งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ENERGY AND ENVIRONMENT วิชาพลังงานและ สิ่งแวดล้อม 2001-0008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ENERGY AND ENVIRONMENT วิชาพลังงานและ สิ่งแวดล้อม 2001-0008."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ENERGY AND ENVIRONMENT วิชาพลังงานและ สิ่งแวดล้อม 2001-0008

2 Purpose of this subject จุดประสงค์รายวิชา 1.Understand about conservation energy and manage environment. มีความเข้าใจใน หลักการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการ สิ่งแวดล้อม 2.Able to make activity to conservation energy and environment and structure. สามารถ ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และการจัดการ สิ่งแวดล้อมตามหลักการและกระบวนการ 3.Have duty range to practice job and living quality. มีกิจพิสัยในการปฏิบัติงานอาชีพและ ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

3 ENERGY AND ENVIRONMENT Module 1 Energy and environment พลังงานและสิ่งแวดล้อม Module 2 Waste energy พลังงาน สิ้นเปลือง Module 3 Renewable energy พลังงาน หมุนเวียน Module 4 Energy and environment for living พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับ การดำรงชีวิต

4 Module 1 Energy and environment พลังงานและ สิ่งแวดล้อม The Meaning of Environment The Categories of Environment The Properties of Environment Humans and Environment The Meaning of Energy The Categories of Energy The Formats of Energy Energy and Lives

5 Module 2 Waste energy พลังงาน สิ้นเปลือง Petroleum Natural Gas Coal Nuclear energy

6 Module 3 Renewable energy พลังงานหมุนเวียน Biomass energy Water energy Wind energy Solar energy

7 Module 4 พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับ การดำรงชีวิต Energy and environment for living Electric energy Fuel energy Energy inused for cook foods Humans with using energy Effect from produce and use energy Ecosystems The flow of substances in the ecosystem

8 Evaluation Behavior10 Tests20 Speaking 10 Homework20 The midterm exam 20 The final exam 20 Total 100

9 บทที่ 1 พลังงานและ สิ่งแวดล้อม Energy and Environment

10 1. The Meaning of Environment ความหมายของ สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต ทั้งที่เกิดขึ้นโดย ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ สร้างขึ้น ประกอบด้วยสิ่งที่เป็น รูปธรรมและนามธรรม มี ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อย่างแนบแน่นและเป็น ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของ มนุษย์

11 2. The Categories of Environment ประเภทของสิ่งแวดล้อม 1. สิ่งแวดล้อมทาง ธรรมชาติ Natural Environment 2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ สร้างขึ้น Man-made Environment

12 ประเภทของสิ่งแวดล้อม The Categories of Environment สิ่งแวดล้อมที่เกิดโดยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อม ทางวัตถุ - อาคาร - ถนน - รถยนต์ สิ่งมีชีวิต - มนุษย์ - สัตว์ - พืช สิ่งไม่มีชีวิต - ความชื้น - แสงแดด - แร่ธาตุ สิ่งแวดล้อม ทางสังคม - ศาสนา - ความเชื่อ - ประเพณี

13 3. The Properties of Environment สมบัติเฉพาะตัวของ สิ่งแวดล้อม 1. มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดเฉพาะตัว 2. ไม่อยู่โดดเดี่ยวในธรรมชาติ 3. สิ่งแวดล้อมต้องมีความสัมพันธ์ พึ่งพากับสิ่งแวดล้อมอื่นเสมอ 4. สิ่งแวดล้อมทั้งหลายมี ความสัมพันธ์ต่อกันเป็นลูกโซ่

14 5. สิ่งแวดล้อมแต่ละชนิดมีความ คงทนแตกต่างกัน 6. สิ่งแวดล้อมอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หรือระบบ เรียกว่า ระบบนิเวศ 7. สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ

