งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

2 การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ปฏิทินการรับนักเรียน ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ๓๑ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๗ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๔ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๔ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน โรงเรียนจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย Open House หากพบปัญหาให้ติดต่อ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สพป.

3 การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ต่อ)
การรายงานผลการรับนักเรียน ผ่านเว็บไซต์ สพฐ. ดาวน์โหลดคู่มือ มี ๒ แบบ แบบของ สพฐ. และ แบบ ของ สพป.ตาก เขต ๒ ดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สำนักนโยบาย และแผน สพฐ. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการรายงานผล ระดับโรงเรียน บันทึกข้อมูลแต่ละเมนูให้ครบถ้วน และสมบูรณ์

4 แนวปฏิบัติในการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ปฏิทินการรับนักเรียน

5 การสำรวจข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
สพฐ. แจ้งให้สำรวจ รายงานข้อมูล ประชากรวัยเรียน ช่วงอายุ ๓ – ๑๘ ปี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อนำประมวลผลการเข้าเรียน เด็ก ตกหล่นและ เด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จัดทำข้อมูลตามแบบ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel แล้วบันทึกลงแผ่น CD ส่ง สพป.ตาก เขต ๒ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

6 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) @ ลูกเสือสามัญ @ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๒๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) @ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่

7 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) ๒ – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่สอด ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) @ ลูกเสือสามัญ ๑๓ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ

8 โรงเรียนที่สมัคร จะได้รับงบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
ประกวด “สถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การใช้รถใช้ถนน ประจำปี ๒๕๕๖ เป้าหมาย สพฐ. ๑๙ โรงเรียน โรงเรียนที่สมัคร จะได้รับงบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท สมัครเข้าร่วมแล้ว ๕ โรงเรียน (ขาดอีก ๑๔ โรงเรียน) ๑.โรงเรียนแม่สอด ๒.โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ ๓.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ ๔.โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕ ๕.โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล

9 การตั้งกองลูกเสือ และการแต่งตั้งผู้กำกับ รองผู้กำกับ ลูกเสือ
สพป.ตาก เขต ๒ ต้องนำเสนอ ผวจ.ตาก เป็นผู้ลงนาม ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตาก ขอให้ส่งเอกสารครบถ้วน ปัญหา เช่น คำสั่งโรงเรียน ผู้บริหารไม่ลงนาม เอกสารแนบคำขอไม่ครบ สำเนาส่งลายเซ็นต์ขาด (สำเนาไม่ครบ)


ดาวน์โหลด ppt การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google