งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

2 การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปฏิทินการรับนักเรียน ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ๓๑ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๗ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๔ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๔ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและ การเปิดรั้วโรงเรียน โรงเรียนจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับ นักเรียน ระดับโรงเรียน ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่าง หลากหลาย Open House หากพบปัญหาให้ติดต่อ ศูนย์ประสานงาน การรับนักเรียน สพป.

3 การรับนักเรียน ปี การศึกษา ๒๕๕๖ ( ต่อ ) การรายงานผลการรับนักเรียน ผ่านเว็บไซต์ สพฐ. ดาวน์โหลดคู่มือ มี ๒ แบบ แบบของ สพฐ. และ แบบ ของ สพป. ตาก เขต ๒ ดำเนินการกรอกข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ สำนักนโยบายและแผน สพฐ. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการรายงาน ผล ระดับโรงเรียน บันทึกข้อมูลแต่ละเมนูให้ครบถ้วน และสมบูรณ์

4 แนวปฏิบัติในการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ปฏิทินการรับนักเรียน

5 การสำรวจข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สพฐ. แจ้งให้สำรวจ รายงานข้อมูล ประชากรวัยเรียน ช่วงอายุ ๓ – ๑๘ ปี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อนำประมวลผลการเข้าเรียน เด็ก ตกหล่นและ เด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จัดทำข้อมูลตามแบบ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel แล้วบันทึกลงแผ่น CD ส่ง สพป. ตาก เขต ๒ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

6 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) @ ลูกเสือสามัญ @ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๒๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน ชุมชนบ้านพบพระ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) @ ลูกเสือสามัญ @ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๒๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน ชุมชนบ้านพบพระ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) @ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน บ้านป่าคาใหม่ @ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน บ้านป่าคาใหม่

7 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมวิชาผู้ กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) ๒ – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่ สอด ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมวิชาผู้ กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) ๒ – ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่ สอด ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) @ ลูกเสือสามัญ ๑๓ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ @ ลูกเสือสามัญ ๑๓ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ

8 ประกวด “ สถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การใช้รถใช้ถนน ประจำปี ๒๕๕๖ เป้าหมาย สพฐ. ๑๙ โรงเรียน เป้าหมาย สพฐ. ๑๙ โรงเรียน โรงเรียนที่สมัคร จะได้รับ งบประมาณ ๓, ๐๐๐ บาท โรงเรียนที่สมัคร จะได้รับ งบประมาณ ๓, ๐๐๐ บาท สมัครเข้าร่วมแล้ว ๕ โรงเรียน ( ขาดอีก ๑๔ โรงเรียน ) สมัครเข้าร่วมแล้ว ๕ โรงเรียน ( ขาดอีก ๑๔ โรงเรียน ) ๑. โรงเรียนแม่สอด ๒. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาว กลางฯ ๓. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ ๑. โรงเรียนแม่สอด ๒. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาว กลางฯ ๓. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ ๔. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕ ๔. โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕ ๕. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล ๕. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล

9 การตั้งกองลูกเสือ และการแต่งตั้งผู้กำกับ รองผู้กำกับ ลูกเสือ สพป. ตาก เขต ๒ ต้องนำเสนอ ผวจ. ตาก เป็นผู้ลงนาม ในฐานะ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตาก สพป. ตาก เขต ๒ ต้องนำเสนอ ผวจ. ตาก เป็นผู้ลงนาม ในฐานะ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตาก ขอให้ส่งเอกสารครบถ้วน ปัญหา เช่น คำสั่งโรงเรียน ผู้บริหารไม่ลงนาม เอกสารแนบคำขอไม่ครบ สำเนาส่งลายเซ็นต์ขาด ( สำเนาไม่ ครบ ) ขอให้ส่งเอกสารครบถ้วน ปัญหา เช่น คำสั่งโรงเรียน ผู้บริหารไม่ลงนาม เอกสารแนบคำขอไม่ครบ สำเนาส่งลายเซ็นต์ขาด ( สำเนาไม่ ครบ )


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google