งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสุขภาพชุมชน 10 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสุขภาพชุมชน 10 มิถุนายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสุขภาพชุมชน chuchai.sn@gmail.com 10 มิถุนายน 2555

2  สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความไม่เพียงพอ ของการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพของรัฐ  การระดมทรัพยากรของชุมชนในการ พัฒนาคุณภาพระบบ บริการสุขภาพและ การรณรงค์ด้านสุขภาพของชุมชน  From Case (or Problem) Based  System Oriented Health Workforce Development

3 ชุมชน ท้องถิ่นเข้มแข็งจัดการสุขภาพและพึ่งตนเองได้ ชุมชน ท้องถิ่นมีสุขภาพดีแบบองค์รวม ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล Action plan Objectives (Strategic outcomes) Goal Vision Strategy ส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมชุมชน จัดให้มีการเจรจา หรือมีการ สร้างข้อตกลงกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สร้าง โครงการธงนำ (Flagship social health development) พัฒนาระบบข้อมูลการ ดำเนินงานกองทุน อปท. องค์กรชุมชน ชุมชน เข้าร่วมบูรณาการกองทุน และทุนทางสังคมในพื้นที่ พื้นที่ ท้องถิ่น เป็นเจ้าของ ดำเนินการแผนงานสุขภาพ ชุมชน กระจายอำนาจให้ อปท. จัดการ ระบบสุขภาพชุมชน ด้วย ข้อตกลง ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน เป็นเครือข่าย safety net ส่งเสริมยุทธศาสตร์ social determinants of health โดยมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริหาร กองทุนฯ มีความเข้มแข็ง ธรรมาภิบาล กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.- เทศบาล สร้าง โครงการเชื่อมร้อย บ – ว – ร หรือ บ – ร – ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสันนิบาต สมาคมผู้บริหารท้องถิ่น งบประมาณที่บริหารจัดการ ตาม ปัญหาความต้องการสุขภาวะ ชุมชน พัฒนาศักยภาพกองทุน ทั้ง กระบวนการงบประมาณ การ จัดบริการ การจัดการสภาพแวดล้อม เพื่อสุขภาพ บริหารจัดการความรู้ การ สร้างศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ ชุมชน การวิจัยเพื่อการพัฒนา กองทุน หลักเกณฑ์ แนวทางการ ดำเนินงานกองทุน มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภาคีเครือข่ายสุขภาพ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เป็น social support system พัฒนารูปแบบ โครงการที่มี ส่วนร่วมในการจัดการกองทุน โดยภาคประชาชน ประชา สังคม อปท. เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข อสม. เพื่อแก้ไข ปัญหาสังคมในพื้นที่ บูรณาการการทำงานร่วมกับ ภาคีสุขภาพ ( พื้นที่ เป้าหมาย งบประมาณ ) จัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนระหว่าง ส่วนกลาง - เขต - อปท.- นักวิชาการ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำฐานข้อมูล และ พัฒนา ศูนย์เรียนรู้เพื่อการสร้างระบบ สุขภาพชุมชน อาเซียน จัดให้มีการวิจัยเพื่อการพัฒนา และ สร้างรูปแบบระบบ สุขภาพชุมชนทางเลือก แผนที่ยุทธศาสตร์สนับสนุนระบบสุขภาพชุมชน

