งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หนึ่งใน 56 ชนเผ่าของจีน ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอนโดย ครูศตคุณ ธาดาชลวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หนึ่งใน 56 ชนเผ่าของจีน ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอนโดย ครูศตคุณ ธาดาชลวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หนึ่งใน 56 ชนเผ่าของจีน ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอนโดย ครูศตคุณ ธาดาชลวัฒน์

2 มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 มาตรฐาน ต.1.1 ต.1.2 สาระที่ 2 มาตรฐาน ต.2.1 ต.2.2

3 คำถามกำหนอดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด ความแตกต่างทางด้านภาษา และวัฒนธรรม ของชนเผ่าต่างๆ ในประเทศจีน มีผลต่อการ ดำรงชีวิต ของชาวจีนอย่างไร คำถามประจำหน่วย ภาษาจีนของชนเผ่าใดที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคน จีน คำถามประจำบท ชนเผ่าของประเทศจีนมีอะไรบ้าง แต่ละชนเผ่ามีความสำคัญและประวัติความ เป็นมาอย่างไร

4 เครื่องมือวัด ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ – วิธีการ ทดสอบก่อนเรียน – เครื่องมือ แบบทดสอบ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ – วิธีการ ตอบคำถามอ่านบทสนทนา – เครื่องมือ บทเรียน คำถาม สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ – วิธีการ ทดสอบก่อนเรียน – เครื่องมือ แบบทดสอบ

5 โครงงาน สมุดคำศัพท์ภาษาจีน ให้นักเรียนจัดทำแผ่นพับ โดยมีเนื้อหาข้อมูล เกี่ยวกับชนเผ่าเผ่าใดเผ่าหนึ่งใน 56 ชนเผ่าของ จีน พร้อมทั้งมีภาพประกอบ โดยการเขียนหรือ การพิมพ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ง่ายต่อการเรียน และศึกษา นักเรียนสามารถใช้สิ่งของต่างๆ มาเขียนลง ในสมุดคำศัพท์ เช่น อาหารการกิน เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เป็นต้น

6 โครงงานสมุดคำศัพท์ภาษาจีน Goal นักเรียนสามารถ สร้างสมุดรวบรวมคำศัพท์ที่เรียนไป แล้ว โดยแยกเป็นหมวดๆสำหรับทบทวนคำศัพท์ที่เรียน ผ่านมาแล้ว Role นักเรียนต้องรวบรวมคำศัพท์ พร้อมทั้งภาพประกอบ แล้ว แยกเป็นหมวดๆ Audience นักเรียนชั้น ม.5 ทุกคน ที่เรียนภาษาจีน Set of activities and taske นักเรียนออกแบบแผ่นพับให้สวยงาม Products สมุดคำศัพท์ ที่มีภาพประกอบ มีคำศัพท์จีน พินอิน พร้อมทั้งคำแปล

7


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หนึ่งใน 56 ชนเผ่าของจีน ช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอนโดย ครูศตคุณ ธาดาชลวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google