งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไฟป่าเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ 1. เกิดจากธรรมชาติ คือ 1.1 ฟ้าผ่า เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดไฟป่าในเขตอบอุ่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา พบว่ากว่า ครึ่งหนึ่งของไฟป่าที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากฟ้าผ่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไฟป่าเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ 1. เกิดจากธรรมชาติ คือ 1.1 ฟ้าผ่า เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดไฟป่าในเขตอบอุ่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา พบว่ากว่า ครึ่งหนึ่งของไฟป่าที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากฟ้าผ่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไฟป่าเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ 1. เกิดจากธรรมชาติ คือ 1.1 ฟ้าผ่า เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดไฟป่าในเขตอบอุ่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา พบว่ากว่า ครึ่งหนึ่งของไฟป่าที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากฟ้าผ่า ทั้งนี้โดยที่ ฟ้าผ่าแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) ฟ้าผ่าแห้ง (Dry or Red Lightning) คือ ฟ้าผ่าที่ เกิดขึ้นในขณะที่ไม่มีฝนตก มักเกิดในช่วงฤดูแล้ง สายฟ้าจะเป็นสีแดง เกิดจากเมฆที่เรียกว่าเมฆฟ้าผ่า ซึ่งเมฆ ดังกล่าวจะมีแนวการเคลื่อนตัวที่แน่นอนเป็นประจำทุกปี (2) ฟ้าผ่าเปียก (Wet or Blue Lightning) คือ ฟ้าผ่าที่ เกิดควบคู่ไปกับการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ประกายไฟที่ เกิดจากฟ้าผ่าจึงมักไม่ทำให้เกิดไฟไหม้ หรือ อาจเกิดได้ บ้างแต่ไม่ลุกลามไปไกล เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์และ ความชื้นของเชื้อเพลิงสูง ฟ้าผ่าในเขตร้อนรวมถึงประเทศ ไทยมักจะเป็นฟ้าผ่าเปียก จึงแทบจะไม่เป็นสาเหตุของไฟป่า ในเขตร้อนนี้เลย

3 1.2 กิ่งไม้เสียดสีกัน อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ป่าที่ มีไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและมีสภาพอากาศ แห้งจัด เช่น ในป่าไผ่หรือป่าสน 2. สาเหตุจากมนุษย์ได้แก่ 2.1 เก็บของป่า ส่วนใหญ่การจุดไฟส่วนใหญ่ เพื่อให้พื้นป่าโล่ง เดินสะดวก หรือให้แสงสว่าง ในระหว่างการเดินทางผ่านป่าในเวลากลางคืน หรือจุดเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ด หรือกระตุ้น การแตกใบใหม่ของผักหวานและใบตองตึง หรือจุดเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรัง รมควันไล่ ผึ้ง หรือไล่แมลงต่างๆ ในขณะที่อยู่ในป่า 2.2 เผาไร่ เพื่อกำจัดวัชพืชหรือเศษซากพืช ที่เหลืออยู่ภายหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อ เตรียมพื้นที่เพาะปลูกในรอบต่อไป ดย ปราศจากการทำแนวกันไฟและปราศจากการ ควบคุม ไฟจึงลามเข้าป่าที่อยู่ในบริเวณ ใกล้เคียง

4 2.3 แกล้งจุด ในกรณีที่ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาความ ขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งปัญหาเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจาก การกระทำผิดในเรื่องป่าไม้ 2.4 ความประมาท เกิดจากการเข้าไปพักแรมในป่า ก่อ กองไฟแล้วลืมดับ หรือทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นป่า เป็น ต้น 2.5 ล่าสัตว์ โดยใช้วิธีไล่เหล่า คือจุดไฟไล่ให้สัตว์หนี ออกจากที่ซ่อน 2.6 เลี้ยงปศุสัตว์ ประชาชนที่เลี้ยงปศุสัตว์แบบปล่อย ให้หากินเองตามธรรมชาติ มักลักลอบจุดไฟเผาป่า ให้โล่งมีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหาร สัตว์ 2.7 ความคึกคะนอง บางครั้งการจุดไฟเผาป่าเกิดจาก ความคึกคะนองของผู้จุด โดยไม่มีวัตถุประสงค์ใดๆ แต่จุดเล่นเพื่อความสนุกสนาน เท่านั้น

5 1. หากไม่จำเป็นไม่ควรจุดไฟในป่า หากจุดไฟต้อง ควบคุมให้ไฟดับโดยสนิท 2. ทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่า โดยใช้แนวคลองส่งน้า และแนวพืชชนิดต่างๆ ปลูกตามแนวคลอง 3. สร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟ ป่า เปียก โดยอาศัยน้าชลประทานและน้ำฝน 4. การสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทาได้ แล้ว ปล่อยน้าลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆ ไหลซึมลงดิน ให้ กลายเป็น " ป่าเปียก " ซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อีก ด้วย 5. ช่วยเฝ้าระวังเหตุ และแจ้งเหตุไฟป่า ให้เจ้าหน้าที่ ทราบ เพื่อการระงับเหตุด้วยความรวดเร็วลดการสูญเสีย 6. ช่วยบอกต่อถึงผลเสีย และอันตรายจากไฟป่าให้ ผู้อื่นทราบ เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเป็นสาเหตุของการเกิดไฟป่า

6 1. เมื่อเกิดไฟป่า ควรสวมหน้ากากกันควันไฟ 2. เตรียมพร้อมประเมินสถานการณ์ เพื่อตัดสินใจที่ จะอพยพหรืออยู่หลบภัยในที่พัก 3. ควรที่จะอพยพไปในทิศเหนือลม 4. วางแผนที่จะติดต่อสื่อสารถึง เพื่อน ญาติพี่น้อง หรือครอบครัว เผื่อไว้หลายๆ รูปแบบ

7

8

9

10

11

12

13

14 นาย พีรฉัตร นวชาติกุล ม.4/5 เลขที่ 1 น. ส. ชญาดา อยู่โอน ม.4/5 เลขที่ 34 น. ส. ธมนวรรณ สมใจ ม.4/5 เลขที่ 35 น. ส. นิธินารถ นิพิฐวิทยา ม.4/5 เลขที่ 36 น. ส. เกวลี เวียงนนท์ ม.4/5 เลขที่ 40


ดาวน์โหลด ppt ไฟป่าเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ 1. เกิดจากธรรมชาติ คือ 1.1 ฟ้าผ่า เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดไฟป่าในเขตอบอุ่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา พบว่ากว่า ครึ่งหนึ่งของไฟป่าที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากฟ้าผ่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google