งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนบูรณาการ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นางปริยะดา โชควิญญู ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 28 ส.ค. 2557 โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนบูรณาการ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นางปริยะดา โชควิญญู ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 28 ส.ค. 2557 โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนบูรณาการ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นางปริยะดา โชควิญญู ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 28 ส.ค. 2557 โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา

2 1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป ปัญหาที่ยังคงอยู่ ปริมาณมูลฝอย เพิ่มขึ้นทุกปี/ การกำจัดไม่ถูก หลักสุขาภิบาล มลพิษและ ผลกระทบต่อ สุขภาพจากการ กำจัดไม่ถูกต้อง มูลฝอยตกค้าง สะสม เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์แมลงและ พาหะนำโรค การบังคับใช้ กฎหมายของ ท้องถิ่นยังไม่มี ประสิทธิภาพ จังหวัดที่จะมี การแก้ไข ปัญหาเร่งด่วน (คสช) เขต บริการ สุขภาพ อยุธยา4 สระบุรี4 ลพบุรี4 นครปฐม5 10 จังหวัดที่มีปัญหา มูลฝอยตกค้างสะสม สูง เขต บริการ สุขภาพ สงขลา12 สมุทรปราการ3 กาญจนบุรี4 นครศรีธรรมราช11 สุราษฎร์ธานี11 ราชบุรี4 เพชรบุรี4 แพร่10 ปราจีนบุรี3 อยุธยา4 28/08/2557

3 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เตาเผาเอกชน (capacity 50.8 ตัน/วัน เตาเผาราชการ (capacity 48.1 ตัน/วัน จำนวน (ตัน/ปี) ปัญหาที่ยังคงอยู่ 1. ปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง/ ถูกปล่อยทิ้ง 26.5 ตัน/วัน 2. การควบคุมการขนส่งเพื่อนำไปกำจัดยังไม่ดีพอทำให้เกิดการลักลอบทิ้งในที่สาธารณะ หรือทิ้งรวมกับขยะทั่วไป 3. เตาเผาชำรุด/ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดมลพิษต่อสุขภาพ ปริมาณมูลฝอย 40,657 ตัน/ปี หรือ 111 ตัน/วัน ถูกกำจัด 84.5 ตัน/วัน (74.87 %) 28/08/2557

4 พื้นที่เสี่ยงมลภาวะ เขตฯจังหวัดประเภทความเสี่ยง 1 เชียงใหม่ แพร่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง 1) ฟลูออไรด์ 2) หมอกควัน เชียงราย น่าน 1) หมอกควัน 2ตาก1)ฟลูออไรด์ 2) หมอกควัน 3) แคดเมียม เพชรบูรณ์1) ฟลูออไรด์ 2) เหมืองทอง พิษณุโลก สุโขทัย 1) ฟลูออไรด์ 3อุทัยธานี1) สารหนู 2) โรงไฟฟ้าชีว มวล พิจิตร1) เหมืองทอง 4อยุธยา1) โรงไฟฟ้าชีวมวล 2) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ สระบุรี1) มูลฝอยอันตราย 2) ฝุ่นละออง 5 สุพรรณบุรี 1) ฟลูออไรด์ 2) สารหนู สมุทรสาคร 1) ฟลูออไรด์ ประจวบฯ1) โรงไฟฟ้าชีวมวล กาญจนบุรี1) ตะกั่ว เพชรบุรี นครปฐม ราชบุรี 1) ฟลูออไรด์ ระยอง1) ฟลูออไรด์ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ชลบุรี1) ฟลูออไรด์ ฉะเชิงเทรา1) ฟลูออไรด์ เขต ฯ จังหวัดประเภทความเสี่ยง 7 ขอนแก่น 1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 2) โรงไฟฟ้าชีวมวล กาฬสินธุ์ 1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยเอ็ด 1) โรงไฟฟ้าชีวมวล 8 เลย 1) เหมืองทอง 2) โรงไฟฟ้าชีวมวล อุดรธานี1) โรงไฟฟ้าชีวมวล หนองคาย1) พื้นที่ด่านชายแดน 9บุรีรัมย์1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 2) โรงไฟฟ้าชีวมวล ชัยภูมิ1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ สุรินทร์1) โรงไฟฟ้าชีวมวล 10อุบลฯ1) ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 2) โรงไฟฟ้าชีวมวล 11 ระนอง 1) ฟลูออไรด์ 2) พื้นที่ด่านชายแดน สุราษฎร์ฯ 1) ฟลูออไรด์ พังงา 1) ฟลูออไรด์ 12 สงขลา1) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 2) ฟลูออไรด์ ยะลา1) ฟลูออไรด์ ปัญหาที่ยังคงอยู่ 1.ไม่มีระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่างต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยง 2. ขาดฐานข้อมูลความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพ 3. ศักยภาพทีมปฏิบัติการแก้ไขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ระดับพื้นที่ 28/08/2557

