งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์
: Software Design and Development

2 วิธีการทางคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์งาน หรือการวิเคราะห์โจทย์ การเขียนผังงาน และซูโดโค้ด การเขียนโปรแกรม การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม การจัดทำเอกสารและบำรุงรักษาโปรแกรม

3 การวิเคราะห์งาน สิ่งที่ต้องการ รูปแบบผลลัพธ์ ข้อมูลนำเข้า ตัวแปรที่ใช้
วิธีการประมวลผล

4 การเขียนผังงาน การเขียนผังงาน การเขียนซูโดโค้ด
Pidgin-english Programming language PDL --> Program Design language

5 การเขียนโปรแกรม เป็นการเปลี่ยนขั้นตอนของวิธีการในผังงาน ให้อยู่ในรหัสภาษาใดภาษาหนึ่ง การเลือกใช้ภาษาขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของงาน

6 การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม
ข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม Syntax error หรือ Coding error Logic error ขั้นตอนการตรวจสอบโปรแกรมเพื่อหาข้อผิดพลาด ตรวจสอบก่อนนำโปรแกรมเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desk Checking) การตรวจสอบโดยเครื่องคอมพิวเตอร์

7 การจัดทำเอกสารและการบำรุงรักษาโปรแกรม
เอกสารประกอบโปรแกรม คู่มือผู้ใช้ (Users Manual) คู่มือโปรแกรมเมอร์ (Programmers Manual) การบำรุงรักษาโปรแกรม การแก้ไขโปรแกรมให้ทันสมัยกับภาวะการณ์ที่เป็นอยู่ การรักษาสื่อข้อมูลที่โปรแกรมบันทึกอยู่ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้

8 สรุป นำงานมาวิเคราะห์รายละเอียด
เขียนผังงาน อาจเป็นรูปภาพหรือหรือซูโดโค้ด นำไปเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เลือก ทดสอบโปรแกรม จัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google