งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Research ภาควิชามีงานวิจัยหลักแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Research ภาควิชามีงานวิจัยหลักแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Research ภาควิชามีงานวิจัยหลักแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้
Rehabilitation Engineering Biomedical Engineering Hard Disk Drive Wireless Sensor Networks Electronics and Instrumentations Power and Power Electronics High-Performance and Embedded Systems

2 Rehabilitation Engineering
งานวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก มีดังนี้ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟู (NECTEC) ระบบเฝ้าติดตามสุขภาพและบ้านอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ (วช) ระบบอัจฉริยะด้านการวิเคราะห์ภาพเพื่อเฝ้าระวังผู้สูงอายุ (NECTEC) การตรวจจับและระบุตำแหน่งการล้มในผู้สูงอายุ (NECTEC) การคัดเลือกลักษณะเด่นของสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อเพื่อระบุท่าทางการเคลื่อนไหวของมือ การจดจำรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแขนท่อนล่าง สำหรับระบบควบคุมที่ใช้สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อหลายฟังก์ชัน ติดต่อ อ.พรชัย อ.ชูศักดิ์ อ.บุญเจริญ อ.สาวิตร์

3 Biomedical Engineering
งานวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก มีดังนี้ โปรแกรมการวิเคราะห์ภาพและนับจำนวนเซลล์ Medical ultrasound imaging Biosignal analysis and biomedical instrumentation for surface Electromyography (SEMG) Bioimpedance-based Human Machine Interface ติดต่อ อ.พรชัย อ.ชูศักดิ์ อ.บุญเจริญ อ.สาวิตร์

4 Hard Disk Drive งานวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก มีดังนี้
TFC Flying Height Control (Hitachi) RWO measurement algorithm (Hitachi) การพัฒนาระบบตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์การภายประจุไฟฟ้าสถิตESD Locator (Seagate) การตรวจวัดปริมาตรตะกั่วบนแผ่นวงจรพิมพ์ในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ด้วยเทคนิควิธีการประมวลผลภาพ (Belton) Small-size Decay-time tester (Western Digital) ติดต่อ อ.เกริกชัย อ.ณัฎฐา

5 Wireless Sensor Networks
งานวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก มีดังนี้ The Preliminary Study of Technologies and Potential in Research and Development of Thai Universities on Wireless Sensor Networks, supported by NECTEC Development of a Wireless Electrostatic Discharge (ESD) Events Locator System for Hard Disk Assembly Line Wireless Sensor Network Prototypes for Rubber Orchard Monitoring Systems การทดสอบนำร่องของระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับการสำรวจสภาพภูมิอากาศพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนรัชชประภา ติดต่อ อ.วิกลม อ.ณัฎฐา

6 Electronics and Instrumentations
งานวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก มีดังนี้ Chlorophyll meter Water level meter AC-Coupling Instrumentation Amplifier for Biopotential Measurements Prototype of Semiconductor Electrosurgical Unit for General Purpose Etc. ติดต่อ อ.บุญเจริญ อ.คณดิถ อ.สาวิตร์

7 Power and Power Electronics
Switching-mode power converters and circuit components Electric drive applications Machine designs for wind power Renewable energy sources integration and power management ติดต่อ อ.กุสุมาลย์ อ.อนุวัตร

8 High-Performance and Embedded Systems and Applications
Fall-detection by image processing on an FPGA (วช. โครงการ Home Automation) Vehicle counting by image processing on an FPGA (เทศบาลนครหาดใหญ่) Lane tracking on an FPGA Adaptive noise cancellation on an FPGA DSP and image processing on an FPGA ติดต่อ อ.ณัฎฐา

9 Analog Circuits and Control Applications
Force sensing system using conductive rubber Robotic control algorithms Control algorithms in power electronics Energy harvesting system for low power applications Dynamic display system for the visually impaired ติดต่อ อ.วฤทธิ์ อ.ไพโรจน์


ดาวน์โหลด ppt Research ภาควิชามีงานวิจัยหลักแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google