5 เรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ เขตฯจังหวัด 1เชียงใหม่ (2) 2พิษณุโลก (9) 4 นนทบุรี (4) ปทุมธานี (3) 5 นครปฐม (6) สมุทรสาคร (7) ระยอง (8) 6สมุทรปราการ (5) 7มหาสารคาม (10) -กรุงเทพมหานคร (1) จังหวัดที่มีการร้องเรียนเหตุรำคาญ ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมสูงสุด 10 อันดับแรก (ปี 2554) จำนวนเรื่องร้องเรียนรายเขตสุขภาพ ปี 2556 (ทั้งประเทศมีจำนวน1,938 เรื่อง) 1 กลิ่นเหม็น/ฝุ่นละออง 2 เสียงดัง/เสียงรบกวน 3 น้ำเสีย 4 มูลฝอย/สิ่งปฏิกูล 5 ของเสียอันตราย 5 ลำดับเรื่องร้องเรียนสูงสุด ปัญหาที่ยังคงอยู่ 1.การบังคับใช้กฎหมายของท้องถิ่นในการควบคุม กิจการต่างๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพ 2.บุคลาการท้องถิ่นขาดทักษะในการดำเนินงาน 3.ยังไม่มีค่ามาตรฐานเหตุรำคาญบางเรื่องที่เป็นปัญหา 28/08/2557

6 จังหวัดที่มีอัตราป่วยโรคระบบทางเดินอาหารสูง พ.ศ.2551-2556 เขตฯจังหวัดเขตฯจังหวัด 1เชียงราย แม่ฮ่องสอน 7ขอนแก่น 2ตาก8อุดรธานี นครพนม 3-9นครราชสีมา บุรีรัมย์ 4-10อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 5สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 11ระนอง ภูเก็ต 6ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ตราด 12ปัตตานี 28/08/2557

7 อัตราป่วยด้วยโรคระบบหายใจ (ต่อประชากร 1,000 คน) ปี พ.ศ.2550-2555 อัตราผู้ป่วยนอกด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ปัญหาที่ยังคงอยู่ 1. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นกลุ่มโรคที่มีอัตราผู้ป่วยนอกมากเป็นอันดับ 1 2. ประชากรประมาณร้อยละ 50 ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ 10 จังหวัดที่มีอัตราป่วยด้วยโรค ระบบหายใจสูง (ปี พ.ศ.2553) เขตฯจังหวัด (อันดับ) 1แม่ฮ่องสอน (4) 3อุทัยธานี (3) 5 สมุทรสาคร (1) สมุทรสงคราม (6) นครปฐม (2) 6 ฉะเชิงเทรา (10) ระยอง (5) 10 ศรีสะเกษ (7) ยโสธร (9) 12พัทลุง (8) 28/08/2557

8 ร้อยละผลการตรวจคัดกรองสารกำจัดศัตรูพืช รายเขตบริการ ปี 2556 การได้รับพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช 1.เฉลี่ยร้อยละ 22.36 ของเกษตรกร สัมผัสสารกลุ่ม Organophosphate และ Carbamates ในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย 2. ปี 2546-2555 มีผู้ป่วยได้รับพิษจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช มีจำนวน 17,340 ราย และ อัตราป่วย 2.35 ต่อประชากรแสนคน ปัญหาที่ยังคงอยู่ เขต ฯ จังหวัด 1แม่ฮ่องสอน (9) 2ตาก (1) 3อุทัยธานี (3) ชัยนาท (4) กำแพงเพชร (10) 4อ่างทอง (5) สิงบุรี (6) 5สุพรรณบุรี (7) กาญจนบุรี (8) 6จันทบุรี (2) จังหวัดที่มีอัตราป่วยจากสารเคมี กำจัดศัตรูพืช สูงสุด 10 อันดับแรก (ปี 2554) 28/08/2557

