งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมาย แสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่ง น้ำมัน ทางท่อ พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมาย แสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่ง น้ำมัน ทางท่อ พ. ศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมาย แสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่ง น้ำมัน ทางท่อ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 กันยายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. จัดให้มีเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบ การขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีแนวท่อขนส่งน้ำมัน ใต้พื้นดิน ดังนี้ (1) หลักเขตแสดงระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ต้องทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวัสดุอื่นที่มี ความคงทนแข็งแรง หลักเขตมีหน้าตัดเป็น สี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละไม่น้อยกว่า 15 ซม. พื้นผิวใช้สีเหลืองตัวอักษรสีดำ หลักเขตสูงไม่ น้อยกว่า 120 ซม. และให้อยู่เหนือดินไม่น้อย กว่า 60 ซม. ทุกด้านมีข้อความว่า " เขตระบบ การขนส่งทางท่อ " มีระยะห่างตามแนวเขตระบบ การขนส่งทางท่อไม่เกิน 200 เมตร ตัวอย่าง ภาพท้ายประกาศนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (2) ป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งน้ำมันทาง ท่อ กว้างและยาวไม่น้อยกว่า 40*60 ซม. ทำจาก โลหะ พื้นผิวคงทน ตัวอักษรด้านหน้าและ ด้านหลังดังนี้  ( ก ) ข้อความว่า " คำเตือน " สูงไม่น้อยกว่า 5 ซม.  ( ข ) ข้อความว่า " เขตระบบการขนส่งทางท่อ " สูง ไม่น้อยกว่า 2 ซม.  ( ค ) ข้อความว่า " ห้ามขุด เจาะ หรือกระทำการ ก่อสร้างใดๆ กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อ " สูงไม่ น้อยกว่า 1 ซม.  ( ง ) ชื่อผู้ประกอบการและหมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้ สูงไม่น้อยกว่า 1 ซม.

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ( จ ) ข้อความว่า " เขตระมัดระวัง " สูงไม่น้อยกว่า 1 ซม.  ( ฉ ) ข้อความว่า " การรื้อถอน ทำลาย ระบบการ ขนส่งน้ำมันทางท่อ มีความผิดตาม " กฎหมายว่า ด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง " สูงไม่น้อยกว่า 1 ซม.  พื้นผิวใช้สีเหลืองและตัวอักษรสีดำ ดัง ภาพประกอบที่ 2 ท้ายประกาศนี้  ป้ายคำเตือนที่ติดตั้งบริเวณแม่น้ำ ลำคลองหรือ ทะเล ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 120*240 ซม. และต้องมีข้อความตาม ( ก ) สูงไม่น้อยกว่า 18 ซม. ข้อความตาม ( ข ) สูงไม่น้อยกว่า 9 ซม. " ข้อความห้ามขุดลอกทอดเสมอ หรือกระทำการ ก่อสร้างใดๆ กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อ " และ ข้อความตาม ( ง )( จ )( ฉ ) สูงไม่น้อยกว่า 4 ซม. ดัง ภาพประกอบที่ 3 ท้ายประกาศนี้

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  2. กรณีไม่สามารถติดตั้งเครื่องหมายแสดงใน บริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อใน ตำแหน่งที่กำหนดได้ ให้ติดป้ายเฉพาะคำเตือน เขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทำการชี้บ่งตำแหน่งของท่อ  3. กรณีมีแนวท่อส่งน้ำมันใต้ดินเกินกว่าหนึ่งแนว ท่อ จัดให้มีป้ายแสดงภาพตัดแนวท่อส่งน้ำมัน พร้อมระบุเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อและระยะห่าง ระหว่างท่อโดยติดตั้งบริเวณเดียวกับป้ายตำเตือน

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  4. กรณีมีแนวท่อส่งน้ำมันเหนือพื้นดิน ต้องจัดให้ จัดให้มีการระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ และหมายเลขโทรศัพท์ บนท่อขนส่งน้ำมันทุกระยะ ไม่เกินกว่า 200 เมตร ตลอดแนวท่อ ตัวอักษรสูง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร  5. ต้องบำรุงรักษาเครื่องหมายให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ชำรุดเสียหาย  6. เครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ แก้ไขให้เป็นตามประกาศนี้ภายในระยะเวลาสามปี นับแต่ประกาศนี้ใช้บังคับ  แนบท้าย ตัวอย่างภาพประกอบที่ 1 ตัวอย่าง ภาพประกอบที่ 2 ตัวอย่างภาพประกอบที่ 3

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมาย แสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่ง น้ำมัน ทางท่อ พ. ศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google