งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กว่า 20 ปี กว่า 20 ปี คณาจารย์และนักศึกษามีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม เกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในแวด วงวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กว่า 20 ปี กว่า 20 ปี คณาจารย์และนักศึกษามีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม เกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในแวด วงวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 กว่า 20 ปี กว่า 20 ปี คณาจารย์และนักศึกษามีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม เกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในแวด วงวิชาการ ถึง 6 ปี ซ้อน เครื่องแกะเมล็ดกระเจี๊ยบแดง ชนะเลิศด้านการ นำเสนอ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ จ. ปราจีนบุรี พ. ศ. 2551 เครื่องแกะเมล็ดบัวหลวง ชนะเลิศ 3 รางวัล ด้าน การนำไปใช้ประโยชน์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านการนำเสนอ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านการนำเสนอ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ พ. ศ. 2552 เครื่องแทงดีบัว ชนะเลิศด้านการนำเสนอ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น พ. ศ. 2553 เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย ชนะเลิศรางวัลด้านการ นำไปใช้ประโยชน์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน จ. นครปฐม พ. ศ. 2554 เครื่องนวดเมล็ดบัวหลวง ชนะเลิศรางวัลด้าน การนำไปใช้ประโยชน์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ พ. ศ. 2555 เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดบัวหลวงแห้ง ชนะเลิศ รางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร พ. ศ. 2556

7 ศิษย์เก่า ศิษย์เก่า ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ที่ประสบ ความสำเร็จในหน้าที่การงานในปัจจุบัน ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ บัณฑิตวิศวกรรม เครื่องจักรกลเกษตร รุ่นที่ 9 M.Eng. Agricultural Engineering จาก Asian Institute of Technology (AIT) ปริญญาเอก Mechatronics Engineering จาก King’s College London, UK ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มทร. ธัญบุรี เป็นที่ปรึกษาและผู้บริหารของบริษัทชั้นนำของ ประเทศหลายบริษัท คุณจุลจักร จันทร์ล้วน คุณจุลจักร จันทร์ล้วน บัณฑิตวิศวกรรมอาหาร รุ่นที่ 2 M.Eng. Food Engineering and Bioprocess Technology จาก Asia institute of Technology (AIT) ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิตโรงงาน อาหารแปรรูปสระบุรี บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัดมหาชน ในเครือเจริญ โภคภัณฑ์ คุณสิทธิพันธ์ บานเย็น คุณสิทธิพันธ์ บานเย็น บัณทิตวิศวกรรมดินและน้ำ รุ่นที่ 1 วศ. ม. ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเกษตร ม. ขอนแก่น ตำแหน่งปัจจุบัน : วิศวกรการเกษตร ระดับ ปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( สปก.) สถานที่ทำงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ( สปก.) คุณนิรันดร์ นพรัตน์ คุณนิรันดร์ นพรัตน์ บัณฑิตวิศวกรรมเครื่องจักรกล เกษตร รุ่นที่ 1 ปริญญาโท วิศวกรรมซอฟต์แวร์และบริหารธุรกิจ จาก Florida Institute of Technology, USA NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt Maryland ปัจจุบันทำงานที่ NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt Maryland and in Wallops Island รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศ สหรัฐอเมริกา

8


ดาวน์โหลด ppt กว่า 20 ปี กว่า 20 ปี คณาจารย์และนักศึกษามีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม เกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในแวด วงวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google