งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการทำงานของ ผังงาน การวางแผนการแก้ปัญหา, การสร้างอัลกอริทึ่ม (Algorithm) บทที่ 3-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการทำงานของ ผังงาน การวางแผนการแก้ปัญหา, การสร้างอัลกอริทึ่ม (Algorithm) บทที่ 3-3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการทำงานของ ผังงาน การวางแผนการแก้ปัญหา, การสร้างอัลกอริทึ่ม (Algorithm) บทที่ 3-3

2 การเขียน Flowchart เราต้องการเขียน Flowchart เพื่อ คำนวณภาษีที่พนักงานต้องชำระ อัตราภาษี 10% Flowchart ดังกล่าวกำหนดให้ – ผู้ใช้ป้อนค่าเงินเดือน (salary) – แล้วเครื่องจะทำการคำนวณ ภาษี (tax) 10% ให้โดยอัตโนมัติ – และจะพิมพ์ค่า salary กับ tax

3 การเขียน Flowchart Output ที่เราต้องการก็คือ salary และ tax – การสั่งพิมพ์ขึ้นอยู่ที่เราว่าเรา ต้องการให้พิมพ์อะไร – ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ salary, tax ตามตัวอย่างก็ได้ – เราอาจสั่งพิมพ์ tax อย่างเดียวก็ ได้

4 Input salary START Tax = salary * 0.1 Print salary, tax STOP การเขียน Flowchart

5 Input คือสิ่งที่ผู้ใช้ต้องป้อนให้ระบบ จากตัวอย่าง ก็คือ salary เพราะหากผู้ใช้ไม่ป้อน salary ระบบจะคำนวณ tax ไม่ได้ ส่วนอัตราภาษี 10% ผู้ใช้ไม่ต้องป้อนเพราะมี การกำหนดมาอยู่แล้วว่าภาษีคือ 10% ระบบไม่ จำเป็นต้องถามผู้ใช้ เพราะฉะนั้นอัตราภาษี 10% จึงไม่ใช่ input สรุป input ก็คือสิ่งที่เราต้องถามผู้ใช้ ส่วน อัตราภาษีคือ ค่าคงที่ ซึ่งเราจะกำหนดไว้ใน โปรแกรมเลย โดยผู้ใช้ไม่ต้องป้อน

6 Flowchart ไม่มีการ input หากเราต้องการเขียน Flowchart ให้บวก เลข 1 ถึง 10 จะพบว่า Flowchart ดังกล่าวไม่มี input เลยเพราะ flow ดังกล่าวไม่ จำเป็นต้องถามผู้ใช้ ดังรูป Y START X = 1,TOTAL = 0 TOTAL = TOTAL + X X > 10 X = X + 1 N Print TOTAL STOP

7 Flowchart มีการ input เราต้องการเขียน ให้ บวกเลขจำนวนที่หนึ่ง ถึง เลขจำนวนที่สอง เราจะพบว่าผู้ใช้ จำเป็นต้องบอกเราว่า จำนวนที่หนึ่ง คือเลข อะไร และ จำนวนที่ สอง คือเลขอะไร เพราะฉะนั้น input คือ first ( เลขจำนวนที่ หนึ่ง ) และ last ( เลข จำนวนที่สอง ) START TOTAL = 0 TOTAL = TOTAL + first First > last first = first + 1 N Y Print TOTAL STOP Input First, last

8 ค่าตัวแปรใน Flowchart ในการเขียน flowchart เป็นสิ่ง สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้ว่า คอมพิวเตอร์มีวิธีการอย่างไรในการ เก็บค่าของตัวแปร เพราะ ไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่สามารถ เขียน flowchart ที่ถูกต้องได้เลย ในการเก็บค่าตัวแปรของ คอมพิวเตอร์นั้น ตัวแปรแต่ละตัวจะ มีค่าเพียงค่าเดียว

9 1 2 3 4 5 6 7 8 START Input salary Bonus = 10000 Salary = salary + Bonus Salary = salary + salary Salary = 100 Bonus = Bonus - 3000 STOP ตำแห น่ง SALARYBONUS 100 25,0000 3 10,000 415,000 (5,000+10, 000) 10,000 530,000 (15,000+15.000) 10,000 630,0007,000 (10,000- 3,000) 760,000 (30,000+30,000) 7,000 81007,000 ค่าตัวแปรใน Flowchart

10 จะเห็นว่า ณ เวลาหนึ่งๆ ตัวแปรจะ ถูกแทนที่ด้วยค่าใหม่ โดยไม่มีการ เก็บค่าเก่าเช่น salary จาก 0  5,000  15,000  30,000  60,000  100 ค่าตัวแปรใน Flowchart

11 ACCUMULATION ( การสะสม ค่า ) ในการเขียน flowchart ทางธุรกิจส่วนใหญ่จะ ต้องการให้หายอดรวม เช่นหายอดรวม เงินเดือนของพนักงานทุกคน หายอดรวมของ เงินภาษี ฯลฯ ในการเขียน flowchart เราจะใช้วิธีสะสมค่า โดยกำหนด ตัวแปรที่ไว้สำหรับเก็บค่าสะสม = ตัวแปรที่ไว้สำหรับเก็บค่า สะสม + ตัวแปรที่ต้องการสะสม

12 ACCUMULATION ( การสะสม ค่า ) สมมติเราต้องการหายอดรวมของ salary เรา สามารถเขียนการทำงานดังกล่าวได้ดังนี้ T_SAL = T_SAL + SALARY ตัวแปรที่ไว้ สำหรับเก็บ ค่าสะสม ตัวแปรที่ ต้องการเก็บ ค่าสะสม สะสม

13 เช่นเดียวกับการสะสมค่า การนับก็คือการ ประมวลผลอย่างหนึ่งที่มักจะทำในการ ประมวลผลทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่นนับจำนวน พนักงานที่คำนวณว่ามีกี่คน นับจำสินค้าที่ลูกค้า ซื้อว่ามีกี่ชิ้น ฯลฯ จากตัวอย่างในการคำนวณ ภาษี นอกจากหายอดรวมของ salary แล้วเรา อาจจะเขียน flowchart ให้ระบบนับว่ามี พนักงานทั้งสิ้นกี่คน หลักการในการเขียน Flowchart ของการนับก็คือ 1. ต้องวาง process ของการนับ ณ จุดที่ทุกคน วิ่งผ่าน นั่นก็คือจุดที่อยู่ใน loop 2. ตัวแปรซึ่งไว้เก็บค่าการนับก็คือ การสะสมซึ่ง เพิ่มค่าทีละหนึ่ง COUNTING ( การนับ )

14 T_COUNT = T_COUNT + 1 ตัวแปรไว้ เก็บค่าการ นับ การสะสม ซึ่งเพิ่มค่าที ละหนึ่ง


ดาวน์โหลด ppt วิธีการทำงานของ ผังงาน การวางแผนการแก้ปัญหา, การสร้างอัลกอริทึ่ม (Algorithm) บทที่ 3-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google