9 กรอบความคิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ Source ปัจจัยเสี่ยง มาตรการ/ การแก้ปัญหา Outcome Traditional Hazard  มูลฝอยทั่วไป  มูลฝอยติดเชื้อ  สิ่งปฏิกูล  อาหารและน้ำ Modern Hazard  สารอันตราย  มลพิษ Emergency Case  ภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ/ มนุษย์ ไม่ถูก สุขลักษณะ สุขอนามัย บุคคลไม่ดี การจัดการ ไม่ได้มาตรฐาน พื้นที่เสี่ยง การบังคับใช้ กฎหมาย พัฒนาระบบการ จัดการฯของอปท. พัฒนาระบบฯการ จัดการของสถาน บริการของสธ. เฝ้าระวัง เตือนภัย การสื่อสาร ฯ เสริมสร้างบทบาท ภาค ปชช. สร้างกลไกที่ เชื่อมโยงทุกระดับ Healthy Env. การจัดบริการ ของ อปท. ได้ มาตรฐาน รพ.ดำเนินงาน ได้มาตรฐาน Health Impact โรคระบบ ทางเดินอาหาร ลดลง พื้นที่ดำเนินการ เน้น จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง และเป็นพื้นที่เสี่ยง การบูรณาการแผนฯ ใช้หลัก Area Problem Base สป. กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมวิทย์ฯ 1.การจัดการ สุขาภิบาลอาหาร 2.การจัดการคุณภาพ น้ำบริโภค 3.การจัดการสิ่งปฏิกูล 4.การจัดการมูลฝอย 5.การรองรับภาวะ ฉุกเฉินและภัยพิบัติ 6.การจัดการเหตุ รำคาญ 7.การจัดการกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ 8.การประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ 9.การบังคับใช้ กฎหมาย

10 มาตรการของยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สสจ. สสอ. รพ. ภาคประชาชน/ ชุมชน ภาคประชาชน/ ชุมชน หน่วยงานภายนอก / ภาคีเครือข่าย - ออกข้อบังคับท้องถิ่น - มีกระบวนงานมาตรฐาน ในการจัดบริการ - ออกข้อบังคับท้องถิ่น - มีกระบวนงานมาตรฐาน ในการจัดบริการ - มีกลไกในระดับพื้นที่ - มีระบบเฝ้าระวัง - มีหน่วยรองรับกรณี ฉุกเฉิน - มีการจัดบริการ ของ หน่วยบริการ - มีกลไกในระดับพื้นที่ - มีระบบเฝ้าระวัง - มีหน่วยรองรับกรณี ฉุกเฉิน - มีการจัดบริการ ของ หน่วยบริการ - อสม.มีความรู้ มีส่วน ร่วมในการเฝ้าระวัง/ ส่งเสริมการปรับ พฤติกรรม ปชช. - ปชช. มีส่วนร่วมและมี พฤติกรรมฯ ที่ถูกต้อง - อสม.มีความรู้ มีส่วน ร่วมในการเฝ้าระวัง/ ส่งเสริมการปรับ พฤติกรรม ปชช. - ปชช. มีส่วนร่วมและมี พฤติกรรมฯ ที่ถูกต้อง - การดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์ชาติ - มีกลไกการเชื่อมโยง ทั้งใน/นอก - การดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์ชาติ - มีกลไกการเชื่อมโยง ทั้งใน/นอก มาตรการสำคัญ กลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการ ผลลัพธ์/ ผลผลิต ผลลัพธ์ ทาง สุขภาพ Health Impact โรคระบบทาง เดินอาหาร ลดลง Health Impact โรคระบบทาง เดินอาหาร ลดลง การบังคับใช้ กฎหมาย พัฒนาระบบการ จัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมของอปท. พัฒนาระบบการ จัดการฯของสถาน บริการ สธ. การเฝ้าระวัง เตือนภัย สื่อสาร เสริมสร้างบทบาท ภาค ปชช. การสร้างกลไกที่ เชื่อมโยงทุกระดับ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สสจ. สสอ. รพ. ภาคประชาชน/ ชุมชน ภาคประชาชน/ ชุมชน หน่วยงาน ภายนอก / ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน ภายนอก / ภาคีเครือข่าย - ออกข้อบังคับท้องถิ่น - มีกระบวนงานได้ มาตรฐานในการ จัดบริการ - ออกข้อบังคับท้องถิ่น - มีกระบวนงานได้ มาตรฐานในการ จัดบริการ Healthy Env.  การจัด บริการของ อปท. ได้ มาตรฐาน  รพ. ดำเนินงาน ได้มาตรฐาน Healthy Env.  การจัด บริการของ อปท. ได้ มาตรฐาน  รพ. ดำเนินงาน ได้มาตรฐาน

