งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Master Degree of Science in Information Technology,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Master Degree of Science in Information Technology,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Master Degree of Science in Information Technology,
Faculty of Informatics, Burapha University, 2011 Welcome to Research Methodology 101. Today we would like to cover some basics concepts related to library research and also touch on a few practical matters such as putting research into practice into your library, your job. I believe that we all can agree—no matter what type of library we work in or what type of position we hold within that library—that accountability and assessment are two governing themes of the day. We are being asked to assess and be accountable for—our services, our programs—especially our instruction programs—our collections. At the same time, ACRL IS has recently revised the Research Agenda for Library Instruction and Information Literacy. This research agenda can serve to help guide instruction librarians in assessing what they’re doing and how well they’re doing it, and how students are and are not learning. In any sort of assessment, one does research. And research need not be a scary thing. A research project can be a lot of fun.

2 Master of Science Program in Information Technology
เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 2554 MIT 8 ดูหลักสูตรและประกาศต่าง ๆ ได้ที่ reg.buu.ac.th mail.buu.ac.th assess.buu.ac.th

3 Answer the questions คุณรู้หรือไม่ว่า หลักสูตรที่คุณเรียน เป็นหลักสูตรกี่ปี? คุณรู้หรือไม่ว่า หลักสูตรที่เรียนไม่ได้มีแต่วิชาเรียนเพียงอย่างเดียว? สิ่งที่จะใช้ในการจบหลักสูตรคืออะไร? สาย ก ทำวิทยานิพนธ์ และ “ตีพิมพ์และนำเสนอผลงาน” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ สาย ข สอบประมวลความรู้และงานนิพนธ์ (งานค้นคว้าอิสระ) You should try to avoid some typical problems that befall researchers. One of these is found in population. First of all is your sample representative of what you are trying to study? How did you arrive at your sample? Did you not exclude those that need to be included or did you include those that shouldn’t be included. Let’s look at some of those research problems we looked at in the beginning of this session.

4 Then… คุณมีความตั้งใจจะเรียนจบภายในกี่ปี?
ปี 1 เทอม 2 : 2 ปี (ตอบด้วยเสียงหนักแน่น) ปี 2 เทอม 1 : 2 ปี (มั้ง) ปี 2 เทอม 2 : 2 ปี ครึ่ง ... ปี 3 เทอม 2 : อาจารย์ขา หนู/ผม ขอโทษครับ/ค่ะ ที่ทำงานงานยุ่งมากเลยไม่มีเวลาทำงานนิพนธ์/Thesis เลย .... หมดเวลา!!!! You should try to avoid some typical problems that befall researchers. One of these is found in population. First of all is your sample representative of what you are trying to study? How did you arrive at your sample? Did you not exclude those that need to be included or did you include those that shouldn’t be included. Let’s look at some of those research problems we looked at in the beginning of this session.

5 เส้นทางสู่ความสำเร็จ
ระยะเวลาในการทำในการวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ คำถาม คุณจะใช้เวลานานตามโควต้าที่ควรได้รับหรือไม่ You should try to avoid some typical problems that befall researchers. One of these is found in population. First of all is your sample representative of what you are trying to study? How did you arrive at your sample? Did you not exclude those that need to be included or did you include those that shouldn’t be included. Let’s look at some of those research problems we looked at in the beginning of this session.

6 เส้นทางสู่ความสำเร็จ
สาย ก ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์เมื่อไร ปี 2 เทอม 1 จำนวน 6 หน่วยกิต ปี 2 เทอม 2 จำนวน 6 หน่วยกิต สาย ข ลงทะเบียนรายวิชาค้นคว้าอิสระเมื่อไร You should try to avoid some typical problems that befall researchers. One of these is found in population. First of all is your sample representative of what you are trying to study? How did you arrive at your sample? Did you not exclude those that need to be included or did you include those that shouldn’t be included. Let’s look at some of those research problems we looked at in the beginning of this session.

