งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 1. วศ. ม.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. วศ. ม.( วิศวกรรมโยธา ) ระดับปริญญาเอก 1. ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. ปร. ด.(

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 1. วศ. ม.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. วศ. ม.( วิศวกรรมโยธา ) ระดับปริญญาเอก 1. ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. ปร. ด.("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 1. วศ. ม.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. วศ. ม.( วิศวกรรมโยธา ) ระดับปริญญาเอก 1. ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. ปร. ด.( วิศวกรรมโยธา )

2 หลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรมหาบัณฑิต วศ. ม.( วิศวกรรมเครื่องกล ) อาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับ ที่ ชื่อ - สกุลวุฒิ / สาขาสถาบันการศึกษา 1 รศ. ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช * วศ. ด. ( วิศวกรรมเครื่องกล ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 รศ. ดร. สิงห์ทอง พัฒน เศรษฐานนท์ ปร. ด. ( เทคโนโลยี พลังงาน ) มหาวิทยาลัมหาสารคาม 3 ผศ. ดร. เจริญพร เลิศสถิต ธนกร ปร. ด. ( เทคโนโลยี พลังงาน ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี 4 อ. ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืน ยง * D.Eng. (Mechatronics Engineering) Asian Institute of Technology (AIT) 5 อ. ดร. นเรศ มีโส * ปร. ด. ( เทคโนโลยี พลังงาน ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี หมายเหตุ * ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร

3 โครงสร้าง หลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิก าร ( หน่วยกิต ) หลักสูตรที่ เสนอ ( หน่วยกิต ) 1. หมวดวิชา แกน 2. หมวดวิชาเอก บังคับ 3. หมวดวิชาเอก เลือก 4. หมวด ประสบการณ์วิจัย 4.1 วิทยานิพนธ์ จำนวนหน่วย กิตรวม ไม่น้อยกว่า 36 ไม่น้อยกว่า 40

4 1. หลักสูตรป. โท วิศวกรรมพลังงาน กลุ่มวิชาแกน เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Statistical Methods for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) Research Methodology for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) English for Thesis Writing 2(1- 2-4) วิชาบังคับบังคับ บังคับไม่น้อย 4 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Energy Engineering Seminar 1(0- 2-1) Advanced Mathematics for Engineers 3(3- 0-6)

5 วิชาเอกเลือก บังคับไม่น้อย 18 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Energy Efficiency and Management 3(3- 0-6) Energy Resources and Conversion Technology 3(3- 0-6) Energy System Design 3(3- 0-6) Fuel and Combustion 3(3- 0-6) Bio-Energy Conversion 3(3- 0-6)

6 Special Study on Energy Engineering 3(3- 0-6) Thermal Energy Analysis 3(3- 0-6) Drying of Foods and Cereal Grains 3(3- 0-6) Fluid Power Machines 3(3- 0-6) Refrigeration and Air- conditioning 3(3- 0-6) Energy Laboratory 3(1- 6-3) Instrumentation s 3(3- 0-6) Engineering Experimental Design and Analysis 3(3- 0-6) Coal Technology 3(3- 0-6) Solar Cell and Applications 3(3- 0-6) Solar Energy3(3- 0-6)

7 2. หลักสูตร เทอร์โม - ของไหลและวิศวกรรมทางความร้อน ( ป. โท ) กลุ่มวิชาแกน เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Statistical Methods for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) Research Methodology for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) English for Thesis Writing 2(1- 2-4) วิชาบังคับ บังคับไม่น้อย 4 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Thermo-Fluid and Thermal Engineering Seminar 1(0- 2-1) Advanced Mathematics for Engineers 3(3- 0-6)

8 วิชาเอกเลือก บังคับไม่น้อย 6 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Heat and Mass Transfer 3(3- 0-6) Advanced Heat Conduction 3(3- 0-6) Heat Convection3(3- 0-6) Two-phase Flow3(3- 0-6) Boiling3(3- 0-6) Thermosyphon3(3- 0-6) Advanced Heat Pipe 3(3- 0-6) Advanced Theory of Fluid Dynamics 3(3- 0-6) Advanced Engineering Thermodynamics 3(3- 0-6) Heat Transfer Equipments 3(3- 0-6) Thermo-Fluid and Thermal Engineering Seminar 3(3- 0-6)

9 3. วิศวกรรมการผลิตและโลหการ ( ป. โท ) กลุ่มวิชาแกน เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Statistical Methods for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) Research Methodology for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) English for Thesis Writing 2(1- 2-4) วิชาบังคับ บังคับไม่น้อย 4 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Manufacturing and Metallurgy Engineering Seminar 1(0- 2-1) Advanced Mathematics for Engineers 3(3- 0-6)