15 4. Humans and Environment มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 1. เป็นปัจจัยพื้นฐานในการ ดำรงชีวิต 2. เป็นตัวกำหนดการตั้งถิ่นฐานและ ชุมชน 3. เป็นตัวกำหนดอาชีพและ วัฒนธรรม 1. อาชีพขั้นปฐมภูมิ 2. อาชีพขั้นทุติยภูมิ 3. อาชีพขั้นตติยภูมิ

16 ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 4. ให้ความสุนทรียภาพและ ความร่มรื่นแก่ชีวิต 5. ให้มนุษย์มีความสะดวกสบาย 6. ทำหน้าที่รองรับของเหลือ หรือสิ่งปฏิกูล 7. ช่วยให้สภาพธรรมชาติ สมดุล

17 5. Elements that Degrade Environment ปัจจัยที่ทำให้สิ่งแวดล้อม เสื่อมโทรม 1. การเพิ่มจำนวนประชากร 2. ความก้าวหน้าทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม 4. พฤติกรรมของมนุษย์

18 6. The Problems of Environment ปัญหาสิ่งแวดล้อม 1. ปัญหาสุขภาพ 2. ความสามารถในการผลิต ลดลง 3. สูญเสีย ทรัพยากรธรรมชาติ 4. เกิดภัยธรรมชาติ 5. สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 6. ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง

19 7. The Meaning of Energy ความหมายของ พลังงาน พลังงาน หมายถึง ความสามารถของสิ่งใดสิ่ง หนึ่งที่จะทำงานได้งาน (work) พลังงานสามารถแปรรูปได้ เป็นงาน

20 8. The Categories of Energy ประเภทของพลังงาน 1. พลังงานสิ้นเปลือง เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซ ธรรมชาติ 2. พลังงานหมุนเวียน เช่น ไม้ ชีวมวล น้ำ แสงอาทิตย์

21 9. The Formats of Energy รูปแบบของพลังงาน 1. พลังงานเคมี 2. พลังงานความร้อน 3. พลังงานกล 4. พลังงานจากการแผ่ รังสี 5. พลังงานไฟฟ้า 6. พลังงานนิวเคลียร์

22 10. Energy and Lives พลังงานกับชีวิต ความสำคัญของพลังงาน 1. พลังงานในอาหาร 2. พลังงานในระบบนิเวศ 3. การสาธารณูปโภค 4. การค้า 5. การเกษตรกรรม

23 ความสำคัญของพลังงาน 6. การขนส่งและการสื่อสาร 7. การแพทย์ 8. อำนวยความสะดวกใน ชีวิตประจำวัน 9. การทหาร

24 11. The Effect from Using Energy ผลกระทบจากการใช้พลังงาน พลังงานนิวเคลียร์ 1. อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 2. เกิดความเสียหาย ต่อระบบนิเวศ

25 ปิโตรเลียม 1. มลภาวะทาง อากาศ 2. ฝุ่นละออง เขม่า ถ่านหินลิกไนต์ 1. น้ำเสีย 2. ป่าไม้ถูก ทำลาย 3. ฝนกรด

26 กังหันลม 1. บดบัง ทัศนียภาพ 2. เสียงดัง 3. รบกวน คลื่นวิทยุ ความร้อนใต้พิภพ 1. สารเคมีปนเปื้อน น้ำ 2. ความร้อน ตกค้างใน อากาศ 3. ดินทรุดตัว

27 พลังงาน้ำ 1. สุญเสียป่าไม้ 2. การอพยพของ ประชากร 3. สัตว์ป่าสูญพันธุ์ 4. ดินเสื่อมคุณภาพ

28 12. The Energy Situation in Thailand สถานการณ์พลังงาน ของประเทศไทย การใช้พลังงาน 1. น้ำมัน 2. ก๊าซธรรมชาติ 3. ถ่านหิน 4. พลังงานน้ำ / ไฟฟ้านำเข้า


ดาวน์โหลด ppt ENERGY AND ENVIRONMENT วิชาพลังงานและ สิ่งแวดล้อม 2001-0008.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google