งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับชั้น ปวช 1. เนื้อหา … บทที่ 1 ขั้นตอนวิเคราะห์ปัญหาการ เขียนโปรแกรม บทที่ 2 ผังงานและ โฟลว์ชาร์ต บทที่ 3 ลักษณะโครงสร้างผังงาน บทที่ 4 การเขียนรหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับชั้น ปวช 1. เนื้อหา … บทที่ 1 ขั้นตอนวิเคราะห์ปัญหาการ เขียนโปรแกรม บทที่ 2 ผังงานและ โฟลว์ชาร์ต บทที่ 3 ลักษณะโครงสร้างผังงาน บทที่ 4 การเขียนรหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับชั้น ปวช 1

2 เนื้อหา … บทที่ 1 ขั้นตอนวิเคราะห์ปัญหาการ เขียนโปรแกรม บทที่ 2 ผังงานและ โฟลว์ชาร์ต บทที่ 3 ลักษณะโครงสร้างผังงาน บทที่ 4 การเขียนรหัส เทียม

3 บทที่ 1 ขั้นตอนวิเคราะห์ปัญหาการ เขียนโปรแกรม ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา มี 7 ขั้นตอน คือ 1 กำหนดขอบเขตของปัญหา ( สิ่งที่โจทย์ต้องการ ) คือ สรุปให้ได้ว่า โจทย์ต้องการให้หาอะไร ตัวอย่าง ชมรมคอมพิวเตอร์ต้องการทราบว่า จำนวนสมาชิกของชมรมแยกประเภท ตามกลุ่มอายุ ดังนี้ กลุ่มอายุ น้อยกว่า 15 ปี กลุ่มอายุ ระหว่าง 16-20 ปี กลุ่มอายุ มากกว่า 20 ปี ถาม ขอบเขตของปัญหาของตัวอย่างนี้ คืออะไร ตอบ สิ่งที่โจทย์ต้องการคือ จำนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม นั่นเอง

4 ตัวอย่าง จงวิเคราะห์งานเพื่อหาค่ามากที่สุดของเลข 10 จำนวน ที่ รับเข้ามาทางแป้นพิมพ์ ถาม สิ่งที่โจทย์ต้องการหรือขอบเขตของ ปัญหาของโจทย์ข้อนี้ คืออะไร ตอบ ค่าที่มากที่สุดของตัวเลขทั้ง 10 จำนวนที่รับเข้ามา นั่นเอง

5 การบ้าน 1 จงวิเคราะห์งาน เพื่อคำนวนหาจำนวนเงิน ฝากในธนาคาร ว่า มีจำนวนเงินเท่าไร เมื่อเงินต้นมีจำนวน 20,000 บาท อัตรา ดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี และต้องการฝาก เงินเป็นจำนวน 10 ปี ถาม ขอบเขตของปัญหาคืออะไร 2 จงวิเคราะห์งานเพื่อคำนวนผลลัพธ์ของตัวเลขระหว่าง 1-1000 ถาม ขอบเขตของ ปัญหาคืออะไร ทำการบ้านแล้วส่งครูทาง e-mail ที่ … sitichai50 @ hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt ระดับชั้น ปวช 1. เนื้อหา … บทที่ 1 ขั้นตอนวิเคราะห์ปัญหาการ เขียนโปรแกรม บทที่ 2 ผังงานและ โฟลว์ชาร์ต บทที่ 3 ลักษณะโครงสร้างผังงาน บทที่ 4 การเขียนรหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google