งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 1. วศ. ม.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. วศ. ม.( วิศวกรรมโยธา ) ระดับปริญญาเอก 1. ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. ปร. ด.(

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 1. วศ. ม.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. วศ. ม.( วิศวกรรมโยธา ) ระดับปริญญาเอก 1. ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. ปร. ด.("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 1. วศ. ม.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. วศ. ม.( วิศวกรรมโยธา ) ระดับปริญญาเอก 1. ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. ปร. ด.( วิศวกรรมโยธา )

2 หลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรมหาบัณฑิต วศ. ม.( วิศวกรรมเครื่องกล ) อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับ ที่ ชื่อ - สกุลวุฒิ / สาขาสถาบันการศึกษา 1 รศ. ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช * วศ. ด. ( วิศวกรรมเครื่องกล ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 รศ. ดร. สิงห์ทอง พัฒน เศรษฐานนท์ ปร. ด. ( เทคโนโลยี พลังงาน ) มหาวิทยาลัมหาสารคาม 3 ผศ. ดร. เจริญพร เลิศสถิต ธนกร ปร. ด. ( เทคโนโลยี พลังงาน ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี 4 อ. ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืน ยง * D.Eng. (Mechatronics Engineering) Asian Institute of Technology (AIT) 5 อ. ดร. นเรศ มีโส * ปร. ด. ( เทคโนโลยี พลังงาน ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี หมายเหตุ * ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร

3 โครงสร้าง หลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิก าร ( หน่วยกิต ) หลักสูตรที่ เสนอ ( หน่วยกิต ) 1. หมวดวิชา แกน 2. หมวดวิชาเอก บังคับ 3. หมวดวิชาเอก เลือก 4. หมวด ประสบการณ์วิจัย 4.1 วิทยานิพนธ์ 12 6 4 18 12 จำนวนหน่วย กิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า 40

4 1. หลักสูตรป. โท วิศวกรรมพลังงาน กลุ่มวิชาแกน เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 11601 501 Statistical Methods for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) 21601 504 Research Methodology for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) 31601 507 English for Thesis Writing 2(1- 2-4) วิชาบังคับบังคับ บังคับไม่น้อย 4 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 10300 603 Energy Engineering Seminar 1(0- 2-1) 20300 801 Advanced Mathematics for Engineers 3(3- 0-6)

5 วิชาเอกเลือก บังคับไม่น้อย 18 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 10300 600 Energy Efficiency and Management 3(3- 0-6) 20300 601 Energy Resources and Conversion Technology 3(3- 0-6) 30300 602 Energy System Design 3(3- 0-6) 40300 604 Fuel and Combustion 3(3- 0-6) 50300 605 Bio-Energy Conversion 3(3- 0-6)

6 6030 0 606 Special Study on Energy Engineering 3(3- 0-6) 7030 0 607 Thermal Energy Analysis 3(3- 0-6) 8030 0 608 Drying of Foods and Cereal Grains 3(3- 0-6) 9030 0 609 Fluid Power Machines 3(3- 0-6) 1010 030 0 610 Refrigeration and Air- conditioning 3(3- 0-6) 1 030 0 611 Energy Laboratory 3(1- 6-3) 1212 030 0 612 Instrumentation s 3(3- 0-6) 1313 030 0 613 Engineering Experimental Design and Analysis 3(3- 0-6) 1414 030 0 614 Coal Technology 3(3- 0-6) 1515 030 0 615 Solar Cell and Applications 3(3- 0-6) 1616 030 0 616 Solar Energy3(3- 0-6)

7 2. หลักสูตร เทอร์โม - ของไหลและวิศวกรรมทางความร้อน ( ป. โท ) กลุ่มวิชาแกน เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 11601 501 Statistical Methods for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) 21601 504 Research Methodology for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) 31601 507 English for Thesis Writing 2(1- 2-4) วิชาบังคับ บังคับไม่น้อย 4 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 10300 718 Thermo-Fluid and Thermal Engineering Seminar 1(0- 2-1) 20300 801 Advanced Mathematics for Engineers 3(3- 0-6)

8 วิชาเอกเลือก บังคับไม่น้อย 6 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 10300 707 Heat and Mass Transfer 3(3- 0-6) 20300 708 Advanced Heat Conduction 3(3- 0-6) 30300 709 Heat Convection3(3- 0-6) 40300 710 Two-phase Flow3(3- 0-6) 50300 711 Boiling3(3- 0-6) 60300 712 Thermosyphon3(3- 0-6) 70300 713 Advanced Heat Pipe 3(3- 0-6) 80300 714 Advanced Theory of Fluid Dynamics 3(3- 0-6) 90300 715 Advanced Engineering Thermodynamics 3(3- 0-6) 100300 716 Heat Transfer Equipments 3(3- 0-6) 110300 717 Thermo-Fluid and Thermal Engineering Seminar 3(3- 0-6)

9 3. วิศวกรรมการผลิตและโลหการ ( ป. โท ) กลุ่มวิชาแกน เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 11601 501 Statistical Methods for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) 21601 504 Research Methodology for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) 31601 507 English for Thesis Writing 2(1- 2-4) วิชาบังคับ บังคับไม่น้อย 4 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 10300 907 Manufacturing and Metallurgy Engineering Seminar 1(0- 2-1) 20300 801 Advanced Mathematics for Engineers 3(3- 0-6)