11 มาตรการสำคัญ (งบฯ 144.3668 ล.) อ. 31.0473 คร. 15.4 พ. 5.8424 ว. 2 ล. สป. 90.0771 สบส. เขตจว. 1. การบังคับใช้ กฎหมาย 1.1พัฒนากฎหมาย และมาตรฐานทาง วิชาการ /// 1.2 ผลักดันและกำกับการใช้มาตรการ กฎหมายการสาธารณสุข และกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง ///// 1.3 พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน สาธารณสุขและเจ้าพนักงานท้องถิ่น //// 2. พัฒนาระบบ การจัดการ อนามัยสิ่งแวด ล้อมของอปท. 2.1 พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมของ อปท. //// 2.2 พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น //// 2.3 พัฒนา อปท. ต้นแบบ // 2.4 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้กระบวนการ HIA ในการจัดการเหตุรำคาญ //// 3.พัฒนาระบบ การจัดการ อนามัยสิ่งแวด ล้อม และการ บริการเวช กรรม สิ่งแวดล้อมใน หน่วยบริการ สาธารณสุข 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการ มูลฝอยติดเชื้อใน รพ. /////// 3.2 พัฒนาคุณภาพการจัดบริการ เวชกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการ สาธารณสุข ///// 3.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุข /// 3.4 พัฒนาวิชาการ ต้นแบบ นวัตกรรม และจัดการความรู้ ////// 28/08/2557

12 มาตรการสำคัญ (งบฯ 144.3668 ล.) อ. 31.0473 คร. 15.4 พ. 5.8424 ว. 2 ล. สป. 90.0771 สบส.เขตจว. 4. การเฝ้า ระวัง เตือน ภัย และ สื่อสาร สาธารณะ 4.1 พัฒนาวิชาการ วิจัย ต้นแบบ และจัดการความรู้ //// 4.2 พัฒนาระบบข้อมูล การเฝ้า ระวัง เตือนภัย และสื่อสาร สาธารณะ /////// 4.3 พัฒนาระบบการตรวจ วิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม //// 5. เสริมสร้าง บทบาทภาค ประชาชน 5.1 ส่งเสริม อสม.ในการเฝ้า ระวัง เผยแพร่ความรู้ สื่อสาร ความเสี่ยงให้ประชาชนทั่วไป ////// 6. พัฒนา กลไก และ โครงสร้าง งานอนามัย สิ่งแวดล้อม 6.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบ กลไก/ โครงสร้างการดำเนินงานอนามัย สิ่งแวดล้อมของกระทรวง สาธารณสุข /// 6.2 พัฒนาความร่วมมือภาคี เครือข่ายทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอกกระทรวงฯ และระหว่าง ประเทศ /// 28/08/2557

13 ตัวชี้วัด ส่วนกลางเขตสุขภาพจังหวัด 1. ร้อยละ 50 ของ เทศบาลทุกระดับ มีระบบบริการ อนามัยสิ่งแวด ล้อมได้มาตรฐาน 2. มีระบบเฝ้าระวัง ฐานข้อมูล สถานการณ์และ การเตือนภัย สุขภาพจาก ปัญหา สิ่งแวดล้อม 1. ร้อยละ 50 ของ เทศบาลทุกระดับมี ระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมได้ มาตรฐาน 2. มีระบบฐานข้อมูล และสถานการณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม 3. มีระบบเฝ้าระวัง และเตือนภัยฯ ในพื้นที่เสี่ยง 1. อสธจ.ดำเนินงานตามแนวทาง ที่กำหนด 2. ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับ มีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐาน 3. ร้อยละ 100 ของ รพ.สธ. มีการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย 4. มีระบบฐานข้อมูลและสถานการณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม 5. ร้อยละ 20 ของ รพศ.รพท.และ ร้อยละ 5 ของ รพช.มีการจัดบริการ เวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้ตามที่กำหนด 6. ร้อยละ 20 ของ รพ.สต. มีการ จัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร แหล่งข้อมูล : จากการสำรวจ และประเมินผล โดยกรมอนามัยร่วมกับ สสจ. 28/08/2557

