งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมัน ทางท่อ พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 กันยายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมัน ทางท่อ พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 กันยายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมัน ทางท่อ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 กันยายน 2554

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. จัดให้มีเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อที่มีแนวท่อขนส่งน้ำมันใต้พื้นดิน ดังนี้ (1) หลักเขตแสดงระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ ต้องทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวัสดุอื่นที่มีความคงทนแข็งแรง หลักเขตมีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละไม่น้อยกว่า 15 ซม. พื้นผิวใช้สีเหลืองตัวอักษรสีดำ หลักเขตสูงไม่น้อยกว่า 120 ซม. และให้อยู่เหนือดินไม่น้อยกว่า 60 ซม. ทุกด้านมีข้อความว่า "เขตระบบการขนส่งทางท่อ" มีระยะห่างตามแนวเขตระบบการขนส่งทางท่อไม่เกิน 200 เมตร ตัวอย่างภาพท้ายประกาศนี้

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
(2) ป้ายคำเตือนเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ กว้างและยาวไม่น้อยกว่า 40*60 ซม. ทำจากโลหะ พื้นผิวคงทน ตัวอักษรด้านหน้าและด้านหลังดังนี้ (ก)ข้อความว่า "คำเตือน" สูงไม่น้อยกว่า 5 ซม. (ข)ข้อความว่า "เขตระบบการขนส่งทางท่อ" สูงไม่น้อยกว่า 2 ซม. (ค)ข้อความว่า "ห้ามขุด เจาะ หรือกระทำการก่อสร้างใดๆ กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อ" สูงไม่น้อยกว่า 1 ซม. (ง)ชื่อผู้ประกอบการและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ สูงไม่น้อยกว่า 1 ซม.

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
(จ)ข้อความว่า "เขตระมัดระวัง" สูงไม่น้อยกว่า1 ซม. (ฉ)ข้อความว่า "การรื้อถอน ทำลาย ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ มีความผิดตาม"กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง" สูงไม่น้อยกว่า1 ซม. พื้นผิวใช้สีเหลืองและตัวอักษรสีดำ ดังภาพประกอบที่ 2 ท้ายประกาศนี้ ป้ายคำเตือนที่ติดตั้งบริเวณแม่น้ำ ลำคลองหรือทะเล ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 120*240 ซม. และต้องมีข้อความตาม(ก) สูงไม่น้อยกว่า 18 ซม. ข้อความตาม(ข) สูงไม่น้อยกว่า 9 ซม. "ข้อความห้ามขุดลอกทอดเสมอ หรือกระทำการก่อสร้างใดๆ กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อ"และข้อความตาม(ง)(จ)(ฉ) สูงไม่น้อยกว่า 4 ซม. ดังภาพประกอบที่ 3 ท้ายประกาศนี้

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
2. กรณีไม่สามารถติดตั้งเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อในตำแหน่งที่กำหนดได้ ให้ติดป้ายเฉพาะคำเตือนเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทำการชี้บ่งตำแหน่งของท่อ 3. กรณีมีแนวท่อส่งน้ำมันใต้ดินเกินกว่าหนึ่งแนวท่อ จัดให้มีป้ายแสดงภาพตัดแนวท่อส่งน้ำมันพร้อมระบุเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อและระยะห่างระหว่างท่อโดยติดตั้งบริเวณเดียวกับป้ายตำเตือน

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
4. กรณีมีแนวท่อส่งน้ำมันเหนือพื้นดิน ต้องจัดให้จัดให้มีการระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบการและหมายเลขโทรศัพท์ บนท่อขนส่งน้ำมันทุกระยะไม่เกินกว่า 200 เมตร ตลอดแนวท่อ ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร 5. ต้องบำรุงรักษาเครื่องหมายให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ชำรุดเสียหาย 6. เครื่องหมายที่มีอยู่ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้แก้ไขให้เป็นตามประกาศนี้ภายในระยะเวลาสามปี นับแต่ประกาศนี้ใช้บังคับ แนบท้าย ตัวอย่างภาพประกอบที่ 1 ตัวอย่างภาพประกอบที่ 2 ตัวอย่างภาพประกอบที่ 3

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งน้ำมัน ทางท่อ พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 กันยายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google