งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหา สิ่งแวดล้อม. สาระสำคัญ * ปัญหาทางด้านภาวะ มลพิษที่เกี่ยวกับน้ำ เช่น น้ำ ที่เน่าเสีย * ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อม สลายและหมดสิ้นไปอย่าง รวดเร็ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหา สิ่งแวดล้อม. สาระสำคัญ * ปัญหาทางด้านภาวะ มลพิษที่เกี่ยวกับน้ำ เช่น น้ำ ที่เน่าเสีย * ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อม สลายและหมดสิ้นไปอย่าง รวดเร็ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหา สิ่งแวดล้อม

2 สาระสำคัญ * ปัญหาทางด้านภาวะ มลพิษที่เกี่ยวกับน้ำ เช่น น้ำ ที่เน่าเสีย * ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อม สลายและหมดสิ้นไปอย่าง รวดเร็ว เช่น ป่าไม้ถูก ทำลาย * ปัญหาที่เกี่ยวกับการตั้ง ถิ่นฐานและชุมชนของมนุษย์ เช่น การวางผัง เมืองและชุมชนไม่ถูกต้อง

3 การขาดแคลนน้ำหรือภัยแล้ง สาเหตุที่สำคัญได้แก่ - ป่าไม้ถูกทำลายมากโดยเฉพาะป่าต้นน้ำ ลำธาร - ลักษณะพื้นที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่มี แหล่งน้ำ ดินไม่ดูดซับน้ำ - ขาดการวางแผนการใช้และอนุรักษ์น้ำที่ เหมาะสม - ฝนตกน้อยและฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน

4 การอนุรักษ์น้ำ การปลูกป่า โดยเฉพาะการปลูกป่าบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ หรือ บริเวณพื้นที่ภูเขา เพื่อให้ต้นไม้เป็นตัวกักเก็บ น้ำตามธรรมชาติ ทั้งบนดินและใต้ดิน แล้ว ปลดปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมทั้งยังสามารถป้องกันปัญหาอื่น ๆ ได้ เช่น ปัญหาการพังทลายของดิน ปัญหาการขาด แคลนน้ำ และการเกิดน้ำท่วม

5 ประเทศไทยมักเกิดไฟไหม้ป่าในฤดูร้อน เป็นประจำทุกปี เพราะในฤดูร้อนพวกวัชพืชในป่า หรือจากการผลัดใบของต้นไม้ ใบไม้จะแห้งแล้ง และติดไฟง่าย การสูญเสียป่าไม้เกิดขึ้นทุกๆ ปีใน ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ไฟป่าอาจเกิดจากการ กระทำของคนหรือจากธรรมชาติ ผลเสียของไฟ ไหม้ป่าทำลายทรัพยากรป่าไม้ คือ (1) ทำลายต้นไม้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (2) ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของ ดินลดลง เนื่องจากฮิวมัสถูกทำลายและบางครั้ง เกิดการพังทลายของดินตามมาด้วย (3) ทำให้โรคพืชระบาดกับต้นไม้ได้ง่าย เนื่องจาก บางส่วนของต้นไม้ถูกทำลาย โรคเห็ด รา แมลง เจาะไชเป็นไปได้ง่ายขึ้น (4) ต้นไม้ที่หยุดการเจริญเติบโตชั่วคราวจะถูกต้นไม้ อื่นเบียดบังแสงจนทำให้ต้นไม้แคระแกร็นไม่มี ประโยชน์ (5) ความชื้นในดินถูกทำลาย เนื่องจากพืชคลุมดิน ถูกทำลายพืชขาดแคลนน้ำ

6 การแก้ปัญหาแบบใช้จิตสำนึก ป่าไม้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีพของ มนุษย์และการคงอยู่ของสิ่งแวดล้อมต่างๆ จาก การสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ในทุกส่วนของโลก หรือของประเทศไทย ทำให้ทุกฝ่ายตระหนักถึง การสูญเสียและผลที่ได้รับจากการกระทำอันนี้ การดำเนินงานอนุรักษ์ป่าไม้จึงได้รับความสนใจ จากภาครัฐบาลและเอกชน และประชาชนทั่วไป อย่างกว้างขวาง การอนุรักษ์ป่าไม้เป็นแนว ทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทำได้โดยการร่วมมือของทุกคนในสังคม

7 สรุปแล้วสาเหตุของปัญหา สิ่งแวดล้อม สิ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญกา สิ่งแวดล้อมก็คือ " มนุษย์ " การพัฒนาทางด้าน เทคโนโลยีเป็นผลดีก็จริง แต่ผลเสียที่ตามมาก็คือ มนุษย์ใช้อย่างไม่ระมัดจนทำให้เกิดอันตรายทั้งต่อ ตนเองและสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้สารเคมีใน การเกษตร แล้วเมื่อหน้าดินถูกชะล้างโดยน้ำ ก็ทำ ให้สารเคมีลงไปปะปนในน้ำด้วย จึงเกิดอันตรายต่อ สิ่งมีชีวิตในน้ำ โรงงานอุตสาหกรรมนอกจากปล่อย น้ำเสียแล้วก็ยังปล่อยควันพิษให้เกิดมลพิษทาง อากาศ การขนส่งน้ำมันที่ไม่รอบคอบจนน้ำมันรั่วลง ทะเลก็ทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำขาดออกซิเจน นอกจากนั้นการวางผังเมืองและชุมชนไม่ถูกต้องก็ เกิดปัญหาชุมชนแออัด มีปัญหาในเรื่องความสกปรก เชื้อโรค และแหล่งมั่วสุม

8 แม่น้ำสำคัญ ผืนป้าควรรักษาอย่า ทำลาย สวัสดี แหล่งข้อมูล (http://www.environnet.in.th/evdb/info/coast/ coast1.html)


ดาวน์โหลด ppt ปัญหา สิ่งแวดล้อม. สาระสำคัญ * ปัญหาทางด้านภาวะ มลพิษที่เกี่ยวกับน้ำ เช่น น้ำ ที่เน่าเสีย * ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อม สลายและหมดสิ้นไปอย่าง รวดเร็ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google