14 เอกสารแนบ

15 กิจกรรม/การดำเนินงาน/การสนับสนุน ส่วนกลางเขตบริการสุขภาพจังหวัด 1. พัฒนา ปรับปรุงและ ผลักดันการออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง คำแนะนำ คณะกรรมการสาธารณสุข และมาตรฐานทางวิชาการ 1. สนับสนุน การดำเนินงานของ คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) 2.ส่งเสริมการประเมินความเสี่ยงและ การประยุกต์ใช้กระบวนการ HIA ใน การจัดการเหตุรำคาญให้สสจ. สสอ. และ อปท. 1. จัดประชุมอนุกรรมการ สาธารณสุข จังหวัด(อสธจ.)อย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสธจ. และแนวทางที่กำหนด 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ ดำเนินงานด้านกฎหมาย ฯ ของ อปท. 3. จัดทำสถานการณ์การออก ข้อบัญญัติของ อปท. ระดับเขต 2. สนับสนุนและให้คำปรึกษา อปท. ใน การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น /การบริหาร จัดการเรื่องร้องเรียนจากเหตุรำคาญ 3. พัฒนาหลักสูตร วิชาการ นวัตกรรม จัดการความรู้ และ ต้นแบบการดำเนินงานด้าน กฎหมาย 4. พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน สาธารณสุขทุกระดับ ด้านวิชาการและ กฎหมาย 5. พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานท้องถิ่น ด้านวิชาการและกฎหมาย 3. จัดทำสถานการณ์การออก ข้อบัญญัติของอปท. ระดับจังหวัด 4. สนับสนุนวิทยากร คู่มือ เอกสารวิชาการ ชุดความรู้ มาตรการที่ 1 การบังคับใช้กฎหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน (กระทรวง และเขต) 2. คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด (จังหวัด) 28/08/2557

16 มาตรการที่ 2 พัฒนามาตรฐานการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ50 ของเทศบาลทุกระดับมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน (กระทรวงและเขต) กิจกรรม/การดำเนินงาน/การสนับสนุน ส่วนกลางเขตบริการสุขภาพจังหวัด 1. จัดทำมาตรฐานกระบวนงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับ อปท. 2. พัฒนา ปรับปรุงเกณฑ์ และ ระบบการประเมินรับรองฯ 3. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผู้ตรวจ ประเมินรับรองคุณภาพระบบฯ 5. ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 6. จัดทำระบบฐานข้อมูล/ สารสนเทศ ของการพัฒนาคุณภาพ ระบบฯ ของ อปท. ระดับประเทศ 7. พัฒนาวิชาการ นวัตกรรม จัดการความรู้ และต้นแบบการ ดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 8. สนับสนุนวิทยากร คู่มือ เอกสาร วิชาการ ชุดความรู้ 9. จัดประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี ระดับประเทศ 10. รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวัน สงกรานต์ 1. พัฒนาศักยภาพ สสจ. เป็น Instructor, facilitatorและ Inspector เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมของอปท. 2. ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อมของอปท. 3. ฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ สสจ. สสอ. และ อปท. 4. ติดตามผลการประเมินรับรอง คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ของอปท. 5. จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนา คุณภาพระบบฯ ของ อปท. ระดับเขต 6.ฝึกอบรมการกำจัดขยะอย่างถูกหลัก สุขาภิบาลให้สสอ. และ อปท. 7. ฝึกอบรมการบำบัดสิ่งปฎิกูลให้สสอ. และ อปท. 8. จัดประกวดสุดยอดส้วมแห่งปีระดับ เขต 1. ให้คำแนะนำ สนับสนุนการ พัฒนา และประเมินรับรองคุณภาพ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. 2. ตรวจประเมินรับรองคุณภาพ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. 3. จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการ พัฒนาคุณภาพระบบฯ ของ อปท. 4. พัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน/อปท. บ้านสะอาดต้นแบบโดยการคัดแยก มูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 5. ส่งเสริมการพัฒนาส้วมสาธารณะ ให้ได้มาตรฐาน HAS 6. จัดประกวดสุดยอดส้วมแห่งปี ระดับจังหวัด 7. รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวัน สงกรานต์ 28/08/2557