7 เส้นทางสู่ความสำเร็จ
การสอบประมวลความรู้ของสาย ข เนื้อหาวิชาแกนได้แก่ ระบบสารสนเทศและการจัดการ (Information System Concepts & Management) 887531โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ เทคโนโลยีเครือข่าย (Information Technology Infrastructures and Network Technologies) ระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง (Advanced Database Management Systems) ปฏิทินดูได้ที่ เมนู หลักสูตร You should try to avoid some typical problems that befall researchers. One of these is found in population. First of all is your sample representative of what you are trying to study? How did you arrive at your sample? Did you not exclude those that need to be included or did you include those that shouldn’t be included. Let’s look at some of those research problems we looked at in the beginning of this session.

8 เส้นทางสู่ความสำเร็จ
วางแผน และทำตามแผนที่วางไว้ (see Road map) สิ่งสำคัญที่จะทำให้สำเร็จคือ ความมีวินัย ทำงานอย่างสม่ำเสมอ You should try to avoid some typical problems that befall researchers. One of these is found in population. First of all is your sample representative of what you are trying to study? How did you arrive at your sample? Did you not exclude those that need to be included or did you include those that shouldn’t be included. Let’s look at some of those research problems we looked at in the beginning of this session.

9 เส้นทางสู่ความสำเร็จ
เรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่หลักสูตรกำหนด และ สอบภาษาต่างประเทศ สอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ คิดหัวข้องานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ นำเสนอเค้าโครงงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ลงมือทำให้แล้วเสร็จ นำเสนองานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์แบบปากเปล่า ส่งตรวจรูปแบบ ที่คณะ ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ ที่คณะ ขออนุมัติจบการศึกษา

10 เริ่มเรียน ขออนุมัติจบการศึกษา เรียนรายวิชาตามหลักสูตรกำหนด
เสนอหัวข้อ/แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (วก.01) ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการพิจาณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วก.02) นำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (วก.02/1) ขออนุมัติทำการวิจัย ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (บว.02) ที่ สนง.รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ส่งรายงานความก้าวหน้าทุกภาคเรียน (วก.02/2) ทำการวิจัย ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ นำเสนอวิทยานิพนธ์ (วก.03) สอบผ่าน/แก้ไขวิทยานิพนธ์ตามคำแนะนำของกรรมการ (วก.03/2) ส่งผลงานตีพิมพ์ ตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ (วก.04) รายงานผลสอบวิทยานิพนธ์ (วก.05) ขออนุมัติจบการศึกษา

11 คณาจารย์... ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ Research Empirical Modeling
Decision Support System Knowledge Management Data Analysis Software Development Contact:

12 คณาจารย์... ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร Research Image Processing
Machine Learning Computational Intelligence Algorithm Analysis Contact:

13 คณาจารย์... ผศ.ดร.สุรางคนา ธรรมลิขิต Research Database Systems
Optimization Advanced Database Data Warehouse Software Development Contact:

14 คณาจารย์... ดร.คนึงนิจ กุโบลา Research Computer Graphics
Computer Vision Software Engineering Software Development Contact:

15 คณาจารย์... ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน Research
Algorithm in Recommendation System Social Network Mobile Application Contact:

16 คณาจารย์... ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล Research
Computer Network Architecture Mobile Application Sensor Networks Smart VoIP System Data Mining (on Network Data) Information Extraction (on Document Data) Contact:

17 คณาจารย์... ดร.สุนิสา ริมเจริญ Research Evolutionary Computation
- Genetic algorithms - Evolution strategy     - Estimation of distribution algorithm     - Building block Algorithm portfolio Real options Financial modeling Algorithmic trading Decision analysis Contact:

18 คณาจารย์... Knowledge Requirement ดร.โกเมศ อัพวัน Research
Data mining (Association Rules) Knowledge Discovery Text Mining Web Mining Natural Language Processing Contact: Knowledge Requirement Mathematics Programming

19 คณาจารย์... ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน Research Data mining
Classification Clustering Knowledge Discovery Recommendation System Contact:

20 แนะนำสายสนับสนุน


ดาวน์โหลด ppt Master Degree of Science in Information Technology,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google