งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ 204203 : Software Design and Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ 204203 : Software Design and Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ 204203 : Software Design and Development

2 วิธีการทางคอมพิวเตอร์  การวิเคราะห์งาน หรือการวิเคราะห์โจทย์  การเขียนผังงาน และซูโดโค้ด  การเขียนโปรแกรม  การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม  การจัดทำเอกสารและบำรุงรักษาโปรแกรม

3 การวิเคราะห์งาน  สิ่งที่ต้องการ  รูปแบบผลลัพธ์  ข้อมูลนำเข้า  ตัวแปรที่ใช้  วิธีการประมวลผล

4 การเขียนผังงาน  การเขียนผังงาน  การเขียนซูโดโค้ด Pidgin-english Programming languagePidgin-english Programming language PDL --> Program Design languagePDL --> Program Design language

5 การเขียนโปรแกรม  เป็นการเปลี่ยนขั้นตอนของวิธีการในผังงาน ให้อยู่ในรหัสภาษาใดภาษาหนึ่ง  การเลือกใช้ภาษาขึ้นอยู่กับลักษณะและ ประเภทของงาน

6 การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม  ข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม Syntax error หรือ Coding errorSyntax error หรือ Coding error Logic errorLogic error  ขั้นตอนการตรวจสอบโปรแกรมเพื่อหา ข้อผิดพลาด ตรวจสอบก่อนนำโปรแกรมเข้าเครื่อง คอมพิวเตอร์ (Desk Checking) ตรวจสอบก่อนนำโปรแกรมเข้าเครื่อง คอมพิวเตอร์ (Desk Checking) การตรวจสอบโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบโดยเครื่องคอมพิวเตอร์

7 การจัดทำเอกสารและการ บำรุงรักษาโปรแกรม  เอกสารประกอบโปรแกรม คู่มือผู้ใช้ (Users Manual) คู่มือผู้ใช้ (Users Manual) คู่มือโปรแกรมเมอร์ (Programmers Manual) คู่มือโปรแกรมเมอร์ (Programmers Manual)  การบำรุงรักษาโปรแกรม การแก้ไขโปรแกรมให้ทันสมัยกับภาวะการณ์ที่ เป็นอยู่ การแก้ไขโปรแกรมให้ทันสมัยกับภาวะการณ์ที่ เป็นอยู่ การรักษาสื่อข้อมูลที่โปรแกรมบันทึกอยู่ให้อยู่ใน สภาพที่พร้อมใช้งานได้ การรักษาสื่อข้อมูลที่โปรแกรมบันทึกอยู่ให้อยู่ใน สภาพที่พร้อมใช้งานได้

8 สรุป  นำงานมาวิเคราะห์รายละเอียด  เขียนผังงาน อาจเป็นรูปภาพหรือหรือซูโด โค้ด  นำไปเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เลือก  ทดสอบโปรแกรม  จัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ 204203 : Software Design and Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google