งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาสิ่งแวดล้อม

2 สาระสำคัญ *ปัญหาทางด้านภาวะมลพิษที่เกี่ยวกับน้ำ เช่น น้ำที่เน่าเสีย
  *ปัญหาทางด้านภาวะมลพิษที่เกี่ยวกับน้ำ เช่น น้ำที่เน่าเสีย   *ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมสลายและหมดสิ้นไปอย่าง รวดเร็ว เช่น ป่าไม้ถูกทำลาย   *ปัญหาที่เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานและชุมชนของมนุษย์ เช่น การวางผังเมืองและชุมชนไม่ถูกต้อง

3 การขาดแคลนน้ำหรือภัยแล้ง
สาเหตุที่สำคัญได้แก่ - ป่าไม้ถูกทำลายมากโดยเฉพาะป่าต้นน้ำลำธาร - ลักษณะพื้นที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีแหล่งน้ำ ดินไม่ดูดซับน้ำ - ขาดการวางแผนการใช้และอนุรักษ์น้ำที่เหมาะสม - ฝนตกน้อยและฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน

4 การอนุรักษ์น้ำ การปลูกป่า โดยเฉพาะการปลูกป่าบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ หรือบริเวณพื้นที่ภูเขา เพื่อให้ต้นไม้เป็นตัวกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ ทั้งบนดินและใต้ดิน แล้วปลดปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมทั้งยังสามารถป้องกันปัญหาอื่น ๆ ได้ เช่น ปัญหาการพังทลายของดิน ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และการเกิดน้ำท่วม

5 ประเทศไทยมักเกิดไฟไหม้ป่าในฤดูร้อนเป็นประจำทุกปี เพราะในฤดูร้อนพวกวัชพืชในป่าหรือจากการผลัดใบของต้นไม้ ใบไม้จะแห้งแล้งและติดไฟง่าย การสูญเสียป่าไม้เกิดขึ้นทุกๆ ปีในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไฟป่าอาจเกิดจากการกระทำของคนหรือจากธรรมชาติ ผลเสียของไฟไหม้ป่าทำลายทรัพยากรป่าไม้ คือ (1) ทำลายต้นไม้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (2) ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง เนื่องจากฮิวมัสถูกทำลายและบางครั้งเกิดการพังทลายของดินตามมาด้วย (3) ทำให้โรคพืชระบาดกับต้นไม้ได้ง่าย เนื่องจากบางส่วนของต้นไม้ถูกทำลาย โรคเห็ด รา แมลง เจาะไชเป็นไปได้ง่ายขึ้น (4) ต้นไม้ที่หยุดการเจริญเติบโตชั่วคราวจะถูกต้นไม้อื่นเบียดบังแสงจนทำให้ต้นไม้แคระแกร็นไม่มีประโยชน์ (5) ความชื้นในดินถูกทำลาย เนื่องจากพืชคลุมดินถูกทำลายพืชขาดแคลนน้ำ

6 การแก้ปัญหาแบบใช้จิตสำนึก
ป่าไม้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีพของมนุษย์และการคงอยู่ของสิ่งแวดล้อมต่างๆ จากการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ในทุกส่วนของโลกหรือของประเทศไทย ทำให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงการสูญเสียและผลที่ได้รับจากการกระทำอันนี้ การดำเนินงานอนุรักษ์ป่าไม้จึงได้รับความสนใจจากภาครัฐบาลและเอกชน และประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง การอนุรักษ์ป่าไม้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทำได้โดยการร่วมมือของทุกคนในสังคม

7 สรุปแล้วสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
สรุปแล้วสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม     สิ่งที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญกาสิ่งแวดล้อมก็คือ " มนุษย์ " การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเป็นผลดีก็จริง แต่ผลเสียที่ตามมาก็คือ มนุษย์ใช้อย่างไม่ระมัดจนทำให้เกิดอันตรายทั้งต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้สารเคมีในการเกษตร แล้วเมื่อหน้าดินถูกชะล้างโดยน้ำ ก็ทำให้สารเคมีลงไปปะปนในน้ำด้วย จึงเกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ โรงงานอุตสาหกรรมนอกจากปล่อยน้ำเสียแล้วก็ยังปล่อยควันพิษให้เกิดมลพิษทางอากาศ การขนส่งน้ำมันที่ไม่รอบคอบจนน้ำมันรั่วลงทะเลก็ทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำขาดออกซิเจน นอกจากนั้นการวางผังเมืองและชุมชนไม่ถูกต้องก็เกิดปัญหาชุมชนแออัด มีปัญหาในเรื่องความสกปรก เชื้อโรค และแหล่งมั่วสุม

8 แม่น้ำสำคัญ ผืนป้าควรรักษาอย่าทำลาย สวัสดี แหล่งข้อมูล (http://www
แม่น้ำสำคัญ ผืนป้าควรรักษาอย่าทำลาย สวัสดี แหล่งข้อมูล (http://www.environnet.in.th/evdb/info/coast/coast1.html)


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google