งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติ โดย มิสกรรณิกา หอมดวงศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติ โดย มิสกรรณิกา หอมดวงศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถิติ โดย มิสกรรณิกา หอมดวงศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี

2 สถิติ หมายถึงตัวเลขที่บอกถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ หรือข้อมูลที่ มีการเปลี่ยนแปลงและเป็นตัว เลขที่อยู่ในลักษณะสรุปรวบ ยอดซึ่งประมวลมาได้จาก ข้อมูลเบื้องต้น โดยการ วิเคราะห์ มีระเบียบวิธีการทาง สถิติ 4 ขั้นตอน 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 2. การนำเสนอข้อมูล 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 4. การตีความหมายข้อมูล

3 ตารางแจกแจงความถี่ เป็นการนำเสนอข้อมูลโดยการ นำข้อมูลดิบที่เก็บรวบรวมมาจัด ให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก ในการนำไปวิเคราะห์แบ่ง ออกเป็น 2 แบบคือ 1. ตารางแจกแจงความถี่ของ ข้อมูลไม่จัดหมวดหมู่ของข้อมูล 2. ตารางแจกแจงความถี่ของ ข้อมูลที่จัดหมวดหมู่ของข้อมูล

4 สิ่งที่ควรทราบจากตารางแจกแจงความถี่ที่จัด หมวดหมู่ของข้อมูล 1. ขีดจำกัดชั้นในแต่ละอันตรภาคชั้นจะมีขีดจำกัดชัน 2 ค่า คือ ขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่าง 2. ขอบเขตชั้นมี 2 ค่าคือ ขอบเขตบนและขอบเขต ล่าง ขอบเขตบน = ขีดจำกัดบนของชั้นนั้น + ขีดจำกัดล่างของชั้นถัดไป 2 ขอบเขตล่าง = ขีดจำกัดล่างของชั้นนั้น + ขีดจำกัดบนของชั้นถัดลงมา 2 3. ความกว้างของอันตรภาคชั้นเป็นค่าความแตกต่าง ระหว่างขอบเขตชั้นของแต่ละชั้นนั่นคือความกว้าง ของอันตรภาคชั้น = ขอบเขตบน - ขอบเขต ล่าง 4. จุดกึ่งกลางชั้นคือค่าของข้อมูลที่อยู่กึ่งกลาง ระหว่างขอบเขตชั้นหาได้จากสูตร จุดกึ่งกลาง = ขอบเขตล่าง + ขอบเขตบน 2 หรือ ขีดจำกัดล่าง + ขีดจำกัด บน 2 2

5 ค่ากลางของข้อมูล ค่ากลางของข้อมูลคือค่าที่เป็น ตัวแทนของข้อมูลกลุ่มนั้นที่จะ นำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในทีนี้จะกล่าวถึง 3 ชนิดคือ 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 2. มัธยฐาน 3. ฐานนิยม

6 1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหาได้จากการ นำค่าของข้อมูลมาบวกกัน แล้วหาร ด้วยจำนวนข้อมูล 2. มัธยฐาน มัธยฐานคือค่าของข้อมูลที่มี ตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูล เมื่อ นำข้อมูลมาเรียงจากน้อยไปหามาก 3. ฐานนิยม ฐานนิยมคือข้อมูลตัวที่มีค่าซ้ำ กันมากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt สถิติ โดย มิสกรรณิกา หอมดวงศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google