาน การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ

4 ความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการ กับ เกณฑ์คุณภาพ PMQA ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร ผลลัพธ์ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การนำ องค์กร การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ การให้ความ สำคัญกับผู้รับ บริการและผู้มี ส่วนได้ส่วน เสีย ตัวผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ 1.เกิดประโยชน์ สุขของ ประชาชน 2.เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจของรัฐ 3.ประสิทธิภาพและ คุ้มค่า 4.ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 5.ปรับปรุงภารกิจของ ส่วนราชการ 6.อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน 7.ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ พรฎ. การจัดการบ้านเมืองที่ดี องค์กรพัฒนา เป้าหมายวิธีการผล

5 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ P. ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

6 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้า ทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ Knowledge Management e-government MIS การปรับกระบวนทัศน์ (I am Ready) แผนแม่บททรัพยากร บุคคล 3-5 ปี (Competency) การลดขั้นตอนและ ระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน Blueprint for Change Capacity Building Redesign Process ระบบควบคุม ภายใน Vision Mission Strategic เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนบริหาร ราชการแผ่นดิน) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ คำรับรองการปฏิบัติราชการ พัฒนาองค์กร ความเชื่อมโยงของระบบจัดการเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หลักการเศรษฐกิจพอเพียง หลัก 4 ป.

7 แนวทางที่ใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเมินองค์กร ปรับปรุง องค์กร เพื่อทราบสถานะขององค์กร - จุดแข็ง - โอกาสในการปรับปรุง (จุดอ่อน)

8 ตารางรายงานสรุป ระดับหมวด (แบบฟอร์ม 4) อ้างอิงจุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุง อ้างอิง หมวด : …………………………………

9 OFI OFI 1 OFI 2 OFI 3 OFI 4 ความรุนแรง ของปัญหา โอกาสของ ความสำเร็จ คะแนน รวม 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 / / / 6 / / / 7 / / / 10 / / / 9 ความถี่ ของปัญหา การจัดลำดับความสำคัญตามน้ำหนักของ OFI

10 ปรับปรุงง่าย ผลกระทบน้อย ความยากง่ายของการปรับปรุง ระดับผลกระทบ ง่าย ยาก มาก น้อย ปรับปรุงยาก ผลกระทบน้อย ปรับปรุงยาก ผลกระทบมาก ปรับปรุงง่าย ผลกระทบมาก ตารางการจัดลำดับความสำคัญ

11 สินค้าของกรมการขนส่งทางบก 1. วิจัยและ พัฒนา หน่วยงานภาครัฐด้าน การขนส่ง /ผู้ประกอบการ 2. พัฒนาและบังคับใช้ กฎหมาย 4. กำกับมาตรฐานความ ปลอดภัย 3. กำกับมาตรฐาน การขนส่ง ผู้ประกอบการ / ประชาชน ผู้ประกอบก าร  ผู้เรียน / ผู้ขอรับ ข้อเสนอแน ะเชิง นโยบาย กฎหมาย การอนูญาต ประกอบการการ ขนส่ง/จัดตั้งสถานี การสอนขับรถ/ การอนุญาตขับ รถ/การให้ความ เห็นชอบแบบรถ

12 สินค้าของกรมการขนส่งทางบก 5. กำกับมาตรฐาน บริการ เจ้าของรถ/ ผู้ประกอบการ 6. ถ่ายทอดความรู้ บริหารและพัฒนาบุคลากร/ การคลัง/ธุรการ/อาคาร สถานที่/ยานพาหนะ/ ประชาสัมพันธ์(สนับสนุน) 7. การตรวจสภาพรถ ผู้ประกอบการ / ผู้ ประจำรถ / ประชาชน เจ้าของรถ / ผู้ประกอบกา ร ข้าราชการ/พนักงาน ราชการ/ลูกจ้าง บริการด้าน ทะเบียน และภาษี รถ การให้ความรู้ ด้านการขนส่ง ตรวจสภาพรถ แผนพัฒนา แผน ประชาสัมพันธ์

13 1. Approach A A 2. Deployment D D 3. Learning L L ResultResult กรอบแนวทางในการประเมินองค์กร 4. Integration I I Plan Do Check Act

14 มิติในการประเมินองค์กร 1.มีแนวทาง ( Approch = A )  มีการตั้งเป้าหมาย / วางแผน  มีแผนประเมิน / มีตัวชี้วัด 2. มีการปฏิบัติ ( Deployment = D ) 4. มีการบูรณาการ ( Integration = I ) 3. มีการเรียนรู้ ( Learning = L )  มีการปฏิบัติตามแผน  มีบุคลากรที่รับผิดชอบ  มีความมุ่งมั่นของบุคลากร  มีการติดตามประเมินผล  มีการสรุปบทเรียน เพื่อสร้างนวัตกรรม  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การปรับปรุง  มีความสอดคล้องของระบบตัววัด / การประเมิน / การปรับปรุง  มีแนวทางมุ่งสู่ผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์

15 แนว ทางการให้ คะแนน หมวด 1-6 คำถาม ประเภท HOW มิติการประเมินมิติย่อย A1 การตั้งวัตถุประสงค์ การมีแนวทาง2 การวางแผนดำเนินงาน 3 การวางแผนประเมินและตัวชี้วัด D1 การปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน การปฏิบัติ2 ความรับผิดชอบของบุคลากร 3 ความมุ่งมั่นตั้งใจของบุคลากร L1 การติดตามประเมินผลและการปรับปรุง การเรียนรู้2 การสรุปบทเรียนและสร้างนวัตกรรม 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุง I1 ความสอดคล้องของระบบจัดการ การบูรณาการ2 การใช้ระบบตัววัด การประเมิน การปรับปรุง 3 การมีแนวทางที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย

