งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน : นำเที่ยวงาน ชมรมนิทรรศน์ วิชาภาษาจีน 3 รหัสวิชา จ 30234.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน : นำเที่ยวงาน ชมรมนิทรรศน์ วิชาภาษาจีน 3 รหัสวิชา จ 30234."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน : นำเที่ยวงาน ชมรมนิทรรศน์ วิชาภาษาจีน 3 รหัสวิชา จ 30234

2 โครงงาน : นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์  Goal  Role  Audience  Set of activities and tasks  Product

3 โครงงาน : นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์  เป้าหมาย (Goal) :  นักเรียนสามารถพูด / เขียนแสดงความรู้สึกของตนเอง เกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้ เหตุผล โดย ใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน สถานศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะ ในด้านการใช้ภาษา การคิด การใช้ชีวิต ปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการใช้ เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน และมีการประเมินค่าและชื่น ชมผลงานของตนและผู้อื่น พร้อมทั้งนำผลงานเผยแพร่ เพื่อ แนะนำให้แก่เพื่อนหรือบุคคลอื่น

4 โครงงาน : นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์  บทบาท (Role) :  นักเรียนทำหน้าที่เป็นกลุ่มผู้จัดทำรายการทีวี รายการนำ เที่ยวชมให้แก่คนไทย ผู้ที่ใช้ภาษาจีนและชาวต่างประเทศที่ ไม่ใช้ภาษาจีน Triamudom, Here we come !

5 โครงงาน : นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์  ผู้ชม (Audience)  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  คนจีน  แขกที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนหรือผู้สนใจทั่วไป

6 โครงงาน : นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์  กิจกรรมและการประเมิน ( Set of activities and tasks) :  การทบทวนเนื้อหาสาระ และความรู้ที่ได้เรียน บูรณาการเข้า กับความรู้ใหม่  คาบที่ 1 การเรียนและฝึกออกเสียงคำศัพท์ ประโยค และ บทความจากเนื้อเรื่อง  คาบที่ 2 การสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อให้นักเรียนนำ ความรู้ที่เรียน นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  คาบที่ 3 การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค โดยใช้กิจกรรมจิ๊ก ซอว์ สื่อความหมาย  คาบที่ 4 การสังเคราะห์ความรู้เพื่อร่างบทรายการ โดยแต่ละ กลุ่มประมวลความรู้ ระดมพลังความคิดช่วยกันสร้างสรรค์  คาบที่ 5 การประเมินบทความและการแก้ไขจุดบกพร่อง  คาบที่ 6 การนำเสนอบทความ

7 แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้  การถามตอบ ปากเปล่า  ระหว่างการจัดการเรียนรู้  การเขียนรายงานบันทึกผลการปฏิบัติงาน  การสุ่มตรวจเพื่อสรุปผลระหว่างการจัดการ เรียนรู้  การตรวจ บทของรายการ  สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้  แบบประเมินชิ้นงานชิ้นงานหรือภาระงาน ( วีดิ ทัศน์ ) การประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  การตรวจบทของรายการ  การประเมินความพอใจ โดยใช้แบบสอบถาม ความพอใจ ในรูปแบบอีเล็กทรอนิกส์

8 โครงงาน : นำเที่ยวงานชมรมนิทรรศน์  ผลงาน (Product):  บทรายการ  วีดิทัศน์  ผลการประเมินความพึงพอใจ

9  ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน : นำเที่ยวงาน ชมรมนิทรรศน์ วิชาภาษาจีน 3 รหัสวิชา จ 30234.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google