งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน สำหรับ สพท. เข้าที่ 2/

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน สำหรับ สพท. เข้าที่ 2/"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน สำหรับ สพท. เข้าที่ http://210.246.188.60/Rubstudent_web5 2/

2 1. ศึกษารายละเอียดทุกส่วนในหน้าเว็บไซต์ เพื่อชี้แจงข้อ สงสัยให้โรงเรียน 2. ทำแบบประเมิน หากยังไม่ดำเนินการในวันอบรม 3. ทำแบบทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ประเมิน ( ด้วยความซื่อสัตย์ ) 4. ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์เป็นประจำซึ่งเป็นช่องทาง สื่อสารกับ สพฐ. 5. แจ้งโรงเรียนให้ดำเนินการ ปฏิทินงานของ สพฐ. 6. เข้าดำเนินการในส่วนของ สพท. โดยเข้าที่เมนู แล้วนำ ดำเนินการดังนี้ การดำเนินงาน สำหรับ สพท.

3 ปฎิทินการดำเนินงาน สำหรับ สพท. ลำดับที่ 1 เปลี่ยนรหัสผ่านจากรหัสกลางเป็นของ สพท. ดำเนินการแล้ว รหัสกลางคือ ชื่อผู้ใช้งาน 2222 รหัสผ่าน 6789 ลำดับที่ 2 กรอกรายละเอียดผู้ประสานงานเขตพื้นที่ เพื่อการ ประสานงานกับ โรงเรียน และ สพฐ. ลำดับที่ 3 ตรวจสอบรายชื่อ ประเภท โรงเรียน และระดับชั้นที่ เปิดรับสมัคร หากโรงเรียนใดขาดหาย หรือ ยุบเลิก ให้เข้าไป จัดการที่ เมนูจัดการเขตพื้นที่ ดำเนินการในส่วนนี้ให้สมบูรณ์และถูกต้องก่อนวันที่ 15 มกราคม 2552 หาก สพท. ไม่ดำเนินการโรงเรียนจะไม่สามารถ ดำเนินการต่อได้ ลำดับที่ 4 ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2551 จาก รายงาน Data on web ซึ่งจะนำมาเป็นแผนชั้นเคลื่อนในปีการศึกษา 2552 เมื่อพบ ความผิดพลาดแจ้งโรงเรียนดำเนินการแก้ไขทันที และให้ปรับปรุงข้อมูลใน Data on web อีกครั้งในช่วง 10 – 31 มีนาคม 2552 เพื่อ สพฐ. ดึงข้อมูลเข้าสู่หน้านี้ ลำดับที่ 5 กรอกข้อมูลการคาดคะเนอัตราการเข้าเรียน และอัตราการเรียนต่อ ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียน ในภาพของ สพท. ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2552 ลำดับที่ 6 กรอกจำนวนประชากรในวัยเรียน สำหรับ สพท. ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน 31 มกราคม 2552 ลำดับที่ 7 กรอกข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา สำหรับ สพท. ดำเนินการให้เสร็จ สิ้น ภายใน 10 เมษายน 2552 ลำดับที่ 8 สพท. ตรวจสอบติดตามการรายงานของโรงเรียนตามปฏิทิน สพฐ. ใน ด้านการรายงาน แผนการรับ การรับสมัครรายวัน การรายงานการรับไว้ และการจัดสรรโอกาสในรอบ 2 แผนชั้นเคลื่อน และการจบการศึกษา

4 ลำดับที่ 1 เปลี่ยนรหัสผ่านจากรหัสกลางเป็นของ สพท. ดำเนินการแล้ว รหัสกลางคือ ชื่อผู้ใช้งาน 2222 รหัสผ่าน 6789 1. คลิก เลือก 2. เลือก สพท. 3. พิมพ์ 2222 4. พิมพ์ 6789 5. เลือกสำนักงาน เขตพื้นที่ 6. คลิกตก ลง

5 ลำดับที่ 2 กรอกรายละเอียดผู้ประสานงานเขต พื้นที่ เพื่อการประสานงานกับ โรงเรียน และ สพฐ. กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วย เพื่อความ รวดเร็วในการประสานงาน หรือ ส่ง SMS 1. คลิก เลือก 2. เลือกเพื่อเพิ่ม บุคลากรใหม่

6 กรอกรายละเอียดให้ครบทุกรายการให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารในหลายๆ ช่องทาง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

7 ลำดับที่ 3 ตรวจสอบรายชื่อ ประเภท โรงเรียน และระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร หากโรงเรียนใดขาดหาย หรือ ยุบเลิก ให้เข้าไปจัดการที่ เมนูจัดการเขตพื้นที่ ดำเนินการในส่วนนี้ให้สมบูรณ์และถูกต้องก่อน วันที่ 15 มกราคม 2552 หาก สพท. ไม่ดำเนินการ โรงเรียนจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้ 1. คลิก เลือก

8 ลำดับที่ 4 ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียน ในปี การศึกษา 2551 จากรายงาน Data on web ซึ่งจะนำมาเป็นแผน ชั้นเคลื่อนในปีการศึกษา 2552 เมื่อพบความผิดพลาดแจ้ง โรงเรียนดำเนินการแก้ไขทันที และให้ปรับปรุงข้อมูลใน Data on web อีกครั้งในช่วง 10 – 31 มีนาคม 2552 เพื่อ สพฐ. ดึงข้อมูล เข้าสู่หน้านี้ คลิกเลือกเพื่อ ตรวจสอบข้อมูล ชั้นเคลื่อน

9 ลำดับที่ 5 กรอกข้อมูลการคาดคะเนอัตราการเข้าเรียน และ อัตราการเรียนต่อตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียน ในภาพ ของ สพท. ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2552 1. คลิก เลือก 2. เลือก กรอก แก้ไขข้อมูล 3. กรอกข้อมูลให้ ครบถ้วน 4. คลิกส่ง ข้อมูล

10 ลำดับที่ 6 กรอกจำนวนประชากรในวัยเรียน สำหรับ สพท. ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน 31 มกราคม 2552 1. คลิก เลือก 2. คลิก เลือก

11 ลำดับที่ 7 กรอกข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา สำหรับ สพท. ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน 10 เมษายน 2552 1. คลิก เลือก 2. คลิกเลือกสำหรับ สพท. 3. คลิกเลือก กรอก ข้อมูล

12 ลำดับที่ 7 กรอกข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา สำหรับ สพท. ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน 10 เมษายน 2552 4. กรอกข้อมูลนักเรียนจบ การศึกษา ในภาพ สพท. ของทุกสังกัด 2. คลิกส่ง ข้อมูล

13 ลำดับที่ 7 กรอกข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา สำหรับ สพท. ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน 10 เมษายน 2552 2. คลิกบันทึก ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน สำหรับ สพท. เข้าที่ 2/

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google