งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญ ของจิต สาธารณะ.  โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว เกิดจาก - ความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีต่างๆ - ความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีต่างๆ - ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญ ของจิต สาธารณะ.  โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว เกิดจาก - ความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีต่างๆ - ความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีต่างๆ - ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญ ของจิต สาธารณะ

2  โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว เกิดจาก - ความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีต่างๆ - ความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีต่างๆ - ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนา ตนเองเพื่อให้ทันการ เปลี่ยนแปลง - ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนา ตนเองเพื่อให้ทันการ เปลี่ยนแปลง - ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคน ในสังคมไทย - ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคน ในสังคมไทย ค่านิยมทางวัตถุสูงขึ้น มีการ เอารัดเอาเปรียบ ค่านิยมทางวัตถุสูงขึ้น มีการ เอารัดเอาเปรียบ

3  มุ่งหาประโยชน์ให้กับตนเอง มากกว่าส่วนรวม  ขาดคุณธรรม - จริยธรรม  ขาดสมดุลทั้งทางจิตใจและ ทางวัตถุโดยโน้มเอียงไป ทางวัตถุนิยมมากกว่าจิตใจ  คนในสังคมมีความสำนึกต่อ ส่วนรวมน้อยลง

4  ตัวบ่งชี้ที่เห็นกันอยู่เป็น ประจำคือ  โปรดเห็นใจแก่สตรีและ คนชรา  โปรดช่วยกันรักษาความ สะอาด  ห้ามบ้วนน้ำลายลงบนพื้น  ห้ามทิ้งขยะ โปรดทิ้งขยะ ลงในถัง  กรุณาอย่าทิ้งผ้าอนามัยลง ในโถส้วม

5 ปัญหาการขาดจิต สาธารณะที่ใกล้ตัวเรา  ปัญหายาเสพติด เกิดจาก ความเห็นแก่ตัวของผู้ขาย ไม่นึกถึงปัญหาส่วนรวมของ สังคม  การปล่อยน้ำเสียจากโรงงาน ไม่ผ่านการบำบัด เกิดความ เสียหายต่อการเกษตรและ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน ชุมชน

6 ปัญหาการขาดจิต สาธารณะที่ใกล้ตัวเรา  การจอดรถยนต์โดยไม่ดับ เครื่องยนต์ ทำให้เกิด ควันพิษโดยเฉพาะในเมือง ใหญ่  ป่าไม้ถูกทำลาย ทำให้เกิด โรคร้อน  เด็กถูกทอดทิ้ง เกิดปัญหา การเลี้ยงดูให้เป็นเด็กที่มี คุณภาพ

7 ปัญหาการขาดจิต สาธารณะที่ใกล้ตัวเรา  การใช้ทางสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว  ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง ทำ ให้น้ำเน่า  ฉีดสารเร่งเนื้อแดงในสัตย์ เลี้ยง  ดื่มสุราแล้วขับรถยนต์ ฯลฯ

8 ผลกระทบจากการขาด จิตสาธารณะ ผลกระทบระดับตัวบุคคล ผลกระทบระดับตัวบุคคล  สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง  สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น ผลกระทบระดับครอบครัว ผลกระทบระดับครอบครัว  ความสามัคคีในครอบครัวน้อยลง  ความขัดแย้ง แก่งแย่งใน ครอบครัว ทะเลาะเบาะแว้ง

9 ผลกระทบระดับองค์กร  แบ่งพรรคแบ่งพวกในองค์กร  ความเห็นแก่ตัวแก่งแย่งชิงดีชิง เด่น  การเบียดเบียนสมบัติของ องค์กร สมบัติของส่วนรวม  องค์กรไม่ก้าวหน้า ประสิทธิภาพและคุณภาพของ งานลดลง

10 ผลกระทบต่อชุมชน  ชุมชนอ่อนแอ ขาดการพัฒนา เพราะต่างคนต่างอยู่ สภาพ สังคมยิ่งนานไปก็มีแต่เสื่อม ทรุดลง  อาชญากรรมในชุมชนอยู่ใน ระดับสูง  ขาดศูนย์รวมจิตใจ ขาดผู้นำที่ นำไปสู่การแก้ปัญหา เพราะทุกคนเห็นปัญหาของ ตนเองเป็นใหญ่ กลัว เสียเวลา เสียทรัพย์ หรือกลัว เป็นข้อครหา เพราะทุกคนเห็นปัญหาของ ตนเองเป็นใหญ่ กลัว เสียเวลา เสียทรัพย์ หรือกลัว เป็นข้อครหา

11 ผลกระทบระดับประเทศ  วิกฤตการณ์ภายในประเทศ บ่อยครั้ง แก้ปัญหาไม่ได้ เกิดการ เบียดเบียนทำลายทรัพยากรและ สมบัติของส่วนรวม  ประเทศชาติล้าหลัง ขาดพลัง ประชาชน ผู้นำประเทศออก มาตรการใดมาใช้ก็ไม่ได้รับความ ร่วมมือ  แบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดการแย่ง แข่งขัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง

12 ข้อเตือนใจคนไทย เด็กไทย รุ่นใหม่ อย่าคิดว่าคนโบราณเป็นคน ล้าสมัย แต่คนโบราณได้รักษา ชาติไทยสืบทอดกันมา ยาวนาน... คนรุ่นใหม่ทำ อะไรบ้าง... อย่ามัวแต่ฟุ้งเฟ้อ ไม่สนใจส่วนรวม เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน ไม่ทำงาน หนัก... วันหนึ่งข้างหน้าจะไม่ มีแผ่นดินอยู่... อย่าคิดว่าคนโบราณเป็นคน ล้าสมัย แต่คนโบราณได้รักษา ชาติไทยสืบทอดกันมา ยาวนาน... คนรุ่นใหม่ทำ อะไรบ้าง... อย่ามัวแต่ฟุ้งเฟ้อ ไม่สนใจส่วนรวม เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตน ไม่ทำงาน หนัก... วันหนึ่งข้างหน้าจะไม่ มีแผ่นดินอยู่...

13 ข้อเตือนใจคนไทย เด็กไทย รุ่นใหม่... แล้วเมื่อถึงวันนั้นจึงรู้ว่าสาย ไปเสียแล้วต่างชาติเข้ามา เอาทรัพยากรของชาติไป หมดแล้ว... เหลือแต่กาก เดนไว้ให้คนไทย เมื่อถึงวันนั้นลูกหลานไทย จะลำบากยากเข็น... เมื่อถึงวันนั้นลูกหลานไทย จะลำบากยากเข็น... ระวัง ! ระวัง !

14 ด้วยความ ปรารถนาดี สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญ ของจิต สาธารณะ.  โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว เกิดจาก - ความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีต่างๆ - ความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีต่างๆ - ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google