10 วิชาเอกเลือก บังคับไม่น้อย 18 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่วย กิต 10300 887 Engineering Optimization 3(3- 0-6) 20300 888 Manufacturing Systems: Analysis, Design and Simulation 3(3- 0-6) 30300 889 Computer-Aided Manufacturing 3(3- 0-6) 40300 890 Product Design for Manufacturing 3(3- 0-6) 50300 891 Product Design for Environment 3(3- 0-6) 60300 892 Mold Design3(3- 0-6) 70300 893 Rapid Prototyping3(3- 0-6) 80300 894 Assembly and Automation Handling 3(3-0- 6) 90300 894 Metal Deformation Processes 3(3-0- 6)

11 100300 896 Applied Physical Metallurgy 3(3- 0-6) 110300 897 Transport Phenomena in Process Metallurgy 3(3- 0-6) 120300 898 Thermodynamics of Solids 3(3- 0-6) 130300 899 Abrasive Wear Resistance Cast Iron 3(3- 0-6) 140300 900 Surface Technology3(3- 0-6) 150300 901 Foundry Technology 3(3- 0-6) 160300 902 Heat Treatment of Metal 3(3- 0-6) 170300 903 Transformation of Solids 3(3- 0-6) 180300 904 Ferrous Metallurgy and Processing 3(3- 0-6) 190300 905 Nonferrous Metallurgy and Processing 3(3- 0-6) 200300 906 Special Study on Manufacturing and Metallurgy Engineering 3(3- 0-6)

12 4. กลุ่มวิชาเอกเลือกแมคคาทรอนิกส์ กลุ่มวิชาแกน เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 11601 501 Statistical Methods for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) 21601 504 Research Methodology for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) 31601 507 English for Thesis Writing 2(1- 2-4) วิชาบังคับ บังคับไม่น้อย 4 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 10300 926 Machatronics Seminar 1(0- 2-1) 20300 801 Advanced Mathematics for Engineers 3(3- 0-6)

13 วิชาเอกเลือก บังคับไม่น้อย 18 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 10300 910 Digital Image Processing 3(3- 0-6) 20300 911 Integrated Circuit Design 3 3(3- 0-6) 30300 912 Digital Integrated Circuit Design 3 3(3- 0-6) 40300 913 Mixed Signal IC Design 3 3(3- 0-6) 50300 914 Control Engineering 3(3- 0-6) 60300 915 Artificial Intelligent and Neural Networks 3(3- 0-6) 70300 916 Industrial Robotics3(3- 0-6) 80300 917 Artificial Intelligent Robot Vision 3(3- 0-6) 90300 918 Computer- Controlled System 3(3- 0-6)

14 100300 919 Mechatronics System Design 3(3- 0-6) 110300 920 Digital Signal Processing 3(3- 0-6) 120300 921 Power Electronics and Drives 3(3- 0-6) 130300 922 Sensing and Power Transmission Systems 3(3- 0-6) 140300 923 Advanced Mathematics 3(3- 0-6) 150300 924 Microprocessor and Embedded System 3(3- 0-6) 160300 925 Special Study on Machatronics 3(3- 0-6)

15 5. วิศวกรรมการควบคุม กลุ่มวิชาแกน เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่ รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 11601 501 Statistical Methods for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) 21601 504 Research Methodology for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) 31601 507 English for Thesis Writing 2(1- 2-4) วิชาบังคับ บังคับไม่น้อย 4 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 10300 953 Control Engineering Seminar 1(0- 2-1) 20300 801 Advanced Mathematics for Engineers 3(3- 0-6)

16 วิชาเอกเลือก บังคับไม่น้อย 18 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต 10300 929 Advanced Intelligent Systems 3(3- 0-6) 20300 930 Advanced Random Signal and Stochastic Process 3(3- 0-6) 30300 931 Advanced Active Power Line-Current Conditioning 3(3- 0-6) 40300 932 Advanced EMI and Noise Reduction Techniques 3(3- 0-6) 50300 933 Advanced Power Converter Modeling and Control 3(3- 0-6) 60300 934 Advanced System Identification Techniques 3(3- 0-6) 70300 935 Power System Dynamics, Stability and Control 3(3- 0-6)

17 80300 936 Economic Generation and Operations 3(3- 0-6) 90300 937 Electrical Transients in Power Systems 3(3- 0-6) 100300 938 Advanced Power System Protection 3(3- 0-6) 110300 939 Advanced Power System Reliability 3(3- 0-6) 120300 940 Harmonics in Power Systems 3(3- 0-6) 130300 941 Advanced Digital Signal Processing 3(3- 0-6) 140300 942 Advanced Computer Architecture 3(3- 0-6) 150300 943 Power Switching Converters 3(3- 0-6) 160300 944 Optimal Control Systems 3(3- 0-6)

18 170300 945 Adaptive Control Systems 3(3- 0-6) 180300 946 Robust Control System Designs 3(3- 0-6) 190300 947 Stochastic Optimal Control Systems 3(3- 0-6) 200300 948 IntelligentSystem Applications in Control Engineering 3(3- 0-6) 210300 949 Numerical Techniques in Electromagnetics 3(3- 0-6) 220300 950 High Frequency Amplifier and Oscillator Design 3(3- 0-6) 230300 951 Microwave Circuit and System Design 3(3- 0-6) 240300 952 Special Study on Control Engineering 3(3- 0-6)


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 1. วศ. ม.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. วศ. ม.( วิศวกรรมโยธา ) ระดับปริญญาเอก 1. ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. ปร. ด.(

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google