งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการประชุม F.S.C เขตบริการสุขภาพที่ 2 พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการประชุม F.S.C เขตบริการสุขภาพที่ 2 พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการประชุม F.S.C เขตบริการสุขภาพที่ 2 พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอด้วยการ มองภาพอนาคต (Future Search Conference: F.S.C) วันที่ 1 - 2 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

3 เขตบริการสุขภาพที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการ 24 DHS : 14 อำเภอใน 5 จังหวัด อุตรดิตถ์ 1. อ.ตรอน 2. อ.น้ำปาด 3. อ.ฟากท่า 4. อ.บ้านโคก เพชรบูรณ์ อ.หล่มสัก อ.เขาค้อ ตาก อ.วังเจ้า พิษณุโลก 1. อ.พรหมพิราม 2. อ.บางกระทุ่ม 3. อ.วังทอง 4. อ.วัดโบสถ์ สุโขทัย อ.กงไกรลาส อ.สวรรคโลก อ.คีรีมาศ

4 ประเด็นในการถอดบทเรียน 1. สภาพการทำงานและปัญหาในพื้นที่ กับ ข้อเสนอแนะ 2. เป้าหมายการทำงานในอนาคตที่จะขับเคลื่อน ระบบสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 สรุปการถอดบทเรียนสภาพการทำงานและปัญหากับข้อเสนอแนะของพื้นที่เขต 2 สภาพการทำงาน / ปัญหาข้อเสนอแนะ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารส่งผลต่อการดาเนินงานด้าน สาธารณสุข ผู้นาในส่วนท้องถิ่น (อปท และ อบต) ยังเน้นและให้ ความสำคัญกับงานด้านสาธารณสุขค่อนข้างน้อย การสร้างผู้นาในองค์กรและชุมชน ผู้นาหรือผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์ มีเครือข่ายเข้มแข็ง และศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการทางานในระบบสุขภาพ การประสานภาคีเครือข่าย กับผู้บริหารที่มีอำนาจในการ สั่งการได้ เช่น นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง กับทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการที่จะร่วมแก้ไข ปัญหา เน้น บทบาทของนายอำเภอ เป็นผู้เชื่อมประสาน 1.ประเด็นเครือข่าย : 1.1ผู้บริหาร

6 สรุปการถอดบทเรียนสภาพการทำงานและปัญหากับข้อเสนอแนะของพื้นที่เขต 2 สภาพการทำงาน / ปัญหาข้อเสนอแนะ นโยบายของรัฐ (ประชานิยม) ในด้านดีส่งผลให้ ประชาชนเข้าถึงการบริการของรัฐได้ แต่ขณะเดียวกัน ทาให้ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง ด้านสุขภาพ นโยบายทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นมีมาก ทำ ให้เกิดปัญหาเรื่องการดูแล 1.ประเด็นเครือข่าย : 1.2นโยบายของรัฐ

7 สรุปการถอดบทเรียนสภาพการทำงานและปัญหากับข้อเสนอแนะของพื้นที่เขต 2 สภาพการทำงาน / ปัญหาข้อเสนอแนะ ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและรูปแบบการบูร ณาการขาดความชัดเจน โดยเฉพาะการบูรณาการเรื่อง การวางแผนงานและงบประมาณร่วมกัน ระหว่างส่วน ของกระทรวงสาธารณสุขและภายนอกกระทรวง สาธารณสุข ขาดการประสานงานกับเมืองในพื้นที่ชายแดน (ลาว) กรณีอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ความสำคัญกับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและสร้าง เครือข่ายการทางาน สร้างกลไกในการทางานที่มีประสิทธิภาพและทางาน ได้จริง เน้นการสร้างทีมทางาน เช่น คณะกรรมการที่ดึง ภาคประชาชนเข้าร่วม การสื่อสารแบบ informal เช่น การใช้ social media มากขึ้น ซึ่งสะดวกกับการเข้าถึงข้อมูลและลดขั้นตอนใน การประสานงานแบบทางการลง 1.ประเด็นเครือข่าย : 1.3การบูรณาการและประสานงาน

8 สรุปการถอดบทเรียนสภาพการทำงานและปัญหากับข้อเสนอแนะของพื้นที่เขต 2 สภาพการทำงาน / ปัญหาข้อเสนอแนะ การจัดระบบฐานข้อมูลที่ขาดการเชื่อมโยง ความถูกต้องครบถ้วนของข่าวสาร สร้างระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพให้ครบถ้วน เชื่อมโยงฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับเครือข่าย พัฒนาข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ และให้ ความสำคัญกับการคืนข้อมูลสู่ชุมชน โดยต้อง มีช่องทางให้แสดงความคิดเห็นต่อระบบ สุขภาพจากภาคประชาชนได้ด้วย เพื่อให้เกิด การมีส่วนร่วม 1.ประเด็นเครือข่าย : 1.4ระบบฐานข้อมูล

9 สภาพการทำงาน / ปัญหาข้อเสนอแนะ การแก้ปัญหาของสาธารณสุขกับท้องถิ่นยังมี ความแตกต่างกัน นโยบายที่มอบหมายงานมา อาจจะไม่ สอดคล้องกับโครงสร้างเดิมที่วางไว้อยู่ ทาให้ ไม่สามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาด้าน สุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับ อปท. ต้องมี สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน จัดอบรมและจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการเน้นกลยุทธ์การจัดการความรู้ (KM – Knowledge Management) และการอบรมให้ ความรู้และพัฒนาทักษะแก่ บุคลากรเป็น สิ่งจำเป็นต่อการพัฒนางาน 2.ประเด็นการบริหารจัดการ : 2.1โครงสร้างการบริหารงาน(งานและบุคลากร)

