งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Research ภาควิชามีงานวิจัยหลักแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้  Rehabilitation Engineering  Biomedical Engineering  Hard Disk Drive  Wireless Sensor Networks 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Research ภาควิชามีงานวิจัยหลักแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้  Rehabilitation Engineering  Biomedical Engineering  Hard Disk Drive  Wireless Sensor Networks "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Research ภาควิชามีงานวิจัยหลักแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้  Rehabilitation Engineering  Biomedical Engineering  Hard Disk Drive  Wireless Sensor Networks  Electronics and Instrumentations  Power and Power Electronics  High-Performance and Embedded Systems http://www.ee.psu.ac.th

2 Rehabilitation Engineering งานวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก มี ดังนี้  ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟู (NECTEC)  ระบบเฝ้าติดตามสุขภาพและบ้านอัจฉริยะสำหรับ ผู้สูงอายุ ( วช )  ระบบอัจฉริยะด้านการวิเคราะห์ภาพเพื่อเฝ้าระวัง ผู้สูงอายุ (NECTEC)  การตรวจจับและระบุตำแหน่งการล้มในผู้สูงอายุ (NECTEC)  การคัดเลือกลักษณะเด่นของสัญญาณไฟฟ้า กล้ามเนื้อเพื่อระบุท่าทางการเคลื่อนไหวของมือ  การจดจำรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ แขนท่อนล่าง สำหรับระบบควบคุมที่ใช้ สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อหลายฟังก์ชัน ติดต่อ อ. พรชัย อ. ชูศักดิ์ อ. บุญเจริญ อ. สาวิตร์

3 Biomedical Engineering งานวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก มี ดังนี้  โปรแกรมการวิเคราะห์ภาพและนับจำนวนเซลล์  Medical ultrasound imaging  Biosignal analysis and biomedical instrumentation for surface Electromyography (SEMG)  Bioimpedance-based Human Machine Interface ติดต่อ อ. พรชัย อ. ชูศักดิ์ อ. บุญเจริญ อ. สาวิตร์

4 Hard Disk Drive งานวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก มี ดังนี้  TFC Flying Height Control (Hitachi)  RWO measurement algorithm (Hitachi)  การพัฒนาระบบตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์ การภายประจุไฟฟ้าสถิต ESD Locator (Seagate)  การตรวจวัดปริมาตรตะกั่วบนแผ่นวงจรพิมพ์ ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ด้วยเทคนิค วิธีการประมวลผลภาพ (Belton)  Small-size Decay-time tester (Western Digital) ติดต่อ อ. เกริกชัย อ. ณัฎฐา

5 Wireless Sensor Networks งานวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก มีดังนี้   The Preliminary Study of Technologies and Potential in Research and Development of Thai Universities on Wireless Sensor Networks, supported by NECTEC   Development of a Wireless Electrostatic Discharge (ESD) Events Locator System for Hard Disk Assembly Line   Wireless Sensor Network Prototypes for Rubber Orchard Monitoring Systems   การทดสอบนำร่องของระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้ สายสำหรับการสำรวจสภาพภูมิอากาศพื้นที่ปกปัก พันธุกรรมพืช อพ. สธ. เขื่อนรัชชประภา ติดต่อ อ. วิกลม อ. ณัฎฐา

6 Electronics and Instrumentations งานวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก มี ดังนี้  Chlorophyll meter  Water level meter  AC-Coupling Instrumentation Amplifier for Biopotential Measurements  Prototype of Semiconductor Electrosurgical Unit for General Purpose  Etc. ติดต่อ อ. บุญเจริญ อ. คณดิถ อ. สาวิตร์

7 Power and Power Electronics  Switching-mode power converters and circuit components  Electric drive applications  Machine designs for wind power  Renewable energy sources integration and power management ติดต่อ อ. กุสุมาลย์ อ. อนุวัตร

8 High-Performance and Embedded Systems and Applications  Fall-detection by image processing on an FPGA ( วช. โครงการ Home Automation)  Vehicle counting by image processing on an FPGA ( เทศบาลนครหาดใหญ่ )  Lane tracking on an FPGA  Adaptive noise cancellation on an FPGA  DSP and image processing on an FPGA ติดต่อ อ. ณัฎฐา

9 Analog Circuits and Control Applications  Force sensing system using conductive rubber  Robotic control algorithms  Control algorithms in power electronics  Energy harvesting system for low power applications  Dynamic display system for the visually impaired ติดต่อ อ. วฤทธิ์ อ. ไพโรจน์


ดาวน์โหลด ppt Research ภาควิชามีงานวิจัยหลักแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้  Rehabilitation Engineering  Biomedical Engineering  Hard Disk Drive  Wireless Sensor Networks 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google