งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาที่พบในเอกสาร ส่งงาน / ใบเบิกค่างวด งาน. ตัวอย่างที่ 1 : ใบส่ง / ใบเบิกค่า งวด ไม่ระบุวันที่ส่ง และ ปริมาณงานทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาที่พบในเอกสาร ส่งงาน / ใบเบิกค่างวด งาน. ตัวอย่างที่ 1 : ใบส่ง / ใบเบิกค่า งวด ไม่ระบุวันที่ส่ง และ ปริมาณงานทั้งหมด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาที่พบในเอกสาร ส่งงาน / ใบเบิกค่างวด งาน

2 ตัวอย่างที่ 1 : ใบส่ง / ใบเบิกค่า งวด ไม่ระบุวันที่ส่ง และ ปริมาณงานทั้งหมด

3 ตัวอย่างที่ 2 : ใบส่ง / ใบเบิกค่างวด ไม่ระบุจำนวนเงิน V AT 7% และจำนวนเงิน ตัวอักษร

4 ตัวอย่างที่ 3 : ใบส่ง / ใบเบิกค่า งวด ไม่ระบุปริมาณงานที่ ขอเบิกและจำนวน เงินตัวอักษร

5 ตัวอย่างที่ 4 : ใบตรวจสอบ คุณภาพงาน ไม่ระบุตำแหน่งที่ ตรวจสอบ และวันที่ นัดตรวจ

6 ตัวอย่างที่ 5 : ใบตรวจสอบคุณภาพงาน QC ตรวจงานไม่ผ่านรอบแรก แต่รอบ สองทาง PM ให้งานผ่านโดยไม่มี QC ตรวจสอบ

7 ตัวอย่างที่ 6 : ใบตรวจสอบ คุณภาพงาน ยังไม่ได้รับการ ตรวจสอบจาก QC

8 ตัวอย่างที่ 7 : ใบแจ้งหนี้ ที่อยู่ บริษัทผิด

9 ตัวอย่างที่ 8 : งานยังไม่แล้วเสร็จ ตามงวดงาน โดยที่ทาง ผู้รับเหมาเข้ามาวาง บิล

10 ตัวอย่างที่ 9 : รูปถ่ายขาด ลายเซ็น QC

11 คำถาม ในเอกสารส่งงาน 1 ชุดประกอบด้วยอะไรบ้าง ที่อยู่บริษัทที่ถูกต้อง คือ


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาที่พบในเอกสาร ส่งงาน / ใบเบิกค่างวด งาน. ตัวอย่างที่ 1 : ใบส่ง / ใบเบิกค่า งวด ไม่ระบุวันที่ส่ง และ ปริมาณงานทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google