งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชีวะ ม. ปลาย. ที่มาและความสำคัญ ชีววิทยา Biology เป็นแขนงหนึ่งของวิชา วิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิต แต่สิ่งมีชีวิต ซึ่ง รวมถึงโครงสร้างการทำงาน การเจริญเติบโต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชีวะ ม. ปลาย. ที่มาและความสำคัญ ชีววิทยา Biology เป็นแขนงหนึ่งของวิชา วิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิต แต่สิ่งมีชีวิต ซึ่ง รวมถึงโครงสร้างการทำงาน การเจริญเติบโต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชีวะ ม. ปลาย

2 ที่มาและความสำคัญ ชีววิทยา Biology เป็นแขนงหนึ่งของวิชา วิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิต แต่สิ่งมีชีวิต ซึ่ง รวมถึงโครงสร้างการทำงาน การเจริญเติบโต ถิ่น กำเนิด วิวัฒนาการ การกระจายพันธุ์ และอนุกรมวิธาน โดยเป็นการศึกษาในทุกๆแง่มุมของสิ่งมีชีวิต โดยคำ ว่า ชีววิทยา Biology มาจากภาษากรีก คือคำว่า “ Bios ” แปลว่าสิ่งมีชีวิต และ “ Logos “ แปลว่า วิชาหรือการศึกษาอย่างมีเหตุผล จึงเป็นส่วน สำคัญที่ทำให้เกิดโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่นักเรียนชั้น มัธยมปลายจะได้ศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยา

3 วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น มี เนื้อหาทั้งหมด 8 หน่วย 23 บท หน่วยที่ 1 ความรู้ พื้นฐานทางชีววิทยา หน่วยที่ 2 การรักษาดุลยภาพ ของร่างกายมนุษย์และสัตว์ หน่วยที่ 3 การ ประสานงานในร่างกาย และการสืบพันธุ์ของมนุษย์ และสัตว์ หน่วยที่ 4 การดำรงชีวิตของพืช หน่วยที่ 5 พันธุศาสตร์ หน่วยที่ 6 วิวัฒนาการ หน่วยที่ 7 ความ หลากหลายทางชีวภาพ หน่วยที่ 8 ระบบนิเวศ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจำเป็นที่จะต้องศึกษาเนื้อหา นำมาสรุปเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น และได้จัดทำ แบบฝึกหัด เพื่อทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ของ นักเรียน และสำหรับผู้ที่สนใจ เพื่อให้เข้าใจวิชา ชีววิทยามากขึ้น

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ผู้ที่ต้องศึกษาใน รายวิชา ชีววิทยา 2. เพื่อสรุปเนื้อหาให้เข้าใจมาก ยิ่งขึ้น 3. เพื่อเป็นแหล่งความรู้เสริม

5 วิธีดำเนินงาน

6 วัน เดือน ปีการดำเนินการผลการ ดำเนินกา ร ปัญหา อุปสรร ค 28/11/56 ประชุมปรึกษาหารือ เสนอความคิดเห็น และ คัดเลือกเรื่องที่จะทำ โครงงาน หัวข้อที่จะ ศึกษา ชีววิทยา ม. ปลาย เลือก หัวข้อ ไม่ได้ 4/12/56 การศึกษาค้นคว้าจาก เอกสารและแหล่งข้อมูล เนื้อหา ชีววิทยา ม. ปลาย ขอบเขต เนื้อหา เยอะ เกินไป 12/12/56 เขียนเค้าโครงงานแบบฟอร์ มโครงร่า งดครง งาน ( ที่มา สมมุติฐาน ขอบเขต วิธีการ ดำเนินงา น ) -

7 วัน เดือน ปีการดำเนินการผลการ ดำเนินกา ร ปัญหา อุปสรร ค 19/12/56 วางแผนการดำเนินงานหน้าที่ของ แต่ละคน - 26/12/56 ปฏิบัติงานตามแผนที่วาง ไว้ สร้าง เว็บไซต์ บล๊อค เกอร์และ นำงานที่ พิมพ์ใน word มา ใส่ - 20/2/57 สรุปผลงานสรุปสิ่งที่ ได้จาก การทำ โครงงาน ออกมาใน รูปเล่ม - 27/2/56 นำเสนอผลงานนำเสนอ ต่อคนอื่น ที่สนใจ -

8 การออกแบบ การวางแผนในการ สร้าง หน้าเว็บประกอบด้วย 1. หัวเว็บ

9 2. หน้าแรก 3. ข้อสอบ 4 ชีวะ ม. 5 เทอม 1 5. ชีวะ ม. 5 เทอม 2 6. ชีวะ ม. 5 เทอม 3 7. ชีวะ ม. 5 เทอม 4 8. ชีวะ ม. 5 เทอม 5 9. คณะผู้จัดทำ

10 สื่อการเรียนรู้ Wordpress

11 Slideshare

12 Photoshop

13 สรุปผลที่ได้จากการทำโครงงาน ชิ้นนี้ 1. นักเรียนที่ได้มาศึกษามีความรู้ และเข้าใจบทเรียนชีววิทยามาก ขึ้น 2. ได้ทดสอบความเข้าใจ หลังจากได้ศึกษาบทเรียน ชีววิทยา

14 ผลงาน


ดาวน์โหลด ppt ชีวะ ม. ปลาย. ที่มาและความสำคัญ ชีววิทยา Biology เป็นแขนงหนึ่งของวิชา วิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับชีวิต แต่สิ่งมีชีวิต ซึ่ง รวมถึงโครงสร้างการทำงาน การเจริญเติบโต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google