17 กิจกรรม/การดำเนินงาน/การสนับสนุน ส่วนกลางเขตบริการสุขภาพจังหวัด 1. พัฒนาหลักสูตรอบรมระบบการจัดการมูลฝอยติด เชื้อ สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ. และสนับสนุนคู่มือ วิชาการ ชุดความรู้ฯ 1. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อของ รพ. ตามหลักสูตร ที่กำหนด 1. สนับสนุน แนะนำทางวิชาการด้านการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อแก่ รพ. 2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินและรับรองระบบการ จัดการมูลฝอยติดเชื้อระดับเขตและจังหวัด 2. กำกับ ติดตามการดำเนินงานการจัดการ มูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล 2. ตรวจประเมิน และรับรองระบบการจัดการ มูลฝอยติดเชื้อ ของ รพ. 3. สำรวจสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ รพ. และประเมินเชิงคุณภาพของระบบการบริหาร จัดการมูลฝอยติดเชื้อของ รพ. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิง นโยบายในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหา 3. สำรวจเชิงคุณภาพโดยร่วมกับหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการมูล ฝอยติดเชื้อของเขต เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิง นโยบายในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ระดับเขต 3. กำกับ ดูแล ตรวจสอบระบบการขนส่ง และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ รพ. ให้เป็นไปตามกฎหมาย 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลมูลฝอยติดเชื้อใน รพ. 4. จัดทำฐานข้อมูลมูลฝอยติดเชื้อ เฝ้าระวัง การลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในเขต 4. สนับสนุนให้ทุก รพ. จัดทำระบบ ฐานข้อมูลมูลฝอยติดเชื้อ 5. พัฒนาต้นแบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อด้วย เทคโนโลยีใหม่ๆ 5. จัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระดับเขต 5. จัดทำ ฐานข้อมูลมูลฝอยติดเชื้อของ จังหวัด 6. สนับสนุนแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยแลt เวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข 6. สนับสนุน รพ.ในพื้นที่ ในการจัดบริการ อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 7. ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ด้านอาชีวอนามัย และ เวชกรรมสิ่งแวดล้อม 7. สนับสนุนการจัดบริการคลินิกสุขภาพ เกษตรกร ใน รพ.สต. 8. พัฒนามาตรฐานงานเวชกรรมสิ่งแวดล้อม8. จัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัย และ เวชกรรมสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 9. พัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวอนามัย และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10. จัดทำระบบฐานข้อมูลระดับประเทศด้านอาชีวอนา มัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อการเฝ้าระวังโรคจาก การทำงาน มาตรการที่ 3 พัฒนาคุณภาพการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ในหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัด สธ. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1.ร้อยละ 100 ของมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการถูกต้อง (ระดับจังหวัด) 2.รพ.สธ. ทุกแห่ง มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย (ระดับจังหวัด) 3. ร้อยละ 20 ของ รพศ. รพท. และร้อยละ 5 ของ รพช. มีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน (ระดับจังหวัด) 4. ร้อยละ 20 ของ รพ.สต. มีการจัดบริการคลินิกสุขภาพเกษตรกร (ระดับจังหวัด) 28/08/2557