16 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.3 มิติ ด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ 7.1 มิติ ด้านประสิทธิผล 7.2 มิติ ด้านคุณภาพ การให้บริการ 7.4 มิติ ด้านการพัฒนา องค์กร (76)1 ผลการบรรลุความสำเร็จตาม ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (81)6 ผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการที่สร้างคุณค่า (82)7 ผลการปฏิบัติงานของ กระบวนการสนับสนุน (83)8 ผลการดำเนินงานด้าน งบประมาณและการเงิน (84)9 ผลด้านความรับผิดชอบด้าน การเงินทั้งภายในและภายนอก (85)10 ผลด้านการปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย (86)11 ผลด้านการเป็นองค์กรที่ดีใน การสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ (87)12 ผลด้านระบบบริหารงานบุคคล (88)13 ผลด้านการเรียนรู้และพัฒนาของ บุคลากร (89)14 ผลด้านความผาสุก ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากร (90)15 ผลด้าน พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ความ ไว้วางใจที่มีต่อผู้นำ การกำกับดูแลตัวเองที่ดีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืน จริยธรรม (77)2 ผลของวัดความพึงพอใจและ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (78)3 ผลของตัวชี้วัดด้านคุณค่าจาก มุมมองของผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย รวมถึงการกล่าวถึง องค์กรในทางที่ดี และ การสร้าง ความสัมพันธ์ (79)4 ผลการดำเนินการด้าน ขอบเขต ขนาด และประเภทการ ให้บริการที่เพิ่มขึ้น (*) (80)5 ผลการดำเนินการที่สำคัญ อื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

17 LinkageLiLinkageLi LevelLeLevelLe TrendTTrendT CompareCCompareC การประเมิน หมวด 7 LeTCLi KRAKPIKRAKPI Goal Benchmark Trend Key Measure

18 LeTCLi LeTCLi ประเด็น พิจารณา ตาม เกณฑ์ 1 รายงานผลลัพธ์สำคัญ เทียบกับค่าเป้าหมายในทุก ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 2 ระดับผลลัพธ์ของการ ดำเนินงานบรรลุผลตามค่า เป้าหมายในทุกตัวชี้วัด 1 รายงานแนวโน้มของ ผลลัพธ์สำคัญเทียบจาก ข้อมูลย้อนหลังในอดีตทำได้ ครบทุกตัวชี้วัด 2 ทิศทางแนวโน้มของ ผลลัพธ์การดำเนินงานมี ทิศทางที่ดีหรือเหมาะสมใน ทุกตัวชี้วัด 1 รายงานการเปรียบเทียบ ผลลัพธ์สำคัญกับหน่วยงาน อื่นในทุกตัวชี้วัด 2 ระดับของผลการ เปรียบเทียบค่าผลลัพธ์กับ หน่วยงานอื่น มีผลในระดับ แนวหน้าของกลุ่ม ในทุก ตัวชี้วัดที่สำคัญ 1 การรายงานได้ตัววัดที่ครอบคลุม ครบถ้วนมีความสำคัญตามความ ต้องการหลักขององค์กร 2 ระดับผลลัพธ์ที่สามารถแสดงถึง ความสำเร็จในการตอบสนองต่อ ความต้องการของ ผู้รับบริการผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียและโครงการสำคัญ ขององค์กร แนวทางการให้คะแนน หมวด 7

19 ความ ครอบคลุม เชื่อมโยง ของตัวชี้วัด ข้อแนะนำในการประเมินตนเองในหมวด 7 ก่อนการประเมินตนเองส่วนราชการต้องกรอกข้อมูลตามตัวชี้วัด ในแต่ละข้อลงในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ แล้วจึงประเมิน ระดับคะแนน LeTCLi ในแต่ละข้อ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลลัพธ์เทียบ กับเป้าหมาย ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปีลักษณะ แนวโน้ม (+/-) องค์กร/ กระบวนการที่ เปรียบเทียบ (+/-) ผลการ เปรียบเทียบ (+/-) 254925502551 1.... 2.... 3.......

20 กราฟแสดงผลคะแนนระดับ หัวข้อ 17 หัวข้อ (แบบฟอร์ม 3) หัวข้อ คะแนน

21 ประโยชน์ต่อส่วนราชการ มีการแบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice Sharing ) สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในระบบ ราชการ ทราบจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุงองค์กร สามารถสร้างแผนปรับปรุงองค์กร สามารถยกระดับคุณภาพขององค์กร สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

22 ขอบเขตการดำเนินการ : ครอบคลุมทุกหน่วยงานใน ส่วนราชการ กรมการขนส่งทางบก ผู้ตรวจราชการกรม ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สำนักงาน ขนส่งจังหวัด - งานบริหารทั่วไป - ฝ่ายวิชาการขนส่ง - ฝ่ายทะเบียนรถ - ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ - สถานีขนส่งผู้โดยสาร - สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา

23


ดาวน์โหลด ppt หลักการและเหตุผล การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA: Public Sector Management Quality Award )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google