10 สภาพการทำงาน / ปัญหาข้อเสนอแนะ ยังมองระบบสุขภาพเป็นแบบแยกส่วน คือ ระบบสุขภาพเป็นของอำเภอ แต่ทรัพยากรส่วน ใหญ่ เช่น คน เงิน อุปกรณ์สิ่งของเป็นสมบัติ ของโรงพยาบาล/อปท ส่งผลต่อการ บริหารงานในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานการ ปกครองท้องถิ่น (อปท) ระหว่างงานกับคน และฐานของข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง บูรณาการในเชิงระบบและโครงสร้าง เพื่อให้ ระบบบริการสุขภาพเป็นภาพของระดับอำเภอ 2.ประเด็นการบริหารจัดการ : 2.2ระบบริการสุขภาพ

11 สภาพการทำงาน / ปัญหาข้อเสนอแนะ ส่วนกลางเป็นคนกำหนดนโยบาย ทา ให้ขาดการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะจาก ชุมชน เข้ามาร่วมจัดการระบบสุขภาพ และมีมุมมองว่า เรื่อง สุขภาพเป็นของ สาธารณสุข 3.ประเด็นการมีส่วนร่วม: 3.1การมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพของรัฐ

12 สภาพการทำงาน / ปัญหาข้อเสนอแนะ บริการสุขภาพไม่สอดคล้องกับความ เชื่อของคนในพื้นที่ (ลาว-บ้านโคก อุตรดิตถ์) ชุมชนยังไม่ตระหนักในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ปัญหาส่วนหนึ่งมา จากปัญหาเรื่องการทากิน ทาให้ ประชาชนละเลยเรื่องการดูแลสุขภาพ ตนเอง การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบท ในแต่ละพื้นที ส่งเสริมการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชนและท้องถิ่นให้มีความ ยั่งยืนและต่อเนื่อง ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (แพทย์แผน ไทย) เข้ามาร่วมจัดการในระบบสุขภาพ 3.ประเด็นการมีส่วนร่วม: 3.2การมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพระดับชุมชน

13 สรุปและถอดบทเรียน แผนงานหรือเป้าหมายในอนาคต แนวทางการปฏิบัติสู่เป้าหมาย คำสำคัญที่ร่วมกัน วิสัยทัศน์ของแต่ละอำเภอ

14 อำเภอที่มีระบบสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะ โดยความ ร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอพรหมพิราม ปี ๒๕๕๙ ประชาชนมีสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาวะ อำเภอวัดโบสถ์ปลอดภัย คนมีสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง หล่มสักเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้สุขภาวะ เป็นอำเภอสร้างเสริมสุขภาพที่เข้มแข็ง

15 วิสัยทัศน์ของแต่ละอำเภอ(ต่อ) เป็นองค์กรของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง “ตรอน” เมืองสุขภาวะ ชุมชนเข้มแข็ง จัดการสุขภาวะ แบบพึ่งตนเอง ในปี 2560 เราจะเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพที่ใกล้บ้าน ใกล้ใจของ ประชาชน เครือข่ายบริการสุขภาพที่มีคุณภาพภาคีมีส่วนร่วม

16 คำสำคัญที่ร่วมกัน ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง ประชาชนมีสุขภาวะ ชุมชนเข้มแข็ง การมีส่วนร่วม

17 แนวทางการปฏิบัติสู่เป้าหมาย การพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง และเป็นหนึ่งเดียวกัน การพัฒนาระบบสุขภาพเป็นระบบเดียว ด้วยการกำหนด นโยบายและวางแผนทั้งระยะยาวและระยะสั้นเพียงแผนเดียว ทั้งอำเภอ และมีระบบการประเมินผลที่ชัดเจน

18 แนวทางการปฏิบัติสู่เป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเน้นการมีส่วนรวมของชุมชนและภาคีเครือข่ายตามสาย การบังคับบัญชา มีการจัดตั้งคณะกรรมการทำงาน และคณะกรรมการระดับ อำเภอ ที่มี “นายอำเภอ” เป็นประธานในฐานะผู้ประสานงาน กลางระหว่างหน่วยงาน ต่าง ๆ ในท้องถิ่น และใน คณะกรรมการควรมีตัวแทนจากภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

19 แนวทางการปฏิบัติสู่เป้าหมาย จัดตั้งศูนย์ประสานงานกลาง เพื่อสนับสนุนการจัดสรรและใช้ ทรัพยากรร่วมกัน จัดตั้ง Data Center เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ ให้เป็นระบบเดียวกันทั้งอำเภอ เพื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูล และควรมีระบบการคืนข้อมูลสู่ชุมชน และเปิดช่องทางให้ ประชาชนเข้าสู่ระบบบริการ ด้วยการเปิดรับฟังความคิดเห็น จากประชาชน เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบสุขภาพให้ดีขึ้น และ ให้เกิดการเรียนรู้ที่จะบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกัน

20 แนวทางการปฏิบัติสู่เป้าหมาย ส่งเสริมงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึง ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สุขภาพ เช่น การมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแพทย์แผน พื้นบ้านกับแพทย์แผนปัจจุบัน

21 B E H APPINESS


ดาวน์โหลด ppt สรุปการประชุม F.S.C เขตบริการสุขภาพที่ 2 พญ.พรสวรรค์ มีชิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google