4 เครือข่าย / เขต 1 เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, น่าน, แพร่, พะเยา, ลำปาง, ลำพูน ( 40 แห่ง ) เครือข่าย / เขต 5 - ราชบุรี, สุพรรณบุรี, นครปฐม, กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ประจวบฯ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม - (27 แห่ง ) เครือข่าย / เขต 11 - สุ ราษฎร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, ภูเก็ต, พังงา, กระบี่ ( 23 แห่ง ) เครือข่าย / เขต 4 - สระบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท, ลพบุรี, นนทบุรี, อยุธยา, ปทุมธานี, อ่างทอง, นครนายก ( 28 แห่ง ) เครือข่าย / เขต 3 - นครสวรรค์, อุทัยธานี, พิจิตร, กำแพงเพชร ( 30 แห่ง ) เครือข่าย / เขต 2 - เขต พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, ตาก, สุโขทัย, เพชรบูรณ์ (22 แห่ง ) เครือข่าย / เขต 12 - เขตสงขลา, สตูล, นครศรีฯ, ตรัง, พัทลุง, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส ( 26 แห่ง ) เขต กรุงเทพฯ 2 แห่ง ( นำร่อง ) เครือข่าย / เขต 6 ระยอง, ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ, สระแก้ว, ปราจีนฯ, ชลบุรี, จันทบุรี, ตราด ( 22 แห่ง ) เครือข่าย / เขต 9 นครราชสีมา สุรินทร์, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา (29 แห่ง ) เครือข่าย / เขต 10 - อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, ศรีสะเกษ, ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานี (47 แห่ง ) เครือข่าย / เขต 7 - ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์ (25 แห่ง ) เครือข่าย / เขต 8 - อุดรธานี สกลนคร, มุกดาหาร, นครพนม, หนองคาย, หนองบัวลำภู, เลย, บึงกาฬ ( 22 แห่ง ) พื้นที่ดำเนินงาน District Health System ( ต้นทุน )

5 บริการทางสังคมบริการทางสุขภาพการดูแลซับซ้อน นอกสถาน บริการ การดูแลที่บ้าน (Home services) การดูแลบ้าน (Home care) การปรับปรุงบ้าน (Home modification) การพยาบาลที่บ้าน (Home nursing services) บริการที่บ้านและ ชุมชนอย่างบูรณา การ (Home-based & Community Health services) บริการดูแลกลางวัน (Day care) บริการดูแลทดแทน (Respite care) บริการโรงพยาบาลกลางวัน (Hospital day care) บริการขั้นกลาง (Intermediate care) ในสถาน บริการ บ้านพักผู้สูงอายุ (Residential home) สถานบริบาลการ พยาบาล (Nursing home) หอผู้ป่วยระยะ ยาว (Long-stay ward) กำลังคน : ครอบครัว อาสาสมัคร ผู้ช่วยผู้ดูแล ผู้สนับสนุน : กำลังคนทางการ การจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังและ ผู้พิการ กำลังคน : อาสาสมัคร ผู้ช่วยผู้ดูแล กำลังคนทางการ 5

6 ศูนย์เรียนรู้ตำบล สุขภาวะ สสส. 54 ศูนย์ ประเด็นนโยบายสาธารณะ 7 เรื่อง 1. การจัดสวัสดิการสังคมโดย ชุมชน 2. การดูแลสุขภาพโดยชุมชน 3. การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5. การจัดการภัยพิบัติ 6. เกษตรกรรมยั่งยืน 7. การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมี ส่วนร่วม สร้างสุขภาวะ ชุมชนโดยกองทุน อบต./ เทศบาล 1. การดูแลผู้สูงอายุ 2. การดูแลเด็กเล็ก ศูนย์เด็ก 3. การดูแลคนพิการ ทุพพลภาพ 4. การดูแลผู้ป่วยโรค เรื้อรังโรคเบาหวาน ความดันฯ ภาคีที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน ส. มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข ภาคเอกชน ฯลฯ

7 เกรด A+ เกรด A เกรด B เกรด C รวม 994 (25.8% ) 2,062 (51.5%) 816 (20.1% ) 102 (2.6%) 3,974

8 กองทุน ส่งเสริม การจัด สวัสดิการ สังคม กองทุน พัฒนา บทบาท สตรี กองทุน หลักประ กัน สุขภาพ ฯ อบต. เทศบาล กองทุน ส่งเสริม สังคม แห่งการ เรียนรู้ และ พัฒนา คุณภาพ เยาวชน กองทุน ส่งเสริม และพัฒนา คุณภาพ ชีวิตคน พิการ แห่งชาติ พ ค อร ส ม ว


ดาวน์โหลด ppt ระบบสุขภาพชุมชน 10 มิถุนายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google