18 มาตรการที่ 4 การเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา เตือนภัย และสื่อสารสาธารณะ กิจกรรม/การดำเนินงาน/การสนับสนุน ส่วนกลางเขตบริการสุขภาพจังหวัด 1.จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย การแก้ไขปัญหาฯ1. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการ แก้ไขปัญหาฯ ระดับเขต 1. จัดทำระบบข้อมูล และสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับจังหวัด 2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพห้องปฏิบัติการด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย 2. จัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ และวิเคราะห์สถานการณ์ฯ ระดับเขต 2. ตั้งทีมดำเนินการเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 3. สนับสนุนจังหวัดในการ ดำเนินการเฝ้าระวัง เตือนภัย และ สื่อสารสาธารณะในพื้นที่เสี่ยง 3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร สสอ. และ รพสต. ด้านการเฝ้าระวังฯ 4. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง และฐานข้อมูลด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมของประเทศ 4.พัฒนา ศักยภาพ ทีมเฝ้าระวังด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนา มัยของจังหวัด 4. สื่อสาร และเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ 5. วิเคราะห์ และพยากรณ์สถานการณ์ เพื่อการ สื่อสาร และเตือนภัย 5. กำกับ ติดตาม และประเมินผล 6. พัฒนาวิชาการ นวัตกรรม จัดการความรู้ และ ต้นแบบการดำเนินงาน 6. ประสานความร่วมมือกับทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและ เตือนภัย 7. พัฒนาความร่วมมือภาคเครือข่ายทั้งหน่วยงาน ภายใน และภายนอกกระทรวงฯ 8. สำรวจสถานการณ์ฯ ระดับประเทศ ปีละ 1 ครั้ง ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1.มีระบบเฝ้าระวัง ฐานข้อมูล สถานการณ์และ การเตือนภัยสุขภาพจากปัญหาสิ่งแวดล้อม (กระทรวง) 28/08/2557

19 กิจกรรม/การดำเนินงาน/การสนับสนุน ส่วนกลางเขตบริการสุขภาพ จังหวัด 1. สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมความ ร่วมมือภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง และเตือนภัยฯ 1. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ภาคประชาชนในการดำเนินงาน เฝ้าระวังฯ 1. อบรม อสม.ให้มีความรู้ มี ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและมี บทบาทในการให้ความรู้เพื่อ ปรับพฤติกรรม ปชช. 2. จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการเฝ้า ระวังฯ สำหรับ อสม. 2. พัฒนาต้นแบบการสร้างความ เข้มแข็งภาคประชาชนเรื่องการเฝ้า ระวังฯ 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเฝ้าระวังฯแก่แกนนำ ชุมชน 3. จัดทำชุดความรู้ด้านการเฝ้าระวังฯ สำหรับประชาชน 3. พัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อ ดำเนินการด้านส่งเสริมพฤติกรรม อนามัยของประชาชน 3. สื่อสาร เตือนภัยให้ความรู้ ด้านการเฝ้าระวังฯ 4. จัดทำเกณฑ์การสรรหา อสม. ดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อ สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. สรรหา อสม.ดีเด่นด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมระดับ จังหวัด มาตรการที่ 5 เสริมสร้างบทบาทภาคประชาชน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย: มี อสม. ดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด (จังหวัด) 28/08/2557

20 กิจกรรม/การดำเนินงาน/การสนับสนุน ส่วนกลางเขตบริการสุขภาพ จังหวัด 1. พัฒนาให้มีระบบงาน และกลไก การดำเนินงานที่ชัดเจนและ เชื่อมโยงทุกระดับ 1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบ และ โครงสร้างการดำเนินงานอนามัย สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ในทุกจังหวัด 1. กำหนดผู้รับผิดชอบหลัก ในโครงสร้างการดำเนินงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัยของจังหวัด 2. ทบทวน และปรับปรุงกระบวน การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 2. สนับสนุนให้มี/เข้าร่วมในกลไก ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนงาน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับเขต 2. จัดทำแผนปฏิบัติการด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมของ จังหวัด ที่สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์อนามัย สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 3. สร้างเครือข่ายการดำเนินงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและ ต่างประเทศ 3. กำกับ ติดตาม และประเมินผล3. สนับสนุนให้มี/เข้าร่วมใน กลไกความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ ขับเคลื่อนงานฯ ระดับจังหวัด มาตรการที่ 6 พัฒนากลไก และโครงสร้างการดำเนินงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย: มีโครงสร้างการดำเนินงานฯ ที่ชัดเจนและเชื่อมโยงทุกระดับ (จังหวัด) 28/08/2557


ดาวน์โหลด ppt แผนบูรณาการ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นางปริยะดา โชควิญญู ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 28 ส.ค. 2557 โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google