10 วิชาเอกเลือก บังคับไม่น้อย 18 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่วย กิต Engineering Optimization 3(3- 0-6) Manufacturing Systems: Analysis, Design and Simulation 3(3- 0-6) Computer-Aided Manufacturing 3(3- 0-6) Product Design for Manufacturing 3(3- 0-6) Product Design for Environment 3(3- 0-6) Mold Design3(3- 0-6) Rapid Prototyping3(3- 0-6) Assembly and Automation Handling 3(3-0- 6) Metal Deformation Processes 3(3-0- 6)

11 Applied Physical Metallurgy 3(3- 0-6) Transport Phenomena in Process Metallurgy 3(3- 0-6) Thermodynamics of Solids 3(3- 0-6) Abrasive Wear Resistance Cast Iron 3(3- 0-6) Surface Technology3(3- 0-6) Foundry Technology 3(3- 0-6) Heat Treatment of Metal 3(3- 0-6) Transformation of Solids 3(3- 0-6) Ferrous Metallurgy and Processing 3(3- 0-6) Nonferrous Metallurgy and Processing 3(3- 0-6) Special Study on Manufacturing and Metallurgy Engineering 3(3- 0-6)

12 4. กลุ่มวิชาเอกเลือกแมคคาทรอนิกส์ กลุ่มวิชาแกน เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Statistical Methods for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) Research Methodology for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) English for Thesis Writing 2(1- 2-4) วิชาบังคับ บังคับไม่น้อย 4 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Machatronics Seminar 1(0- 2-1) Advanced Mathematics for Engineers 3(3- 0-6)

13 วิชาเอกเลือก บังคับไม่น้อย 18 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Digital Image Processing 3(3- 0-6) Integrated Circuit Design 3 3(3- 0-6) Digital Integrated Circuit Design 3 3(3- 0-6) Mixed Signal IC Design 3 3(3- 0-6) Control Engineering 3(3- 0-6) Artificial Intelligent and Neural Networks 3(3- 0-6) Industrial Robotics3(3- 0-6) Artificial Intelligent Robot Vision 3(3- 0-6) Computer- Controlled System 3(3- 0-6)

14 Mechatronics System Design 3(3- 0-6) Digital Signal Processing 3(3- 0-6) Power Electronics and Drives 3(3- 0-6) Sensing and Power Transmission Systems 3(3- 0-6) Advanced Mathematics 3(3- 0-6) Microprocessor and Embedded System 3(3- 0-6) Special Study on Machatronics 3(3- 0-6)

15 5. วิศวกรรมการควบคุม กลุ่มวิชาแกน เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ที่ รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Statistical Methods for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) Research Methodology for Sciences and Health Sciences 3(2- 2-4) English for Thesis Writing 2(1- 2-4) วิชาบังคับ บังคับไม่น้อย 4 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Control Engineering Seminar 1(0- 2-1) Advanced Mathematics for Engineers 3(3- 0-6)

16 วิชาเอกเลือก บังคับไม่น้อย 18 หน่วยกิต ที่รหัส วิชา รายวิชาหน่ว ยกิต Advanced Intelligent Systems 3(3- 0-6) Advanced Random Signal and Stochastic Process 3(3- 0-6) Advanced Active Power Line-Current Conditioning 3(3- 0-6) Advanced EMI and Noise Reduction Techniques 3(3- 0-6) Advanced Power Converter Modeling and Control 3(3- 0-6) Advanced System Identification Techniques 3(3- 0-6) Power System Dynamics, Stability and Control 3(3- 0-6)

17 Economic Generation and Operations 3(3- 0-6) Electrical Transients in Power Systems 3(3- 0-6) Advanced Power System Protection 3(3- 0-6) Advanced Power System Reliability 3(3- 0-6) Harmonics in Power Systems 3(3- 0-6) Advanced Digital Signal Processing 3(3- 0-6) Advanced Computer Architecture 3(3- 0-6) Power Switching Converters 3(3- 0-6) Optimal Control Systems 3(3- 0-6)

18 Adaptive Control Systems 3(3- 0-6) Robust Control System Designs 3(3- 0-6) Stochastic Optimal Control Systems 3(3- 0-6) IntelligentSystem Applications in Control Engineering 3(3- 0-6) Numerical Techniques in Electromagnetics 3(3- 0-6) High Frequency Amplifier and Oscillator Design 3(3- 0-6) Microwave Circuit and System Design 3(3- 0-6) Special Study on Control Engineering 3(3- 0-6)


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 1. วศ. ม.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. วศ. ม.( วิศวกรรมโยธา ) ระดับปริญญาเอก 1. ปร. ด.( วิศวกรรมเครื่องกล ) 2. ปร. ด.(

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google