งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดปัญหาขยะในบริเวณ โรงเรียนและการส่งเสริมการลด ภาวะโลกร้อน จัดทำโดย นายปรีชา สลางสิงห์ นางสาวฐิติมา ขุมเงิน นางสาวกกมลทิพย์ วรโยธา โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดปัญหาขยะในบริเวณ โรงเรียนและการส่งเสริมการลด ภาวะโลกร้อน จัดทำโดย นายปรีชา สลางสิงห์ นางสาวฐิติมา ขุมเงิน นางสาวกกมลทิพย์ วรโยธา โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดปัญหาขยะในบริเวณ โรงเรียนและการส่งเสริมการลด ภาวะโลกร้อน จัดทำโดย นายปรีชา สลางสิงห์ นางสาวฐิติมา ขุมเงิน นางสาวกกมลทิพย์ วรโยธา โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

2 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันภายในบริเวณโรงเรียนคำ สร้อยพิทยาสรรค์พบว่ามีปัญหาขยะที่ ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์และภาพลักษณ์ ของโรงเรียนเป็นอย่างมากอีกทั้งยัง ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมา มากมายคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำ โครงการนี้ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดการกับ ปัญหาขยะในโรงเรียนและหาวิธีการรี ไซเคิลขยะเพื่อที่จะให้ขยะสามรถใช้ ประโยชน์ ได้อีกต่อไป

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ในโรงเรียนตระหนักถึงปัญหา ขยะในบริเวณโรงเรียน 2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการลดภาวะโลก ร้อน

4 เป้าหมาย 1. นักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วม โครงการจำนวน 10 คนขึ้นไป 2. ทำกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ - เก็บขยะแล้วนำมารีไซเคิล เพื่อใช้ ประโยชน์จากขยะต่อไป - ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสวนเฉลิม พระเกียรติโรงเรียนคำสร้อยพิทยา สรรค์

5 1. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรับทราบและเข้า ร่วมโครงการ 2. จัดหาแกนนำเพื่อเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ กิจกรรม และ ประเมินความรู้และความ เข้าใจของสมาชิกเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 3. สมาชิกเข้าร่วมทำกิจกรรม และแกนนำให้ ความรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนแก่ สมาชิก 4. ประเมินความรู้ของสมาชิกหลังการทำ กิจกรรม 5. สรุปและร่วมกันอภิปรายผล วิธีดำเนินงาน

6 ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน ตลอดเดือนสิงหาคม และกันยายน พ. ศ. 2557

7 สถานที่ ดำเนินงาน

8 500 บาท ตลอดการดำเนิน โครงการ - ค่าเอกสาร - ค่าอาหาร และการเดินทาง งบประมา ณ

9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้นเกี่ยวกับการ จัดการกับขยะ 2. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการ จัดการกับขยะ และการช่วยลดภาวะโลก ร้อน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้และ ประสบการณ์นั้นไปใช้ได้จริงใน ชีวิตประจำวัน 3. โรงเรียนสะอาด เกี่ยวเนื่องจากการ จัดการกับขยะอย่างถูกต้อง 4. นักเรียนสามารถนำความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้รับ ไปขยายต่อให้ เพื่อนๆหรือผู้ปกครองได้ 5. เกิดความสามัคคีและคุ้นเคยระหว่างรุ่น พี่และรุ่นน้อง

10 ลงพื้นที่ สำรวจ

11 ให้ความรู้ นักเรียน

12 เก็บขยะทำความ สะอาด

13 ปลูกต้นไม้ ณ สวนเฉลิม พระเกียรติ

14 ผู้จัดทำ

15 ตัวอย่างแบบสำรวจความรู้เกี่ยวกับ ภาวะโลกร้อน ข้ อ รายการ ทร าบ ไม่ ทรา บ 1 ภาวะโลกร้อนเกิดจากแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ 2 ภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดภัย ธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น 3 ภาวะโลกร้อนเป็นสภาวะที่เป็นภา หะนำโรค 4 ก๊าซเรือนกระจกคือสาเหตุหลักที่ ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 5 การเผาขยะก่อให้เกิดแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ 6 น้ำแข็งขั่วโลกละลายเพราะ อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น

16 ตัวอย่างแบบสำรวจพฤติกรรมในการ ช่วยลดภาวะโลกร้อน ข้ อ รายการ เค ย ไม่ เคย 1 ปลูกต้นไม้ 2 เผาขยะ 3 ถือตะกร้าไปใส่ของที่ตลาดแทน การใช้ถุงพลาสติก 4 ทิ้งขยะเป็นที่ และแยกขยะก่อน ทิ้ง 5 ปั่นจักรยานไปซื้อของ ณ ร้านค้า ใกล้บ้าน 6 แนะนำเพื่อนเรื่องการลดปัญหา ภาวะโลกร้อน 7 ตัดต้นไม้

17 จากการดำเนินงาน สรุปผลการ ดำเนินงานได้ว่า นักเรียนและครูได้รับ ความรู้และได้รู้จักวิธีการทิ้งขยะให้เป็นที่ เป็นทาง และการนำขยะมาใช้ใหม่ได้ อย่างถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ คาดหวังไว้ อภิปรายผลการดำเนินงาน นักเรียนให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการ ดำเนินงานในครั้งนี้ทำให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างสะดวก สรุปผลการ ดำเนินงาน

18


ดาวน์โหลด ppt การลดปัญหาขยะในบริเวณ โรงเรียนและการส่งเสริมการลด ภาวะโลกร้อน จัดทำโดย นายปรีชา สลางสิงห์ นางสาวฐิติมา ขุมเงิน นางสาวกกมลทิพย์ วรโยธา โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google