งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8. 3 ที่มาของปัญหาด้านคุณภาพน้ำ 1.) ประชากรเพิ่ม …. โดยเฉพาะในเขต ชุมชนหนาแน่น 2.) การใช้เทคโนโลยีไม่ถูกวิธี / ใช้มาก / ใช้ ไม่เหมาะสม … เกิดฝนกรดจากการเผา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8. 3 ที่มาของปัญหาด้านคุณภาพน้ำ 1.) ประชากรเพิ่ม …. โดยเฉพาะในเขต ชุมชนหนาแน่น 2.) การใช้เทคโนโลยีไม่ถูกวิธี / ใช้มาก / ใช้ ไม่เหมาะสม … เกิดฝนกรดจากการเผา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8. 3 ที่มาของปัญหาด้านคุณภาพน้ำ 1.) ประชากรเพิ่ม …. โดยเฉพาะในเขต ชุมชนหนาแน่น 2.) การใช้เทคโนโลยีไม่ถูกวิธี / ใช้มาก / ใช้ ไม่เหมาะสม … เกิดฝนกรดจากการเผา ไหม้ถ่านหินลิกไนต์ที่เกิดปริมาณ SO 2 และ SO 3 ที่รวมกับไอน้ำเป็น H 2 SO4 เป็นต้น 3.) การใช้ที่ดินผิดหลักวิชาการ 4.) การทำการเกษตรผิดวิธีหรือไม่เหมาะสม 5.) การทำเหมืองแร่ โดยปราศจากการ ควบคุมไร้จิตสำนึก 6.) โรงงานอุตสาหกรรมโดยปราศจากการ ควบคุมไร้จิตสำนึก 7.) พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลาย

2 8.3 ที่มาของปัญหาด้านคุณภาพน้ำ 8.) การถ่ายเทของเสียจากชุมชนลงสู่ แหล่งน้ำโดยตรง 9.) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม …. การ สร้างวัดบนภูเขาที่ไม่ ควบคุมขยะ / น้ำเสีย / ที่พัก / ห้องสุขา การนำสิ่งของไปใช้ในการ ลอยกระทงแล้วไม่มีการกำจัด 10.) การก่อสร้าง เช่น เขื่อน ถนน 11.) ไม่มีระเบียบวินัย มีความมักง่าย 12.) ภัยธรรมชาติ ….. เกิดอุทกภัยจาก ลมพายุต่าง ๆ

3 1.) น้ำมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ที่สำคัญ 2.) น้ำเป็นตัวทำลายที่ดี ( มี ขั้ว ) 3.) น้ำเป็นทั้งของเหลว (Liquid) และของไหล (fluid) 4.) น้ำไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ำ 5.) น้ำมีมวลและพลังงาน 8.4 สมบัติของ น้ำ


ดาวน์โหลด ppt 8. 3 ที่มาของปัญหาด้านคุณภาพน้ำ 1.) ประชากรเพิ่ม …. โดยเฉพาะในเขต ชุมชนหนาแน่น 2.) การใช้เทคโนโลยีไม่ถูกวิธี / ใช้มาก / ใช้ ไม่เหมาะสม … เกิดฝนกรดจากการเผา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google